รับตรงอิสระ 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6650100001 นางสาวปาริชาต ศรีทรงฮาต โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (08:36) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100002 นางสาวรัชนีกร ซุยเซ็งซะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 พ.ย. 2565 (08:37) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100003 นางสาวศิริลักษณ์ ประดับศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (08:37) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100004 นางสาวอรรถยา ศาลางาม โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1 พ.ย. 2565 (08:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100006 นางสาววรัญณัฏฐ์ สท้านอาจ โรงเรียนสังขะ 1 พ.ย. 2565 (08:47) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6650100007 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (08:48) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100009 นางสาวศรุตา มากเพ็ชร โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1 พ.ย. 2565 (08:50) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100011 นางลลิตา พรมเทพ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1 พ.ย. 2565 (08:54) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100012 นายภิรวัฒน์ ผายาว โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (08:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100013 นางสาวศรัณยา อาสาเสนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (08:56) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100014 นายสุรนันท์ มุงคุณคำชาว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (08:56) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100015 นางสาวเมขลา งามศิริ โรงเรียนบรบือ 1 พ.ย. 2565 (08:58) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100016 นางสาวณัฐริกา สระทองขม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (08:58) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100017 นางสาวพัชราภา ถาบุญเเก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (08:59) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100018 นางสาวภัทรวดี มูลพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (09:02) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100019 นางสาวรุ่งนพา วะสัตย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:03) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100020 นางสาวณัฐกมล บุญศรีนาค โรงเรียนอนุกูลนารี 1 พ.ย. 2565 (09:03) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100021 นางสาวภััทรวดี ไร่ไสว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100022 นางสาวกนกวรรณ หลายพา โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100023 นางสาวยุทินัน พันธ์สำโรง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (09:04) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100024 นางสาวจุฑารัตน์ พิลาสิทธิ์ โรงเรียนคำม่วง 1 พ.ย. 2565 (09:06) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6650100025 นางสาววิลัยวรรณ ทองคำสุข โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:07) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100026 นางสาวธัญจิรา ทินคำ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (09:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100028 นางสาวกัลยา ยอดดี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1 พ.ย. 2565 (09:11) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100029 นางสาววิมลสิริ รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (09:12) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100030 นางสาวอิตญา เคหาวิตร์ โรงเรียนคำม่วง 1 พ.ย. 2565 (09:13) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100031 นายธนพร สาระดี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100032 นายรัชพล ศรสุวรรณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:21) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100033 นางสาวสุปรีญา ศรีประไหม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (09:25) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100034 นางสาวนวสิริ สุคนธะ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (09:25) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100035 นางสาววิยะดา หมื่นสีพรม โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:27) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100036 นางสาวพณณกร แกมนิรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:27) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100037 นางสาวศิริวภา กมลสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ 1 พ.ย. 2565 (09:29) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100038 นางสาวนุชนาฏ สีด่าง โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100039 นางสาวกุลธิดา อาศัยสงฆ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (09:37) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100041 นางสาวเกวรินทร์ สีเครือดง โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (09:40) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100042 นางสาวปาริฉัตร ฉิมนอก โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (09:40) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100043 นายปรมินทร์ บุญน้อม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:48) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100044 นางสาวธนกร คิดนอก โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100045 นายอิบรอเฮง เจะมะ โรงเรียนศาลาฟี 1 พ.ย. 2565 (09:49) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100046 นางสาวพลอยแก้ว จันทะศรี โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (09:49) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100048 นางสาววิมลณัฐ จรัสแผ้ว โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (09:52) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100049 นางสาววิยะดา หมื่นสีพรม โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (09:53) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100050 นางสาวแน็ตทิญา บุญสินไชย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 พ.ย. 2565 (09:54) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100051 นางสาวสุมณี ลาธุลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 พ.ย. 2565 (09:55) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100052 นางสาววรัญณัฏฐ์ สท้านอาจ โรงเรียนสังขะ 1 พ.ย. 2565 (09:55) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100053 นางสาวประภัสสร สิมภา โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (09:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100054 นายวันชัย จันทถุวัน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (09:57) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100055 นางสาวสุนันทิดา ทศภูไชย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 พ.ย. 2565 (09:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100056 นางสาวพิมลวรรณ พรพรม โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1 พ.ย. 2565 (09:58) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650100057 นางสาวกฤติกา นาเขียว โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (10:00) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100058 นางสาวณัฐชา ทุมรินทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (10:02) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100059 นางสาวศิริญากร มะลิซ้อน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1 พ.ย. 2565 (10:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100060 นางสาวกนกวรรณ เม็ดไทยสง โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1 พ.ย. 2565 (10:03) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100061 นางสาวปาจรีย์ ผุยชาดำ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1 พ.ย. 2565 (10:07) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100062 นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณไตร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 1 พ.ย. 2565 (10:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100063 นางสาวธิดารัตน์ พันดูรย์ โรงเรียนบรบือ 1 พ.ย. 2565 (10:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100064 นางสาววิภาวรรณ ใบนอก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (10:18) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100065 นายปรัชญา ลาภจิตร โรงเรียนกันทรวิชัย 1 พ.ย. 2565 (10:25) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650100066 นายกรินทร์ อินธิมา โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 พ.ย. 2565 (10:25) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100067 นางสาวพรรณิชา เถาวันดี โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (10:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100068 นางสาววิลาวัลย์ ยอดรัก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (10:33) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100069 นายธนกฤต คำสงคราม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (10:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100070 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 1 พ.ย. 2565 (10:36) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100071 นางสาวจารุมา สุ่มมาตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (10:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100072 นายผลิตโชค โสระธิวา โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (10:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100073 นายณัฐดนัย ตรีวุธ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (10:45) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6650100074 นางสาวญาดา ปัจจัยโก โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (10:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100075 นางสาวสิรภัสสร สุขมาก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (10:48) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100076 นางสาวปารวี อันภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1 พ.ย. 2565 (10:52) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100077 นางสาวขนิฐฐา นามแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 1 พ.ย. 2565 (10:57) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100078 นางสาวสาวิตรี โพธิ์แสงดา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (11:04) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100079 นางสาวจิตรกัญญา วัฒโน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:05) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6650100080 นางสาวไพลิน จันทเสนา โรงเรียนอนุกูลนารี 1 พ.ย. 2565 (11:08) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100081 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (11:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100082 นางสาวศิรินา ชุมพล โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (11:14) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100083 นางสาวอัครมณี ปัสสาโก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:14) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100084 นางสาวฐาปณี สีแสด โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (11:15) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100085 นางสาวรัชติกานต์ เทือกสา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:19) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100086 นางสาวพรรษา สุทธี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:29) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100087 นางสาวนภัสสร คำโสภา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:29) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100088 นางสาวรัชนีกร พันโยศรี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1 พ.ย. 2565 (11:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100089 นายจิรชาติ วงศ์เครือศร ร่มเกล้า 1 พ.ย. 2565 (11:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100090 นางสาวปาริชาติ เจริญสุข โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:37) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100092 นางสาวฐิตาพร อุดทาทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (11:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100093 นายวงศธร สุธา โรงเรียนพิมายวิทยา 1 พ.ย. 2565 (11:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100094 นางสาวนันทิกานต์ ตอนทอง โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100095 นางสาวปนัดดา แสงราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (11:58) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6650100096 นายคณิศร ภารจรัส โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (12:01) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100097 นายอภิเทพ ไกรพินิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1 พ.ย. 2565 (12:01) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100098 นางสาวฑิฆัมพร บุญจันทร์ศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 พ.ย. 2565 (12:03) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100099 นายกิตติภูมิ อุ่มชัย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (12:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100100 นายเจษฎากร แก้วบุดดา โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:06) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100101 นางสาวธัญรดา กุดนอก โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1 พ.ย. 2565 (12:10) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100102 นางสาวไปรยา ภูแก้วนอก โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (12:18) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100103 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1 พ.ย. 2565 (12:19) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100104 นายสราวุธ ธัมมทินโน โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 พ.ย. 2565 (12:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100105 นางสาวสุพรรณี คำลอย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 พ.ย. 2565 (12:23) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100106 นางสาวจิราภรณ์ เรืองบุญ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1 พ.ย. 2565 (12:24) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6650100107 นางสาวอัจฉราภา หวานอารมย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:25) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100108 นางสาวฐิติมาภรณ์ บรรลุ โรงเรียนสมุทรปราการ 1 พ.ย. 2565 (12:26) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100109 นายกฤษฎา กองทองนอก โรงเรียนประทาย 1 พ.ย. 2565 (12:28) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100110 นางสาวชลธิชา ภูจอมขำ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1 พ.ย. 2565 (12:28) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100111 นางสาวภูริณัฐ ภูรี โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1 พ.ย. 2565 (12:29) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100112 นางสาววริษฐา ด้วงพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:31) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100113 นางสาวรินรดา หูตาชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 1 พ.ย. 2565 (12:33) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100114 นายพานทองแท้ วงค์สง่า โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:34) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100115 นางสาวธนกร คิดนอก โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:36) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100116 นางสาวจิราวรรณ แก้ววังวร โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100117 นายทัศกรณ์ พิกุลศรี โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1 พ.ย. 2565 (12:39) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100118 นางสาวศิริลักษณ์ ปุณยกมลพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (12:39) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6650100119 นายวีรชน ชินภูเขียว ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น 1 พ.ย. 2565 (12:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100120 นางสาวธัญจิรา ทินคำ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (12:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100121 นางสาวนริศรา เกษรล้ำ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 พ.ย. 2565 (12:45) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100122 นายอินทัช วิทยาบำรุง โรงเรียนขามแก่นนคร 1 พ.ย. 2565 (12:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100123 นางสาวศศิวรรณ ใบบัว โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 1 พ.ย. 2565 (13:00) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100124 นางสาววรินยุพา ชาญชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (13:04) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6650100125 นางสาวนิติวรรณ ทะราศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (13:06) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100126 นางสาวปนันชญา มาพร โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (13:07) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100127 นางสาวจันทร์จิรา ชายา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 1 พ.ย. 2565 (13:10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6650100128 นางสาววริศรา ไทโส โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (13:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100129 นางสาวชลธิชา เขตสนาน โรงเรียนกมลาไสย 1 พ.ย. 2565 (13:16) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100130 นางสาวจันทร์จิรา ชายา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 1 พ.ย. 2565 (13:18) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100131 นางสาวศิรประภา ช่างสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 1 พ.ย. 2565 (13:24) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100132 นายรัฐศาสตร์ ทองหนองบัว โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 พ.ย. 2565 (13:25) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100133 นายสมิทธิพล โพธิวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1 พ.ย. 2565 (13:27) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100134 นางสาวกนกอร วงศ์อุดม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (13:32) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100135 นางสาวสุภาพร มูลติปฐม โรงเรียนประทาย 1 พ.ย. 2565 (14:01) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100136 นายธนกฤต คำมอญ โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา 1 พ.ย. 2565 (14:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100137 นายรัฐนันท์ ภูบุญลาภ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 พ.ย. 2565 (14:08) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100138 นางสาวสุวัจนี คนเพียร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 1 พ.ย. 2565 (14:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100139 นางสาวจตุพร โฉมเฉลา โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1 พ.ย. 2565 (14:29) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100140 นางสาวเหมวดี บุดดีคง วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2565 (14:32) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100141 นายรุจิภาส ศรีโคตร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 พ.ย. 2565 (14:40) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100142 นางสาวพิชญา วงศ์จันทร์ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (14:41) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100143 นางสาวณัฐภาภรณ์ สิงยะเมือง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 พ.ย. 2565 (14:41) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100144 นางสาวสุพรรษา มิ่งชะนิด โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (14:43) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100145 นางสาวดอกรักษ์ ละดาดก โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (14:43) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100146 นางสาวติรยา โทฮาด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (14:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100147 นางสาววราภรณ์ กาสารัง โรงเรียนบัวขาว 1 พ.ย. 2565 (14:58) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6650100148 นายวีรชน ชินภูเขียว ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น 1 พ.ย. 2565 (14:58) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100149 นายรัฐนันท์ ภูบุญลาภ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 พ.ย. 2565 (15:08) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100150 นางสาวบัณฑิตา จันไตรย์ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1 พ.ย. 2565 (15:21) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100151 นางสาวสุชาดา สอดศรี โรงเรียนรัตนบุรี 1 พ.ย. 2565 (15:30) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100152 นางสาวรัตน์ติกา หวังแลกลาง โรงเรียนบรบือ 1 พ.ย. 2565 (15:34) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100153 นายนัธพงศ์ จันทบุตร โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1 พ.ย. 2565 (15:44) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100154 นางสาวนุชรี เล็กกอ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 1 พ.ย. 2565 (15:44) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100155 นางสาวชุติกาญจน์ ช่วงรัตน์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1 พ.ย. 2565 (15:50) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100156 นางสาวปิยะวดี สีหาเนตร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (16:29) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100157 นางสาวกิตติธร วิโย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (16:43) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100158 นางสาวสุธารัตน์ สมสิงห์ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (16:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100159 นางสาวสุชานันท์ สุโพธิ์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (16:51) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100160 นางสาวชนัญญา แก้วกันหา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (17:02) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100161 นายฐิติพงษ์ เจตวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1 พ.ย. 2565 (17:03) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6650100162 นายชัยชาญ ปัดไธสงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1 พ.ย. 2565 (17:04) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100163 นางสาวนวินดา ผลรุ่ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (17:17) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100164 นางสาววรรณษา ผมงาม โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 พ.ย. 2565 (17:21) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100165 นางสาวใบเฟิร์น นิลดอนหวาย โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1 พ.ย. 2565 (17:27) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100166 นางสาวขนิษฐา กล้าหาญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (17:28) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100167 นายโพธิ์ชัย ประทุมตรี โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (17:29) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100168 นางสาวพรสวรรค์ หลงเชิง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 1 พ.ย. 2565 (17:32) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100169 นางสาวกรกนก ปรือทอง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1 พ.ย. 2565 (17:39) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100170 นางสาวรัชนีภรณ์ อุดรบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 1 พ.ย. 2565 (17:46) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100171 นางสาวไปรยา แก้วกาสี โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (17:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100172 นางสาวอักขราวรรณ จิณารักษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (18:06) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100173 นางสาวพรนภา บุญบำรุง โรงเรียนภูเรือวิทยา 1 พ.ย. 2565 (18:15) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100174 นางสาววรานุช จงมีเดช โรงเรียนร่องคำ 1 พ.ย. 2565 (18:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100175 นางสาวอินทิรา ธรรมธาตุ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (18:18) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100176 นางสาวนริศรา เกษรล้ำ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 พ.ย. 2565 (18:19) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100177 นายธนพร สาระดี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (18:21) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100178 นางสาวณัฐธิดา เจริญพร โรงเรียนกมลาไสย 1 พ.ย. 2565 (18:23) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100179 นางสาววริศรา แก้วหานาม โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (18:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100180 นางสาวพัชราภา ชิณนาค โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (18:27) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100181 นางสาวณัฐวดี ศรีทองนาค โรงเรียนกมลาไสย 1 พ.