เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6790100001 นางสาวนภารินทร์ ชาดา โรงเรียนบรบือ 29 ส.ค. 2566 (09:04) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100002 นางสาวสุภาวดี เสนบาง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (10:20) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100003 นายพัชรพร สุดหนองบัว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (11:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100004 นายพัชรพร สุดหนองบัว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (11:09) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100005 นางสาวญาณิกา แฝงเชียงเหียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (13:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100006 นางสาวปรียาภรณ์ ทิพเเนตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (13:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100007 นายนครินทร์ นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ 29 ส.ค. 2566 (13:48) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100008 นางสาวชาลิสา วิลัยพรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (14:06) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100009 นางสาวสุพิชชา ภูคำใบ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (14:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100010 นางสาวศศิประภา ดีพลงาม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (14:11) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100011 นางสาวยุริญา ชัยชนะ โรงเรียนมัญจาศึกษา 29 ส.ค. 2566 (16:05) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6790100012 นางสาวญาณิกา แฝงเชียงเหียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (16:18) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100013 นางสาวปริยาภรณ์ วรรณอุดร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (17:02) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100014 นางสาวโฑษิฏา คำเเสนพันธ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 29 ส.ค. 2566 (17:12) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6790100015 นางสาวปริยาภรณ์ วรรณอุดร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (17:24) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100016 นายปาราเมศ มงคลทอง โรงเรียน เซนโยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ 29 ส.ค. 2566 (18:46) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100017 นายนนทนันท์ อันธะเกตุ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 29 ส.ค. 2566 (18:49) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6790100018 นายบัลลังก์เมฆ ญาติวงษ์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 29 ส.ค. 2566 (19:01) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6790100019 นายพีระภัทร บางสันเทียะ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 29 ส.ค. 2566 (19:12) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6790100020 นางสาวกนกวรรณ สุขล้วน โรงเรียนบรบือ 29 ส.ค. 2566 (19:22) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100021 นางสาวบุญธิดา คำแหง โรงเรียนบรบือ 29 ส.ค. 2566 (20:14) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100022 นางสาวชาลิสา วิลัยพรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ส.ค. 2566 (20:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100023 นางสาวจันทราลักษณ์ พยุงวงษ์ โรงเรียนผดุงนารี 29 ส.ค. 2566 (21:08) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100024 นายอภิวัฒน์ คนสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น 30 ส.ค. 2566 (00:10) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100025 นางสาวอมรรัตน์ บุญศรี โรงเรียนบรบือ 30 ส.ค. 2566 (09:00) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6790100026 นางสาวอดิลักษณ์ จันทร์สามารถ โรงเรียนผดุงนารี 30 ส.ค. 2566 (09:06) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100027 นางสาวศุภนุช มาแจ้ง โรงเรียนพล 30 ส.ค. 2566 (09:40) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100028 นางสาวณัฐชยา เนาวสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 30 ส.ค. 2566 (09:57) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6790100029 นายปริเยศ ศรีตวัน โรงเรียนช้างบุญวิทยา 30 ส.ค. 2566 (12:33) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100030 นางสาววรัญญา คำไพรินทร์ โรงเรียนเสลภูมิ 30 ส.ค. 2566 (13:00) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6790100031 นางสาวปริยาภรณ์ วรรณอุดร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 30 ส.ค. 2566 (13:05) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100032 นายก้องเกียรติ อิทธิกุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 30 ส.ค. 2566 (17:48) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100033 นายชินวัตร สุขสมบูรณ์ โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 30 ส.ค. 2566 (20:03) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100034 นายศุภเมธ ประธาน โรงเรียนบรบือ 30 ส.ค. 2566 (21:09) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100035 นางสาวภิมภ์นอร ศิริพันขัน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 ส.ค. 2566 (21:31) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100036 นางสาววรัญญา ก้านมะลิ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 30 ส.ค. 2566 (23:01) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100037 นางสาวรินรดา เลายี่ป่า โรงเรียนเสลภูมิ 30 ส.ค. 2566 (23:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100038 นางสาววรัญญา ก้านมะลิ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 30 ส.ค. 2566 (23:18) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100039 นายจิราวุฒิ สุขโร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 31 ส.ค. 2566 (06:07) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100040 นางสาวเกศสุดา หมุนวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ส.ค. 2566 (09:46) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100041 นางสาวกนกวรรณ สุขล้วน โรงเรียนบรบือ 31 ส.ค. 2566 (12:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100042 นางสาววรัญญา สารสวัสดิ์ โรงเรียนผดุงนารี 31 ส.ค. 2566 (13:03) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100043 นางสาววรรณิกา เชื้อสาวะถี โรงเรียนพนาศึกษา 31 ส.ค. 2566 (14:07) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100044 นางสาวศิรินภา หวานอารมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 31 ส.ค. 2566 (14:26) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6790100045 นางสาวสุภวารี พุ่มโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 31 ส.ค. 2566 (14:26) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6790100046 นางสาวศิรินภา หวานอารมภ์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 31 ส.ค. 2566 (14:30) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ผู้สมัคร
6790100047 นางสาวสุภวารี พุ่มโอภาส โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 31 ส.ค. 2566 (14:32) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100048 นางสาวธนพร สิงทะยม โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 31 ส.ค. 2566 (14:39) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6790100049 นางสาววนิดา บุญสงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 31 ส.ค. 2566 (16:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100050 นางสาวกัญญานัฐ หงษ์ทอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 31 ส.ค. 2566 (17:08) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100051 นางสาวศศิธร พลมะศรี โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 31 ส.ค. 2566 (18:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100052 นางสาวกัญญารักษ์ วุฒิ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 31 ส.ค. 2566 (18:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100053 นางสาวญาสุมิน ภูมิสนิท วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 31 ส.ค. 2566 (22:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100054 นางสาวฐิติพร จันทะนี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 31 ส.ค. 2566 (22:39) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100055 นางสาวจิราพัชร ศิริมา โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ก.ย. 2566 (00:17) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100056 นางสาวจุฑารัตน์ พาหา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 1 ก.ย. 2566 (09:44) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100057 นายจารุนันทน์ มหานาม โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:11) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100058 นางสาวมนัสพร ไทยแท้ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:18) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100059 นางสาวอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1 ก.