เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. 2566 - 8 พ.ค. 2566
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
1
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
214 52
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
172 43
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
499 132
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
341 85
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
175 34
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
157 36
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
182 55
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
88 42
รวมทั้งหมด
1830
479