ย. 2565 (18:32) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100182 นายอนพัทย์ ชอบใจ โรงเรียนพิมายวิทยา 1 พ.ย. 2565 (18:45) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100183 นายธนพร สาระดี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (18:47) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100184 นายณพชร ห้องแซง โรงเรียนเลิงนกทา 1 พ.ย. 2565 (18:48) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100185 นายธีราเมท บัวคำโคตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (18:54) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650100186 นางสาวพลอยชมพู รักความซื่อ โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (19:05) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100187 นางสาวสุดารัตน์ สีขันตี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (19:08) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100188 นางสาวสุพิชญา วรรณมานะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (19:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100189 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 1 พ.ย. 2565 (19:18) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100191 นายภัทรพงษ์ เจริญสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 พ.ย. 2565 (19:28) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100192 นางสาวนิดธิตา สืบมา โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (19:30) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100193 นายนพรัตน์ ทัพทะมาตย์ โรงเรียนผดุงนารี 1 พ.ย. 2565 (19:30) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100194 นางสาวนิชฌรี ในจิตต์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (19:38) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100195 นางสาวลออรัตน์ แสงบุดดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (19:45) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6650100196 นางสาวกานต์รวี แก้วศิลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 พ.ย. 2565 (19:55) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100197 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 1 พ.ย. 2565 (20:00) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100198 นางสาววิภาดา ชาญชัย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (20:01) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100199 นางสาวนลินี ทาเทียว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (20:03) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100201 นางสาววีรภัทรา นราทอง โรงเรียนรัตนบุรี 1 พ.ย. 2565 (20:14) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100202 นางสาวชมพูนุช พันพูทอง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1 พ.ย. 2565 (20:19) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650100203 นายคมเพชร งามขำ โรงเรียนเลิงนกทา 1 พ.ย. 2565 (20:21) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100204 นางสาวสิริพร ยวงสอน โรงเรียนทองเอนวิทยา 1 พ.ย. 2565 (20:25) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100205 นายณัฐพงศ์ ผาคำ โรงเรียนวาปีปทุม 1 พ.ย. 2565 (20:30) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100206 นางสาวพัชรธิดา บุตรศรีภูมิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 พ.ย. 2565 (20:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100207 นายกิตติชัย พยุงวงษ์ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (20:32) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650100208 นางสาวนํ้าฝน คํามุงคุณ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1 พ.ย. 2565 (20:38) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100209 นางสาวศศิชา นามรัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (20:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100210 นายณัฐวุฒิ อนุฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (20:48) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100211 นายกวิน ศรีเที่ยง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1 พ.ย. 2565 (20:49) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100212 นายปริช​ญ​์​ ชมภูหลง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (21:06) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100213 นางสาวสมิตานันท์ กำเนิดบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (21:09) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100214 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุจารย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (21:17) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100215 นางสาวอรพรรณ ดรหลาบคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 พ.ย. 2565 (21:21) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100216 นางสาวแจ่มใส เดชโกพรม โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (21:22) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100217 นายธนดล สืบศรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 พ.ย. 2565 (21:23) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100218 นายณัฐภัทร กิ่งภูเขา โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1 พ.ย. 2565 (21:35) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100219 นางสาวสุพรรณิกา ลาลู่ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (21:39) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100220 นางสาวศิริวรรณ์ พรรณภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (21:52) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100221 นายศุภวิชญ์ ทองดี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 พ.ย. 2565 (22:05) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100222 นายธนกร มูลทราย วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 1 พ.ย. 2565 (22:11) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100224 นางสาวชลมาศ เอี่ยมโอ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (22:22) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100225 นางสาวชาลิสา วิบูลเพ็ง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (22:25) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100226 นางสาวน้ำดอกไม้ หาญมานพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (22:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100227 นางสาวจิรารัตน์ สวาทพงษ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1 พ.ย. 2565 (22:41) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100228 นางสาวอันชิสา เลพล โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (22:53) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100229 นายกฤษนัย งาสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1 พ.ย. 2565 (22:59) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100230 นางสาวจิราภา กุละคำเเสง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1 พ.ย. 2565 (23:01) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100231 นายอภิศักดิ์ นนทภัก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 พ.ย. 2565 (23:26) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100232 นายนายสหศวรรษ ภูทางนา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 พ.ย. 2565 (23:36) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100233 นายรัชชานนท์ แท่นศิลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (00:14) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100234 นางสาวนันทพร นาอุดม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (00:29) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650100235 นายศุภวิชญ์ ทองดี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 2 พ.ย. 2565 (06:00) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650100236 นางสาวลออรัตน์ แสงบุดดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (07:18) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100237 นางสาวลออรัตน์ แสงบุดดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (07:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100238 นางสาวลออรัตน์ แสงบุดดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (07:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100239 นางสาวลออรัตน์ แสงบุดดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (07:25) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100240 นางสาวเดือนฉาย เทพศิริ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (07:36) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100241 นางสาวณัฐริกา สระทองขม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (07:54) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6650100242 นางสาวดวงหทัย เหล่าสะพาน โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (08:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100243 นางสาวกชพรรณ วงค์นรา โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (08:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100244 นางสาวปิยะมาศ เติมภักดี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (08:24) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100245 นางสาวอรอนงค์ โคตสุโพธิ์ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (08:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100246 นางสาวรุจิรา ไชยงาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (08:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100247 นางสาวเนตรนภา มาลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (08:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100248 นางสาวโสภิตนภา วังคะฮาต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร 2 พ.ย. 2565 (08:45) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100249 นางสาวสิริยากร ลาสุวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (08:50) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100250 นางสาวสุพิชชา วงศ์เสนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 พ.ย. 2565 (09:09) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100251 นายนรินทร์ธร อัตรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:10) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6650100252 นางสาวปิยธิดา นนตรี โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100253 นางสาวพัชราภรณ์ สมศรี โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (09:18) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100254 นางสาวนวิยา พระคุณเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:20) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100255 นางสาวสุรีรัตน์ คีรีวงษ์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:24) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100256 นางสาวอารีญา คำโสกเชือก โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:27) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100257 นายตรีพงศ์ เผือกอ่อน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:32) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100258 นางสาวอารีญา คำโสกเชือก โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:34) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100259 นางสาวจิตรลดา การถัก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:42) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100260 นายสมชาย แสงสว่าง โรงเรียนเลิงนกทา 2 พ.ย. 2565 (09:50) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100261 นางสาวสุชัญญา อันปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:51) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100262 นางสาวกนกลักษณ์ สนามเหล่า โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:53) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100264 นางสาวเพชรวิภา ผองขำ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:54) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100265 นางสาวสุชาดา รัตน์พล โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:54) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100266 นางสาวมนัสชนก ชูศรียิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร 2 พ.ย. 2565 (09:55) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100267 นายปรัชญา อนุสรณ์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (09:56) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100268 นายธนาคาร พลสนอง โรงเรียนเลิงนกทา 2 พ.ย. 2565 (09:57) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100269 นางสาวอนุธิยา วรชัย โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (09:57) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100270 นางสาวมนัสชนก ชูศรียิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร 2 พ.ย. 2565 (09:58) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100271 นายณัฐพล มูลประเสริฐ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (10:03) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100272 นางสาวศิรินภา ตรีโอษฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (10:08) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100273 นายณภัทร์ เจริญชน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น 2 พ.ย. 2565 (10:10) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100274 นายเกรียงศักดิ์ เวียงจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (10:19) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100276 นางสาวนิดธิตา สืบมา โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม 2 พ.ย. 2565 (10:24) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100277 นางสาววนิดา ดอนเสี้ยว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (10:27) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100278 นางสาวชลธร ยินดีมาก วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 พ.ย. 2565 (10:27) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100279 นางสาวภัทราพร ดวงไสว โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (10:32) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100280 นางสาวรสริน ไชยมาตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (10:55) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100281 นางสาวจิรภัทร์ ขุนนคร โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (11:12) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100282 นางสาวสุพัตรา ป้อมน้อย โรงเรียนสวนแตงวิทยา 2 พ.ย. 2565 (11:24) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100283 นางสาวสุนิษา จานคำภา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 พ.ย. 2565 (11:34) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650100284 นางสาววิมพ์วิภา บุญ​เพ็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (11:43) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100285 นายธนากร มาศเกษม โรงเรียนบัวขาว 2 พ.ย. 2565 (12:01) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100286 นางสาวศิรามณี โพธิ์ศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (12:16) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100287 นายกฤษดา พลนิกร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 2 พ.ย. 2565 (12:38) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100288 นางสาวรุ่งนภา เปจิตตัง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (12:40) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100289 นางสาวชลธิชา พิมพ์สิงห์ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (12:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100290 นางสาวปนัดดา พันเทศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (12:47) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100291 นางสาวปิยาอร สายงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 2 พ.ย. 2565 (12:59) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100292 นายอภิสิทธิ์ ราชสีเมือง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (13:05) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100293 นายสิทธิพงษ์ พลศรีเมือง โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี 2 พ.ย. 2565 (13:23) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100294 นางสาวสาริกา ศรีบัว โรงเรียนคำม่วง 2 พ.ย. 2565 (13:25) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100295 นางสาวอัจจิมา สรรพอาสา โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (13:28) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100296 นายนัฐพงษ์ กำมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 พ.ย. 2565 (13:31) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100297 นางสาวพรวิไล แก้วพิมพ์ โรงเรียนบรบือ 2 พ.ย. 2565 (13:33) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100298 นางสาวพัชราภรณ์ ภูนาแร่ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 2 พ.ย. 2565 (13:40) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6650100299 นายสุธี สวรรณโค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (13:47) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100300 นางสาวปาริชาติ มาลัย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 2 พ.ย. 2565 (13:50) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100301 นางสาวเขมรินทร์ บุญหล้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (14:02) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100302 นางสาวดาวนภา ธรรมปัด โรงเรียนอนุกูลนารี 2 พ.ย. 2565 (14:03) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100303 นางสาวนิชานันท์ นามโส โรงเรียนอนุกูลนารี 2 พ.ย. 2565 (14:07) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100304 นางสาวเขมรินทร์ บุญหล้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (14:14) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100305 นางสาวปนัดดา ไชยศรี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (14:33) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100306 นายเสกสรรค์ ฉันดี โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (14:58) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100307 นางสาวชนินธร แสนสร้อย กศน.กันทรวิชัย 2 พ.ย. 2565 (14:59) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100308 นายเสกสรรค์ ฉันดี โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (15:01) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100309 นางสาวรัตน์ชนก มาลิสา โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 2 พ.ย. 2565 (15:25) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100310 นางสาวแพรวา ทะสา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (15:26) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100311 นางสาวกรกนก ปรือทอง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 2 พ.ย. 2565 (15:28) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100312 นางสาวธีรนุช คิดรอบนอก โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (15:36) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100313 นางสาวจิราภรณ์ คำล้าน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 2 พ.ย. 2565 (15:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100314 นายวีรกิตติ์ ชมขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 พ.ย. 2565 (15:43) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6650100315 นางสาวสาริสา ธารพรศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (15:47) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650100316 นางสาวภัทรวรรณ เหล่าเคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (15:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100317 นางสาวกุลธิดา อาศัยสงฆ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 พ.ย. 2565 (15:50) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100318 นางสาวจิราภรณ์ คำล้าน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 2 พ.ย. 2565 (15:52) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6650100319 นางสาววิไลพร พิมสา โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (16:00) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100320 นางสาวญาราภรณ์ เจริญดง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 2 พ.ย. 2565 (16:04) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100321 นางสาวญาราภรณ์ เจริญดง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 2 พ.ย. 2565 (16:08) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100322 นางสาวจุลีลักษณ์ ลีนาแค โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (16:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100323 นางสาวสุภัสสรา มูลเกษ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (16:11) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100324 นางสาวศิรินภา แก้วแก่น โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2 พ.ย. 2565 (16:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100325 นายณัฐนนท์ มูลติ๊บ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 2 พ.ย. 2565 (16:22) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100326 นายกิตติพศ บาทสุวรรณ โรงเรียนเลิงนกทา 2 พ.ย. 2565 (16:27) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100327 นางสาวอัญชลีพร พาแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 พ.ย. 2565 (16:38) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100328 นางสาวพิมพ์พาภรณ์ พันธะมา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (16:46) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100329 นายพีระพล สำโรงแสง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2 พ.ย. 2565 (16:48) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100330 นางสาวศิราภรณ์ ดวงพรม โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (17:26) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100331 นางสาวอรัญญา ปักกะเต โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (17:59) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100332 นางสาวรสริน ไชยมาตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (18:19) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100333 นางสาวเพชรลดา ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 2 พ.ย. 2565 (18:25) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100334 นางสาวสิริวรรณ คำรัง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (18:26) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100335 นางสาวกัลญา ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (18:48) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100336 นางสาวลักษิกา ภูชำนิ โรงเรียนอนุกูลนารี 2 พ.ย. 2565 (19:07) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6650100337 นางสาวญาณิศา รินทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2 พ.ย. 2565 (19:12) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100338 นางสาวลลิตา ภูชำนิ โรงเรียนอนุกูลนารี 2 พ.ย. 2565 (19:15) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100339 นายณัฐภูมิ บุญแสง โรงเรียนอนุกูลนารี 2 พ.ย. 2565 (19:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100340 นางสาวฐิติชญา เสนาฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 2 พ.ย. 2565 (19:23) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100341 นายยศนันทน์ ทองมูล โรงเรียนกมลาไสย 2 พ.ย. 2565 (19:31) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100342 นางสาวศิรประภา ดีสวน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (19:38) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100343 นางสาวจิรดา เนื่องวงษา โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (19:40) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100344 นายฐาปกร พิมพล โรงเรียนบ้านไผ่ 2 พ.ย. 2565 (19:47) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100346 นางสาวสุกัญญา ภูโคกยาง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (19:54) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100347 นางสาวพัณนิดา พวงทวาย โรงเรียนกมลาไสย 2 พ.ย. 2565 (19:58) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6650100348 นายณัฐนนท์ มูลติ๊บ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 2 พ.ย. 2565 (20:01) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100349 นางสาวอุมารินทร์ ยะปะพันธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (20:06) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100350 นายปฏิพันธ์ เเสงคำ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (20:08) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100351 นายอภิชาติ อรัญมาลา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 2 พ.ย. 2565 (20:36) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100352 นางสาวนิศารัตน์ สินสุพรรณ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (20:37) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100353 นางสาวนิษิตา บรรลังกุล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 2 พ.ย. 2565 (20:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100354 นางสาวนารีรัตน์ นนทคำจันทร์ โรงเรียนยางวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (20:39) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6650100355 นางสาวดารุณี แสงทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (20:45) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100356 นายมนตรี คำวุฒิ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 2 พ.ย. 2565 (20:58) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100357 นางสาวมนัสนันท์ พระสุพันธ์ โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 2 พ.