ย. 2566 (10:18) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100060 นางสาวนรีรัตน์ วรภูมิ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:20) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6790100061 นางสาวชลธิชา นันรักษา โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:22) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100062 นางสาวพรปวีณ์ กั้วพิสมัย โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100063 นางสาวชนาพร ศรีกระทุม โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:33) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100064 นางสาวสุกัญญา ภาศรี โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1 ก.ย. 2566 (10:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100065 นางสาวมาริสา วรชัย โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (10:43) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100066 นางสาวจิตรวรรณ เขตต์จำนงค์ โรงเรียนสามชัย 1 ก.ย. 2566 (11:00) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100067 นายปัญญา ศรีเฮืองโคตร โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1 ก.ย. 2566 (12:19) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100068 นางสาวรินรดา เลายี่ป่า โรงเรียนเสลภูมิ 1 ก.ย. 2566 (12:53) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100069 นางสาวจรัสศรี สิงห์แก้ว โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย 1 ก.ย. 2566 (14:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100070 นางสาวจรรยา กลิ่นหอม โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (14:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100071 นางสาวภาชินี ยันทะแย้ม โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 ก.ย. 2566 (15:25) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100072 นางสาวชนากานต์ มะโนราช โรงเรียนผดุงนารี 1 ก.ย. 2566 (18:20) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100073 นางสาววารุณี ศึกษานอก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ก.ย. 2566 (18:27) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6790100074 นางสาวขนิษฐา ต่างมงคล โรงเรียนผดุงนารี 1 ก.ย. 2566 (18:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100075 นายสิทธินันท์ คลังใหญ่ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1 ก.ย. 2566 (18:50) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6790100076 นางสาวสุทธิดา การะเกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 1 ก.ย. 2566 (22:02) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100077 นางสาวฐิติพร จันทะนี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1 ก.ย. 2566 (22:28) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100078 นางสาวฐิติพร จันทะนี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1 ก.ย. 2566 (22:31) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100079 นายธีรภัทร เยาวกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 1 ก.ย. 2566 (22:46) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6790100080 นางสาววนัชพร แววประทีป โรงเรียนกันทรวิชัย 2 ก.ย. 2566 (11:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100081 นางสาวอริศรา พิมพ์หาญ โรงเรียนเลิงนกทา 2 ก.ย. 2566 (14:43) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100082 นางสาวนิศานาถ เดชคำภู โรงเรียนมุกดาหาร 2 ก.ย. 2566 (14:45) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6790100083 นางสาวนภัสสรา พันลำ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 ก.ย. 2566 (14:51) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6790100084 นางสาวอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 2 ก.ย. 2566 (15:13) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100085 นางสาวศรัญญา พยุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 2 ก.ย. 2566 (16:07) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100086 นางสาวนภัสสรา พันลำ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 ก.ย. 2566 (17:30) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100087 นายกวีเกียรติ คำดี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2566 (18:39) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100088 นางสาวไพลิน นาธงไชย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2566 (19:15) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6790100089 นายอรรถพร สุวรรณเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2566 (19:21) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100090 นางสาวไพลิน นาธงไชย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 2 ก.ย. 2566 (19:35) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100091 นางสาวจิราภา บุดดาวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2 ก.ย. 2566 (21:01) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6790100092 นางสาวพรไพลิน ไชยกุฉิน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 2 ก.ย. 2566 (21:04) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100093 นางสาวอินทิรา นามมุงคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 2 ก.ย. 2566 (21:50) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100094 นางสาวชดาภา สาสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2 ก.ย. 2566 (22:16) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100095 นางสาวจิราภา บุดดาวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 2 ก.ย. 2566 (23:08) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100096 นางสาวเอลิน ฉ่ำมณี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ก.ย. 2566 (08:43) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100097 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (09:27) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100098 นางสาวพรไพลิน ไชยกุฉิน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ก.ย. 2566 (10:58) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100099 นางสาวพัศศิญาฎาฐ์ แก้วผาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 3 ก.ย. 2566 (12:21) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6790100100 นางสาวปริญญาพร หล้าหัวหนอง โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 ก.ย. 2566 (15:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100101 นางสาวกรนันท์ ชำนิสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (15:12) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100102 นางสาวนิศานาถ เดชคำภู โรงเรียนมุกดาหาร 3 ก.ย. 2566 (15:46) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6790100103 นางสาวกรนันท์ ชำนิสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (16:50) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100104 นายอภิชัย สุขเสเนาะ โรงเรียนสามชัย 3 ก.ย. 2566 (16:52) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6790100105 นางสาวกรนันท์ ชำนิสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (16:57) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6790100106 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (17:13) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6790100107 นางสาวจุฑามาศ สิทธิวงค์ษา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (17:52) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100108 นางสาวศิริตา สิทธิศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (18:29) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100109 นางสาวปวีณา พลโยธา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (18:40) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6790100110 นางสาวมนัสพร ศรีกุลนาวา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ก.ย. 2566 (18:50) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6790100111 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (18:58) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100112 นางสาววริศรา มนต์แว่น โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (19:49) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100113 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 ก.ย. 2566 (19:54) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100114 นางสาวสโรชา พิมโสดา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ก.ย. 2566 (20:04) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100115 นางสาวนันทพร บุญตาราษฎร์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (20:30) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100116 นางสาวกนกวรรณ บุญครอง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (20:33) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100117 นางสาวพัทธ์ธีรา เสนสุข โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (20:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100118 นางสาวสุนิศา ตันกิม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ก.ย. 2566 (21:14) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100119 นายชลธาร บุญล้อม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (22:08) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6790100120 นางสาวขวัญจิรา ทะนะไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ก.