เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
35 1
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
61 8
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
37 2
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
118 18
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
49 1
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
39 4
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
43 2
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
78 18
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
16
รวมทั้งหมด
476
54