ย. 2565 (21:01) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100358 นางสาวศิริญากร มะลิซ้อน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 2 พ.ย. 2565 (21:07) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100359 นายภากร นาใจคง โรงเรียนกมลาไสย 2 พ.ย. 2565 (21:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100360 นายจารุกิตติ์ ไร่เจริญ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (21:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100361 นางสาวศิรินภา ตรีโอษฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (21:41) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6650100362 นางสาวดรัณนุช เวียงปะติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 พ.ย. 2565 (22:02) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100363 นางสาวกรกนก วรรณแสง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 พ.ย. 2565 (22:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100364 นางสาววิลัยวรรณ สมชนะ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 2 พ.ย. 2565 (22:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100365 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (23:20) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100366 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 พ.ย. 2565 (23:24) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100367 นางสาวกนกพร ยืนชีพ โรงเรียนผดุงนารี 2 พ.ย. 2565 (23:55) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100368 นายธวัชชัย พรีพรม โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (04:35) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100369 นางสาวสิริญาพร เฟื่องคำ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (06:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100370 นางสาวฐิติภัทร์ ภูยาดวง โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (07:45) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100371 นางสาวนภพร นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 3 พ.ย. 2565 (07:57) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100372 นายเอกภพ ประไพเมือง วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 3 พ.ย. 2565 (08:12) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100373 นางสาวอนันตญา สีเทา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 3 พ.ย. 2565 (08:22) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100374 นายเกรียงไกร การนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (08:33) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100375 นายอรรคเดช อุคำ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 3 พ.ย. 2565 (08:34) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100376 นายภูริพัฒน์ ค้ำยาง โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (08:35) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100377 นางสาวสุณิสา ราชโคตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (08:39) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100378 นายวคิน มะลาโซ โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (08:40) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100379 นางสาวเปมิกา ตติยประภา โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (08:51) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100380 นางสาวหทัยกาญจน์ มอม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (08:54) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100381 นางสาวนภพร นาคศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 3 พ.ย. 2565 (08:55) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100382 นางสาววรรณภา รัตนพลแสน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 3 พ.ย. 2565 (08:57) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100383 นางสาวพิมพ์สุภัค พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (08:58) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100384 นางสาวสุภาวดี กาฬพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 3 พ.ย. 2565 (09:00) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100385 นางสาววิจิตา ศรีโยวงค์ โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (09:07) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100386 นางสาวธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 3 พ.ย. 2565 (09:14) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100387 นางสาวอติกานต์ วิเชียรสาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (09:35) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100388 นางสาวสุพรรษา น้อมระวี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (09:39) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100389 นายสุธี สวรรณโค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (09:47) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100390 นางสาวลีลาวดี อรรคใต้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 พ.ย. 2565 (09:49) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100391 นางสาวสุพิชชา แคนอินทร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 พ.ย. 2565 (09:50) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100392 นางสาววริษา ดวนใหญ่ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 3 พ.ย. 2565 (09:52) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100393 นายทักษิณ ภูจอมแก้ว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (10:02) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100394 นางสาววริศรา หลักคำ โรงเรียนบรบือ 3 พ.ย. 2565 (10:13) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100395 นางสาวสุนิตา วิเชียรชัย โรงเรียนกมลาไสย 3 พ.ย. 2565 (10:21) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100396 นางสาวกุลจิรา ธงหาญ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 3 พ.ย. 2565 (10:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100397 นายกฤษศกนณ์ ชูรัตน์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (10:22) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100398 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ดวงศรี โรงเรียนปทุมราชวงศา 3 พ.ย. 2565 (10:23) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100399 นางสาวสุนิตา วิเชียรชัย โรงเรียนกมลาไสย 3 พ.ย. 2565 (10:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100400 นางสาวณัฐริชา จันทาทุม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (10:32) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100401 นางสาวมัทนา จันศิริ โรงเรียนอนุกูลนารี 3 พ.ย. 2565 (10:44) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100402 นางสาววนัชพร แซ่เฮ้ง โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (11:02) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100403 นางสาวธนพร ภูเด่นใส โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3 พ.ย. 2565 (11:19) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100404 นายฐิติภัทร วงษ์วานิช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (11:19) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100405 นางสาวธนพร ภูเด่นใส โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3 พ.ย. 2565 (11:21) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6650100407 นางสาววรัญญา สายคำ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 พ.ย. 2565 (11:22) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100408 นางสาวมยุรฉัตร วิเท่ห์ โรงเรียนอนุกูลนารี 3 พ.ย. 2565 (11:24) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100409 นางสาววิไลลักษณ์ ยะพลหา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 3 พ.ย. 2565 (11:33) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100410 นางสาวอนงค์นาฎ พุ่มจันทร์ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (11:35) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100411 นางสาววรัญญา สายคำ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 พ.ย. 2565 (11:39) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100412 นางสาวศิริรัตน์ ชาลี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (11:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100413 นางสาววิมพ์วิภา บุญ​เพ็ง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (12:00) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100414 นายสิรภพ เบญจประเสริฐ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 3 พ.ย. 2565 (12:28) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100415 นายภรรณกร สุวรรณเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (12:29) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100416 นางสาวชาลิสา ภูเงิน โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 3 พ.ย. 2565 (12:34) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100417 นางสาวอติมา ศรีพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 พ.ย. 2565 (12:44) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100418 นางสาวศศิกานต์ ฉายรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (12:48) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100419 นางสาวพัณณิตา ศรีแก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (12:52) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100420 นางสาวญาณพัฒน์ สุขเที่ยง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (13:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100421 นายธนทรัพย์ วงค์สีดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 3 พ.ย. 2565 (13:16) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100422 นางสาวนลินี บุญสุรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 พ.ย. 2565 (13:20) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100423 นางสาวยุทินัน พันธ์สำโรง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 พ.ย. 2565 (13:29) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100424 นางสาวพัชรา คำสมหมาย โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (13:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100425 นางสาวตะวันฉาย บุญไสว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 พ.ย. 2565 (13:38) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100426 นายธนวัฒน์ มะลิเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (13:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100427 นางสาวอนงค์นาฎ พุ่มจันทร์ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (13:47) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100428 นางสาวกนกนาฎ กำมาทอง โรงเรียนภูหลวงวิทยา 3 พ.ย. 2565 (13:48) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100429 นางสาวอนงค์นาฎ พุ่มจันทร์ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (13:52) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6650100430 นางสาวสุธิดา ภวภูตานนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (13:59) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100431 นางสาวศิรินภา ตรีโอษฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (14:14) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100432 นางสาวนรินทร์ทิพย์ เยี่ยมพลัง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 พ.ย. 2565 (14:16) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100433 นายสุรศักดิ์ ไกรยะวงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (14:19) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100434 นางสาวภัทฑิยา พรหมสุรินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (14:47) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100435 นางสาวธัญญารัตน์ อัคษร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (14:59) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100436 นางสาวปรนันท์ สิทธิการ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 3 พ.ย. 2565 (15:00) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6650100437 นายพีรพัฒน์ อุ่มอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 พ.ย. 2565 (15:09) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100438 นางสาวกัลยาณิน ไตรรุ่ง โรงเรียนขัติยะวงษา 3 พ.ย. 2565 (15:30) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100439 นายกฤติเมธ ยศสุรินทร์ โรงเรียนบัวขาว 3 พ.ย. 2565 (15:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100440 นายสันติภาพ พรมคุณ โรงเรียนบึงกาฬ 3 พ.ย. 2565 (16:03) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100441 นางสาวพลอยชมพู เพียงโฉม โรงเรียนบัวขาว 3 พ.ย. 2565 (16:04) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100442 นายกฤตติยศ เสนาฤทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (16:05) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100443 นายปฐมพร วงสุวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (16:17) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100444 นายวีรวัฒน์ อุทัยบุรมย์ โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (16:17) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100445 นายเจษฎา จันปัญญา โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (16:19) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100446 นายอัษฎา ตางจงราช โรงเรียนผดุงนารี 3 พ.ย. 2565 (16:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100447 นายรเมศวร์ เค้าฉิม โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 3 พ.ย. 2565 (16:22) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100448 นางสาววัชราวดี บุญคง โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 3 พ.ย. 2565 (16:54) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100449 นางสาวปรนันท์ สิทธิการ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 3 พ.ย. 2565 (17:33) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100450 นางสาวฐิติชญา เสนาฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 3 พ.ย. 2565 (17:39) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100451 นางสาวเพลงไพร ทับทิมศรี โรงเรียนบัวขาว 3 พ.ย. 2565 (17:53) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100452 นางสาวลลิตา แสงผา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (18:15) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100453 นางสาวลลิตวดี ดำเนินงาม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 3 พ.ย. 2565 (18:32) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100454 นางสาวศุพัฒตรา จันทรัตน์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (19:10) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100455 นางสาวณัชชา ภูตาคม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 3 พ.ย. 2565 (19:12) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100456 นางสาวชนนิกานต์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุกูลนารี 3 พ.ย. 2565 (19:28) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100457 นางสาวจุฑาธิป ทัพพิลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (19:34) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100458 นางสาวจันทิมา แปลงไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (19:36) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100459 นางสาวอรสา ศรีบุดดา โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 พ.ย. 2565 (19:43) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100460 นางสาวโสมภิดา ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (19:58) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100461 นางสาวชนม์นิภา สุขล้ำ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (20:16) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100462 นางสาวจุฑาธิป ทัพพิลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (20:26) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100463 นางสาวมณีรัตน์ แก้วอาษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (20:46) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100464 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (21:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100465 นางสาวศศิวิมล พรมป้อง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 3 พ.ย. 2565 (21:18) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100466 นางสาวพิชญาพร ประสานทอง โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (21:19) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100467 นายนันทวิชญ์ โตมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 พ.ย. 2565 (21:21) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100468 นางสาวมธุรส พันนุมา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 3 พ.ย. 2565 (21:39) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100469 นางสาวศศิกาญจน์ จตุเทน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (21:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100470 นางสาวพัชรินทร์ งอยภูธร โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 3 พ.ย. 2565 (22:15) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100471 นายอภิสิทธิ์ พงษ์สาลี โรงเรียนอมตวิทยา 4 พ.ย. 2565 (00:26) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100472 นางสาวอนุธิดา ใจทัด วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (00:45) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6650100473 นายปุณยวัจน์ จิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (02:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100474 นายพิชิต สาระวิถี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 4 พ.ย. 2565 (04:03) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100475 นายวัชรพล ภูทองทา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (06:26) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100476 นางสาวอริสรา พุดภารี โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (06:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100477 นางสาวสุมินตรา มาสา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (06:27) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100478 นางสาวมลฑกานต์ สอนจันทร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 พ.ย. 2565 (07:22) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100479 นางสาวกันติชา วรบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (07:48) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100480 นายพรพิพัฒน์ แก่นฮอง โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (07:56) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100481 นางสาวนิฐิวดี ไชยมาลี โรงเรียนร่องคำ 4 พ.ย. 2565 (08:25) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100482 นางสาวกุลณัฐร์ บัวเพชร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (08:27) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100483 นางสาวสุวีรยา เวียงเหล็ก โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 พ.ย. 2565 (08:39) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100484 นางสาวพิชาภรณ์ ธรรมธน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (08:46) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100485 นางสาวสุพิณ กุลสันเทียะ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (08:56) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100486 นางสาวออมสิน บุญทา โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 4 พ.ย. 2565 (08:58) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100487 นางสาวทิพวรรณ ศรีตรีจักร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 พ.ย. 2565 (09:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100488 นางสาวสุมิตรา ดอนกวนเจ้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (09:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100489 นางสาวชุติมา คำสวัสดิ์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 4 พ.ย. 2565 (09:19) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6650100490 นางสาวอรวรรณ บุญไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (09:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100491 นางสาวพิสมัย คงบุญวาท โรงเรียนร่องคำ 4 พ.ย. 2565 (09:24) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100492 นางสาววราภรณ์ นพบาล โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (09:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100493 นางสาวกษมา อุทโท โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (09:32) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100494 นายณัฐภูมิ สุทธหลวง โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (09:34) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6650100495 นางสาวปนัดดา แสงแสน โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 4 พ.ย. 2565 (09:51) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100498 นางสาวพรรณิภา มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (09:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100499 นางสาวธิดารัตน์ สุพร โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:03) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650100500 นางสาวณัฐมล ชัยฤาชา โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:10) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100501 นางสาวฐิติพร สนอุป โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100504 นางสาวรัตติยากร ไกรแก้ว โรงเรียนขัติยะวงษา 4 พ.ย. 2565 (10:22) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100505 นางสาวพรนภา ผุดผาด โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:23) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100506 นางสาวมนัสนันท์ คำมุลคร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (10:23) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6650100507 นางสาวมนัสนันท์ คำมุลคร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (10:24) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100508 นางสาวศยามล บุตดา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (10:30) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650100509 นางสาวมนัสนันท์ คำมุลคร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (10:31) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100510 นางสาวพัชราภรณ์ ภูชะโอม โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (10:33) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100511 นายสุภาพ​ ​สุวรรณ​โคตร​ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 4 พ.ย. 2565 (10:38) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650100512 นางสาวสุกัญญา แก้วสิมมา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (10:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100513 นายณัฐพงษ์ คำสียา โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100514 นางสาวมณฑิตา ศรีสร้อย โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (10:42) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100515 นางสาวชนิกานต์ กมลเชื้อ โรงเรียนร่องคำ 4 พ.ย. 2565 (10:44) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100516 นางสาวระพีพร ภูแดนไกล โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (10:50) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100518 นางสาวฐิฆัมพร เชื้อจีน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 4 พ.ย. 2565 (10:54) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100519 นางสาวจีรวรรณ์ มาทอ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 4 พ.ย. 2565 (10:59) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100520 นางสาวสิริวิมล กัดไธสง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 4 พ.ย. 2565 (11:12) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100521 นางสาวนันทิชา สุทธิชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (11:13) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100522 นางสาวรุ่งนภา มาคิน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (11:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100523 นายณรงค์กรณ์ เเสนอาจโท โรงเรียนระยองวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (11:39) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100524 นางสาวพฤกษา พิมศร โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (11:39) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100525 นางสาวพิมระภัส ดีพลงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 พ.ย. 2565 (11:46) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100526 นางสาวสกุลรัตน์ ไชยหาเนตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (11:48) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100527 นางสาวยุพารัตน์ คำสุวรรณ โรงเรียนบัวใหญ่ 4 พ.ย. 2565 (11:55) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100528 นางสาวอาทิตยา มาตโสภา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 พ.ย. 2565 (12:12) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100529 นายวราวุฒิ คำหวล โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 4 พ.ย. 2565 (12:17) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100530 นางสาวพัชรินทร์ พิณโสดา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (12:22) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100531 นางสาวมนัญชยา แสนองอาจ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 พ.ย. 2565 (12:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100532 นางสาวณัฐชยา ปัญญาบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 4 พ.