ย. 2566 (22:10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6790100121 นางสาวยอดกมล ภูคะฮาด โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (06:57) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6790100122 นางสาวฐิตินันท์ จริตไทย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ก.ย. 2566 (09:10) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100123 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 4 ก.ย. 2566 (09:17) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100124 นางสาวอชิรญา โวหาญคล่อง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลาง อุปถัมภ์ 4 ก.ย. 2566 (10:10) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100125 นางสาวสุพัตรา จันทร์ส่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 ก.ย. 2566 (10:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100126 นางสาวพัชราภรณ์ พันเทศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ก.ย. 2566 (10:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100127 นางสาวกัลยา สีทน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 4 ก.ย. 2566 (11:29) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6790100128 นางสาววรรณิกา เชื้อสาวะถี โรงเรียนพนาศึกษา 4 ก.ย. 2566 (11:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100129 นายรัตนชาติ เทพวงศ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ก.ย. 2566 (12:28) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100130 นางสาวกัญญา คำปลิว โรงเรียนผดุงนารี 4 ก.ย. 2566 (12:45) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100131 นางสาวภิชาณัน ดังไธสง โรงเรียนผดุงนารี 4 ก.ย. 2566 (12:46) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100132 นางสาวพรไพลิน ไชยกุฉิน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 4 ก.ย. 2566 (13:23) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100133 นางสาวปภัสสร อัศวภูมิ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 4 ก.ย. 2566 (13:38) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100134 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเเวงน้อยศึกษา 4 ก.ย. 2566 (13:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100135 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (13:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100136 นางสาวณัฐธิดา นันสอางค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (13:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100137 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเเวงน้อยศึกษา 4 ก.ย. 2566 (14:01) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100138 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเเวงน้อยศึกษา 4 ก.ย. 2566 (14:04) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100139 นางสาวปพิชญา ระวิวรรณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (14:16) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100140 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (14:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100141 นางสาวขวัญจิรา ทะนะไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ก.ย. 2566 (14:22) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100142 นางสาวอัยดา จันทะแสง โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 4 ก.ย. 2566 (14:22) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100143 นางสาวสุชาวดี ศรีสมัย โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 4 ก.ย. 2566 (14:22) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100144 นางสาวอินทิรา บริเดช โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (14:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6790100145 นางสาวเจตนิภา บัวขาว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 4 ก.ย. 2566 (14:30) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6790100146 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (14:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100147 นางสาวจิราภรณ์ บุญไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (14:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6790100148 นางสาวศศินภา ดำนอก โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ก.ย. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100149 นางสาวกานติมา สุขใหญ่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 4 ก.ย. 2566 (16:06) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100150 นายอรรถสราพร พลเจริญ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (16:43) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6790100151 นางสาวเยาวพา เหล่าไทย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ก.ย. 2566 (17:04) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100152 นางสาวปณิตา หาญโสภา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ก.ย. 2566 (17:12) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100153 นางสาวกฏชมล สุจิตโต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 4 ก.ย. 2566 (17:46) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6790100154 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 4 ก.ย. 2566 (17:51) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6790100155 นางสาวกนกอร ภูนี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ก.ย. 2566 (18:44) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100156 นางสาวดลมินทร์ ทาแพงน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 4 ก.ย. 2566 (19:08) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100157 นางสาวนภัสสรา พันลำ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (19:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6790100158 นางสาวพิชญา การะออ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (19:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100159 นายจาตุรงค์ มุลวงษ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ก.ย. 2566 (19:54) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100160 นางสาวเกษมณี จอมคำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 4 ก.ย. 2566 (20:16) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100161 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (21:01) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6790100162 นางสาววิชุตา วัฒนสารสมบัติ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (21:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100163 นางสาวชุติมาภร เจริญคง โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (21:30) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100164 นายวรวุฒิ ธนาไสย์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 4 ก.ย. 2566 (21:34) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6790100165 นางสาวแพรวา พลอุทัย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง 4 ก.ย. 2566 (22:03) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100166 นายพัชระ จันทพนม โรงเรียนกุฉินารายณ์ 4 ก.ย. 2566 (22:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100167 นางสาวอินทิรา ทองมนต์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (22:16) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100168 นางสาวเก็จแก้ว หนาแน่น โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 4 ก.ย. 2566 (23:01) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6790100169 นางสาวสายชล นามสง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ก.ย. 2566 (23:16) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100170 นางสาวอาทิตยา แวงวรรณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 5 ก.ย. 2566 (00:24) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100171 นางสาวมารีรัตน์ ไชยวาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5 ก.ย. 2566 (02:24) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6790100172 นางสาวปรีญาพร ศรีเจริญทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 5 ก.ย. 2566 (07:19) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100173 นางสาวปรีญาพร ศรีเจริญทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 5 ก.ย. 2566 (07:44) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6790100174 นางสาวณัฐนันท์ พรมวิชัย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (08:29) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100175 นางสาวณัฐธิดา เเขมเกษม โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 5 ก.ย. 2566 (08:58) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100176 นางสาวปาริฉัตร ประทุมชัย โรงเรียนผดุงนารี 5 ก.ย. 2566 (08:59) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6790100177 นายรัชภูมิ ทองดอนดู่ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 5 ก.ย. 2566 (10:07) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6790100178 นางสาวรวิพร ทิศนอก โรงเรียนชุมพวงศึกษา 5 ก.ย. 2566 (10:10) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100179 นางสาวกัญญาณัฐ ปัดชาชัย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 5 ก.ย. 2566 (10:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100180 นายธนภัทร ขจร_พ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5 ก.