รับตรงอิสระ 2

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงอิสระ 2 ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
837 405
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
90 51
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
124 48
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
320 173
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
228 110
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
141 62
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
107 46
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
141 78
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
51 32
รวมทั้งหมด
2039
1005