ย. 2565 (12:23) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100533 นางสาวอิศริยา โพธิ์หล้า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (12:25) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100534 นางสาวภัทรมน การวงษ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (12:36) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100535 นายอิศรศักดิ์ จิตจักร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (12:53) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100536 นายธีระวัฒน์ ชูจิตร โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (12:54) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6650100537 นายธีรพงศ์ พันธุโพธิ์ โรงเรียนบัวขาว 4 พ.ย. 2565 (13:22) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100538 นางสาววิชญา เดชยศดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (13:31) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100539 นางสาวอริสรา พุดภารี โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (13:34) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100541 นางสาวมธุฤทัย ศรีโยวงค์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (13:43) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100542 นางสาวอัญชลี สกุลลี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 พ.ย. 2565 (13:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100543 นางสาวเพชรดา ทองกรณ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 4 พ.ย. 2565 (13:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100544 นายกิตติกร ขันทอง โรงเรียนอุบลวิทยากร 4 พ.ย. 2565 (14:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100545 นางสาวกนกวรรณ ศรีโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี 4 พ.ย. 2565 (14:10) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100546 นายวัฒนพงษ์ รางศรี โรงเรียนผดุงนารี 4 พ.ย. 2565 (14:13) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100547 นางสาวเชษฐ์สุดา โทอินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (14:24) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100548 นางสาวชลธี สุระภา โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (14:31) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100549 นายภัทรพล พรมประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล 4 พ.ย. 2565 (14:34) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100550 นางสาวเนตรชนก มุ่งมะโนหมาย โรงเรียนอรัญประเทศ 4 พ.ย. 2565 (14:36) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100551 นายวุฒิชัย วิลาจันทร์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 4 พ.ย. 2565 (14:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100552 นางสาวน.ส ศิริลักษณ์ ไชยศิลป์ โรงเรียนผดุงนารี 4 พ.ย. 2565 (14:49) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100553 นายชนาธิป ชาติชำนาญ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (14:51) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100554 นางสาวตรีทิพยนิภา แข็งเขา โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 4 พ.ย. 2565 (14:53) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650100555 นางสาวสิริวรรณ จันทึก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (14:58) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650100556 นางสาวจิลลาภัทร จันทร์โท โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (15:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100557 นางสาวธรินทร อันทะผลา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (15:05) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6650100558 นางสาวสาวิตรี อุ่นศิริ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (15:09) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100559 นางสาวธรินทร อันทะผลา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (15:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100560 นางสาวกัญญาณัฐ สังเกตกิจ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (15:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100561 นางสาวรวิสรา เจริญศิริ โรงเรียนสตึก 4 พ.ย. 2565 (15:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100562 นายเกียรติ​พงษ์​ ศรีบัว โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (15:17) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100563 นางสาวมนัสนันท์ พัฒนาศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (15:17) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100564 นายพัชระ ชำนิกำจร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4 พ.ย. 2565 (15:19) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100565 นางสาวสิริวรรณ จันทึก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (15:19) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100566 นายเกียรติ​พงษ์​ ศรีบัว โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (15:30) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100567 นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์ประทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (15:50) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100568 นางสาวเปรมสุดา ศรีกุตา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (16:05) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100569 นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์ประทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 พ.ย. 2565 (16:13) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6650100571 นางสาวลีน่า กองสิน วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 4 พ.ย. 2565 (16:28) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100572 นางสาวนริศรา หุยขุนทด มัธยมบึงปรือ 4 พ.ย. 2565 (16:31) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100573 นางสาวสิริยากร ภูปานผา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (16:38) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100574 นางสาวจิรประภา พลเยี่ยม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (16:40) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100575 นางสาวอมรรัตน์ โคตรุชัย โรงเรียนเสลภูมิ 4 พ.ย. 2565 (17:09) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100576 นางสาวนรินตา บุตรแก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (17:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100577 นางสาวสุรีพร ยาระวัง โรงเรียนคำม่วง 4 พ.ย. 2565 (17:33) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100578 นายสิทธิราช นันทะแสง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (18:00) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100579 นายธิเบต น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (18:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100580 นายอัศวิน วัลกลางชัย โรงเรียนเสลภูมิ 4 พ.ย. 2565 (18:10) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100581 นางสาวจิตรลดา จำปีพรม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 พ.ย. 2565 (18:19) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100582 นางสาวลลิตวดี ดำเนินงาม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 4 พ.ย. 2565 (18:35) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6650100583 นางสาวโยษิตา นิละปะกะ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (18:41) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100584 นางสาวณัฐชยา ไพศาลภาณุมาศ โรงเรียนสตรีศึกษา 4 พ.ย. 2565 (18:46) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100585 นางสาวกิติยากร ปะโสทานัง โรงเรียนวาปีปทุม 4 พ.ย. 2565 (18:46) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6650100586 นายฮาฐิวัฒน์ อุ่นนุช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 จ.สตูล 4 พ.ย. 2565 (18:57) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100587 นางสาวพรสวรรค์ ลือจันดา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 พ.ย. 2565 (19:00) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100588 นางสาวพิมพ์ลภัส มิ่งขวัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ 4 พ.ย. 2565 (19:08) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100589 นางสาวจิรัฐติกาล ทองโสม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (19:09) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100590 นางสาวพรทิพย์ พรมผุย โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (19:23) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100591 นางสาวศิริรัตน์ นาคำ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (19:25) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650100592 นายฮาฐิวัฒน์ อุ่นนุช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42 จ.สตูล 4 พ.ย. 2565 (19:30) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100593 นายจิรชาติ วงศ์เครือศร ร่มเกล้า 4 พ.ย. 2565 (19:35) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100594 นายปิยพล ดอนโอภาส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (19:44) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100595 นางสาวพรชิตา สุริพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 4 พ.ย. 2565 (19:48) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100596 นางสาวศุภากร สิงห์หาญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (19:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100597 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (20:01) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100598 นางสาวธนัญญา อุราแก้ว โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2565 (20:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100599 นางสาวจิราภัทร เถื่อนมูลละ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 พ.ย. 2565 (20:02) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100600 นางสาวกรรณิการ์ จันดาโชติ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 4 พ.ย. 2565 (20:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100601 นางสาวชนม์ชนก แก้วเพ็ชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (20:17) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6650100602 นางสาวปริญชญา ดอนบูราญ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (20:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100603 นางสาวศศิประภา แคว้นถิ่นเถื่อน โรงเรียนเสนางคนิคม 4 พ.ย. 2565 (20:40) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100604 นางสาวเจษฎาพร นาเมืองรักษ์ โรงเรียนจารุณีศึกษา 4 พ.ย. 2565 (20:42) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100605 นายกฤษฎา เหมือนเตย โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 4 พ.ย. 2565 (20:53) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100606 นายวัชรพล ภูทองทา โรงเรียนอนุกูลนารี 4 พ.ย. 2565 (20:55) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100607 นางสาวจิราพร นาคแทน โรงเรียนผดุงนารี 4 พ.ย. 2565 (21:09) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650100608 นางสาวชนัญชิดา จันทสาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 พ.ย. 2565 (21:12) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100609 นางสาวขวัญพิชชา เจริญลอย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 พ.ย. 2565 (21:15) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100610 นางสาวกีรติญา พันธัง โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 4 พ.ย. 2565 (21:31) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100611 นางสาวกรวีร์ แก้วกำเนิด โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 4 พ.ย. 2565 (21:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650100612 นางสาวรุ่งรพี เกษมสานต์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 พ.ย. 2565 (22:06) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100613 นายศักดิ์นรินทร์ สมบัติชัยแสง โรงเรียนผดุงนารี 4 พ.ย. 2565 (22:08) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100614 นางสาวธัญญารัตน์ อัคษร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (22:09) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100615 นางสาวบุษรา พลศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (22:13) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100616 นางสาวบุษรา พลศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (22:23) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100617 นายธนวินท์ แดงโสภา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 4 พ.ย. 2565 (22:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100618 นายนันทไชย มาลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (22:51) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100619 นางสาวสกุลกาญจน์ บุรีมาตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (22:56) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100620 นางสาวกนกวรรณ ปัดตาเทสัง โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 4 พ.ย. 2565 (23:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100621 นางสาวกัญญาภรณ์ คำสุพรม โรงเรียนนครขอนแก่น 4 พ.ย. 2565 (23:36) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100622 นางสาวสุนิสา จันทะแสน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 5 พ.ย. 2565 (01:20) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100623 นายอัครชัย แคนราษฎร โรงเรียนวาปีปทุม 5 พ.ย. 2565 (05:48) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100624 นางสาวศิริลักษณ์ บุญค้ำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (06:59) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100625 นางสาวศิริลักษณ์ บุญค้ำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (07:00) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100626 นางสาวศิริลักษณ์ บุญค้ำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (07:03) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100627 นายวิษณุพงศ์ วงค์วันดี โรงเรียนมุกดาหาร 5 พ.ย. 2565 (08:09) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100628 นางสาวพัชรินทร์ งอยภูธร โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (08:18) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100629 นางสาวฉัตรกมล พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (09:35) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100630 นางสาวอทิตยา มะลัยเค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 5 พ.ย. 2565 (09:37) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100631 นางสาวบัณฑิตา ยุดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (10:13) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100632 นางสาวศิรินญา พงษ์ธนู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (10:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100633 นายเศรษฐวุฒิ แยกสันเทียะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 5 พ.ย. 2565 (10:57) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100634 นายณัฐภัทร สลับแก้ว โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (11:01) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100635 นายสรยุทธ สาสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 พ.ย. 2565 (11:09) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100636 นายจีรพัฒน์ ดอนวิรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย 5 พ.ย. 2565 (11:44) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100637 นายอนุชา หลงศรี โรงเรียนผดุงนารี 5 พ.ย. 2565 (11:45) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100638 นางสาวชนิสรา บาริศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (12:32) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100639 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5 พ.ย. 2565 (13:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100640 นางสาวศริยา ผารัตน์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 5 พ.ย. 2565 (13:05) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100641 นางสาวจิราวดี ฝาดแสนศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 2565 (13:19) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100642 นางสาวศิริรัชนี ภูพิษ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (13:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100643 นางสาวกัญญาณัฐ อัศวภูมิ โรงเรียนสตรีศึกษา 5 พ.ย. 2565 (14:01) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100644 นายอภิสิทธิ์ จริงสุระ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (14:24) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100645 นางสาวกฤษณา นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (14:39) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100646 นางสาวเกสราพร อัปมาเก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (14:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100647 นายยุทธศาสตร์ เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา 5 พ.ย. 2565 (15:06) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100648 นางสาวเมยาวี จำศรี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 5 พ.ย. 2565 (15:11) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100649 นางสาวเมธาวี ลาภบุญเรือง โรงเรียนผดุงนารี 5 พ.ย. 2565 (15:35) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100650 นางสาวสุนิตา มัญสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 พ.ย. 2565 (15:43) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100651 นางสาวสุนิตา มัญสา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 พ.ย. 2565 (15:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100652 นางสาวณัฐสุดา ทองประสม โรงเรียนผดุงนารี 5 พ.ย. 2565 (16:03) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100653 นายธีรภัทร สุภาพชนมานะ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 2565 (16:08) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100654 นางสาวกิตติยา จันทร์ปรุง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (17:22) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100655 นายภควัตร แคนติ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (17:33) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100656 นางสาววิฐิติญาร์ คำสา โรงเรียนบรบือ 5 พ.ย. 2565 (17:34) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100657 นางสาววิฐิติญาร์ คำสา โรงเรียนบรบือ 5 พ.ย. 2565 (17:40) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100658 นายดลฤทธิ์ ศรีนามบุรี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (17:45) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6650100659 นางสาวอริศลา มะหะรัมย์ โรงเรียนวาปีปทุม 5 พ.ย. 2565 (17:45) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100660 นางสาวจันทร์จีรา มีพรหม โรงเรียนผดุงนารี 5 พ.ย. 2565 (17:55) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6650100661 นายเกียรติ​พงษ์​ ศรีบัว โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (18:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100662 นางสาวปิยาอร สายงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 5 พ.ย. 2565 (18:41) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100663 นางสาวศิริรัตน์ มูลชารี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (18:43) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100664 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (18:57) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100665 นายวันชนะ คุ้มกลาง โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (19:03) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6650100666 นางสาวบัณฑิตา เหล็กเอี้ยง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (19:04) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100667 นางสาวณัฐสุรางค์ อนุฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (19:24) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6650100668 นางสาวกนก​วรรณ​ ศิริหัด วิทยาลัย​การอาชีพกาฬสินธุ์​ 5 พ.ย. 2565 (19:29) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100669 นางสาวสุดาพร ภูตะดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (19:32) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100670 นางสาวบุษกร ชาพิภักดิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (19:35) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100671 นางสาวศุภากร สิงห์หาญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (20:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100672 นายสืบสกุล พันธะไชย โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (20:33) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100673 นางสาวนฤมล สุขภิบาล โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (20:36) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650100674 นางสาวประภาศิริ เดชกุลรัมย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (20:37) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100675 นางสาวจริญญาภรณ์ จิณะตา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (20:39) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100676 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ บุญชู โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (20:40) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100677 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (20:40) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100678 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (20:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100680 นางสาวเกสราพร อัปมาเก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 พ.ย. 2565 (20:52) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6650100681 นายเสฏฐวุฒิ สิทธิบุ่น โรงเรียนบ้านไผ่ 5 พ.ย. 2565 (20:56) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100682 นายกิตติพงศ์ นรทัต โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5 พ.ย. 2565 (21:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100683 นางสาวกิรติกา วงค์หาจักร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 2565 (21:16) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6650100684 นายรัฐนันท์ โพธิศาล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (21:25) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100685 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 5 พ.ย. 2565 (21:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100686 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 พ.ย. 2565 (21:49) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100687 นางสาวเกศกนก อกอุ่น โรงเรียนพนาศึกษา 5 พ.ย. 2565 (21:50) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100688 นางสาวศิริเนตร กิ่งจันมล วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 5 พ.ย. 2565 (21:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100689 นายศราวุธ จันทร์หนองหว้า โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 พ.ย. 2565 (22:24) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100690 นายเทพประทาน ประทาพันธ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 พ.ย. 2565 (23:31) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100691 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 5 พ.ย. 2565 (23:46) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100692 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 5 พ.ย. 2565 (23:48) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100693 นางสาวธัญญาวีร์ สุขสงวน โรงเรียนบัวใหญ่ 6 พ.ย. 2565 (08:16) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100694 นางสาวพรรพักศ์ษา เนื่องวงษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 6 พ.ย. 2565 (09:36) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6650100695 นางสาวอรดา ฝางเสน โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 6 พ.ย. 2565 (10:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100696 นางสาวนัฐฐาพร วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 พ.ย. 2565 (10:07) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100697 นางสาวนัฐฐาพร วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 พ.ย. 2565 (10:12) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6650100698 นายรชานนท์ อุปัญญ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 6 พ.ย. 2565 (10:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100699 นางสาวนัฐฐาพร วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 พ.ย. 2565 (10:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100700 นางสาวนัฐฐาพร วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 พ.ย. 2565 (10:41) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6650100701 นายธีรพงษ์ สร้อยรักษ์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 6 พ.ย. 2565 (11:52) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100702 นางสาวณัฐริกา สมศรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 6 พ.ย. 2565 (11:53) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100703 นางสาวลาวัณย์ ราชนิต โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 6 พ.ย. 2565 (12:52) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100704 นางสาวชิดชนก ไถวฤทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 6 พ.ย. 2565 (13:17) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100705 นายปิยะพัฒน์ จารย์คูณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 พ.ย. 2565 (13:20) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100706 นางสาวนัทธมน จุมพลน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 6 พ.ย. 2565 (14:58) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100707 นายอภิสิทธิ์ สิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 6 พ.ย. 2565 (15:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100708 นางสาวพัชราพร สีหะวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 6 พ.