ย. 2566 (10:47) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6790100181 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 ก.ย. 2566 (11:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100182 นางสาวอริษา กางอันเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 ก.ย. 2566 (11:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100183 นางสาวพัชรินทร์ บุตรศรีภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 5 ก.ย. 2566 (12:22) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100184 นายอารักษ์ คณะมะ โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม 5 ก.ย. 2566 (13:40) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100185 นายนรินทร์ นาคศาลา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 5 ก.ย. 2566 (13:46) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100186 นายพีระพัฒน์ ไกยะวินิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 5 ก.ย. 2566 (14:24) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100187 นายภูมิภัทร ศรีขานเเก้ว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (14:31) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100188 นางสาวธนพร รามสีดา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 5 ก.ย. 2566 (15:04) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100189 นางสาวอภิชญา แพงไธสงค์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 5 ก.ย. 2566 (16:01) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100190 นางสาวศิริวรรณ คันทะโสม โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (16:21) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100191 นายรัฐศาสตร์ ศรีกงพลี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 5 ก.ย. 2566 (16:43) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6790100192 นางสาวปริญญาพร หล้าหัวหนอง โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 5 ก.ย. 2566 (16:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100193 นายวัชรชัย วงค์พล โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 5 ก.ย. 2566 (16:57) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6790100194 นางสาวพัชรินทร์ มูลคร โรงเรียนผดุงนารี 5 ก.ย. 2566 (17:00) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100195 นายจิรวัฒน์ โคบุตรี โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย 5 ก.ย. 2566 (18:50) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100196 นางสาวยุภาภรณ์ ดอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (19:43) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100197 นางสาวอชิรญา โวหาญคล่อง โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป. กลาง อุปถัมภ์ 5 ก.ย. 2566 (20:10) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100198 นายกิตติพัฒน์ มูลสาร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 5 ก.ย. 2566 (20:33) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6790100199 นางสาวอัจจิมา ทองเกตุ โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) 5 ก.ย. 2566 (20:34) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100200 นางสาวพิชญา การะออ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (20:45) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6790100201 นางสาวกรมณี จันทร์มณี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (20:49) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100202 นางสาวอมรรัตน์ แซ่ปึ้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (21:01) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100203 นางสาวพัชรพร กาฬโอก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ก.ย. 2566 (21:06) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100204 นายพชรพล สีกุดเรือ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 5 ก.ย. 2566 (21:15) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100205 นางสาวกนกวรรณ สุขล้วน โรงเรียนบรบือ 6 ก.ย. 2566 (08:04) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100206 นางสาวอมรรัตน์ บุญศรี โรงเรียนบรบือ 6 ก.ย. 2566 (09:41) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100207 นางสาวอรอุมา มาลีเวช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 ก.ย. 2566 (10:39) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100208 นางสาวชนัญทิพย์ ตาปราบ โรงเรียนกุมภวาปี 6 ก.ย. 2566 (11:53) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100209 นายจักรพัฒน์ ริกำแง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 6 ก.ย. 2566 (12:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100210 นางสาวมนัญชยา อัปมะเย โรงเรียนวาปีปทุม 6 ก.ย. 2566 (15:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6790100211 นางสาวธนัญญา ขันศรีโพธิ์ โรงเรียนบรบือ 6 ก.ย. 2566 (16:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100212 นางสาวกาญจนพรรณ กินารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 ก.ย. 2566 (16:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100213 นางสาวจตุพร กลางยาแสน โรงเรียนกันทรวิชัย 6 ก.ย. 2566 (17:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100214 นายดนุสรณ์ อุณาธิเนย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 6 ก.ย. 2566 (20:00) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100215 นายก้องกฤษดา หนูทรง โรงเรียนวาปีปทุม 6 ก.ย. 2566 (20:01) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100216 นางสาวชาลิสา วิลัยพรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (20:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100217 นางสาวปรียาภรณ์ ทิพเเนตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (20:45) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100218 นางสาววัชราภรณ์ แก้วสมุทร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 6 ก.ย. 2566 (20:57) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100219 นางสาวณัฐพร ชัยฤาชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (21:20) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100220 นางสาวปาริฉัตร พาบุ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 6 ก.ย. 2566 (21:34) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100221 นางสาวนันทพร ภูยอดนิล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 6 ก.ย. 2566 (21:47) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100222 นางสาวศวิตา พินิจมนตรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (21:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100223 นางสาวกานต์กนีย์ ศรีหาราช โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 6 ก.ย. 2566 (21:51) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6790100224 นางสาวศศิกานต์ ชาดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (22:14) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100225 นางสาวอทิตยา มารัชชะ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (22:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100226 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชมะเริง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ก.ย. 2566 (23:09) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100227 นางสาวกนกวรรณ พันธ์สำโรง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ก.ย. 2566 (09:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100228 นางสาวพิชญา ภิลัยวรรณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (09:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100229 นางสาวมีนทนา แสนบุตร โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (09:36) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100230 นางสาวสุธิตา หอมสมบัติ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (09:38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100231 นางสาวปาริฉัตร พาบุ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 7 ก.ย. 2566 (09:49) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6790100232 นางสาวสุพิชชา ภูคำใบ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (09:56) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100233 นางสาวศิริตา สิทธิศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 7 ก.ย. 2566 (10:28) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100234 นางสาวศศิกานต์ บุญแท้ โรงเรียนอนุกูลนารี 7 ก.ย. 2566 (10:39) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100235 นางสาวศิริลักษณ์ เหมือนพันธุ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 7 ก.ย. 2566 (11:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100236 นางสาวมนชนก อุทาพงค์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (11:56) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100237 นางสาวปรียาภรณ์ ทิพเเนตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (12:18) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100238 นายภาคิน โทพล โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 7 ก.ย. 2566 (12:27) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100239 นางสาวอรปรียา อุดม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 7 ก.