ย. 2565 (15:45) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6650100709 นางสาวสุภาวรรณ พุทไธสง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 พ.ย. 2565 (16:00) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100710 นางสาวนรีรัตน์ มีแจ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 6 พ.ย. 2565 (16:06) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100711 นางสาวพัชราพร สีหะวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 6 พ.ย. 2565 (16:07) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100712 นายธนาพงษ์ เกียรติรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 พ.ย. 2565 (16:48) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650100713 นางสาวกัญญาพัชร บัวกอม โรงเรียนบ้านตาอุด 6 พ.ย. 2565 (16:48) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100714 นางสาวพัชราภา อาระลา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 พ.ย. 2565 (16:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100715 นางสาวพิมลวรรณ์ สนเผือก โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 6 พ.ย. 2565 (18:10) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100716 นายวุฒิชัย ทองแห้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 6 พ.ย. 2565 (18:21) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100717 นางสาวยุทินัน พันธ์สำโรง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 พ.ย. 2565 (19:17) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100718 นายชัยวัฒน์ เพิ่มขึ้น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 พ.ย. 2565 (19:19) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100719 นางสาวธิญาดา ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม 6 พ.ย. 2565 (19:41) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100720 นางสาวชนสรณ์ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 6 พ.ย. 2565 (20:06) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100721 นายชนะชล คำมวล โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 6 พ.ย. 2565 (20:12) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100722 นางสาววัชราภรณ์ ศรีไพร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 พ.ย. 2565 (20:18) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100723 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 6 พ.ย. 2565 (20:22) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100724 นางสาวจุฑาธิป ทัพพิลา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 6 พ.ย. 2565 (21:04) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100725 นายสิทธิพล บุดดา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 6 พ.ย. 2565 (21:15) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100726 นางสาวศุภรัติกรณ์ คงนาวัง โรงเรียนผดุงนารี 6 พ.ย. 2565 (21:22) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100727 นางสาวอาทิตยา สิงห์เขียว โรงเรียนผดุงนารี 6 พ.ย. 2565 (21:23) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6650100728 นายพิพัฒน์ หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 6 พ.ย. 2565 (21:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100729 นางสาวจิริญากร สุวโกสุม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 6 พ.ย. 2565 (21:43) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6650100730 นายวัชรพงษ์ แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 6 พ.ย. 2565 (21:51) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100731 นางสาวอรพิมล สิงห์ไสล โรงเรียนนาจะหลวย 6 พ.ย. 2565 (21:58) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100732 นายอมรินท์ สายศร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 6 พ.ย. 2565 (22:32) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100733 นางสาวณัฐสุดา มะลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 พ.ย. 2565 (06:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100734 นายกษมา สุพันธนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (08:38) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650100735 นางสาวณัฐธิดา มาตรา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (08:52) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100736 นางสาวนภาพร มะธิปิไข โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 พ.ย. 2565 (08:53) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100737 นางสาวณัฐวดี ภูดวงจิตร์ โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (09:05) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100738 นายณัฐพัชร์ ปะกำแหง โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (09:10) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100739 นายกฤษดา ศรีพลชุม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (09:12) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650100740 นางสาวบัณฑิตา นันอภัย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (09:32) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100741 นางสาวอธิชา ภูชมชื่น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (09:34) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100742 นางสาววารุณี สิงห์สุวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 7 พ.ย. 2565 (09:57) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100743 นางสาวอรอนงค์ ภูมี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (10:13) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100744 นางสาวนันทวัน พันพละ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (10:31) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6650100745 นายปิติชา เอกตาเเสง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (10:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100746 นางสาวกัลธิชา ไชยยายงค์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 7 พ.ย. 2565 (10:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100747 นางสาวสุรีย์ โคตรสขึง โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 7 พ.ย. 2565 (10:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100748 นางสาวสิริยากร โคตรวงษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (10:52) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100749 นายนครินทร์ แสงศิลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (10:52) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100750 นางสาวสิรินทรา สินธุกูต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (11:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100751 นายภควัต เถื่อนโยธา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (12:10) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6650100752 นางสาวกัญญานัฐ จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 7 พ.ย. 2565 (12:26) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100753 นางสาวจิราวรรณ อุณาธิเนย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 พ.ย. 2565 (12:26) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100754 นางสาวบวรรัตน์ ดรกันหา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (12:37) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100755 นางสาวเดือนนภา ศรีบุญมา โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 7 พ.ย. 2565 (12:38) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100756 นายกษิดิศ สิงห์วรกุล โรงเรียนสามชัย 7 พ.ย. 2565 (12:40) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100757 นางสาวอาทิตยา แดงชาติ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (12:45) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100758 นายภานุพงษ์ ผ่องแผ้ว โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 พ.ย. 2565 (12:52) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100759 นางสาวอาจรีย์ ถิตย์พิพิธ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 7 พ.ย. 2565 (13:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100760 นางสาวอรยา ผาพองยุน โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 7 พ.ย. 2565 (13:12) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6650100761 นางสาวทักษอร พาลเหนือ โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (13:34) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100762 นางสาววัชราภรณ์ ศรีไพร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 พ.ย. 2565 (13:57) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100763 นางสาวอาภัสรา ขอดวงกลาง โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 7 พ.ย. 2565 (14:13) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100765 นางสาวพัชรพร ปานจั่น โรงเรียนพล 7 พ.ย. 2565 (15:06) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100766 นางสาวธัญญรัตน์ ยอดสะเทิน โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (15:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100767 นางสาวพัชราภา บุญศรี โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (15:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100768 นายกฤษฎา พุทธกัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 7 พ.ย. 2565 (15:10) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6650100769 นางสาวสิริยากร ทิพวารี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (15:45) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100770 นางสาวณัฐณิชา ปะติตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 พ.ย. 2565 (15:50) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650100771 นางสาวเกสราพร อัปมาเก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 พ.ย. 2565 (16:09) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100772 นางสาวกนกอร นาถาบำรุง โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (17:06) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100773 นางสาวพัชราพร สีหะวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 7 พ.ย. 2565 (17:28) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100774 นางสาวนรีรัตน์ มีแจ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 7 พ.ย. 2565 (17:34) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100775 นายเดชาวัต เมาตะยา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 7 พ.ย. 2565 (17:42) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650100776 นางสาวจินดามณี ศรีโสภา โรงเรียนวาปีปทุม 7 พ.ย. 2565 (19:08) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100777 นางสาวอรปรียา ตะโจระกัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 7 พ.ย. 2565 (19:22) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100778 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (19:24) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100779 นายจักรณรินทร์ ระขันคำ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม 7 พ.ย. 2565 (19:44) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100780 นางสาวอริสา อุปลา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 7 พ.ย. 2565 (19:50) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100781 นางสาวกัลยกร นาถมทอง โรงเรียนกมลาไสย 7 พ.ย. 2565 (19:55) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100782 นางสาวอริสา อุปลา โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 7 พ.ย. 2565 (19:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100783 นางสาวดุสิตารัตน์ ศุภโกศล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 พ.ย. 2565 (20:18) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100784 นายสุบิน เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา 7 พ.ย. 2565 (20:24) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100785 นายจิรกิตติ์ พลเสน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 7 พ.ย. 2565 (21:29) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6650100786 นายกิตติศักดิ์ ศรีดาว วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 7 พ.ย. 2565 (22:28) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100787 นางสาวพัชราภา โพธิ์แก้ว โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา 7 พ.ย. 2565 (22:55) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100789 นางสาวครองขวัญ ศรีจันทร์ชัย วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 7 พ.ย. 2565 (23:21) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6650100790 นายชยกร ธรรมวงษา วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 7 พ.ย. 2565 (23:29) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6650100791 นายบัณฑิต มุระมาต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 8 พ.ย. 2565 (00:54) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6650100792 นางสาวสิรินทรา สินธุกูต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (05:16) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100793 นางสาวสิรินทรา สินธุกูต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (05:20) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650100794 นางสาววรินธร นามสมบูรณ์ โรงเรียนประทาย 8 พ.ย. 2565 (08:19) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100795 นายภัควัฒน์ แก่นนาคำ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (08:24) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100796 นางสาวธิติมา พรหมเสนา โรงเรียนดอนตาลวิทยา 8 พ.ย. 2565 (08:33) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100797 นางสาวอรปรียา บุกบ่อง โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 8 พ.ย. 2565 (08:46) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100798 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (09:06) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100799 นายวันชนะ พลเวียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 พ.ย. 2565 (09:14) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100800 นางสาวทิพวรรณ ฐานโอภาส โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 8 พ.ย. 2565 (09:28) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6650100801 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำพระ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (09:29) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100803 นางสาวเนตรตยาภรณ์ โพธิสัย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (09:42) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6650100804 นางสาวนลิน ภิรมย์ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) 8 พ.ย. 2565 (09:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100805 นายพงศกร นวนรักษา โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 8 พ.ย. 2565 (09:55) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100806 นายภาคภูมิ พะวัดทะ โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (10:04) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100807 นางสาวชมพูนุท เหนือแก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (10:12) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100808 นางสาวรุจิรา กุนันท์ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 8 พ.ย. 2565 (10:39) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100809 นายชวกร บัญดิษฐตา โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (10:54) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100810 นายยศพล จันทเขตต์ โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (10:55) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6650100811 นายวันชนะ พลเวียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 พ.ย. 2565 (11:21) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100812 นางสาวยุพารัตน์ ปัดตาเทสัง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 8 พ.ย. 2565 (11:28) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100813 นางสาววริศรา วงษาวุธ โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (11:30) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100814 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเงินช่อ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 8 พ.ย. 2565 (11:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100815 นายอดิเทพ แสนสุข โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 8 พ.ย. 2565 (11:39) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100816 นายพีร์ระพงษ์ มีที โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (11:52) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650100817 นางสาวสุณิสา ราชโคตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (11:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100818 นายวันชนะ พลเวียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 พ.ย. 2565 (12:01) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100819 นางสาวพิมพ์ลภัส มิ่งขวัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ 8 พ.ย. 2565 (12:16) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100820 นายณัฐพล เชื้อวิเศษ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (12:53) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100821 นางสาวสุกัญญา คำแร่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (12:53) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100822 นางสาววิไลลักษณ์ ยะพลหา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 8 พ.ย. 2565 (13:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100823 นางสาวธมลวรรณ ลือประเสริฐ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (13:11) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100824 นางสาวอารยา นาสะอ้าน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (13:19) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6650100825 นายศักดิ์ณรินทร์ ทวิวิญ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (13:51) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6650100826 นายจิรายุทธ่ กางโหลน โรงเรียนวาปีปทุม 8 พ.ย. 2565 (14:03) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100827 นางสาวธิดารัตน์ สะตะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 8 พ.ย. 2565 (14:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100828 นายจิรายุวัฒน์ กางโหลน โรงเรียนวาปีปทุม 8 พ.ย. 2565 (14:23) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100829 นางสาวณิชา ทองชํานิ โรงเรียนกันทรวิชัย 8 พ.ย. 2565 (14:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100830 นางสาวนันทิยา ภูแล่นนา โรงเรียนกันทรวิชัย 8 พ.ย. 2565 (14:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100831 นายเอกมล แสงสะอาด โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 พ.ย. 2565 (15:06) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650100832 นางสาวศิริธร นราธร โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 8 พ.ย. 2565 (15:28) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100833 นางสาวธมลวรรณ ลือประเสริฐ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (18:18) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100834 นางสาวเกวลิน วงค์สิน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 8 พ.ย. 2565 (18:47) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100835 นายกฤติพงศ์ ปัจมนตรี โรงเรียนบรบือ 8 พ.ย. 2565 (20:28) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100836 นางสาววิภาวดี โสภารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 8 พ.ย. 2565 (20:28) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100837 นายสถิตคุณ พรมมากุล โรงเรียนผดุงนารี 8 พ.ย. 2565 (20:34) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100838 นายมนตรี คำวุฒิ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 8 พ.ย. 2565 (21:48) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100839 นางสาวณัฐนันท์ เลิศธนชัยหิรัญ โรงเรียนโพนงามศึกษา 8 พ.ย. 2565 (23:15) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100840 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (06:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100841 นายอิศรานุวัฒน์ คำทองสุข โรงเรียนนิคมวิทยา 9 พ.ย. 2565 (08:14) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100842 นายรณกฤต พรหมบุตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 พ.ย. 2565 (08:27) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100843 นางสาวปาริฉัตร ชุบสุวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม 9 พ.ย. 2565 (08:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100844 นางสาวคณิตตา เหล่าชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 9 พ.ย. 2565 (08:52) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100845 นางสาวธัญญรัตน์ ยอดสะเทิน โรงเรียนวาปีปทุม 9 พ.ย. 2565 (09:02) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100846 นายวัชระ สายประสาท โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (09:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100847 นางสาวชลธิชา เทพธานี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 9 พ.ย. 2565 (09:52) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650100848 นางสาวคีตภัทร สมนำปน โรงเรียนคลองลานวิทยา 9 พ.ย. 2565 (09:57) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100849 นางสาวภาวิดา อินทธรรมมา โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (09:59) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100850 นายฉัตรชัย ผาทองที โรงเรียนอาชีวศึกษาคอนสาร 9 พ.ย. 2565 (10:08) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6650100851 นางสาวดวงฤทัย หาญสุโพธิ์ วิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 9 พ.ย. 2565 (10:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100852 นางสาวอิศรา กุลตา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 9 พ.ย. 2565 (10:25) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100853 นางสาวสิรินดา พรหมพินิจ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 9 พ.ย. 2565 (10:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100854 นางสาวกนกพร แจ๊ดสันเทียะ โรงเรียนเสิงสาง 9 พ.ย. 2565 (10:45) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100855 นางสาวสุทธญาณ์ สาระพล โรงเรียนสตรีศึกษา 9 พ.ย. 2565 (10:50) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6650100856 นายธีรเดช หนูท้าว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 9 พ.ย. 2565 (11:19) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650100857 นายเอกรินทร์ อักษรพันธ์ โรงเรียนพล 9 พ.ย. 2565 (11:30) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100858 นางสาวญาราภรณ์ เจริญดง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 9 พ.ย. 2565 (12:02) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100859 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ยศไพศาล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 9 พ.ย. 2565 (12:26) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6650100860 นางสาวภัทรธิดา มาลัยกอง ขวาววิทยาคาร 9 พ.ย. 2565 (12:27) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100861 นางสาววริษรา หล้าทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (12:53) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650100862 นางสาวนภาพร มะธิปิไข โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 พ.ย. 2565 (12:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100863 นายธนวัฒน์ หงษ์คำภา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 9 พ.ย. 2565 (13:21) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100864 นางสาวสุธิดา คงนิล โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (13:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100865 นางสาววลัยรัตน์ สมบัติหล้า โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (13:49) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100866 นายก้องภพ บุญซ้อน โรงเรียนบรบือ 9 พ.ย. 2565 (14:47) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6650100867 นางสาวภานุมาศ ทองโสม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 9 พ.ย. 2565 (15:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100868 นางสาวชลดา พลอยรัตน์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 9 พ.ย. 2565 (15:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100869 นางสาวแววตา วงค์ดี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 9 พ.ย. 2565 (15:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650100870 นางสาวแววตา วงค์ดี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 9 พ.ย. 2565 (16:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100871 นางสาวสุชาดา นาคำภา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 9 พ.ย. 2565 (16:53) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100872 นางสาวสุทินา จิตพิกุลทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 พ.ย. 2565 (17:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100873 นางสาวสิริลักษณ์ ปัญญาละ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (17:08) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6650100874 นางสาวเกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 9 พ.ย. 2565 (17:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100875 นางสาวเมธาวดี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 9 พ.ย. 2565 (17:58) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100876 นางสาวปณัดฎา วรรณสิงห์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 พ.ย. 2565 (18:06) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650100877 นายธีรเดช หนูท้าว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 9 พ.