ย. 2566 (12:37) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100240 นางสาวจิดาภา ประชามอญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 7 ก.ย. 2566 (12:57) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100241 นายวันเฉลิม เต็มสูงเนิน โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 7 ก.ย. 2566 (13:46) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100242 นายอดิศักดิ์ โนนชัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (13:58) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100243 นางสาวจันทราลักษณ์ พยุงวงษ์ โรงเรียนผดุงนารี 7 ก.ย. 2566 (16:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100244 นางสาวสุกัญญา ภาศรี โรงเรียนนาภูพิทยาคม 7 ก.ย. 2566 (16:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100245 นายพชรพล สีกุดเรือ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 7 ก.ย. 2566 (17:44) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6790100246 นางสาวปาริฉัตร ประทุมชัย โรงเรียนผดุงนารี 7 ก.ย. 2566 (18:10) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100247 นางสาวจิระนันท์ ภูนี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 7 ก.ย. 2566 (20:18) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100248 นางสาวรินรดา จันทะกล โรงเรียนเเกดำวิทยาคาร 7 ก.ย. 2566 (20:18) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100249 นางสาวพิมพ์อร เห็มสมัคร โรงเรียนผดุงนารี 7 ก.ย. 2566 (20:35) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100250 นางสาวปุณยานุช บุญบาล โรงเรียนผดุงนารี 7 ก.ย. 2566 (20:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100251 นางสาวสุดารัตน์ สีขันตี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ก.ย. 2566 (20:53) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100252 นางสาววีรนันท์ กรณ์นิธิโภคิน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ก.ย. 2566 (20:54) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100253 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนเเวงน้อยศึกษา 7 ก.ย. 2566 (21:09) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100254 นายเดชนภดล หงษ์ขาว โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 7 ก.ย. 2566 (21:26) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100255 นายพานุวัชร์ เงินจันทร์ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 7 ก.ย. 2566 (22:05) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100256 นายจักรพัฒน์ ริกำแง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 7 ก.ย. 2566 (22:32) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100257 นางสาวจงนาต กางตัน โรงเรียนชนบทศึกษา 7 ก.ย. 2566 (22:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100258 นางสาวณัฐพร ทับหัวหนอง โรงเรียนบ้านไผ่ 8 ก.ย. 2566 (02:36) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100259 นายกัญจน์ ศรีรมภ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 8 ก.ย. 2566 (09:48) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100260 นายธีระเดช ศุภดล โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 8 ก.ย. 2566 (09:48) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100261 นางสาวพรนภา ชูศรีเมือง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 8 ก.ย. 2566 (10:57) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100262 นางสาวสุพิชญา เจริญเขต โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 8 ก.ย. 2566 (11:18) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100263 นางสาวหฤทชนันท์ สิมมา วิทยาลัยาชีวศึกษามหาสารคาม 8 ก.ย. 2566 (13:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100264 นางสาวกรรณิกา วงษ์ช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 8 ก.ย. 2566 (13:14) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100265 นายกฤตภาส โคตทิพย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ก.ย. 2566 (13:21) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100266 นางสาววาสนา ภูิดนดง โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 8 ก.ย. 2566 (13:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100267 นางสาวภัทรธิดา ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 8 ก.ย. 2566 (13:42) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100268 นายมุนินธาน รักษาเดช โรงเรียนชนบทศึกษา 8 ก.ย. 2566 (13:45) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100269 นายมุนินธาน รักษาเดช โรงเรียนชนบทศึกษา 8 ก.ย. 2566 (15:02) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100270 นางสาวจรัญญา บัวแสน โรงเรียนบรบือ 8 ก.ย. 2566 (15:52) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6790100271 นางสาวอินทิวา จันปัญญา โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 8 ก.ย. 2566 (16:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100272 นายดนุสรณ์ อุณาธิเนย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 8 ก.ย. 2566 (18:08) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100273 นางสาวปวีณา พาลีบัตร โรงเรียนฝางวิทยายน 8 ก.ย. 2566 (18:20) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6790100274 นางสาวเพชรรัตน์ อิสสระวงศ์ โรงเรียนบรบือ 8 ก.ย. 2566 (18:30) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6790100275 นางสาวจารุมน ในอรชร โรงเรียนคำม่วง 8 ก.ย. 2566 (18:31) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100276 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 8 ก.ย. 2566 (19:31) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100277 นางสาวมณฤทัย เจริญจิตร โรงเรียนสังขะ 8 ก.ย. 2566 (19:48) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100278 นางสาวมณฤทัย เจริญจิตร โรงเรียนสังขะ 8 ก.ย. 2566 (19:49) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6790100279 นางสาวมณฤทัย เจริญจิตร โรงเรียนสังขะ 8 ก.ย. 2566 (19:55) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100280 นายจิราวุฒิ สุขโร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 8 ก.ย. 2566 (20:33) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100281 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 8 ก.ย. 2566 (20:39) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100282 นางสาวณิชาภัทร ประถมหมวด โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 8 ก.ย. 2566 (21:24) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100283 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 ก.ย. 2566 (08:05) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6790100284 นายจิราวุฒิ สุขโร โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 9 ก.ย. 2566 (08:06) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100285 นางสาวสุกัญญา พชรเกียรติกุล อุ้มผางวิทยาคม 9 ก.ย. 2566 (10:41) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100286 นางสาววรรณิภา ภูสีทอง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 9 ก.ย. 2566 (11:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100287 นางสาวธาราทิพย์ ไวว่อง โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 9 ก.ย. 2566 (12:29) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100288 นางสาวรัตติยา วงศ์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 9 ก.ย. 2566 (12:36) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100289 นางสาวสุนิตา ภารสุวรรณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 9 ก.ย. 2566 (13:14) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100290 นางสาวกนกวรรณ พันธ์สำโรง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ก.ย. 2566 (14:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100291 นางสาวพัชราภา สิทธิ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 9 ก.ย. 2566 (14:28) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100292 นางสาวศศิวรรณ แป้นทองคำ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 9 ก.ย. 2566 (18:39) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100293 นางสาวกนกวรรณ สุขล้วน โรงเรียนบรบือ 9 ก.ย. 2566 (20:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100294 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 ก.ย. 2566 (20:45) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100295 นางสาวศิริภา ครุฑธกะ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 9 ก.ย. 2566 (21:10) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100296 นางสาวเจนจิรา ศรีถม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนฑิต 9 ก.ย. 2566 (21:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100297 นางสาวสิตานัน ตามสระน้อย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 9 ก.ย. 2566 (21:49) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100298 นายชนาธิป เทพยุหะ โรงเรียนชนบทศึกษา 9 ก.ย. 2566 (21:59) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100299 นางสาวกชกร เพ็งวงษ์ สูงเนิน 9 ก.ย. 2566 (22:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100300 นายณัฐชาติ สิงห์มูล โรงเรียนนครขอนแก่น 10 ก.ย. 2566 (08:01) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100301 นางสาววิรุฬรักษ์ วิรุฬภักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 10 ก.