ย. 2565 (18:16) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650100878 นางสาวธัญญ่า ดีพร้อม โรงเรียนขามแก่นนคร 9 พ.ย. 2565 (18:34) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100879 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (18:36) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100880 นางสาวสิริยา บุญสีทุม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (18:43) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650100881 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (18:51) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100882 นางสาววิภาวดี สายสมบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว 9 พ.ย. 2565 (18:54) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100883 นายจาตุรพงศ์ อันทะวงษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 9 พ.ย. 2565 (18:56) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100884 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (18:57) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6650100885 นางสาวเอมมิกา เพิ่งจันดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 9 พ.ย. 2565 (19:01) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6650100886 นายทรงยศ สุวรรณทอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 พ.ย. 2565 (19:04) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650100887 นายไกรษร อิ่มพร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 9 พ.ย. 2565 (19:11) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100888 นายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง โรงเรียนวาปีปทุม 9 พ.ย. 2565 (19:15) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100889 นางสาวจิดาภา จันทะโสตถิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 9 พ.ย. 2565 (19:21) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100890 นายเจษฎา พูนมะลัง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 9 พ.ย. 2565 (19:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6650100891 นางสาวสุพรรณิการ์ ประทุมโสม โรงเรียนสังขะ 9 พ.ย. 2565 (19:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100892 นางสาวจิราวรรณ บุญพินิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 9 พ.ย. 2565 (19:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100893 นายปริวัฒน์ ปะวะเสนะ โรงเรียนวาปีปทุม 9 พ.ย. 2565 (20:13) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100894 นายวศุตม์ ดอนเขื่อนโสม โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 9 พ.ย. 2565 (20:26) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100895 นายณัฐวุธ สรภูมิ โรฃเรียนผดุงนารี 9 พ.ย. 2565 (20:45) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100896 นายธนภัทร มะปัญญา โรงเรียนผดุงนารี 9 พ.ย. 2565 (20:54) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100897 นางสาวจุลีลักษณ์ ลีนาแค โรงเรียนผดุงนารี 9 พ.ย. 2565 (20:55) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100898 นายกันต์ธี พนมศิลป์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 9 พ.ย. 2565 (21:31) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100899 นางสาวปทุมพร พันธิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 9 พ.ย. 2565 (21:59) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650100900 นางสาวชยาภา ทองสงคราม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 9 พ.ย. 2565 (22:02) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100901 นางสาวบุษกรณ์ ปัทวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 9 พ.ย. 2565 (22:05) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100902 นางสาวกมลรัตน์ วังสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 พ.ย. 2565 (22:30) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100903 นางสาวสิริวรรณ ทองดอนดู่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 พ.ย. 2565 (22:39) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100904 นางสาวสุทินา จิตพิกุลทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 พ.ย. 2565 (23:13) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100905 นางสาวปนัดดา สุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9 พ.ย. 2565 (23:42) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100906 นายปรีชาชัย พิเมย โรงเรียนบรบือ 10 พ.ย. 2565 (00:08) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100907 นายกีรวิชญ์ ศรีมงคล โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (00:52) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100908 นางสาวปารวีย์ สีลาดหา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 พ.ย. 2565 (06:03) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100909 นางสาวเบญจพร สีไสย โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (06:25) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100910 นางสาวศกลวรรณ แสงจันทร์ โรงเรียนบัวขาว 10 พ.ย. 2565 (08:10) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100911 นางสาวกฤษณา ยุทธไชโย โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100912 นายเวียดภัคพล วิทยาบำรุง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:36) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100913 นายโกมินทร์ เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (08:45) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100914 นางสาวสุชาดา ชอบบัว โรงเรียนเมืองคง 10 พ.ย. 2565 (08:55) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100915 นางสาวพัชรี ชินไทยสง โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:55) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100916 นายจักรพรรณ ผิวนวล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:56) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100917 นายเสกสิทธิ์ ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:57) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100918 นางสาวอภิญญา เก่งสาริการณ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (08:58) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6650100919 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ศรี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (09:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100920 นางสาวพัชรพร น้อยเสนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (09:14) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100921 นางสาวพัชรพร น้อยเสนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (09:41) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6650100922 นางสาวณัฐวดี คำสิงห์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (09:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100923 นางสาวพัชรพร น้อยเสนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (09:45) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6650100924 นางสาวณัฐวดี คำสิงห์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (09:46) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100925 นางสาวกมลพร วิไลอุตม์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 10 พ.ย. 2565 (09:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100926 นางสาวธันวาพร นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (09:59) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100927 นางสาวจิรนันท์ ตำรารัมย์ โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (10:22) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650100928 นางสาวกัลยา เกกา​ฤทธิ์​ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 10 พ.ย. 2565 (10:29) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100929 นายชัยยุทธ แพไธสง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 10 พ.ย. 2565 (10:36) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100930 นางสาวคีตภัทร สมนำปน โรงเรียนคลองลานวิทยา 10 พ.ย. 2565 (10:37) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100931 นางสาวนราภรณ์ สุดตา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 10 พ.ย. 2565 (10:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100932 นางสาวศรสวรรค์ สืบเทพ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (10:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650100933 นางสาวปภาดา ภูแล่นไว โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (10:56) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100934 นางสาวศรสวรรค์ สืบเทพ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (11:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100935 นายกัญจน์ ธนมาลาพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (11:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100936 นายรัฐพล ภูมิดอนเขต วิทยาลัการอาชีพโพนทอง 10 พ.ย. 2565 (11:46) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100937 นายทัพพสาล ศรีทองคูณ โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (12:13) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100938 นางสาวอรุณรัตน์ ตุ้มฉิม หนองขามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (12:35) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100939 นายสิรวิชญ์ โยธามาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 10 พ.ย. 2565 (12:38) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100940 นางสาวณัฏฐณิชา หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 10 พ.ย. 2565 (12:50) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650100941 นางสาวปนัดดา พรมวิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (12:54) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100942 นายธนกฤต ฝาชัยภูมิ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 10 พ.ย. 2565 (13:00) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100943 นางสาวปริชาติ จันทร์หอม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 10 พ.ย. 2565 (13:23) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650100944 นางสาวสุภาพร ยุบลพันธุ์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (13:27) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100945 นางสาวกนกอร วงษาจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (13:54) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100946 นางสาวจริยา ชัยสุนทร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 10 พ.ย. 2565 (14:06) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100947 นางสาวสุรัญชนา พรมนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 10 พ.ย. 2565 (14:08) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100948 นางสาวปรียภรณ์ ทองศิริ โรงเรียนประทาย 10 พ.ย. 2565 (14:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100949 นางสาวสรวรรณ จันเตี้ย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 10 พ.ย. 2565 (14:17) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100950 นางสาวสุวดี ภูพันหงษ์ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 10 พ.ย. 2565 (14:17) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100951 นางสาวนภัสพร สองเมือง โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 10 พ.ย. 2565 (14:26) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100952 นางสาวชลธิชา วงค์วิพัฒน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (14:27) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100953 นายณัฐพงศ์ บวกไธสง โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร 10 พ.ย. 2565 (14:43) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650100954 นายทวีศักดิ์ พรมคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (14:51) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100955 นายทวีศักดิ์ พรมคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (15:04) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100956 นางสาวนันธิดา บุญวงศ์ โรงเรียนพล 10 พ.ย. 2565 (15:04) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100957 นางสาวจิตรลดา บุตรจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 10 พ.ย. 2565 (15:20) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100958 นางสาวธนาภา ภูแสงศรี โรงเรียนภูเขียว 10 พ.ย. 2565 (15:20) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100959 นางสาวฐิติพร อู่เหล็ก โรงเรียนภูเขียว 10 พ.ย. 2565 (15:22) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650100960 นางสาวเกสรา จันคนา โรงเรียนภูเขียว 10 พ.ย. 2565 (15:32) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100961 นางสาวสุดารัตน์ พั่วแดง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (15:45) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100962 นางสาวปฏิพร วงศ์สนิท โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 10 พ.ย. 2565 (15:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100963 นางสาวจิตติกานต์ สติภา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (16:04) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100964 นางสาวอรปรียา บุตรบุญชู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 10 พ.ย. 2565 (16:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650100965 นายดลณภพ สาธุพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 10 พ.ย. 2565 (16:15) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6650100966 นายกิตติศักดิ์ ศรีกลม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 10 พ.ย. 2565 (16:16) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100967 นางสาวอริสรา สมอหมอบ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 10 พ.ย. 2565 (16:35) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650100968 นางสาวไอยาเรศ เกตุแสนสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 10 พ.ย. 2565 (16:44) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650100969 นายกีรวิชญ์ ศรีมงคล โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (17:12) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100970 นางสาวศิรประภา พยอมหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (17:57) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6650100971 นางสาวชลธิชา แสงสา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 10 พ.ย. 2565 (18:01) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650100972 นายธีรพงค์ หมู่มูลตุ่น โรงเรียนชนบทศึกษา 10 พ.ย. 2565 (18:09) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100973 นายพีรพล พรหมบุตร โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (18:13) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100974 นางสาวณัฐกานต์ ศิลาเรืองโรจน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (18:21) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650100976 นายเฉลอมวัน กุลชะโมรินทร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (18:33) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100977 นายสรวิชญ์ ดอนลามผา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 10 พ.ย. 2565 (18:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100978 นายณัฐวุธ สรภูมิ โรฃเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (18:49) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650100979 นายนคร บุญวิจิตร โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (18:53) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100980 นายอัษฎาวุธ บุญเลี้ยง โรงเรียนวาปีปทุม 10 พ.ย. 2565 (19:36) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650100981 นายกวีเอก สมสนุก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 10 พ.ย. 2565 (19:39) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6650100982 นางสาวขวัญฤดี ชาดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (19:51) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100983 นางสาวจิตราธรณ์ เศิกศิริ โรงเรียนผดุงนารี 10 พ.ย. 2565 (19:55) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100984 นายปพนธ์ สุวรรณเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 10 พ.ย. 2565 (20:00) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6650100985 นางสาวอริสา พันธ์เสถียร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (20:04) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650100986 นางสาวพัชชา อำนวยโชติสกุล โรงเรียนวาปีปทุม 10 พ.ย. 2565 (20:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650100987 นางสาวนันธิญา พันธุ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 10 พ.ย. 2565 (20:26) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650100988 นายวรวุฒิ รัตนะโชติ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 10 พ.ย. 2565 (20:38) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6650100989 นายกิตติพงษ์ แก้วไพวัลย์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (20:50) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100990 นางสาวศิริญาภรณ์ วินทะชัย โรงเรียนสตรีศึกษา 10 พ.ย. 2565 (20:58) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650100991 นายโสณภัทร สินธุโคตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (21:05) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100992 นายภัทรพล สายแก้ว โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 10 พ.ย. 2565 (21:13) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650100993 นางสาวอรปรีญา ทัศมี โรงเรียนเสนางคนิคม 10 พ.ย. 2565 (22:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100994 นายธินกร คุ้มกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 10 พ.ย. 2565 (22:32) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100995 นางสาวธิดารัตน์ ทอนเสาร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (22:40) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650100996 นายณัฐวัฒน์ ชัยสุข โรงเรียนสังคมวิทยา 10 พ.ย. 2565 (22:54) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650100997 นายภานุกุล ผลชู โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 พ.ย. 2565 (23:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650100998 นางสาวณัฐฐิรา แสนโคตร โรงเรียนสระแก้ว 10 พ.ย. 2565 (23:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650100999 นายกฤษณพงษ์ มาลาวงค์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (23:31) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650101000 นางสาวสุกัญญา คำแร่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 10 พ.ย. 2565 (23:32) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101001 นางสาวศศิธร มัธหา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 11 พ.ย. 2565 (11:12) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101002 นางสาวพัชรพร พลชารี โรงเรียนบัวขาว 11 พ.ย. 2565 (12:17) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101003 นางสาวศุภธิดา กลมเกลียว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (12:20) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6650101004 นางสาวปวีณ์ธิดา ตรีภพ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 11 พ.ย. 2565 (12:27) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101005 นายสุวัฒน์ ศรัทธาคลัง โรงเรียนบรบือ 11 พ.ย. 2565 (12:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101006 นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมทิพย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (12:38) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6650101007 นายอภิสิทธิ์ วิเศษศรี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (12:48) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650101008 นางสาวปาลิไลยก์ ไชยโคตร โรงเรียนร่องคำ 11 พ.ย. 2565 (12:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101009 นายณัฐนันท์ สอรักษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (13:04) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101010 นางสาวประภาพรรณ วิชัยผิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 พ.ย. 2565 (13:04) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650101011 นางสาวนงลักษณ์ ประดากรณ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 11 พ.ย. 2565 (13:28) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101012 นางสาวกชมน กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 11 พ.ย. 2565 (13:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101013 นายคฑาวุธ คุ้มสระพรหม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 11 พ.ย. 2565 (13:47) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101014 นางสาวอารยา ศรีโสภา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (13:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101015 นางสาวผกามาศ อุ่นอุดม โรงเรียนร่องคำ 11 พ.ย. 2565 (13:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101016 นางสาวชลธิชา อ่อนพร้อม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (13:55) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101017 นางสาวปภาดา โนนใหญ่ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 11 พ.ย. 2565 (14:01) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6650101018 นางสาวศุภารักษ์ รักพุทธะ โรงเรียนร่องคำ 11 พ.ย. 2565 (14:08) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101019 นางสาวสุรีรัตน์ บำรุงเอื้อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (14:18) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650101020 นายกฤษณรักษ์ ทองนึก โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 11 พ.ย. 2565 (14:29) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650101021 นางสาวอารยา ศรีโสภา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (14:32) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101022 นางสาวปิยณัฐ เฉยพันธุ์ โรงเรียนร่องคำ 11 พ.ย. 2565 (14:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101023 นางสาวปัญญารัตน์ เวียงธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 พ.ย. 2565 (14:42) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101024 นายนพวิชญ์ ทิมินกุล โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 11 พ.ย. 2565 (14:44) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650101025 นายนันทกร บุตรโคตร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 11 พ.ย. 2565 (14:45) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101026 นางสาวน้ำทิพย์ คิสารัง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 11 พ.ย. 2565 (14:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101027 นางสาวปัญญารัตน์ เวียงธรรม โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 พ.ย. 2565 (15:00) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101028 นางสาวณัฐริกา ปักสังขะเนย์ โรงเรียนบัวขาว 11 พ.ย. 2565 (15:00) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650101029 นางสาวณัชญา ถิรศิลาเวทย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (15:02) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650101030 นายธนกฤต ฝาชัยภูมิ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 พ.ย. 2565 (15:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650101031 นายอภิสิทธิ สิทธิมณี โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 11 พ.ย. 2565 (15:08) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101032 นายนวมินทร์ ปัดตาปัดโต โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 พ.ย. 2565 (15:18) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101033 นางสาวนวลหทัย การพงษ์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 11 พ.ย. 2565 (15:19) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101034 นางสาวนันธิดา ขุนแก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (15:35) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101035 นายพงศธร โพธิสาร โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (15:36) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101036 นางสาววราภรณ์ พูดเพราะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (15:37) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101037 นายคุโณปการ อุซี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (15:39) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101038 นางสาววราภรณ์ พูดเพราะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (15:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101039 นางสาวนันธิดา ขุนแก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (15:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101040 นายจิรโชติ สีใส โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (16:20) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101041 นางสาวเบญญาภา หล้าจันทร์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 11 พ.ย. 2565 (16:54) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6650101042 นางสาววรนุช วงสุโท โรงเรียนร่องคำ 11 พ.ย. 2565 (17:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101043 นางสาวไอลดา ประโม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 11 พ.ย. 2565 (17:16) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650101044 นางสาวอรวรรณ ศรีพาลา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 11 พ.ย. 2565 (17:59) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6650101045 นางสาวอารยา ทองจรัส โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 11 พ.ย. 2565 (17:59) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101046 นางสาวญาดา ท้าวบุตร โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 11 พ.ย. 2565 (18:07) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650101047 นางสาวจุฑาทิพย์ หารสุริย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (18:19) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101048 นางสาวนภารัตน์ แสนเมือง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (18:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101049 นายภัควัชร ชารี โรงเรียนผดุงนารี 11 พ.ย. 2565 (18:24) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650101050 นางสาวศศิมา เมืองพิล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (19:02) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101051 นางสาวณัฐธิญาภรณ์ พรมแก้ว โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 11 พ.ย. 2565 (19:09) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6650101052 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 11 พ.ย. 2565 (19:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101053 นางสาวพัชรพร ชูปาน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 11 พ.ย. 2565 (19:16) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101054 นางสาวพรทิพย์ แก้วสาธร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (19:17) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650101055 นางสาวนฤมล เข็มผัด โรงเรียนกันทรวิชัย 11 พ.ย. 2565 (19:21) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101056 นางสาวอมรรัตน์ วรรณโยชน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (19:25) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101057 นายวีรวัฒน์ พรมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 11 พ.ย. 2565 (19:47) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650101058 นางสาวณัฐกานต์ ปุริสา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 11 พ.ย. 2565 (19:55) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101059 นางสาวดารณีนุช น้อยหว้า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (19:58) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101060 นางสาวปรัชญา ราชวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 11 พ.ย. 2565 (20:02) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101061 นางสาวสุกัญญา คำแร่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (20:02) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650101062 นางสาวภัสสรา ตามครบุรี โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 11 พ.ย. 2565 (20:09) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101063 นางสาวอัญชลี ขจรสัตย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (20:36) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101064 นางสาวนภาพร เหลือสืบพันธ์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (20:36) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101065 นายพงศธร รามัญ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (20:53) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101066 นายรัฐศาสตร์ ปาก่อ โรงเรียนภูเขียว 11 พ.ย. 2565 (21:04) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101067 นางสาวอัษชวาพร สุโพธิ์ขันธ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 11 พ.ย. 2565 (21:10) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101068 นายพงษ์พิพัฒน์ เดือนฉาย โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 11 พ.ย. 2565 (21:17) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650101069 นางสาวณัฐทริกา ศรีบัวลา โรงเรียนเสลภูมิ 11 พ.ย. 2565 (21:21) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650101070 นางสาวธัญวลัย อุ่มเพชร โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 11 พ.ย. 2565 (21:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101071 นางสาวสาริศา คงสมนึก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 พ.ย. 2565 (21:36) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101072 นายธีรศักดิ์ ศรีบุญไทย โรงเรียนอมตวิทยา 11 พ.ย. 2565 (21:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101073 นายกฤษณะ สาตรา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 11 พ.ย. 2565 (22:16) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6650101074 นางสาวจุฑามาศ แสนโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 11 พ.ย. 2565 (22:34) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101075 นางสาวนพนภางค์ ประสงค์สันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (22:36) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101076 นายณัฐวุฒิ อนุฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 พ.ย. 2565 (22:37) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101077 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 11 พ.ย. 2565 (23:33) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101078 นางสาวสุวราสุรีย์ กิมะพงศ์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 12 พ.ย. 2565 (01:35) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650101079 นางสาวศิริปะภา แก้วโท โรงเรียนหนองเรือวิทยา 12 พ.ย. 2565 (03:07) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101080 นางสาวสุดใจ บุตรพรม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 12 พ.ย. 2565 (05:58) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101081 นางสาวอรทัย สายสมบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว 12 พ.ย. 2565 (07:26) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101082 นางสาวชฎาพร ว่องไว โรงเรียนกุฉินารายณ์ 12 พ.ย. 2565 (08:39) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101083 นายเจษฎา ประจวบสุข โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 12 พ.ย. 2565 (09:38) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650101084 นางสาวขวัณธิดา สีสมร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (10:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101085 นางสาววรรณกร บุสดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 12 พ.ย. 2565 (10:44) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6650101086 นายกันย์นัพภัทร์ เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนวาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (10:45) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101087 นางสาวกมลชนก พัฒทอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 12 พ.ย. 2565 (10:53) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650101088 นางสาวเบญจมาศ นามวงษ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 12 พ.ย. 2565 (10:54) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650101089 นางสาวพัชราภา ถาบุญเเก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (10:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101090 นางสาวยุวดี ไล่พิก วิทยาลัยการอาชีพพล 12 พ.ย. 2565 (10:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650101091 นายศิรวิชญ์ สิทศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 12 พ.ย. 2565 (11:13) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650101092 นายวิศรุต ชัยชนะ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (11:28) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650101093 นางสาวจันทราทิพย์ ช่วงบัว โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 12 พ.ย. 2565 (11:43) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101094 นางสาววชิราภรณ์ สารีสุข โรงเรียนทรายทองวิทยา 12 พ.ย. 2565 (12:04) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101095 นางสาวชลิตา เสือเขียว โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 12 พ.ย. 2565 (12:16) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650101096 นางสาวอารยา แสนภักดี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (12:32) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101097 นางสาวเพ็ญนภา นวนพี้ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 12 พ.ย. 2565 (12:48) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101098 นายภูคิด ชาวกุดรัง โรงเรียนชนบทศึกษา 12 พ.ย. 2565 (14:18) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101099 นางสาววิภาพร วะลัยสุข โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 12 พ.ย. 2565 (14:39) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101100 นางสาวพรรพรรณ ประกิ่ง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 12 พ.ย. 2565 (14:58) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101101 นายปวริศ จันทะสิงห์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 พ.ย. 2565 (15:20) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101102 นางสาวชุติกาญจน์ ทวยมาตร โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 12 พ.ย. 2565 (15:20) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650101103 นายวิศรุต ชัยชนะ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (15:39) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6650101104 นางสาวศิริวรรณ์ เผียนอก โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา 12 พ.ย. 2565 (15:53) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101105 นายสุริยา รังนาเเพง โรงเรียนร่องคำ 12 พ.ย. 2565 (16:34) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101106 นายศตวรรษ พลพิทักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (16:40) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101107 นายทวีศักดิ์ พรมคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 12 พ.ย. 2565 (16:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101108 นางสาวศศิกานต์ กิฬารัตน์ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 12 พ.ย. 2565 (17:01) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101109 นางสาวพัชราภรณ์ บริกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 12 พ.ย. 2565 (17:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101110 นางสาวชลธิชา ทัดไทย โรงเรียนวาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (18:28) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101111 นางสาวศิริวรรณ คำบุดดา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 12 พ.ย. 2565 (18:29) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101112 นายธนพล กมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 12 พ.ย. 2565 (18:59) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101113 นางสาวปารวี อ่องสา โรงเรียนสาทขาท่าหาดยาววิทยา 12 พ.ย. 2565 (19:02) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650101114 นายณัฐพล จิตจักร โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 12 พ.ย. 2565 (19:18) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101115 นายณัฐพล จิตจักร โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 12 พ.ย. 2565 (19:19) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6650101116 นางสาวณิชาดา เปล่งจันทร์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (19:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101117 นางสาวสุทราศิณี ม่วงทำ โรงเรียนวาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (19:39) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6650101118 นายภัคพล โสภา โรงเรียนกัลยาณวัตร 12 พ.ย. 2565 (19:40) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101119 นางสาวสุทราศิณี ม่วงทำ โรงเรียนวาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (19:45) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101120 นางสาวกรรณิการ์ สังข์จีน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (20:01) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6650101121 นางสาวศิริพร โพธิ์วิเศษ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 12 พ.ย. 2565 (20:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101122 นายธิติ พรมนอก โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 พ.ย. 2565 (20:26) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101123 นางสาวสาริศา คงสมนึก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 พ.ย. 2565 (20:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101124 นางสาวณัฐณิชา พิมพิวาล โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 12 พ.ย. 2565 (20:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101125 นางสาวเหมวดี บุดดีคง วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 12 พ.ย. 2565 (20:53) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6650101127 นางสาวชลธิชา ทะชาดา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 12 พ.ย. 2565 (21:33) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101128 นายพิพัฒน์ ผดุงทรง วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 12 พ.ย. 2565 (21:44) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650101129 นางสาวจุฑามาศ กุฎีคง โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 12 พ.ย. 2565 (21:49) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6650101130 นายวัชรพล กล้าหาญ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 12 พ.ย. 2565 (21:52) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101131 นางสาวสุดาพร ภูตะดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 พ.ย. 2565 (21:59) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101132 นางสาวชลดา สุดที โรงเรียนบรบือ 12 พ.ย. 2565 (22:04) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101133 นางสาววรรณนิษา รู้หลัก โรงเรียนมัญจาศึกษา 12 พ.ย. 2565 (22:05) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101134 นางสาวสุนิตา เดชบุรัมย์ โรงเรียนกุมภวาปี 12 พ.ย. 2565 (22:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101135 นางสาวจุฑามาศ กุฎีคง โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 12 พ.ย. 2565 (22:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101136 นางสาวจิราพรรณ ทิพประมวล โรงเรียนสตรีศึกษา 12 พ.ย. 2565 (22:12) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101137 นางสาวจิราวัลย์ ตังทะนาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 พ.ย. 2565 (22:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101138 นางสาวพรสวรรค์ มหาพรม โรงเรียนอนุกูลนารี 13 พ.ย. 2565 (00:53) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101139 นางสาวเสาวรักษ์ หมู่ศิริ โรงเรียนชุมแพศึกษา 13 พ.ย. 2565 (08:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101140 นายจักรี คำเปล โรงเรียนหนองเรือวิทยา 13 พ.ย. 2565 (08:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101141 นางสาวสายสวรรค์ ขยัน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (08:46) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650101142 นางสาวพรนภา จะมะรี โรงเรียนบัวขาว 13 พ.ย. 2565 (08:56) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101143 นางสาวญาณัจฉรา พิมพ์ภูธร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 13 พ.ย. 2565 (09:56) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101144 นายธรรมรัตน์ ปัจฉิมญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ101 13 พ.ย. 2565 (10:14) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101145 นางสาวสุธาสินี แสงทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 13 พ.ย. 2565 (10:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101146 นางสาวสุธาสินี แสงทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 13 พ.ย. 2565 (10:39) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101147 นายธีรพัฒน์ ลาดบาศรี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 13 พ.ย. 2565 (10:41) วท.บ.สถิติศาสตร์ประยุกต์ ผู้สมัคร
6650101148 นายอภิชัย โพธิ์ศรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 พ.ย. 2565 (10:45) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101149 นางสาวปรียาภา ศิลปสาธิต โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 13 พ.ย. 2565 (10:59) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6650101150 นางสาวเมธพร โชติเนตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 13 พ.ย. 2565 (12:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101151 นายศิครินทร์ โคกเเปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 13 พ.ย. 2565 (12:46) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101153 นางสาวอรุณรัตน์ ชาววาปี โรงเรียนผดุงนารี 13 พ.ย. 2565 (12:53) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101154 นางสาวลูกน้ำ บุญวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 13 พ.ย. 2565 (13:00) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650101155 นางสาวฉัตรแก้ว ขยันชม โรงเรียนสตรีศึกษา 13 พ.ย. 2565 (13:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101156 นางสาวดารณี โคตรโยธา โรงเรียนกมลาไสย 13 พ.ย. 2565 (13:19) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650101157 นางสาวพัชราภา บุญทวี โรงเรียนคำเตยวิทยา 13 พ.ย. 2565 (14:26) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6650101158 นางสาวพุธิตา ดวงดี โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (14:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101159 นางสาวภาพิมล โกษาทอง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 13 พ.ย. 2565 (14:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101160 นายกีรติ จำปางาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 13 พ.ย. 2565 (14:58) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101161 นางสาวอรษา ภูขีด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (15:12) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101162 นายสุวัฒน์ ศรัทธาคลัง โรงเรียนบรบือ 13 พ.ย. 2565 (15:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650101163 นายสุวิทย์ ช้างแก้ว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 13 พ.ย. 2565 (15:37) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650101164 นายพงษ์พิพัฒน์ สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 13 พ.ย. 2565 (15:39) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101165 นางสาวนันท์นภัส พลเยี่ยม โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 13 พ.ย. 2565 (15:56) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101166 นางสาวธนาพร ทัดเที่ยงนิกร โรงเรียนมัญจาศึกษา 13 พ.ย. 2565 (16:00) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101167 นางสาวภัทราวดี แก้วขันตี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 13 พ.ย. 2565 (16:26) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101168 นางสาวเนตรนภา ทับพุ่ม โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 13 พ.ย. 2565 (16:58) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101169 นางสาวอภิรดี สุบรรทม โรงเรียนบรบือ 13 พ.ย. 2565 (17:24) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101170 นางสาวณัฐนารี พลาศรี โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 13 พ.ย. 2565 (18:17) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650101171 นางสาวพัชราภรณ์ ธานี โรงเรียนนาจะหลวย 13 พ.ย. 2565 (18:25) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101172 นางสาวมุทิตา สารคร โรงเรียนคำเตยวิทยา 13 พ.ย. 2565 (18:46) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650101173 นายวศุตม์ ดอนเขื่อนโสม โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 13 พ.ย. 2565 (19:13) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6650101174 นายกรกวี ดาราทอง โรงเรียนผดุงนารี 13 พ.ย. 2565 (19:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101175 นางสาวกรรณิการ์ สังข์จีน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 พ.ย. 2565 (19:44) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650101176 นางสาวน้ำค้าง ฉะอ้อนศรี โรงเรียนคำม่วง 13 พ.ย. 2565 (19:48) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101177 นายพงศพัศ พิเดช โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (19:54) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650101178 นายทัตพล บุญครอบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (19:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101179 นายอลงกรณ์ นิสยา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 พ.ย. 2565 (20:16) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101180 นายอลงกรณ์ นิสยา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 พ.ย. 2565 (20:23) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101181 นางสาวเปมนีย์ แซ่ตูกู่ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 13 พ.ย. 2565 (20:44) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6650101182 นางสาวึกรรณ์นิกา ทับแสง โรงเรียนเลิงนกทา 13 พ.ย. 2565 (20:44) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101183 นางสาวรัตติกาล รักโคตร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 13 พ.ย. 2565 (21:00) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101184 นางสาวธัญญารักษ์ แก่นกูล โรงเรียนทรายทองวิทยา 13 พ.ย. 2565 (21:11) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101185 นายวรวุธ หาญสมบัติ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 13 พ.ย. 2565 (21:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101186 นางสาวธัญชนก เทพเจริญ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 13 พ.ย. 2565 (21:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101187 นางสาวเกศรา เเซ่ว้าง โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 13 พ.ย. 2565 (21:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101188 นายกฤษฎา ดาแสง โรงเรียนวาปีปทุม 13 พ.ย. 2565 (22:22) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101189 นางสาวจิรนันท์ อินทร์สด โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 13 พ.ย. 2565 (22:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650101190 นายศิรสิทธิ์ กันทรกุล โรงเรียนผดุงนารี 13 พ.ย. 2565 (22:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101191 นายจิรายุส พวงจันทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 14 พ.ย. 2565 (00:19) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101192 นางสาวยุวดี งวงช้าง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (01:02) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101193 นางสาวศศิกานต์ อินมีสี โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (01:12) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650101194 นางสาวกัญญารัตน์ ทวีกอง โรงเรียนเลิงนกทา 14 พ.ย. 2565 (01:26) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101195 นายเมธี บุญเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 14 พ.ย. 2565 (01:33) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101196 นายศุภเมธ ประธาน โรงเรียนบรบือ 14 พ.ย. 2565 (06:29) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101197 นางสาวพรนภา จะมะรี โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (07:11) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650101198 นางสาวจณิสตา สุวรรณวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 14 พ.ย. 2565 (07:21) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101199 นางสาวสุภัทรตา ไชยสุทัศน์ โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (08:08) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101200 นางสาวสุภัทรตา ไชยสุทัศน์ โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (08:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101201 นายธนากร จวรรณะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 14 พ.ย. 2565 (08:33) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6650101202 นางสาวนันทกานต์ ประสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 14 พ.ย. 2565 (09:03) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101203 นางสาวดวงลดา สุภาพ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 14 พ.ย. 2565 (09:09) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6650101204 นางสาวกชนันท์​ ชนะบุตร โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (09:15) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101205 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเทียมเงิน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 14 พ.ย. 2565 (09:28) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101206 นางสาวมุฑิตา ถามณีศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 14 พ.ย. 2565 (09:30) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101207 นางสาวภูมินรี สงเสด โรงเรียนชนบทศึกษา 14 พ.ย. 2565 (09:36) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101208 นายวัฒน์ธนบูรณ์ อัครนันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 14 พ.ย. 2565 (09:39) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101209 นางสาวชลิตา กุลมี โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (09:44) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101210 นายณัฐวุฒิ พุฒหล้า โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (09:48) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101211 นางสาวสุภิดา มานุ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (09:48) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101212 นางสาวสุภัทรตา ไชยสุทัศน์ โรงเรียนบัวขาว 14 พ.ย. 2565 (09:52) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101213 นายศุภากร ศรีจรัญ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 14 พ.ย. 2565 (09:53) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101214 นางสาวหนึ่งฤทัย วันแก้ว โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:05) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101215 นางสาวศุภากร สิงห์หาญ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 14 พ.ย. 2565 (10:08) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101216 นางสาวสุนิสา รอดคำทุย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 14 พ.ย. 2565 (10:09) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101217 นางสาวศุภาภรณ์ ชามะลิ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:11) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650101218 นางสาวสุกัญญา คำแร่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:14) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650101219 นางสาวกิตติยาพร จันทร์อุดม โรงเรียนร่องคำ 14 พ.ย. 2565 (10:24) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101220 นางสาวจารุณี ถนอมจิตร โรงเรียนมัญจาศึกษา 14 พ.ย. 2565 (10:26) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101221 นางสาวณัฐธิดา กัตโร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (10:26) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6650101222 นางสาวสุรภา บุรีมาตร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (10:30) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101223 นายเหมันต์ สุวรรณไตย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:33) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6650101224 นางสาวพิมลรัตน์ สังเกษ โรงเรียนมัญจาศึกษา 14 พ.ย. 2565 (10:39) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101225 นางสาวอาภัสรา เหล่าลาภะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 14 พ.ย. 2565 (10:40) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650101226 นายสมประสงค์ ลาภผล โรงเรียนจารุณีศึกษา 14 พ.ย. 2565 (10:45) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6650101227 นายปุญญาพัฒน์ ศรชัย โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (10:53) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6650101228 นางสาวพิตรานรี ยิ่งดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:55) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101229 นางสาวศิริวรรณ สินสมุทร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (10:59) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101230 นายวันเฉลิม ทาวี โรงเรียนบรบือ 14 พ.ย. 2565 (11:03) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101231 นายณัฐภพ อาจสารมนต์ โรงเรียนร่องคำ 14 พ.ย. 2565 (11:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101232 นางสาวสิริกาญจน์ แก้วกงพาน โรงเรียนนาแก้ววิทยา 14 พ.ย. 2565 (11:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101233 นายสุภรักษ์ สุดตะนา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 14 พ.ย. 2565 (11:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101234 นายจุฬาพัฒน์ คำสีแก้ว โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (11:21) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101235 นางสาววิจิตรา ทุงจันทร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (11:52) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650101236 นางสาวกาญนรินทร์ ทองมี โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 14 พ.ย. 2565 (12:06) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101237 นางสาวปนัทดา รักษาภักดี โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (12:13) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101238 นางสาวกนกพร เยาวะเรศ โรงเรียนร่องคำ 14 พ.ย. 2565 (12:27) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650101239 นายสุทธิพงศ์ อุตพรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (12:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101240 นางสาวนิภาพร เวียงนนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (12:39) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6650101241 นางสาวกัลยา โพธิ์แข็ง โรงเรียนเมืองยางศึกษา 14 พ.ย. 2565 (13:14) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650101242 นางสาวกฤตยา ฤทธิมนตรี โรงเรียนร่องคำ 14 พ.ย. 2565 (13:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101243 นายสุจิณโณ ดอกหอม โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (13:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101244 นางสาวปัญญาพร ข่ากระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 14 พ.ย. 2565 (13:24) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6650101245 นางสาวชนิดาภา เชื้อดี โรงเรียนผดุงปัญญา 14 พ.ย. 2565 (13:27) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650101246 นางสาวณัฎชา สมสุข โรงเรียนสารคามพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (13:28) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6650101247 นางสาวกนกพร ตางจงราช วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 14 พ.ย. 2565 (13:36) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6650101248 นายอานุภาพ ปะกิคะเนย์ โรงเรียนวาปีปทุม 14 พ.ย. 2565 (13:53) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101249 นายเทพประทาน ประทาพันธ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (14:53) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101250 นางสาวธิดารัตน์ อนุเวช โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (15:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101251 นายนนทวัตร์ นนทะบุตร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 14 พ.ย. 2565 (15:32) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6650101252 นางสาวปรารถนา จันทาทอง โรงเรียนอาเวมารีอา 14 พ.ย. 2565 (15:36) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101253 นางสาวยุวธิดา ทองภู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (15:39) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101254 นางสาวภูมินรี สงเสด โรงเรียนชนบทศึกษา 14 พ.ย. 2565 (16:16) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101255 นางสาวภูมินรี สงเสด โรงเรียนชนบทศึกษา 14 พ.ย. 2565 (16:19) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101256 นางสาวสิรินยา สีโสดา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 14 พ.ย. 2565 (16:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101257 นางสาวภูมินรี สงเสด โรงเรียนชนบทศึกษา 14 พ.ย. 2565 (16:44) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101258 นายพรมพร พรมเสมอ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (16:55) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101259 นางสาวณัฐมล คำบุญเหลือ โรงเรียนร่องคำ 14 พ.ย. 2565 (17:06) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101260 นางสาวสุมณี ลาธุลี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 14 พ.ย. 2565 (17:57) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101261 นางสาวปราณิตา น้อยธิ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 14 พ.ย. 2565 (18:21) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101262 นางสาวจิรนันท์ อินทร์สด โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 14 พ.ย. 2565 (18:25) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101263 นางสาวดวงกมล พันธ์เดช โรงเรียนขามแก่นนคร 14 พ.ย. 2565 (19:09) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101264 นางสาวสุพัตรา ราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (19:09) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6650101265 นายนวงศ์ศักดิ์ จันทร์หวาน โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (19:09) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6650101266 นางสาวกรพรรษา ดวงไขศร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 14 พ.ย. 2565 (19:11) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101267 นางสาววนิดา เพ็ญภักดี โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 14 พ.ย. 2565 (19:20) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101268 นายอภิสิทธิ์ กิตชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (19:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101269 นางสาวณัฐนิชา มิทะลา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 14 พ.ย. 2565 (19:27) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101270 นายอัษฎาวุธ ลุนอุดม โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (19:37) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6650101271 นางสาวบุณฑริก ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 14 พ.ย. 2565 (19:54) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101272 นางสาวกัลยกร กระจายศรี โรงเรียนวาปีปทุม 14 พ.ย. 2565 (19:55) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101273 นางสาวกัลยกร กระจายศรี โรงเรียนวาปีปทุม 14 พ.ย. 2565 (20:02) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101274 นายศุภโชค คำใจ โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 14 พ.ย. 2565 (20:05) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6650101276 นางสาวยุวดี นามบุดดี โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (20:18) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101277 นางสาวชลธิชา ขันอาษา โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (20:20) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650101278 นางสาวสุจิตตรา จันทร์รอด โรงเรียนผดุงนารี 14 พ.ย. 2565 (20:35) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650101279 นางสาวพรธิตา มูลกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 14 พ.ย. 2565 (21:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101280 นางสาววาสนา วันทะวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 14 พ.ย. 2565 (21:16) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101281 นายพชรมงคล ดลวัฒนาจรัส โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 14 พ.ย. 2565 (21:43) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101282 นายรัชชานนท์ ดำไธสง โรงเรียนชนบทศึกษา 14 พ.ย. 2565 (22:20) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101283 นายปิยวัฒน์ ประทุมโช โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 14 พ.ย. 2565 (22:56) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6650101284 นางสาวจุไรพร คินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 14 พ.ย. 2565 (23:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101285 นายปิยวัฒน์ ประทุมโช โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 14 พ.ย. 2565 (23:14) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650101286 นางสาวณัฐธิดา เหล่าทองสิงห์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 14 พ.ย. 2565 (23:16) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101287 นางสาวอลงกรณ์ เอี่ยมผิว โรงเรียนอรัญประเทศ 14 พ.ย. 2565 (23:16) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101288 นายอนุวัฒน์ สตารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 14 พ.ย. 2565 (23:32) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101289 นางสาวปทุมพร ปรือทอง โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 15 พ.ย. 2565 (07:02) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101290 นางสาวเมธินี พลเรือง โรงเรียนผดุงนารี 15 พ.ย. 2565 (07:32) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6650101291 นายทวีศักดิ์ พรมคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:23) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101292 นายรมย์รวินท์ ธรรมโรจน์ โรงเรียนบ้านไผ่ 15 พ.ย. 2565 (08:29) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101293 นายเด่นดนัย ทองเฟื่อง โรงเรียนทรายมูลวิทยา 15 พ.ย. 2565 (08:32) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650101294 นายชนเมธ สุวรรณพงษ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:33) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6650101295 นางสาวสิรินทรา สินธุกูต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:37) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101296 นางสาวฐานิสา แซ่เลี่ยว โรงเรียนอรัญประเทศ 15 พ.ย. 2565 (08:41) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101297 นางสาวสุธินันท์ ครองยุติ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101298 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:49) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101299 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:52) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6650101300 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (08:54) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101301 นางสาวปณิตา ปุลาสะเก โรงเรียนจักราชวิทยา 15 พ.ย. 2565 (08:54) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101302 นางสาวศิรินทรา มาขน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (09:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101303 นายณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 15 พ.ย. 2565 (09:19) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6650101304 นางสาวชลิดา ศิริสม โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 15 พ.ย. 2565 (09:23) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101305 นายวรวุฒิ มูลประถม โรงเรียนบรบือ 15 พ.ย. 2565 (09:51) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101306 นางสาวขวัญข้าว เข็มสุข โรงเรียนมัญจาศึกษา 15 พ.ย. 2565 (10:00) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101307 นางสาววศินี บุญหล้า โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 15 พ.ย. 2565 (10:04) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101308 นางสาวจิตรลดา บุตรจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 15 พ.ย. 2565 (10:18) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101309 นางสาวกัญญารัตน์ ดมมณีกรณ์ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 15 พ.ย. 2565 (10:33) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101310 นางสาวรินรดา หูตาชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 15 พ.ย. 2565 (10:41) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101311 นายนาธาน จุปะมัดถา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 15 พ.ย. 2565 (10:47) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101312 นางสาวศิวิตา นาเหนือ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (10:47) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101313 นางสาวธนภรณ์ แพร่เมือง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 15 พ.ย. 2565 (10:48) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101314 นางสาวชมพู่ อวนศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 15 พ.ย. 2565 (11:22) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6650101315 นางสาวรัชฎาภรณ์ นาคลา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (11:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101316 นางสาวนภัสรา อุณวงค์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 15 พ.ย. 2565 (11:26) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101317 นางสาวสุพรรษา กัณหา โรงเรียนพุทไธสง 15 พ.ย. 2565 (11:38) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101318 นางสาวกมลวรรณ แจ้งหาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 15 พ.ย. 2565 (11:54) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101319 นางสาวบุณยานุช มุงพระเกตุ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 15 พ.ย. 2565 (12:50) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101320 นายณัฐพงศ์ ปรีพูล โรงเรียนคำม่วง 15 พ.ย. 2565 (13:20) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650101321 นางสาวรุริญา อินทรชาติ อินทรชาติ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (14:28) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101322 นายนันธวัช ปัตตายะโส โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 15 พ.ย. 2565 (14:36) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101323 นางสาวศิริวัฒนา พันหล้า โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (14:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101324 นายธนธร ตะวัน โรงเรียนมหาวิชานุกูล 15 พ.ย. 2565 (14:58) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101325 นางสาวธัญนิชชา น้ำคำ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 15 พ.ย. 2565 (15:03) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101326 นายอัษฎางค์กูล คุณแก้ว โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (15:05) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101327 นางสาวพัชราภรณ์ ภูนาแร่ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 15 พ.ย. 2565 (15:19) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6650101328 นางสาวพิมพ์ชนก บัวลี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 15 พ.ย. 2565 (15:34) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101329 นายคณิศร ภารจรัส โรงเรียนบัวขาว 15 พ.ย. 2565 (16:20) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6650101330 นายพีรณัฐ ยอดวัน โรงเรียนพล 15 พ.ย. 2565 (16:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101331 นางสาวพิมพ์นารา สมัยไพรพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 15 พ.ย. 2565 (18:32) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101332 นางสาวพัชราภา สามพันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (19:13) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101333 นางสาวธมลวรรณ เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (19:13) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101334 นายกิตติภูมิ กันยา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (19:27) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101335 นางสาวบัณฑิตา เศียรทอง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (19:42) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101336 นางสาวณัฐทริกา ศรีบัวลา โรงเรียนเสลภูมิ 15 พ.ย. 2565 (19:49) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6650101337 นางสาวณัฏฐณิชา แดงม่วง โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (20:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101338 นางสาวธมลวรรณ เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (20:02) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101339 นางสาวพัชราภา สามพันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (20:02) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101340 นางสาวสุรกัลยา ธนาวุฒิ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 15 พ.ย. 2565 (20:07) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6650101341 นายเจษฎา เวียงสงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (20:11) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101342 นายวายุภัฏดิ์ ภูสาคร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 15 พ.ย. 2565 (20:16) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101343 นายราชพฤกษ์ ภูพลผัน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 15 พ.ย. 2565 (20:18) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6650101344 นายธรรมณัฐ ชื่นช้อย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 15 พ.ย. 2565 (20:26) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101345 นายพรมพร พรมเสมอ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (20:27) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101346 นายปราบดา เเบบรัมย์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 15 พ.ย. 2565 (20:55) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101347 นางสาวณัฐธิชา เมืองเหนือ โรงเรียนพุทไธสง 15 พ.ย. 2565 (21:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101348 นางสาวพัชราภา กิติวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 15 พ.ย. 2565 (21:05) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6650101349 นายอิทธิพล คำผา โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (21:16) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101350 นางสาวกาญจนา กุลีหน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 15 พ.ย. 2565 (21:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101351 นางสาวกัลยานี แต้มสูงเนิน โรงเรียนจักราชวิทยา 15 พ.ย. 2565 (21:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6650101352 นายอภิเดช พลสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 15 พ.ย. 2565 (21:56) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6650101353 นางสาวรัตพรรณ นามะโคต โรงเรียนสารคามพิทยาคม 15 พ.ย. 2565 (22:22) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6650101354 นางสาวขวัญจิรา ศรีหนองโปร่ง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 15 พ.ย. 2565 (22:26) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101355 นายธวัชชัย ไชยบัณฑิตย์ วิทยาการอาชีพห้วยผึ้ง 15 พ.ย. 2565 (22:48) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101356 นายกันต์ธร สีชทภู โรงเรียนกันทรารมณ์ 15 พ.ย. 2565 (23:22) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6650101357 นางสาวเมธินี พลเรือง โรงเรียนผดุงนารี 15 พ.ย. 2565 (23:33) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101358 นางสาวมะลิวรรณ กรุยกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 15 พ.ย. 2565 (23:50) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101359 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 16 พ.ย. 2565 (00:24) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6650101360 นางสาวศรสวรรค์ สืบเทพ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (00:25) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6650101361 นางสาวนภัสร อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 16 พ.ย. 2565 (01:11) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6650101362 นางสาวศุกร์กัณญา เกณสาคู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 16 พ.ย. 2565 (01:42) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6650101363 นางสาวเมธินี พลเรือง โรงเรียนผดุงนารี 16 พ.ย. 2565 (06:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6650101364 นายอัฐนันท์ พิมพ์ปรุ โรงเรียนผดุงนารี 16 พ.ย. 2565 (08:10) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101365 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 16 พ.ย. 2565 (09:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6650101366 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 16 พ.ย. 2565 (09:19) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101367 นายกฤษฎา โคษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 16 พ.ย. 2565 (09:23) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101368 นางสาวสุธิดา เชื้อพระซอง โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (09:29) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6650101369 นายกิตติกานต์ ภูมิรัง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 16 พ.ย. 2565 (10:00) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101370 นายอัฐวุฒิ ทรงพัก โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 16 พ.ย. 2565 (10:05) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101371 นางสาวกฤติยาภรณ์ มิ่งบุญ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (10:07) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6650101372 นางสาววลัยวรรณ มุกดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (10:20) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101373 นางสาวสิริยากร ภูปานผา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 16 พ.ย. 2565 (10:25) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6650101374 นางสาวเจนจิรา ปะโปตินัง โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (10:32) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6650101375 นางสาวขวัญข้าว มณีสา โรงเรียนดอนตาลวิทยา 16 พ.ย. 2565 (10:36) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6650101376 นางสาวอาภัสรา เบียนชัย โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (10:40) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650101377 นางสาวพนิดา วงษ์สำราญ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (10:40) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650101378 นายอนภัทร กสิบุตร โรงเรียนชนบทศึกษา 16 พ.ย. 2565 (10:47) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6650101379 นายณัฐชนน มูลสาร โรงเรียนเลิงนกทา 16 พ.ย. 2565 (10:49) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6650101380 นางสาวธนาภา มูลจิต โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 16 พ.ย. 2565 (11:34) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6650101381 นางสาวธนัชชา หาซุยชา โรงเรียนบรบือ 16 พ.ย. 2565 (11:55) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101382 นายธนกฤต ยศม่าว โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (12:25) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6650101383 นางสาวอริสรา นาสูงชน โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 16 พ.ย. 2565 (12:37) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101384 นางสาววัชรภรณ์ แก้วเสมอ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 16 พ.ย. 2565 (12:44) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6650101385 นางสาวศิริญญา อินสอน โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (12:46) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6650101386 นางสาวณัฐฑริกา โนนคำพันธ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (12:54) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101387 นายณัฐวุฒิ หม่อมกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 16 พ.ย. 2565 (13:01) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6650101388 นางสาวศุภิศรา กากี โรงเรียนร่องคำ 16 พ.ย. 2565 (13:04) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101389 นางสาวสุภาพร บาใส โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 16 พ.ย. 2565 (13:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6650101390 นายนพัตธร วงศ์ภูธร โรงเรียนวาปีปทุม 16 พ.ย. 2565 (13:53) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6650101391 นางสาวปิยนุช เจริญยิ่ง