ย. 2566 (08:09) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100302 นายอดิศักดิ์ โนนชัย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 10 ก.ย. 2566 (13:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100303 นางสาวศิริมาภรณ์ พลประสิทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 10 ก.ย. 2566 (16:29) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100304 นางสาวพัชราภรณ์ จ่ามีเคน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 10 ก.ย. 2566 (22:00) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100305 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 10 ก.ย. 2566 (22:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100306 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีชมชื่น โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 10 ก.ย. 2566 (23:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100307 นายเดชนภดล หงษ์ขาว โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 11 ก.ย. 2566 (08:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100308 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 11 ก.ย. 2566 (08:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100309 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 11 ก.ย. 2566 (08:45) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100310 นายณรงค์ฤทธิ์ โสลา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 11 ก.ย. 2566 (09:16) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100311 นางสาววิชุดา สมควร โรงเรียนขุขันธ์ราษฎบำรุง 11 ก.ย. 2566 (13:20) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100312 นายภูริภัทร ทัศนา โรงเรียนบัวขาว 11 ก.ย. 2566 (13:51) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6790100313 นางสาวนภัสวรรณ แก้วภักดี โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 11 ก.ย. 2566 (14:51) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100314 นางสาวกมลชนก ราชนู โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 11 ก.ย. 2566 (15:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100315 นางสาวกวินทราดา นุตตะละ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (15:24) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100316 นางสาวเกสรา ยิ่งใจกล้า โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (15:32) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100317 นางสาวณัฏฐณิชา เขจรเฟื้อง โรงเรียนบัวขาว 11 ก.ย. 2566 (15:34) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ผู้สมัคร
6790100318 นางสาวหฤทชนันท์ สิมมา วิทยาลัยาชีวศึกษามหาสารคาม 11 ก.ย. 2566 (15:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100319 นางสาวนลินนิภา สุขลัง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (17:27) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100320 นางสาวทักษอร อุทัยแสง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (18:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100321 นางสาวขจารี ขันมะณี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (18:25) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100322 นางสาวชฎาภา จันทาพูน โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 11 ก.ย. 2566 (19:39) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100323 นางสาวอัญชสา สีมา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 11 ก.ย. 2566 (21:27) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6790100324 นางสาววิสุภา สวัสดี โรงเรียนโนนเทพ 12 ก.ย. 2566 (08:54) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100325 นางสาวกนกอร ภูนี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 12 ก.ย. 2566 (09:04) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100326 นายกฤตภัค ป้องชารี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 ก.ย. 2566 (10:13) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100327 นางสาวสุภัสสรา นนทวาปี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 12 ก.ย. 2566 (13:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6790100328 นางสาวชลธิชา สภาพญาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) 12 ก.ย. 2566 (13:44) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100329 นางสาวสุรัสวดี ศิลป์ชัย โรงเรียนบรบือ 12 ก.ย. 2566 (13:52) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100330 นางสาวศิวะพร มูลอุดม วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 12 ก.ย. 2566 (14:19) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100331 นางสาวจิตรลดา น้อยชื่น โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ก.ย. 2566 (14:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100332 นางสาวศิวะพร มูลอุดม วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 12 ก.ย. 2566 (14:33) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100333 นางสาวอรอุษา บุญจันทร์กุล โรงเรียนวัฒนานคร 12 ก.ย. 2566 (15:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100334 นางสาวพิมพ์จันทร์ แสนโสม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 12 ก.ย. 2566 (15:46) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6790100335 นางสาวธิดารัตน์ เกตุละคร โรงเรียนราษีไศล 12 ก.ย. 2566 (17:04) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6790100336 นางสาวอริสรา ไกรสา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 12 ก.ย. 2566 (17:24) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100337 นางสาวตีรดา ศรีบุตร โรงเรียนสตรีศึกษา 12 ก.ย. 2566 (17:58) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100338 นางสาวชุติมณฑน์ หงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 12 ก.ย. 2566 (20:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100339 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 12 ก.ย. 2566 (21:37) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100340 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 12 ก.ย. 2566 (21:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100341 นางสาวมินตรา เสนาจันทร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 12 ก.ย. 2566 (22:35) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100342 นายยืนยง ไชยสุมัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 12 ก.ย. 2566 (22:36) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100343 นางสาวอารยา อ่ำกลาง โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 12 ก.ย. 2566 (23:09) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100344 นางสาวนวลจันทร์ฉาย สว่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 13 ก.ย. 2566 (02:29) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100345 นางสาวสิริกานต์ ทิพวัน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 13 ก.ย. 2566 (07:17) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100346 นางสาวศินัฐชานันท์ เหล่าก้อนคำ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 13 ก.ย. 2566 (07:57) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100347 นางสาวณัฐนิชา เพียอา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 13 ก.ย. 2566 (10:16) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6790100348 นางสาวสุกฤตากร อุทัยสา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 13 ก.ย. 2566 (11:10) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100349 นางสาวนันท์นภัส พะพค โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 13 ก.ย. 2566 (12:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100350 นางสาวศศิมาพร นภากาศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 ก.ย. 2566 (14:00) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100351 นางสาวรัตศุภา คำดีราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 13 ก.ย. 2566 (16:32) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100352 นายณัชพล คำพัน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 13 ก.ย. 2566 (16:53) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6790100353 นางสาวสุธิดา หอมดวง โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 13 ก.ย. 2566 (17:20) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100354 นางสาวสุธิดา หอมดวง โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 13 ก.ย. 2566 (18:19) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100355 นางสาวอลิศรา พิมพ์ทรายมูล โรงเรียนน้ำพองศึกษา 13 ก.ย. 2566 (18:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100356 นางสาวชลธิดา สีตะ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 ก.ย. 2566 (19:04) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100357 นางสาวมาลิสา เพชรสมัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 13 ก.ย. 2566 (20:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100358 นายธีรภัทร์ ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 13 ก.ย. 2566 (20:13) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100359 นางสาวขวัญจิรา ทะนะไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 ก.ย. 2566 (20:23) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100360 นายบรรดาศักดิ์ การไสว โรงเรียนกมลาไสย 13 ก.ย. 2566 (20:50) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100361 นางสาวอทิตยา มารัชชะ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 13 ก.ย. 2566 (20:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100362 นางสาวรัตศุภา คำดีราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 13 ก.ย. 2566 (21:21) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100363 นายยืนยง ไชยสุมัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 13 ก.ย. 2566 (21:23) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100364 นางสาวมนัสนันท์ พรหมเมตตา โรงเรียนภูเขียว 13 ก.ย. 2566 (23:04) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100365 นางสาวอรพรรณ ละมูล โรงเรียนผดุงนารี 14 ก.ย. 2566 (00:29) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100366 นางสาวรัตศุภา คำดีราช โรงเรียนน้ำพองศึกษา 14 ก.ย. 2566 (07:24) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100367 นางสาวรวิสรา ตาลาด โรงเรียนบ้านไผ่ 14 ก.ย. 2566 (12:57) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100368 นางสาวสุภาวดี วรรณภา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 14 ก.ย. 2566 (13:32) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6790100369 นางสาวพรรณษา ฉายอำไพ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 14 ก.ย. 2566 (13:44) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100370 นางสาวพิมพ์ลภัส นาสงวน โรงเรียนคำม่วง 14 ก.ย. 2566 (14:14) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100371 นายพูนศักดิ์ อรรคฮาต มหาวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 14 ก.ย. 2566 (17:20) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6790100372 นายอนวัช วัชรวีรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 ก.ย. 2566 (18:26) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100373 นางสาวอริสรา ลำใย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 14 ก.ย. 2566 (18:37) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6790100374 นางสาวลักษิกา คำเชียง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 14 ก.ย. 2566 (19:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100375 นายธีรภัทร เยาวกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 14 ก.ย. 2566 (20:29) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6790100376 นางสาวพัชรินทร์ พะโค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 14 ก.ย. 2566 (20:41) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100377 นางสาวทิติญา ทองงาม โรงเรียนรัตนบุรี 14 ก.ย. 2566 (22:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100378 นายอนันต์ ศรีลาวัฒน์ โรงเรียน ทีโอเอ วิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 14 ก.ย. 2566 (23:27) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100379 นางสาวปาริฉัตร พาบุ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 14 ก.ย. 2566 (23:37) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100380 นางสาวภัทราพร เศษฤทธิ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 15 ก.ย. 2566 (03:04) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100381 นางสาวรินรดา จันทะกล โรงเรียนเเกดำวิทยาคาร 15 ก.ย. 2566 (04:20) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6790100382 นางสาวชนิภรณ์ ไชยคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 15 ก.ย. 2566 (09:10) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100383 นางสาวศศิวิมล สีวอรสาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 15 ก.ย. 2566 (09:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100384 นางสาวนลินนิภา สุขลัง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 15 ก.ย. 2566 (09:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100385 นางสาวจันทร์กระจ่าง พงษ์เภตรา โรงเรียนรัตนบุรี 15 ก.ย. 2566 (10:03) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100386 นายจิรภัทร อาษานอก โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 15 ก.ย. 2566 (10:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100387 นายพัชรพล พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 15 ก.ย. 2566 (13:00) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100388 นางสาวศินัฐชานันท์ เหล่าก้อนคำ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 15 ก.ย. 2566 (13:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100389 นางสาวปาริฉัตร พาบุ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 15 ก.ย. 2566 (13:45) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100390 นางสาวปวริศา ศรีมาดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 15 ก.ย. 2566 (13:57) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6790100391 นางสาววณิชยา วิริยะ โรงเรียนผดุงนารี 15 ก.ย. 2566 (14:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6790100392 นายกฤษณะพงษ์ รักษาแสง โรงเรียนท่าบ่อ 15 ก.ย. 2566 (14:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100393 นายธารณธรณ์ ปราบพาล โรงเรียนท่าบ่อ 15 ก.ย. 2566 (15:19) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100394 นางสาวมัชฌิมา สุขเส็ง โรงเรียนท่าบ่อ 15 ก.ย. 2566 (15:43) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100395 นางสาวนารีรัตน์ ม่วงแก้ว โรงเรียนวัดประชานิมิตร 15 ก.ย. 2566 (17:46) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100396 นายจตุรวิทย์ แสนสุข โรงเรียนวาปีปทุม 15 ก.ย. 2566 (17:51) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6790100397 นางสาววิสุภา สวัสดี โรงเรียนโนนเทพ 15 ก.ย. 2566 (17:54) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100398 นายพิชิตชัย ชินาวิสาร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 15 ก.ย. 2566 (17:58) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100399 นางสาวพรพิมล วันเต็ม โรงเรียนเชียงคาน 15 ก.ย. 2566 (21:29) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100400 นายอานุภาพ ติสามัด วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 16 ก.ย. 2566 (01:45) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6790100401 นางสาวณัฐณิชา ชุนบุญมา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 16 ก.ย. 2566 (07:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100402 นางสาวณัฐณิชา ชุนบุญมา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 16 ก.ย. 2566 (07:56) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100403 นางสาวประภัสรา พรมทอง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 16 ก.ย. 2566 (08:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100404 นางสาวศรินรัตน์ ไชยกุฉิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 16 ก.ย. 2566 (08:14) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100405 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 16 ก.ย. 2566 (09:09) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6790100406 นางสาวกชกร เพ็งวงษ์ สูงเนิน 16 ก.ย. 2566 (13:11) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6790100407 นางสาวธิติสุดา สมคํา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 16 ก.ย. 2566 (14:17) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100408 นายณีฐชนน ศรีวิลัย โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 16 ก.ย. 2566 (14:22) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6790100409 นางสาวอนันตญา นางาม โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 16 ก.ย. 2566 (16:40) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100410 นายทรรศนะ จารุกานนท์ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 16 ก.ย. 2566 (19:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100411 นายมงคลชัย เทียรแม่ตราย โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 16 ก.ย. 2566 (19:23) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6790100412 นางสาวอรณัส พุทธเสน โรงเรียนสีชมพูศึกษา 16 ก.ย. 2566 (20:05) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100413 นางสาวชนัฐปภา เทพศรีหา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 16 ก.ย. 2566 (20:28) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6790100414 นางสาวสุวิมล วรรณชาติ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 17 ก.ย. 2566 (01:53) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100415 นางสาวกรรณิกา วงษ์ช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 17 ก.ย. 2566 (09:13) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100416 นางสาวธิติมา หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 17 ก.ย. 2566 (14:40) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6790100417 นางสาวธิติมา หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 17 ก.ย. 2566 (14:55) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6790100418 นางสาวอทิตยา เทพนอก โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 17 ก.ย. 2566 (20:04) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100419 นางสาวกัลยกร ชาลีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 ก.ย. 2566 (20:10) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6790100420 นายพงษ์สดา ชัยวงศ์ โรงเรียนเมืองคง 17 ก.ย. 2566 (22:30) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100421 นางสาวนิลดา วัฒโน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 18 ก.ย. 2566 (02:48) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100422 นางสาวศศิวิมล สีวอรสาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 18 ก.ย. 2566 (11:24) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100423 นางสาวชนิภรณ์ ไชยคาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 18 ก.ย. 2566 (11:35) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100424 นางสาวธิติมา หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 18 ก.ย. 2566 (18:05) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100425 นางสาวสุธาสินี รัชตสุวรรณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 ก.ย. 2566 (11:14) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100426 นางสาวพิชญธิดา เขตต์จำนงค์ โรงเรียนสามชัย 19 ก.ย. 2566 (12:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100427 นางสาวรัตนา สุริยะ ห้วเม็กวิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (14:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100428 นางสาวสุนิสา ภูครองตา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (14:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100429 นางสาววิมพ์วิภา ต่างมงคล โรงเรียนผดุงนารี 19 ก.ย. 2566 (15:01) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6790100430 นางสาวพิณพาพร อาจดวงดี โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (15:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100431 นางสาวสุทธิดา สารธิราช โรงเรียนร่องคำ 19 ก.ย. 2566 (17:23) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100432 นางสาวนุชจรินทร์ หล่มชาลี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 19 ก.ย. 2566 (17:43) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ผู้สมัคร
6790100433 นางสาวณัฏฐา แก่นพุฒ โรงเรียนสามชัย 19 ก.ย. 2566 (18:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100434 นางสาวกานต์ธิดา กอผจญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (19:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100435 นางสาวกัลย์สุดา วรกฎ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ก.ย. 2566 (19:39) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100436 นางสาวอรอนงค์ เทศารินทร์ โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (19:54) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100437 นางสาวนิตยา ยอดศิริ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 19 ก.ย. 2566 (20:42) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100438 นางสาวอารยา แสนมหาไชย โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (21:27) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100439 นางสาวอรทัย แก้วจันทร์เหลา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 19 ก.ย. 2566 (22:09) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100440 นายภราดร สีพาฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 19 ก.ย. 2566 (22:18) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100441 นางสาวอารยา แสนมหาไชย โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 19 ก.ย. 2566 (22:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6790100442 นางสาวศิรประภา คำเชียง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 ก.ย. 2566 (10:34) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6790100443 นางสาวจรรญา ศรีสุวงศ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา 20 ก.ย. 2566 (10:54) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100444 นางสาวสุนิษา ทองนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 20 ก.ย. 2566 (11:19) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100445 นางสาวอภิญญา สุหา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 20 ก.ย. 2566 (12:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100446 นายชยานันต์ ศรีคำ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 20 ก.ย. 2566 (12:33) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100447 นางสาววิชุดา เเล้วสมบัติ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 20 ก.ย. 2566 (13:29) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100448 นายยืนยง ไชยสุมัง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 20 ก.ย. 2566 (14:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6790100449 นางสาวมณีรินทร์ ยศสังข์ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 20 ก.ย. 2566 (15:40) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100450 นางสาวกานต์พิชชา เจตนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 20 ก.ย. 2566 (16:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100451 นางสาวจิระนันท์ ภูนี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 20 ก.ย. 2566 (18:17) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6790100452 นางสาวพิมแพรพลอย แก้วสีขาว โรงเรียนผดุงนารี 20 ก.ย. 2566 (18:53) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100453 นางสาวอินทิรา นามมุงคุณ โรงเรียนกัลยาณวัตร 20 ก.ย. 2566 (18:55) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6790100454 นางสาวมาลิสา เพชรสมัย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 20 ก.ย. 2566 (20:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100455 นายพงษ์สดา ชัยวงศ์ โรงเรียนเมืองคง 20 ก.ย. 2566 (21:26) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100456 นางสาวศุภาพิชญ์ ภูเเก้ว โรงเรียนสตึก 20 ก.ย. 2566 (21:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100457 นางสาวลัดดาวัลย์ ภาสภพ โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 20 ก.ย. 2566 (22:28) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100458 นายเกรียงไกร เดือนประโคน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 20 ก.ย. 2566 (22:50) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100459 นางสาวกิตติญาพร ช้อนขุนทด โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 20 ก.ย. 2566 (22:50) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100460 นางสาวนภัสรา ศรีสิงห์ โรงเรียนขุขันธ์ 20 ก.ย. 2566 (23:13) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100461 นายศิวะ วินเซ็นต์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 21 ก.ย. 2566 (09:39) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100462 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 21 ก.ย. 2566 (10:49) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100463 นายศิวะ วินเซ็นต์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 21 ก.ย. 2566 (11:09) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6790100464 นางสาวปาริชาต ละสุวรรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 21 ก.ย. 2566 (11:11) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6790100465 นายรัชชานนท์ สอนชา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 21 ก.ย. 2566 (13:13) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100466 นางสาวอินทิรา วงษ์หาซ้าย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 21 ก.ย. 2566 (13:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6790100467 นางสาวปริยากร ศรีนาเรียง โรงเรียนร่องคำ 21 ก.ย. 2566 (17:06) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6790100468 นางสาวสุภาวดี อามาตย์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 21 ก.ย. 2566 (18:11) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100469 นายธีรภัทร ยศกลาง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 ก.ย. 2566 (19:20) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6790100470 นายยุทธนา ท่าประโคน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 21 ก.ย. 2566 (19:30) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6790100471 นางสาวนฤมล สายงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 22 ก.ย. 2566 (00:34) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6790100472 นายธนวินธ์ คำแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ 22 ก.ย. 2566 (05:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100473 นางสาวพิมพ์ จันโทสถ โรงเรียนบางปะอิน 22 ก.ย. 2566 (08:58) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100474 นายศิวัช อมาตยกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย 22 ก.ย. 2566 (10:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6790100475 นายปาราเมศ มงคลทอง โรงเรียน เซนโยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ 22 ก.ย. 2566 (10:32) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6790100476 นางสาวสุนิษา ทองนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 22 ก.ย. 2566 (11:59) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6790100477 นางสาวกานต์พิชชา เจตนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 22 ก.ย. 2566 (14:51) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร