เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6690100001 นางสาวพรรณิภา มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 ธ.ค. 2565 (19:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100002 นายภรรณกร สุวรรณเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (08:52) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100003 นายปุญญพัฒน์ อาระหัง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 2 ธ.ค. 2565 (09:11) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100004 นายณัฐพงษ์ กาฬโอก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 ธ.ค. 2565 (09:14) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6690100005 นางสาวศศิกานต์ ฉายรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (09:37) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100006 นางสาวนภาภรณ์ โพมิชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (09:45) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100007 นางสาวอรวรรณ บุญไสย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (10:01) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100008 นางสาวภัคราพร แสงสุด โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (11:31) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100009 นายพีระภัทร จำปาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 ธ.ค. 2565 (11:34) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690100010 นางสาวขวัญชนก ประวิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (13:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100011 นางสาววรรณนิศา ขอนพุดทรา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ธ.ค. 2565 (18:08) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100012 นางสาวพรชิตา จันทมูล โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 3 ธ.ค. 2565 (15:02) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100013 นางสาวประวรรณรัตน์ ไชยเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 ธ.ค. 2565 (15:13) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100014 นางสาวประวรรณรัตน์ ไชยเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 ธ.ค. 2565 (16:17) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100015 นางสาวมลธิกานต์ มีหา โรงเรียนบรบือ 3 ธ.ค. 2565 (18:44) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100016 นางสาวนนทพร วิมลศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ธ.ค. 2565 (20:26) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100017 นางสาวนันทิดา ปาละบุตร โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 3 ธ.ค. 2565 (21:26) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100018 นายอภิวัฒน์ สุวรรณมิตร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 ธ.ค. 2565 (23:50) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100019 นางสาวมุฑิตา คำเรืองศรี โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 4 ธ.ค. 2565 (02:14) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100020 นางสาวเบญจพร จันทร์ศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 4 ธ.ค. 2565 (12:33) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100021 นางสาวชลธิชา แสงสา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 4 ธ.ค. 2565 (15:07) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100022 นางสาวหทัยกาญจน์ มอม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 4 ธ.ค. 2565 (16:51) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100023 นางสาวอทิตยา พรหมทองดี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 4 ธ.ค. 2565 (19:41) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100024 นายปิยวัฒน์ ประทุมโช โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ธ.ค. 2565 (21:42) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100025 นางสาวหนูวัน กระทุ่มขันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 5 ธ.ค. 2565 (06:59) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100026 นางสาวยุภาพร แสนบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 5 ธ.ค. 2565 (20:44) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100027 นางสาวนวิยา พระคุณเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 6 ธ.ค. 2565 (06:37) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100028 นายสรวิศ สอนใจ โรงเรียนผดุงนารี 6 ธ.ค. 2565 (09:25) วท.บ.สถิติศาสตร์ประยุกต์ ชำระเงินแล้ว
6690100029 นางสาวเจนจิรา ปะโปตินัง โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 6 ธ.ค. 2565 (09:27) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100030 นางสาวพลอยไพริน นาถมทอง โรงเรียนผดุงนารี 6 ธ.ค. 2565 (09:28) วท.บ.สถิติศาสตร์ประยุกต์ ชำระเงินแล้ว
6690100031 นายวัชระ สายประสาท โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 6 ธ.ค. 2565 (09:30) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100032 นางสาวชนัญพร แสวงนาม วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 6 ธ.ค. 2565 (09:53) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100033 นางสาวธัญวรัตม์ ชมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ธ.ค. 2565 (10:06) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100034 นางสาวชุลีพร เสนาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 6 ธ.ค. 2565 (11:41) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100035 นายธนชัย ซุ่นขยวัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 6 ธ.ค. 2565 (20:35) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100036 นายนเรศ น้อยศรี โรงเรียนวาปีปทุม 6 ธ.ค. 2565 (22:37) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6690100037 นายวัชรพล กล้าหาญ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 6 ธ.ค. 2565 (23:57) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100038 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 7 ธ.ค. 2565 (07:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100039 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 7 ธ.ค. 2565 (07:56) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100040 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์โช โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ธ.ค. 2565 (11:03) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100041 นายอิทธิพล นนท์นะโส โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 ธ.ค. 2565 (11:07) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100042 นายศิริมงคล สิมาจารย์ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 7 ธ.ค. 2565 (11:08) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100043 นางสาวนนทพร วิมลศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 ธ.ค. 2565 (13:32) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100044 นางสาวบุษกร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 7 ธ.ค. 2565 (17:45) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100045 นางสาวกวิสรา ศรีจักรโคตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ธ.ค. 2565 (18:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100046 นางสาวอารีญา คำโสกเชือก โรงเรียนผดุงนารี 7 ธ.ค. 2565 (18:45) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100047 นางสาวนิฮัสหนะ สมะแอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 7 ธ.ค. 2565 (18:54) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100048 นางสาวมนัญชยา แสนองอาจ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ธ.ค. 2565 (19:16) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100049 นางสาวอาทิตยา มาตโสภา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ธ.ค. 2565 (19:20) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100050 นางสาวธนัตดา หล้าศักดิ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 ธ.ค. 2565 (19:54) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100051 นางสาววรรณษา สังรวมใจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 7 ธ.ค. 2565 (20:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100052 นายอัศดาพร วิเศษดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 7 ธ.ค. 2565 (21:30) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6690100053 นางสาวธนาภา มูลจิต โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 7 ธ.ค. 2565 (21:48) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100054 นางสาวปิยธิดา จรศรชัย โรงเรียนสตรีศึกษา 8 ธ.ค. 2565 (10:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100055 นายวัชระ เกษร โรงเรียนทรายทองวิทยา 8 ธ.ค. 2565 (19:36) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100056 นางสาววริศรา คงจำนงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 8 ธ.ค. 2565 (21:27) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ผู้สมัคร
6690100057 นายกฤษดา หม่อมกระโทก วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 8 ธ.ค. 2565 (22:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100058 นางสาวโชติมณี แก้ววิเศษ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 9 ธ.ค. 2565 (00:11) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100059 นางสาวโชติมณี แก้ววิเศษ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 9 ธ.ค. 2565 (00:22) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100060 นางสาวสุกัญญา ราชบัณดิส โรงเรียนนครขอนแก่น 9 ธ.ค. 2565 (07:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100061 นางสาวชนิกานต์ กมลเชื้อ โรงเรียนร่องคำ 9 ธ.ค. 2565 (10:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100062 นางสาวธัญชนก ลุนนากัน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ธ.ค. 2565 (11:22) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100063 นางสาววิไลวรรณ คีรีบุปผา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 9 ธ.ค. 2565 (13:15) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100064 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 9 ธ.ค. 2565 (21:16) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100065 นายอภิวิชญ์ อุปพันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ธ.ค. 2565 (22:31) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100066 นางสาวกนกอร วงษาจันทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 ธ.ค. 2565 (16:13) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100067 นายปรีชาพล ลมมูลตรี โรงเรียนอมตวิทยา 11 ธ.ค. 2565 (22:37) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690100068 นางสาวหยกผกา มณีทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร 12 ธ.ค. 2565 (11:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100069 นางสาวกนกพร พวงลุน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 12 ธ.ค. 2565 (12:12) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100070 นางสาวณัฐนัน สิทธิสิริวัฒนกุล โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 12 ธ.ค. 2565 (15:09) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100071 นางสาวพิกุลทรัพย์ ไชยสงคราม โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 12 ธ.ค. 2565 (15:47) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100072 นายธรรมรัตน์ ปัจฉิมญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ101 12 ธ.ค. 2565 (22:47) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100073 นางสาววรรณธิดา บุญเติม โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 13 ธ.ค. 2565 (10:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100074 นางสาวณัฐริกา แซกกระโทก โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 13 ธ.ค. 2565 (10:49) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100075 นายนิรวิทธ์ โฉมเฉลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 13 ธ.ค. 2565 (10:52) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100076 นางสาวศิริพร สุขศรีเด่น โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 13 ธ.ค. 2565 (12:15) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100077 นางสาวศิริพร สุขศรีเด่น โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 13 ธ.ค. 2565 (12:16) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100078 นางสาวปิยะนุช เณนาคะ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 13 ธ.ค. 2565 (13:51) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100079 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมศรี โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 13 ธ.ค. 2565 (14:37) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100080 นางสาววิมลรัตน์ ทุมนาหาด โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 13 ธ.ค. 2565 (15:46) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100081 นายวุติพงษ์ บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 ธ.ค. 2565 (16:14) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6690100082 นายสรศักดิ์ ทาบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 ธ.ค. 2565 (16:39) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6690100083 นางสาวจิราภา กุละคำเเสง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 ธ.ค. 2565 (16:41) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100084 นางสาวจิราภา กุละคำเเสง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 ธ.ค. 2565 (16:49) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100085 นางสาวธนารัตน์ ศรีเสน โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 13 ธ.ค. 2565 (17:06) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6690100086 นายวชิรเมธี ภูกิ่งพลอย โรงเรียนอนุกูลนารี 13 ธ.ค. 2565 (21:50) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100087 นางสาวทิพวรรณ กันหาจันทร์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 14 ธ.ค. 2565 (10:03) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100088 นางสาวสุพิชญา วรสาร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 14 ธ.ค. 2565 (18:32) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100089 นางสาวสุพัตรา ราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 14 ธ.ค. 2565 (18:32) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100090 นางสาวสุพัตรา ราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 14 ธ.ค. 2565 (18:42) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100091 นางสาวบัณฑิตา บุสทิพย์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 14 ธ.ค. 2565 (19:19) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100092 นางสาวนุชนาถ ภูชมบ่อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 14 ธ.ค. 2565 (19:59) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100093 นางสาวสุรางคนา จันทร์เสละ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 ธ.ค. 2565 (04:09) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100094 นางสาวอรัญญา กัณท์หาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 15 ธ.ค. 2565 (12:20) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100095 นางสาวชุติกาญจน์ เบญจพุทธาพร โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 ธ.ค. 2565 (15:12) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100096 นางสาวพิมพ์พิมล ภูมุลนา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 15 ธ.ค. 2565 (16:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100097 นางสาวบัณฑิตา บุสทิพย์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 15 ธ.ค. 2565 (19:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100098 นางสาวนันท์นภัส บุญมาวงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 16 ธ.ค. 2565 (14:25) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100099 นางสาวปิยวรรณ แสนเพียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 16 ธ.ค. 2565 (14:32) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100100 นางสาวปิยวรรณ แสนเพียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 16 ธ.ค. 2565 (14:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100101 นางสาวนันท์นภัส บุญมาวงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 16 ธ.ค. 2565 (14:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100102 นางสาวศุภพร พนมผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 16 ธ.ค. 2565 (19:04) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100103 นางสาวปนัดดา แสงแสน โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 16 ธ.ค. 2565 (21:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100104 นางสาวปัญจวรรณ ทดนาที วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 17 ธ.ค. 2565 (07:58) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100105 นางสาวปัญจวรรณ ทดนาที วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 17 ธ.ค. 2565 (08:15) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100106 นางสาวปิยธิดา สุริโย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง 17 ธ.ค. 2565 (20:06) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100107 นางสาวอรวี เจตินัย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 17 ธ.ค. 2565 (20:27) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100108 นางสาวสุนิสา อ่อนบุญ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 17 ธ.ค. 2565 (22:01) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100109 นางสาวพัชรลัดดา ธรรมชอบ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 17 ธ.ค. 2565 (22:38) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100110 นางสาวธนาภา มูลจิต โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 18 ธ.ค. 2565 (02:37) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100111 นางสาววรัญญา มัฐผา โรงเรียนปทุมราชวงศา 18 ธ.ค. 2565 (08:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100112 นางสาวสุพัตรา ราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 18 ธ.ค. 2565 (14:36) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100113 นางสาวนุชนาถ ภูชมบ่อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 18 ธ.ค. 2565 (16:42) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100114 นายวุติพงษ์ บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 ธ.ค. 2565 (10:43) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100115 นายสรศักดิ์ ทาบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 ธ.ค. 2565 (10:54) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100116 นางสาวอรัญญา กัณท์หาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 19 ธ.ค. 2565 (18:38) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100117 นางสาวธนาพร ทัดเที่ยงนิกร โรงเรียนมัญจาศึกษา 20 ธ.ค. 2565 (08:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100118 นางสาววรรณษา สังรวมใจ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 ธ.ค. 2565 (08:57) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6690100119 นางสาวธนารัตน์ ศรีเสน โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 20 ธ.ค. 2565 (14:20) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100120 นางสาวสุรางคนา จันทร์เสละ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 ธ.ค. 2565 (14:28) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100121 นายวัชรพล กล้าหาญ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 20 ธ.ค. 2565 (22:28) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100122 นายพิชิต สาระวิถี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 20 ธ.ค. 2565 (23:37) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100123 นางสาวสโรชา โสมาสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 21 ธ.ค. 2565 (10:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100124 นางสาวสุทธิกานต์ เเสนทวีสุข โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 21 ธ.ค. 2565 (11:57) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100125 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมศรี โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 21 ธ.ค. 2565 (14:51) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100126 นางสาวชไมพร แนวสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 21 ธ.ค. 2565 (22:20) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100127 นางสาวพัชราภา ชิณนาค โรงเรียนผดุงนารี 22 ธ.ค. 2565 (09:18) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100128 นางสาวณัฐธิดา เพิ่มพูล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 22 ธ.ค. 2565 (12:43) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100129 นางสาวชไมพร แนวสวัสดิ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 22 ธ.ค. 2565 (13:02) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100130 นางสาววรรณิดา ธนู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 22 ธ.ค. 2565 (15:36) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100131 นายพรนพัฒน์ วงษา โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 22 ธ.ค. 2565 (21:46) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100132 นางสาวภัคราพร แสงสุด โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 23 ธ.ค. 2565 (06:21) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100133 นางสาวศิริญากร อุ่นเอิบ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 23 ธ.ค. 2565 (06:31) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100134 นายปุญญพัฒน์ อาระหัง วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 23 ธ.ค. 2565 (08:10) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100135 นายดลฤทธิ์ ศรีนามบุรี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 23 ธ.ค. 2565 (19:31) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100136 นางสาวธนัตดา หล้าศักดิ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 24 ธ.ค. 2565 (00:02) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100137 นางสาวมุทิตา การินทร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 24 ธ.ค. 2565 (08:35) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100138 นายพีรพัฒน์ อุ่มอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2565 (20:07) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100139 นางสาวอัญชิสา ปลอดอักษร โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 24 ธ.ค. 2565 (22:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100140 นายพีรพัฒน์ อุ่มอ่อนศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2565 (23:27) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100141 นางสาวณัฐกานต์ ปุริสา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 25 ธ.ค. 2565 (09:05) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100142 นางสาวมุทิตา สารคร โรงเรียนคำเตยวิทยา 26 ธ.ค. 2565 (13:32) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100143 นางสาวน้ำทิพย์ ไร่บุญ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ธ.ค. 2565 (15:17) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6690100144 นายจักรี คำเปล โรงเรียนหนองเรือวิทยา 26 ธ.ค. 2565 (20:26) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100145 นายอนุชิต ศรีหามาตร โรงเรียนโนนหันวิทยายน 27 ธ.ค. 2565 (11:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100146 นายติณณภพ สีตุ้ยเลิง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 27 ธ.ค. 2565 (20:27) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100147 นายติณณภพ สีตุ้ยเลิง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 27 ธ.ค. 2565 (20:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100148 นางสาววริศรา คงจำนงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 27 ธ.ค. 2565 (20:36) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100149 นางสาววิจิตรา ทานะเวช โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 28 ธ.ค. 2565 (12:11) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100150 นางสาวพรรณิภา มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 28 ธ.ค. 2565 (15:02) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100151 นายธีระเดช สระทอง โรงเรียนคำม่วง 28 ธ.ค. 2565 (16:01) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100152 นางสาววรัญญา มัฐผา โรงเรียนปทุมราชวงศา 28 ธ.ค. 2565 (16:24) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100153 นายวุฒิชัย โคตรประทุม โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 28 ธ.ค. 2565 (20:39) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100154 นางสาวกอข้าว แท่งทอง โรงเรียนร่องคำ 28 ธ.ค. 2565 (21:52) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100155 นางสาวนงนภัส อุดน้อย โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 29 ธ.ค. 2565 (10:37) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100156 นางสาวแน็ตทิญา บุญสินไชย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 29 ธ.ค. 2565 (14:35) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100157 นางสาวปนัดดา ปิตฝ่าย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 29 ธ.ค. 2565 (15:04) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100158 นางสาวศิรประภา ไชยแสนท้าว วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 29 ธ.ค. 2565 (15:53) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100159 นางสาววรัญญา มัฐผา โรงเรียนปทุมราชวงศา 29 ธ.ค. 2565 (16:15) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100160 นางสาววรัญญา มัฐผา โรงเรียนปทุมราชวงศา 29 ธ.ค. 2565 (16:32) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100161 นายกฤษกร โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 29 ธ.ค. 2565 (16:33) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100162 นางสาวสุพรรณี คงรังสรรค์ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 29 ธ.ค. 2565 (16:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100163 นายอนันตชัย สมสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29 ธ.ค. 2565 (16:43) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100164 นางสาวบุษกร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 29 ธ.ค. 2565 (18:58) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100165 นางสาวพรรณิภา มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 29 ธ.ค. 2565 (19:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100166 นางสาวศศิ​กาญจน์​ คงเกษม โรงเรียน​เซกา 29 ธ.ค. 2565 (19:14) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100167 นางสาวศศิ​กาญจน์​ คงเกษม โรงเรียน​เซกา 29 ธ.ค. 2565 (19:19) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100168 นางสาวชนิดา คำกอง โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 29 ธ.ค. 2565 (21:09) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690100169 นางสาวปุณยวีร์ ขอเอิบกลาง โรงเรียนกระสังพิทยาคม 30 ธ.ค. 2565 (11:21) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100170 นางสาวแพรวนภา ดีษะเกตุุ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 30 ธ.ค. 2565 (14:45) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100171 นางสาวแพรวนภา ดีษะเกตุุ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 30 ธ.ค. 2565 (14:46) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100172 นายพีระพัฒน์ วนะเจริญ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 30 ธ.ค. 2565 (15:40) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6690100173 นายศิริมงคล สิมาจารย์ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 30 ธ.ค. 2565 (15:50) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6690100174 นายมนตรี นิจจะพจน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 30 ธ.ค. 2565 (21:16) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100175 นางสาวภัทราวดี แก้วขันตี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 30 ธ.ค. 2565 (22:26) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100176 นางสาวภัทราวดี แก้วขันตี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 30 ธ.ค. 2565 (22:38) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100177 นางสาวพลอยชมพู หารี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 5 ม.ค. 2566 (09:02) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100178 นางสาวนันทกานต์ ประสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 5 ม.ค. 2566 (09:05) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) ผู้สมัคร
6690100179 นางสาวนันทกานต์ ประสาร โรงเรียนสตรีศึกษา 5 ม.ค. 2566 (09:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100180 นางสาวอาทิตยา ภักดีก้านตรง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 5 ม.ค. 2566 (09:23) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100181 นางสาวอาทิตยา ภักดีก้านตรง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 5 ม.ค. 2566 (09:27) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100182 นางสาวอารยา เพียรสดับ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (09:45) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100183 นางสาววรัญญา ปาสาจัง โรงเรียนวาปีปทุม 5 ม.ค. 2566 (09:50) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100184 นายณภัทร มณีวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ม.ค. 2566 (09:55) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100185 นายคณาธิป พละสาร โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (09:56) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100186 นางสาววิภาดา คงเกิด วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 5 ม.ค. 2566 (11:20) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100187 นางสาววิภาดา คงเกิด วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 5 ม.ค. 2566 (11:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100188 นางสาวอรนลิน อาทิตย์ตั้ง อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนวาปีปทุม 5 ม.ค. 2566 (11:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100189 นายดนัย ขวานอก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 5 ม.ค. 2566 (11:43) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6690100190 นายดนัย ขวานอก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 5 ม.ค. 2566 (11:58) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100191 นางสาวอลิสรา แพงสอน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ม.ค. 2566 (12:18) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100192 นางสาวอลิสรา แพงสอน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ม.ค. 2566 (12:19) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100193 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5 ม.ค. 2566 (13:29) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100194 นายชลธาร ศุขโข โรงเรียนผดุงนารี 5 ม.ค. 2566 (13:39) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100195 นางสาวจิดาภา มูลคำศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (13:44) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100196 นางสาวตวงรัตน์ ไชยวงค์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 5 ม.ค. 2566 (13:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100197 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5 ม.ค. 2566 (14:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100198 นายธนพัฒน์ สีหานาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ม.ค. 2566 (14:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100199 นางสาวศิริลักษณ์ วิทักษบุตร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 5 ม.ค. 2566 (15:01) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100200 นางสาวปนัดดา สุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 ม.ค. 2566 (15:11) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100201 นางสาวปนัดดา สุวรรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5 ม.ค. 2566 (15:15) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100202 นางสาวศิริลักษณ์ วิทักษบุตร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 5 ม.ค. 2566 (16:09) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100203 นางสาวสริญญา พันทองหล่อ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ม.ค. 2566 (16:11) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100204 นางสาวเมศิตา สาวิกัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ 5 ม.ค. 2566 (16:21) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100205 นายวชิรวิชญ์ ไชยตัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 5 ม.ค. 2566 (17:14) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690100206 นางสาวจีรพรรณ วรพุฒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 5 ม.ค. 2566 (17:53) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100207 นางสาวบัณฑิตา ชุ่มจิตต์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 5 ม.ค. 2566 (18:28) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100208 นายจิระพงศ์ วงศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (18:46) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100209 นางสาวสุภาวดี แก้ววิชัย โรงเรียนสีดาวิทยา 5 ม.ค. 2566 (19:17) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100210 นางสาวอทิตยา คูณดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ม.ค. 2566 (19:55) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100211 นายธนากร วงษ์ใส โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 5 ม.ค. 2566 (20:45) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100212 นางสาวจิราพัชร ฉิมจิ๋ว โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (22:23) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6690100213 นางสาวอัจจิมา ศรีไสย โรงเรียนกันทรารมณ์ 5 ม.ค. 2566 (22:58) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100214 นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ โรงเรียนพล 5 ม.ค. 2566 (23:07) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100215 นางสาวอาริษา อันอาษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (23:25) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100216 นางสาวขวัญนภา ประโพธิศรี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 5 ม.ค. 2566 (23:31) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100217 นายวีรชน ชินภูเขียว ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น 6 ม.ค. 2566 (00:41) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100218 นางสาวศิริวัฒนา พันหล้า โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (03:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100219 นางสาวปนัดดา แสงแสน โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 6 ม.ค. 2566 (06:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100220 นางสาวกัลยา เกกา​ฤทธิ์​ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 6 ม.ค. 2566 (10:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100221 นางสาววิชุดา อามาตย์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (10:19) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100222 นายปรัชญา นนทะศรี โรงเรียนอมตวิทยา 6 ม.ค. 2566 (10:27) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100223 นางสาววิมลสิริ สิงห์โชติสุขแพทย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 6 ม.ค. 2566 (10:30) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100224 นางสาวผกามาศ เหลาละภะ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (10:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100225 นางสาวชนิกานต์ กมลเชื้อ โรงเรียนร่องคำ 6 ม.ค. 2566 (10:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100226 นางสาวอาทิตยา ภักดีก้านตรง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 6 ม.ค. 2566 (10:47) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690100227 นายมีชัย อาจสมบูรณ์ โรงเรียนวาปีปทุม 6 ม.ค. 2566 (11:29) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100228 นางสาวพิรียา ป่าเกลือ โรงเรียนบ้านไผ่ 6 ม.ค. 2566 (11:40) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100229 นางสาวสุพรรษา น้อมระวี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (11:55) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100230 นางสาววิยะดา หมื่นสีพรม โรงเรียนผดุงนารี 6 ม.ค. 2566 (12:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100231 นายจักรกฤษณ์ เหล่าภักดี โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (12:16) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100232 นางสาวสุภาทิพย์ แสงสี โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 6 ม.ค. 2566 (12:17) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100233 นางสาวอภิญญา พรมดวงศรี โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 6 ม.ค. 2566 (12:21) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100234 นายปรเมศร์ ป้อมปาปัง โรงเรียนวาปีปทุม 6 ม.ค. 2566 (12:28) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100235 นายอิศรศักดิ์ จิตจักร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (12:33) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690100236 นางสาวณัฐนัน สิทธิสิริวัฒนกุล โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (13:04) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100237 นางสาวสุพัตรา สังทองห้าว โรงเรียนวาปีปทุม 6 ม.ค. 2566 (13:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100238 นางสาวจันทร์ธิดา ศรีทองจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (15:37) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100239 นางสาวปรารถนา โสรมรรค โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (15:58) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100240 นายรัฐถากร มาตสวิง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 6 ม.ค. 2566 (16:42) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100241 นางสาวตวงรัตน์ ไชยวงค์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 6 ม.ค. 2566 (16:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100242 นางสาววรรณภา ฝั่งไธสง โรงเรียนวาปีปทุม 6 ม.ค. 2566 (17:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100243 นายจีรศักดิ์ สิมตะมะ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 6 ม.ค. 2566 (17:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100244 นางสาวปานตะวัน ฝาระปี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (17:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100245 นางสาวกัญญาศิริ เลาะไธสง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (17:42) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100246 นางสาวมลธิตรา สากุล โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (17:54) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100247 นายอมรินทร์ ผ่านชมภู โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6 ม.ค. 2566 (18:01) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100248 นายภาณุพงศ์ สังฆมาตย์ โรงเรียนเซกา 6 ม.ค. 2566 (18:09) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100249 นางสาวสุธิตา อุทธามาตย์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (18:31) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100250 นางสาวธิดารัตน์ เทียมมาลา โรงเรียนร่องคำ 6 ม.ค. 2566 (18:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100251 นายพีรภัทร อัครนันท์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (18:40) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100252 นางสาวกัลยาภัสร์ ระวงศรี วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (19:02) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100253 นายอภิวิชญ์ อุปพันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ม.ค. 2566 (19:32) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100254 นางสาวอัยรัชฎา สมเพ็ชร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ม.ค. 2566 (20:35) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100255 นายศิวนาถ ชัยศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 6 ม.ค. 2566 (22:19) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100256 นายธนวัฒน์ จันทร์จันทึก โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 6 ม.ค. 2566 (22:33) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690100257 นางสาวณันธิญา ลาวงศ์ โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (01:04) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100258 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมศรี โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 7 ม.ค. 2566 (06:24) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100259 นางสาวศุภัคสร ม่วงทำ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 ม.ค. 2566 (07:13) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100260 นางสาวสิราวรรณ ทรงกลด โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 7 ม.ค. 2566 (10:45) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100261 นางสาวพัชราภา พิลาสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 7 ม.ค. 2566 (13:05) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100262 นางสาวกรรณทิมา โตสุพรรณ์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (14:00) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100263 นางสาวกรรณทิมา โตสุพรรณ์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (14:11) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100264 นายธนวัฒน์ ไค่นุ่นสิงห์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 7 ม.ค. 2566 (14:24) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100265 นางสาวเมตตา บัวหนอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 7 ม.ค. 2566 (14:46) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100266 นางสาวสุริยฉาย เวียนไชย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 7 ม.ค. 2566 (14:46) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100267 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 7 ม.ค. 2566 (15:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100268 นายสืบศักดิ์ หลงหนองคูณ โรงเรียนผดุงนารี 7 ม.ค. 2566 (15:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100269 นางสาววรนุช เหล่ารัตน์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (15:12) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100270 นางสาวอมรา วรรณปะเก โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 7 ม.ค. 2566 (15:12) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100271 นางสาวอมรา วรรณปะเก โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 7 ม.ค. 2566 (15:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100272 นางสาวปรารถนา โสรมรรค โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (16:03) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100273 นางสาวรุ้งฤดี ศรีคำภา เทศบาลวัดสระทอง 7 ม.ค. 2566 (16:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100274 นางสาวปรารถนา โสรมรรค โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (16:49) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100275 นางสาวลดาวัลย์ โพอ่อง โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (16:57) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100276 นายปรมินทร์ ประทุมมา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (17:16) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6690100277 นางสาวชนม์นิภา ทองอ้วน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 7 ม.ค. 2566 (17:33) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690100278 นางสาวภิรมณ บรรเทา โรงเรียนบ้านไผ่ 7 ม.ค. 2566 (18:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100279 นางสาวจิราภา พวงลุน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 7 ม.ค. 2566 (18:49) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100280 นายณัฐวุฒิ บัวมาตย์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (19:37) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690100281 นางสาวอลิชา พิชัยช่วง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (20:28) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690100282 นางสาวสุรัสวดี ไชยศิวามงคล โรงเรียนอนุกูลนารี 7 ม.ค. 2566 (21:08) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100283 นายชนาธิป ชาติชำนาญ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (21:21) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100284 นางสาวจิราพร จันทมุลตรี โรงเรียนผดุงนารี 7 ม.ค. 2566 (21:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100285 นางสาววิไลลักษณ์ ยะพลหา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 7 ม.ค. 2566 (22:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100286 นางสาวปนัดดา ดีโว โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (22:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100287 นางสาวชฏาภา วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 7 ม.ค. 2566 (22:35) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690100288 นางสาววรัทยา แสไพศาล โรงเรียนด่านขุนทด 7 ม.ค. 2566 (22:53) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100289 นางสาวสุทธิกานต์ เเสนทวีสุข โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 7 ม.ค. 2566 (23:11) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100290 นางสาวสุทธิกานต์ เเสนทวีสุข โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 7 ม.ค. 2566 (23:18) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100291 นางสาวสุทธิกานต์ เเสนทวีสุข โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 7 ม.ค. 2566 (23:22) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100292 นายพิชิต สาระวิถี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 2566 (01:08) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100293 นางสาวสุภาวดี แสงสว่าง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (06:39) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100294 นางสาวมินตรา รุ่งโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ 8 ม.ค. 2566 (06:48) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100295 นางสาวเฌอปราง พลเยี่ยม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (12:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6690100296 นางสาวมินตรา รุ่งโรจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ 8 ม.ค. 2566 (12:49) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100297 นางสาววรรณนิภา พยับศรี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (13:17) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100298 นางสาวกชกร โสภา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 8 ม.ค. 2566 (13:59) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100299 นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ โรงเรียนพล 8 ม.ค. 2566 (14:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100300 นางสาวศิริภาดา ศรีผ่องงาม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (14:35) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100301 นางสาวรัตติญา ชัยสมคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 8 ม.ค. 2566 (14:45) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100302 นายปริชญ์ บาริศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 2566 (14:46) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100303 นางสาวปรารถนา โสรมรรค โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (15:01) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100304 นางสาวพัชรวรรณ พรมจักร์ โรงเรียนวาปีปทุม 8 ม.ค. 2566 (15:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100305 นายธนัตต์ ฐานสมบูรณ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 8 ม.ค. 2566 (15:32) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100306 นายธนากร นามเสนาะ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 8 ม.ค. 2566 (15:57) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100307 นางสาวมุทิตา ปาริโต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 8 ม.ค. 2566 (16:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100308 นางสาวเอลิษา จันทะโทก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 8 ม.ค. 2566 (18:20) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100309 นายชัยราชย์ นามสอน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 8 ม.ค. 2566 (19:34) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6690100310 นางสาวการเกตุ พิกุล โรงเรียนบรบือ 8 ม.ค. 2566 (19:47) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100311 นางสาวสุรัตน์นาวี โกพลรัตน์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 8 ม.ค. 2566 (19:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100312 นายดนัย กิริมิตร โรงเรียนบัวขาว 8 ม.ค. 2566 (21:20) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100313 นางสาวรพี กลางยาแสน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (21:27) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100314 นางสาวจุฑารัตน์ ชินภักดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน 8 ม.ค. 2566 (21:28) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100315 นายคามิน บุญเหลือ โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 8 ม.ค. 2566 (22:28) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690100316 นางสาวกัญญาพัชร คนแคล่ว โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 8 ม.ค. 2566 (23:31) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100317 นางสาวปวันรัตน์ ศรีเสนซุย โรงเรียนผดุงนารี 8 ม.ค. 2566 (23:56) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100318 นางสาวนุชดา ปักเขมะยา โรงเรียนผดุงนารี 8 ม.ค. 2566 (23:56) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100319 นายพิสิษฐ์ คนเพียร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 9 ม.ค. 2566 (00:40) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100320 นางสาวสุภาลิณี แทบทาม โรงเรียนบรบือ 9 ม.ค. 2566 (07:58) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100321 นางสาวณัฐณิชา ฟ้องเสียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 9 ม.ค. 2566 (09:00) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100322 นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์ประทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 9 ม.ค. 2566 (09:25) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100323 นายสหรัฐ ริมสกุล โรงเรียนอนุกูลนารี 9 ม.ค. 2566 (09:46) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100324 นางสาวอิสราลักษณ์ พี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 9 ม.ค. 2566 (10:07) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100325 นางสาวอรปรียา กัลยาวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 9 ม.ค. 2566 (10:11) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100326 นางสาวชลธิชา สิงห์ชมภู โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (10:17) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100327 นายกฤติมุข ตีทอง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (11:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100328 นางสาวปนัดดา สีหาวัฒน์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 9 ม.ค. 2566 (11:08) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100329 นางสาวธัญกร จันทรภิรมณ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:13) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100330 นางสาววาสนา จำปาศักดิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:15) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100331 นางสาวกุลจิรา ธงหาญ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:15) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100332 นางสาวอนันธิติยา ญาติรักษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ 9 ม.ค. 2566 (11:15) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100333 นางสาวยุวดี นาใจกล้า โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:17) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100334 นางสาวพิธิตา ศิริสำราญ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:19) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100335 นางสาวพัชรา วงชาลี โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:20) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100336 นางสาวรินรดา ลิ้มสุขเจริญกุล โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:22) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100337 นางสาวธัญกร จันทรภิรมณ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:23) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100338 นายนันทพงศ์ อ่อนอยู่ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:23) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100339 นายวาเลนทีน โนเกียร่า ราชภัฏมหาสารคาม 9 ม.ค. 2566 (11:24) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100340 นางสาวตวงรัตน์ ไชยวงค์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 9 ม.ค. 2566 (11:31) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100341 นางสาวเฌอปราง พลเยี่ยม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (11:35) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100342 นางสาวจิรสุตา จำเริญ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 9 ม.ค. 2566 (11:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100343 นางสาวปรรัตน์ ไชยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 9 ม.ค. 2566 (12:35) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100344 นางสาวหัทยา ใบฟัก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 9 ม.ค. 2566 (12:56) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100345 นางสาวอุไรวรรณ ดอกจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 9 ม.ค. 2566 (12:59) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6690100346 นางสาวอุไรวรรณ ดอกจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 9 ม.ค. 2566 (13:04) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100347 นางสาวอทิตยา คูณดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ม.ค. 2566 (13:10) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100348 นายวิทวัส นพรัตน์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 9 ม.ค. 2566 (13:29) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6690100349 นางสาวชนันพร บุญมา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 9 ม.ค. 2566 (14:11) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100350 นางสาวสุภาลิณี แทบทาม โรงเรียนบรบือ 9 ม.ค. 2566 (14:50) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100351 นายภูริภัทร์ โคติเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 9 ม.ค. 2566 (15:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100352 นางสาวจิรสุตา จำเริญ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 9 ม.ค. 2566 (15:09) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100353 นางสาวปาณิสรา ธุงจันทร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 9 ม.ค. 2566 (15:21) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100354 นายเจษฎา มาพร โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 9 ม.ค. 2566 (15:35) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6690100355 นายปารินทร์ คณาจันทร์ โรงเรียนสามชัย 9 ม.ค. 2566 (15:50) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6690100356 นางสาวนัฏฐธิดา จันทะดวง โรงเรียนสตรีศึกษา 9 ม.ค. 2566 (16:17) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100357 นางสาวพรนิภา ช้อยโคกสูง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 9 ม.ค. 2566 (17:45) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100358 นายกฤติมุข ตีทอง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (18:04) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100359 นายเจษฎา มาพร โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 9 ม.ค. 2566 (18:07) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100360 นางสาวอรยา วิชาชัย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเลย 9 ม.ค. 2566 (18:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100361 นางสาววันวิสา เสาศิลา โรงเรียนนางรองพิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (18:47) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100362 นางสาวปาริชาติ พะเสนา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (19:49) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100363 นางสาวนริสรา ไชยศรี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 9 ม.ค. 2566 (20:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100364 นางสาวปนัดดา พรมวิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 9 ม.ค. 2566 (20:34) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100365 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 9 ม.ค. 2566 (20:47) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100366 นางสาววนิดา ดอนเสี้ยว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 9 ม.ค. 2566 (22:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100367 นางสาวปวีณา คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 10 ม.ค. 2566 (05:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100368 นางสาวณัฐชา คำแดงไสย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (08:49) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690100369 นางสาวปรียาภรณ์ เนื่องโนราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (09:11) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100370 นางสาวปรียาภรณ์ เนื่องโนราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (09:18) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100371 นางสาวศศิ​กาญจน์​ คงเกษม โรงเรียน​เซกา 10 ม.ค. 2566 (09:37) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100372 นางสาวศุภิสรา สุวรรณศักดิ์ เทศบาลบ้านไผ่ 10 ม.ค. 2566 (10:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100373 นายรชานนท์ อุปัญญ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (11:03) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100374 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 10 ม.ค. 2566 (11:28) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100375 นายธนกร บุญอินทร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (12:28) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6690100376 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (12:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100377 นางสาวสุพิชฌาย์ เสลจุล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (13:25) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100378 นายยศวรรธน์ รักแร่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (13:34) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100379 นางสาวกุณฑีรา อรัญมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (13:34) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100380 นางสาวธิรดา น้อยเสนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (13:44) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100381 นางสาวจิระวรรณ์ อิ่มกลับ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 10 ม.ค. 2566 (14:04) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100382 นางสาวสุพิชฌาย์ เสลจุล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (14:12) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100383 นางสาวเนตรนภา คำสุน โรงเรียนขามแก่นนคร 10 ม.ค. 2566 (14:37) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100384 นายสรศักดิ์ สีพาชา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 10 ม.ค. 2566 (14:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100385 นางสาววรรณิภา จงไกรจักร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 10 ม.ค. 2566 (14:50) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100386 นางสาววรรณิภา จงไกรจักร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 10 ม.ค. 2566 (15:35) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6690100387 นางสาวตวงรัตน์ ไชยวงค์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 10 ม.ค. 2566 (15:36) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100388 นางสาวพิรียา ป่าเกลือ โรงเรียนบ้านไผ่ 10 ม.ค. 2566 (17:00) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6690100389 นายวรวุฒิ เพ็ชรแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (17:38) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100390 นายพิชญา ปิดตาทะสา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (17:52) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100391 นายกฤศกร เดชสถิตย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม 10 ม.ค. 2566 (17:56) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100392 นางสาววสิตา นามมุงคุณ โรงเรียนนาจานศึกษา 10 ม.ค. 2566 (18:19) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100393 นางสาวชลธิชา บุตร​โคตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 ม.ค. 2566 (18:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100394 นางสาวลักษณารีย์ ภูหมื่น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 10 ม.ค. 2566 (19:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100395 นายวิทวัฒน์ ปะมา โรงเรียนวาปีปทุม 10 ม.ค. 2566 (20:13) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100396 นางสาวหฤทัย อุดมเมฆ โรงเรียนวาปีปทุม 10 ม.ค. 2566 (21:59) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100397 นางสาวสรัลชนา ชมรส มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 ม.ค. 2566 (22:20) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100398 นายอัษฎาวุธ วงชารี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 10 ม.ค. 2566 (22:44) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100399 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 10 ม.ค. 2566 (22:52) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100400 นางสาวธันยพร คุตะนนท์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 10 ม.ค. 2566 (23:09) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100401 นางสาวปดิวรัดา พลเยี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 10 ม.ค. 2566 (23:32) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100402 นางสาวศิรินทร์พร ศรีระกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 10 ม.ค. 2566 (23:42) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100403 นางสาวตะวันฉาย จันหัวนา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 11 ม.ค. 2566 (03:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100404 นายสุวิทย์ บุญยะพัฒน์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (07:36) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6690100405 นางสาวประภัสสรา บุญหลักคำ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (07:45) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100406 นางสาวจุรีพร มีพูน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 11 ม.ค. 2566 (08:47) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100407 นางสาวมนธิรา ภูพวงเพ็ชร โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (09:37) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100408 นางสาวดวงฤทัย หาญสุโพธิ์ วิ ยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 11 ม.ค. 2566 (09:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100409 นางสาวกุลธิดา เมืองมัจฉา โรงเรียนสว่างแดนดิน 11 ม.ค. 2566 (10:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100410 นางสาวชมพูนุท ไปแดน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (10:56) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100411 นายสรวิชญ์ ดอนลามผา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 11 ม.ค. 2566 (11:02) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100412 นางสาวชลธิชา วรรณดี โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 11 ม.ค. 2566 (11:07) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100413 นางสาวชลลดา เสาพรมพวง โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 11 ม.ค. 2566 (11:24) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100414 นางสาวธิดาพร ภูคำแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 11 ม.ค. 2566 (11:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100415 นางสาวพิชญดา ล้านพลแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 11 ม.ค. 2566 (11:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100416 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฆารกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 11 ม.ค. 2566 (11:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100417 นายอภิชาติ ราชชิต โรงเรียนเลิงนกทา 11 ม.ค. 2566 (11:45) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100418 นางสาวณัฐธิดา วิจารณ์จิตร โรงเรียนบรบือ 11 ม.ค. 2566 (11:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100419 นางสาวน้ำรินทร์ คุณภู่ โรงเรียนกัลยาณวัตร 11 ม.ค. 2566 (11:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100420 นางสาวชมพูนุท ไปแดน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (12:10) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100421 นางสาววรัญญา ปาสาจัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 ม.ค. 2566 (12:38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100422 นางสาวณัฐทิฌา ปันปินตา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 11 ม.ค. 2566 (12:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100423 นางสาวจริยา ยาวะนิล โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 11 ม.ค. 2566 (13:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100424 นางสาวณภัทร กองสำลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 ม.ค. 2566 (16:15) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100425 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 11 ม.ค. 2566 (16:57) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100426 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 11 ม.ค. 2566 (17:01) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100427 นางสาวพัชราภา ทัศศรีษะ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 11 ม.ค. 2566 (17:24) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100428 นางสาวพัชราภา ทัศศรีษะ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 11 ม.ค. 2566 (18:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100429 นางสาววรรณนิษา ขันติโก โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (18:11) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100430 นางสาวสุภาพร สุนันทา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 11 ม.ค. 2566 (19:27) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100431 นางสาวทิพย์พิมล โอสถศรี โรงเรียนพังเคนพิทยา 11 ม.ค. 2566 (19:29) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100432 นายภัคพล เป้งชัยโม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 11 ม.ค. 2566 (19:38) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100433 นางสาวสุภาพร สุนันทา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 11 ม.ค. 2566 (19:57) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100434 นางสาวณัฐิชา เค้าภูเขียว โรงเรียนสามหมอวิทยา 11 ม.ค. 2566 (20:56) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100435 นางสาวพิกุลทรัพย์ ไชยสงคราม โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (22:44) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100436 นางสาวอารีรัตน์ ศิริเลี้ยง โรงเรียนวาปีปทุม 11 ม.ค. 2566 (23:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100437 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 12 ม.ค. 2566 (01:58) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100438 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 12 ม.ค. 2566 (02:02) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100439 นายทัตดนัย แดนลาดแก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 ม.ค. 2566 (07:39) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100440 นางสาวพกาวรรณ ราศรี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 12 ม.ค. 2566 (09:34) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100441 นายกฤตพัฒน์ เขียวอุบล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (09:39) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100442 นางสาวพัชราภา ปิวไธสง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (09:46) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100443 นางสาวเอมอร กระดานราษฎร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 12 ม.ค. 2566 (09:54) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100444 นางสาวปพิชญา บาตรโพธิ์ โรงเรียนฝางวิทยายน 12 ม.ค. 2566 (10:37) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100445 นางสาววัลย์ลิกา คัทเนตร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 12 ม.ค. 2566 (11:01) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100446 นางสาวรัญชนาทิพย์ จมะลี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 12 ม.ค. 2566 (11:39) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690100447 นางสาวไปรยา ศรีดาเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 12 ม.ค. 2566 (12:10) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100448 นายกฤษณพงษ์ มาลาวงค์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (14:15) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100449 นายศรัญญู ดีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 12 ม.ค. 2566 (14:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100450 นางสาวศิริวภา กมลสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ 12 ม.ค. 2566 (15:17) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100451 นายชาร์ลส์ บาวเวอร์ส โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 12 ม.ค. 2566 (18:35) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100452 นายประทักษ์ ปัญญาไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 12 ม.ค. 2566 (18:56) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100453 นางสาวสุดารัตน์ สวัสดี โรงเรียนแตลศิริวิทยา 12 ม.ค. 2566 (19:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100454 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ โรงเรียนธัญบุรี 12 ม.ค. 2566 (19:56) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100455 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ โรงเรียนธัญบุรี 12 ม.ค. 2566 (20:03) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100456 นายชนะชัย ยศธิไกร วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม 12 ม.ค. 2566 (20:15) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100457 นายณัฐพงษ์ จันทร์ศรี โรงเรียนสตรีศึกษา 12 ม.ค. 2566 (20:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100458 นางสาวน.ส.พรรณภา โยวะผุย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 12 ม.ค. 2566 (20:43) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100459 นางสาวปดิวรัดา พลเยี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 12 ม.ค. 2566 (21:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100460 นายภูวิศ พิเศษกุล โรงเรียนขวาววิทยาคาร 12 ม.ค. 2566 (21:27) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100461 นายนันธวัช ลำพุทธา โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (22:32) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100462 นายศิรศักดิ์ พวงปัญญา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 12 ม.ค. 2566 (22:49) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6690100463 นางสาวชลลิสา แสงสาย โรงเรียนกุฉินารายณ์ 13 ม.ค. 2566 (00:01) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100464 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (09:32) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100465 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (09:43) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100466 นางสาวชลนิธา เหล่าจูม โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 13 ม.ค. 2566 (10:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100467 นางสาวนิษิตา บรรลังกุล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 13 ม.ค. 2566 (10:41) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100468 นางสาวพัชราภา ทัศศรีษะ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (11:38) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100469 นางสาวจิราวรรณ ดวงทอนหลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสุมพิสัย 13 ม.ค. 2566 (12:36) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100470 นายชนนวุธ สุดหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 13 ม.ค. 2566 (13:01) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100471 นางสาวพรรณภัค ภูแผ่นนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 ม.ค. 2566 (13:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690100472 นางสาวจีรนันท์ สุวรรณอินทร์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 13 ม.ค. 2566 (13:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100473 นางสาวอริสรา ไชยแสนทา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 13 ม.ค. 2566 (14:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100474 นางสาวกัญญาณัฐ มัธปะโม โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (14:54) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100475 นางสาวศศิประภา วิชัยวงค์ โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (14:54) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100476 นางสาวเพชรสุดา ภูหวล โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (14:55) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100477 นางสาวดวงพร สาระชร โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (14:57) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100478 นางสาวอุบลวรรณ ไตรยงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 13 ม.ค. 2566 (14:59) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100479 นายสุริยา สร้อยทอง โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 13 ม.ค. 2566 (15:00) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100480 นายสุทธิศักดิ์ เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:01) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100481 นายธวัชชัย ทัพภเดช โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:02) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100482 นางสาวโยษิตา นาคแท้ โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:04) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100483 นางสาวณัฐวดี ศรีทองนาค โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:07) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100484 นายธีรภัทร ฆารชม โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:09) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100485 นางสาวสุนิตา วิเชียรชัย โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:09) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100486 นางสาววัชรา เทือกภูเขียว โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:10) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100487 นางสาวศรีสุดา โสรมรรค โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:11) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100488 นายกิตติชัย ศรีนาชู กมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:11) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100489 นางสาวพัชรี ปราบพล โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:13) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100490 นางสาวกัญญารัตน์ หัดระวี โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:17) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100491 นางสาวกาญจนาภา แสงแก้ว โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:19) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100492 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 13 ม.ค. 2566 (15:23) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100493 นางสาวณัฐธิดา เจริญพร โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:24) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100494 นางสาวอุบลวรรณ ไตรยงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 13 ม.ค. 2566 (15:25) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100495 นายจีรพัฒน์ ดอนวิรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:25) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100496 นางสาวโชติกา หันวิสัย โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:29) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100497 นายรุ่งโรจน์ ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:29) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100498 นางสาวศิริญากร จันทะนงค์ โรงเรียนกมลาไสย 13 ม.ค. 2566 (15:31) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100499 นางสาวมนธิรา ภูพวงเพ็ชร โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 13 ม.ค. 2566 (15:39) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100500 นางสาวอาภรณ์ คำโฮงค์ โรงเรียนบรบือ 13 ม.ค. 2566 (17:12) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100501 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 13 ม.ค. 2566 (19:28) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100502 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 13 ม.ค. 2566 (19:41) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100503 นายสิทธา อุทธา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 13 ม.ค. 2566 (20:15) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100504 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 13 ม.ค. 2566 (20:19) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100505 นางสาวเจนจิรา อุ่นจังหาร โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (20:30) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100506 นายนครินทร์ มอญปาก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 13 ม.ค. 2566 (20:30) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100507 นางสาวนฤดี ชลไพร โรงเรียนมัญจาศึกษา 13 ม.ค. 2566 (20:39) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100508 นางสาววิภาดา เพ็งปอภาร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 13 ม.ค. 2566 (20:52) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100509 นางสาวนฤดี ชลไพร โรงเรียนมัญจาศึกษา 13 ม.ค. 2566 (20:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100510 นางสาวณัฐชญา ศรีสังข์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 13 ม.ค. 2566 (21:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100511 นางสาวนันทิชา บุญคำภา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (21:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100512 นายสุทธิชาติ ศรีสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 ม.ค. 2566 (22:06) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ผู้สมัคร
6690100513 นางสาวฑิฆัมพร ตุชา โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (22:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100514 นางสาวแพรวนภา ดีษะเกตุุ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 ม.ค. 2566 (22:50) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100515 นางสาวนลินทิพย์ เพ็งมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 ม.ค. 2566 (10:09) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100516 นางสาวนลินทิพย์ เพ็งมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 14 ม.ค. 2566 (10:17) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100517 นางสาวศศิฉาย ติงสะ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 14 ม.ค. 2566 (10:47) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100518 นายธีรวัฒน์ แก้วกา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 14 ม.ค. 2566 (10:47) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100519 นางสาวอริสรา สายพฤกษ์ โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 14 ม.ค. 2566 (12:16) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100520 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พลชัยเรือน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 14 ม.ค. 2566 (15:05) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100521 นางสาวรัชฎาภรณ์ วังพิมูล โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 14 ม.ค. 2566 (16:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100522 นายตะวันฉาย เจริญผิว โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 14 ม.ค. 2566 (17:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100523 นางสาวศศิชา นามรัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 14 ม.ค. 2566 (17:52) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100524 นางสาวจริยา อุปัญญ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 14 ม.ค. 2566 (18:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100525 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 14 ม.ค. 2566 (19:32) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100526 นายชยุต สุจันทร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 14 ม.ค. 2566 (20:42) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100527 นายรัชพล อรรถโยโค วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 14 ม.ค. 2566 (20:55) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100528 นางสาวศศิภัสสร ขันแข็ง โรงเรียนดอนตาววิทยา 14 ม.ค. 2566 (21:34) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100529 นางสาวนันทิชา บุญคำภา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 15 ม.ค. 2566 (08:57) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100530 นางสาวภัทรธิดา บุญมี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 15 ม.ค. 2566 (09:05) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100531 นางสาวปวรรัตน์ วิชาราช โรงเรียนสีชมพูศึกษา 15 ม.ค. 2566 (10:35) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100532 นางสาวพรพิมล บุตรราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 15 ม.ค. 2566 (10:43) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100533 นายวิโรจน์ มาโยธา โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 15 ม.ค. 2566 (10:55) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100534 นางสาวบุษกร รอดเกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 15 ม.ค. 2566 (11:06) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100535 นางสาวนันทิดา กิ่งแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 15 ม.ค. 2566 (11:57) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100536 นางสาวจิรดา เนื่องวงษา โรงเรียนผดุงนารี 15 ม.ค. 2566 (14:07) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100537 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 15 ม.ค. 2566 (15:06) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100538 นางสาวสุดารัตน์ สีขันตี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 15 ม.ค. 2566 (19:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100539 นางสาวกีรติ ศิลจักร โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 15 ม.ค. 2566 (20:36) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100540 นายอภิวิชญ์ คำศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 15 ม.ค. 2566 (21:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100541 นายประชาธิปไตย วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 15 ม.ค. 2566 (22:33) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100542 นางสาวจิราพรรณ ทิพประมวล โรงเรียนสตรีศึกษา 16 ม.ค. 2566 (12:31) ผู้สมัคร
6690100543 นายปฏิภาณ แปนบ้าน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 17 ม.ค. 2566 (18:57) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100544 นายปรมินทร์ หนองหาร โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 17 ม.ค. 2566 (19:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100545 นายมนัส จันทะฤทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี 17 ม.ค. 2566 (19:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100546 นายทักษ์ นาทองไชย โรงเรียนกมลาไสย 17 ม.ค. 2566 (19:11) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100547 นางสาวผนิตสนาท วงสุโท โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (19:19) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100548 นางสาวสริญญา พันทองหล่อ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (19:28) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100549 นางสาววัชราภรณ์ หนูนา โรงเรียนพล 17 ม.ค. 2566 (19:29) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100550 นางสาววัลย์ลิกา คัทเนตร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 17 ม.ค. 2566 (19:37) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100551 นางสาวศศิประภา ไชยมหา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (19:46) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100552 นางสาวศศิฉาย กลางนอก โรงเรียนสตึก 17 ม.ค. 2566 (19:48) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100553 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ บุญชู โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (19:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100554 นางสาวกฤติมา หาญจริง โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (19:50) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6690100555 นายสุครินทร์ ศุภวิเศษ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (19:51) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6690100556 นายเอกรินทร์ อักษรพันธ์ โรงเรียนพล 17 ม.ค. 2566 (19:52) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100557 นายปฏิภาณ แปนบ้าน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 17 ม.ค. 2566 (19:57) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100558 นางสาวธนาพร สอนคำหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 17 ม.ค. 2566 (20:05) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100559 นางสาวนันทิณี ทรัพย์พงค์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (20:10) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690100560 นางสาวอารียา นาโนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 17 ม.ค. 2566 (20:12) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100561 นางสาวศิริประภา พงษ์คำผาย โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (20:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100562 นางสาวกษมา อุทโท โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (20:19) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100563 นางสาวจิรดา เนื่องวงษา โรงเรียนผดุงนารี 17 ม.ค. 2566 (20:42) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690100564 นางสาวเนตรนภา กลิ่นหอม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (20:44) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100565 นางสาวกานติญาดา ชาวชายโขง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 17 ม.ค. 2566 (20:48) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100566 นางสาวฉัตริยา ศรีคำวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 17 ม.ค. 2566 (20:52) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100567 นางสาวศรุตา การุณรัตน์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 17 ม.ค. 2566 (21:01) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100568 นายวรากร มะสุใส โรงเรียนหนองเรือวิทยา 17 ม.ค. 2566 (21:03) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100569 นางสาวกัญญารัตน์ สัตะโส โรงเรียนวาปีปทุม 17 ม.ค. 2566 (21:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100570 นายธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (21:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100571 นางสาวศศิประภา ไชยมหา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (21:21) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100572 นางสาวกมลรัตน์ แสนคนึง โรงเรียนนาจานศึกษา 17 ม.ค. 2566 (21:21) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100573 นายธีรยุทธ ทิพย์ตำแย โรงเรียนน้ำพองศึกษา 17 ม.ค. 2566 (21:23) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100574 นายธนาธาร เวียงสิมา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 17 ม.ค. 2566 (21:26) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6690100575 นางสาวศศิประภา ไชยมหา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (21:37) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100576 นางสาวชุติภา มานะศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (21:50) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100577 นางสาวจีรนันท์ สุวรรณอินทร์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 17 ม.ค. 2566 (21:51) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100578 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 17 ม.ค. 2566 (21:54) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100579 นางสาวภูษิตา รัดเสนสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 17 ม.ค. 2566 (22:16) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100580 นางสาวกุลณัฐ นามสีอุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 17 ม.ค. 2566 (22:30) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100581 นางสาวกานต์รวี แก้วศิลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 ม.ค. 2566 (22:35) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100582 นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง โรงเรียนวาปีปทุม 17 ม.ค. 2566 (22:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100583 นายอิศรานุวัฒน์ อุทัยประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 17 ม.ค. 2566 (22:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100584 นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง โรงเรียนวาปีปทุม 17 ม.ค. 2566 (22:57) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100585 นางสาวศศิธร ศิริขันธ์เเสง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 18 ม.ค. 2566 (00:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100586 นายจารุกิตต์ บุตรแก้ว โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 18 ม.ค. 2566 (02:04) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100587 นางสาวเนรัญชลา รู้ปัญญา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 18 ม.ค. 2566 (04:18) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100588 นางสาวภูมินรี สงเสด โรงเรียนชนบทศึกษา 18 ม.ค. 2566 (06:36) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100589 นางสาวพิยดา พุดบัวดง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (06:48) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100590 นางสาวมะลิวรรณ นนยะโส โรงเรียนผดุงนารี 18 ม.ค. 2566 (07:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100591 นายปาณณวัฒน์ มุระดา โรงเรียนกมลาไสย 18 ม.ค. 2566 (07:54) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100592 นางสาวกนกเกษ พึ่งวาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (08:02) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100593 นางสาวยุริญา ชัยชนะ โรงเรียนมัญจาศึกษา 18 ม.ค. 2566 (08:18) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690100594 นายกิจจา แสนสีแก้ว โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 18 ม.ค. 2566 (08:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100595 นางสาวพัชราภา ทัศศรีษะ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 18 ม.ค. 2566 (08:47) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100596 นายนันธวัช ลำพุทธา โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (08:50) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6690100597 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเงินช่อ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (08:56) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100598 นายโชคชัย มากะฐิน โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (09:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100599 นางสาวพนิตพร ปิตตาทะโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 18 ม.ค. 2566 (09:02) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690100600 นายเจษฎา พลมาตย์ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 18 ม.ค. 2566 (09:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100601 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 18 ม.ค. 2566 (09:11) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100602 นางสาวจริยา ยาวะนิล โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (09:50) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100603 นางสาวธนภรณ์ ขวัญล้อม โรงเรียนพล 18 ม.ค. 2566 (09:53) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100604 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (10:00) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100605 นางสาววิชญาดา ชำนาญพล โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 18 ม.ค. 2566 (10:05) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100606 นางสาวภารวี นามน้อย โรงเรียนหนองบัว 18 ม.ค. 2566 (10:06) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100607 นางสาวชมพูนุท ไปแดน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (10:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6690100608 นางสาวนฤดี ชลไพร โรงเรียนมัญจาศึกษา 18 ม.ค. 2566 (10:32) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100609 นางสาวปิ่นมณี สมบุญ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (10:36) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100610 นางสาวมุฑิตา ถามณีศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 18 ม.ค. 2566 (10:39) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100611 นางสาวพิชญ์นรี โพธิ์ไชยแสน โรงเรียนร่องคำ 18 ม.ค. 2566 (10:52) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100612 นายสุริยา รังนาเเพง โรงเรียนร่องคำ 18 ม.ค. 2566 (10:53) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100613 นางสาวณภัทร กองสำลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (10:57) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100614 นางสาวอริสา มณีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (11:07) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100615 นางสาวศศิประภา ไชยมหา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (11:12) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100616 นางสาวแพรวพราว คาดีวี โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 18 ม.ค. 2566 (11:21) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100617 นางสาวกัลยา แสงร้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 18 ม.ค. 2566 (11:39) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100618 นายณัฐพงษ์ พลดี วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (11:59) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6690100619 นางสาวลัทธวรรณ เสียงเพราะ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 ม.ค. 2566 (12:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100620 นางสาวศุภธิดา มูลศักดิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 18 ม.ค. 2566 (12:09) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6690100621 นางสาวปัณณวีร์ หน่อสีดา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (12:10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690100622 นางสาวสิริมา เขียวกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (12:32) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690100623 นางสาวสมทรง คำสีเเก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (12:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100624 นางสาวลักษณารีย์ ภูหมื่น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 18 ม.ค. 2566 (12:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100625 นางสาวบุษกร รอดเกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 18 ม.ค. 2566 (12:44) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690100626 นางสาวนิจอารีย์ สอนภาษิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (13:29) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100627 นางสาวนิจอารีย์ สอนภาษิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (13:41) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100628 นายเมธี ดวงเสนา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (13:42) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6690100629 นางสาวสุมินตรา มาสา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (14:41) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100630 นางสาวจุฑารัตน์ ป้องคำสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (14:48) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100631 นางสาวสุทธิลักษณ์ รัตทรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (14:50) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100632 นางสาวประภัสสร หาระสาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (14:59) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100633 นางสาวสายชล นามมงคล วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100634 นางสาวนิรชร บุญสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100635 นางสาวสาริน ภูกิ่งนา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (15:03) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100636 นางสาวสุจิมา ชวนอาจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 ม.ค. 2566 (15:05) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100637 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพิมต้น โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 18 ม.ค. 2566 (15:05) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100638 นายภูวิศ พิเศษกุล โรงเรียนขวาววิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (15:41) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100639 นางสาวสาริกา ศรีบัว โรงเรียนคำม่วง 18 ม.ค. 2566 (16:20) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100640 นางสาวนิจอารีย์ สอนภาษิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (16:59) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100641 นางสาวศิริรัตน์ ไชยมาตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (17:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100642 นางสาวสุดาพร มืดอินทร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 18 ม.ค. 2566 (17:47) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100643 นายภูวิศ พิเศษกุล โรงเรียนขวาววิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (17:50) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100644 นางสาวสุดาพร มืดอินทร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 18 ม.ค. 2566 (18:00) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100645 นางสาวพรรณธิรา สวัสประภา โรงเรียนมัญจาศึกษา 18 ม.ค. 2566 (18:39) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100646 นางสาวยาดา หมั่นคง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 18 ม.ค. 2566 (18:42) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100647 นายอรรถวัต สอนบาล วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 18 ม.ค. 2566 (18:46) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100648 นางสาวพิมพ์พิชชาภัส เจริญยิ่ง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (18:55) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690100649 นางสาวธัญวรัตน์ ศิริอินทร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 18 ม.ค. 2566 (19:09) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100650 นายวิโรจน์ มาโยธา โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 18 ม.ค. 2566 (19:28) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100651 นางสาวณิชาภัทร ภูงามเขียว โรงเรียนคลองขามวิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (19:35) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100652 นางสาวศิริลักษณ์ ปุณยกมลพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี 18 ม.ค. 2566 (19:45) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100653 นางสาวปนัดดา วงศ์แสน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (19:56) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100654 นางสาวพิชญาภัค นนทมาตย์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 18 ม.ค. 2566 (20:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100655 นางสาวจุราภรณ์ นราศร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 ม.ค. 2566 (20:11) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100656 นายศุภณัฐ พุดโมกข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 18 ม.ค. 2566 (20:15) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100657 นางสาวปวีณา คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 18 ม.ค. 2566 (20:19) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100658 นางสาวศิริลักษณ์ ปุณยกมลพันธ์ โรงเรียนผดุงนารี 18 ม.ค. 2566 (21:11) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100659 นางสาวจิตรลดา บัวลาด โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (21:17) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100660 นางสาวกรพินธุ์ พันทองหล่อ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 18 ม.ค. 2566 (21:19) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100661 นางสาวปนัดดา เที่ยงตรง โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 18 ม.ค. 2566 (21:44) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100662 นางสาวปวีณา คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 18 ม.ค. 2566 (22:02) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100663 นางสาวพวงผกา ทองสอาด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (22:48) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100664 นางสาวเยาวพา แสนสุมา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (23:54) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100665 นายสรยุทธ แผ้วใจดี โรงเรียนผดุงนารี 19 ม.ค. 2566 (05:15) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100666 นายธิติพล โยแก้ว โรงเรียนบรบือ 19 ม.ค. 2566 (08:47) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100667 นางสาวณัฐพร สาไชยยันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 19 ม.ค. 2566 (09:18) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100668 นางสาวกนกวรรณ หลายพา โรงเรียนผดุงนารี 19 ม.ค. 2566 (09:19) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100669 นางสาวอริสรา ไชยแสนทา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (09:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100670 นายเสกสิทธิ์ ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (09:35) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100671 นายวิศรุต ชัยชนะ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 19 ม.ค. 2566 (09:58) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100672 นางสาวอชิรญา แสนพาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (10:05) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100673 นางสาวพัตรพิมล แท่งทอง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (10:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100674 นางสาวทรงสิริ หงษ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 19 ม.ค. 2566 (11:17) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100675 นางสาววิยะดา หมื่นสีพรม โรงเรียนผดุงนารี 19 ม.ค. 2566 (11:25) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100676 นางสาวนิจอารีย์ สอนภาษิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (11:41) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100677 นางสาวนิจอารีย์ สอนภาษิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (11:48) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100678 นางสาวพิสมัย คงบุญวาท โรงเรียนร่องคำ 19 ม.ค. 2566 (12:17) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100679 นางสาวปาลินี จ่อมกระโทก โรงเรียนรัตนบุรี 19 ม.ค. 2566 (12:23) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100680 นางสาวชุติภา มานะศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (12:29) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100681 นางสาวญาณิศา อุดม โรงเรียนรัตนบุรี 19 ม.ค. 2566 (12:29) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100682 นางสาววิชาดา เพชรหงษ์ โรงเรียนรัตนบุรี 19 ม.ค. 2566 (12:30) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100683 นางสาวณีรนุช พันธ์วาสนา โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (12:33) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100684 นางสาวปากีรนันท์ ใสปัน โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (12:33) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100685 นายวุฒิพงษ์ ทิพย์บุญผล โรงเรียนรัตนบุรี 19 ม.ค. 2566 (12:53) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100686 นายชิตพล โสภาวันดี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงยืน 19 ม.ค. 2566 (13:19) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6690100687 นางสาวประภัสสรา บุญหลักคำ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (13:27) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100688 นายปองพล นามตาแสง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ม.ค. 2566 (13:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100689 นายโชคศิริ บุญเนตร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 19 ม.ค. 2566 (13:56) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690100690 นายศุภณัฐ สังวรโยธิน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 19 ม.ค. 2566 (14:26) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100691 นางสาวจุรีพร มีพูน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 19 ม.ค. 2566 (14:41) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100692 นางสาวกษมา อุทโท โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (14:54) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100693 นางสาวมนัสนันท์ นาธงชัย โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (14:54) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100694 นายธัชนันท์ เมฆหมอก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (14:54) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100695 นางสาวจิณฑ์จุฑา โพนสนัด โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (14:56) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100696 นางสาวรมย์นลิน นาทองลาย โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (14:58) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100697 นายอภิชิต พลชัย โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100698 นางสาวหทัยกานต์ นาทันตรึก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100699 นางสาวเกศสุดา นาชัยพูล โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100700 นายวุฒิพงษ์ แก้วศรี โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:06) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100701 นายนภัทรกรณ์ นุชผุดผ่อง โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:06) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100702 นางสาวภัคจิรา มะบุญ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (15:31) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100703 นางสาวกนกเกษ พึ่งวาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:35) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100704 นางสาวประภัสสร เวียงอินทร์ โรงเรียนไชยาวิทยา 19 ม.ค. 2566 (15:48) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100705 นายเจมส์ โกร๊ค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2566 (16:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100706 นางสาวศศิชา นามรัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (16:50) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690100707 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 19 ม.ค. 2566 (17:05) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100708 นางสาวสุพัตรา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (17:12) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100709 นางสาวอัจฉราพร สุขม่วง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (17:37) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100710 นางสาวสุดาพร มืดอินทร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 19 ม.ค. 2566 (17:56) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100711 นายธนดล มะลิเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 19 ม.ค. 2566 (18:03) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100712 นางสาวพัทธมน มิ่งคำ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 19 ม.ค. 2566 (18:08) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100713 นางสาวกนกพรรณ แก่นสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 19 ม.ค. 2566 (18:20) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100714 นางสาวกนกวรรณ อาจวิเชียร โรงเรียนสตรีศึกษา 19 ม.ค. 2566 (18:45) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100715 นางสาวเกศกัญญา ศิริเวช วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2566 (19:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100716 นางสาวมุธิตา คำภูเวียง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (20:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100717 นางสาวอารียา นาโนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2566 (20:14) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100718 นายสิทธิพงษ์ แพงคำแดง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 19 ม.ค. 2566 (20:14) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100719 นางสาวพลอยชมภู ปิดตาทะเส โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (20:17) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100720 นางสาวณัฐฌา วงษา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (20:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100721 นางสาวอัครมณี ปัสสาโก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (21:14) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100722 นางสาวฉัตรสุดา สุดสังข์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 19 ม.ค. 2566 (21:17) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100723 นางสาวปวริศา อันทะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 19 ม.ค. 2566 (21:19) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100724 นายปริวัฒน์ นามนิตย์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 19 ม.ค. 2566 (21:30) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690100725 นางสาวพิมพ์วิมล สนกันยา โรงเรียนสังคมวิทยา 19 ม.ค. 2566 (22:09) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100726 นายณัฐวุฒิ พุทธปัญญา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (22:18) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100727 นางสาวปภาดา ภูแล่นไว โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (22:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100728 นางสาวปภาดา ภูแล่นไว โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (22:31) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100729 นางสาวณัฏฐ์นรี เค้าแคน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (22:58) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100730 นายณัฐชัย แซ่เถา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (22:58) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690100731 นางสาววิมาดา ตรงดี โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (23:33) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100732 นางสาวพรธิตา ภู่ไข่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 20 ม.ค. 2566 (02:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100733 นางสาวสุชาดา นาคำภา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 20 ม.ค. 2566 (07:52) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100734 นางสาวพลอยชมพู รักความซื่อ โรงเรียนผดุงนารี 20 ม.ค. 2566 (09:30) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100735 นางสาวกฤติยากร สังบัวดง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 ม.ค. 2566 (09:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100736 นางสาวศรันญา ผังดี โรงเรียนบรบือ 20 ม.ค. 2566 (09:44) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100737 นางสาวดวงเดือน รัตนนท์ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 20 ม.ค. 2566 (10:01) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100738 นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์ประทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (10:06) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100739 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 20 ม.ค. 2566 (10:08) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100740 นางสาวนิราภรณ์ อินทร์สวาท โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 20 ม.ค. 2566 (10:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100741 นางสาวภัทราวดี กมลวราพิทักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 20 ม.ค. 2566 (10:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100742 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 20 ม.ค. 2566 (10:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100743 นางสาวสุพิชฌาย์ เสลจุล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (10:56) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100744 นางสาวกฤติยากร สังบัวดง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 ม.ค. 2566 (11:16) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100745 นายวัฒน์ธนบูรณ์ อัครนันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 20 ม.ค. 2566 (11:23) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6690100746 นางสาวสุธิษา โมลา โรงเรียนทรายทองวิทยา 20 ม.ค. 2566 (12:29) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100747 นางสาวสุจิตรา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบรบือ 20 ม.ค. 2566 (12:39) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100748 นายธนากร กุมภวงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ 20 ม.ค. 2566 (12:45) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100749 นางสาวศุภธิดา มูลศักดิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 20 ม.ค. 2566 (13:55) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100750 นายนครินทร์ มอญปาก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (14:41) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100751 นายนครินทร์ มอญปาก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (14:53) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100752 นางสาวเขมิกา วงศ์ธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา 20 ม.ค. 2566 (15:15) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100753 นางสาวนภัสสร ศิริเวช โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 20 ม.ค. 2566 (16:04) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100754 นางสาวกุลธิดา ขามช่วง โรงเรียนร่องคำ 20 ม.ค. 2566 (16:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100755 นายชัยพล รจนัย โรงเรียนร่องคำ 20 ม.ค. 2566 (16:17) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100756 นางสาวณัฐชญา ศรีสังข์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 20 ม.ค. 2566 (16:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100757 นางสาวกมลวรรณ วงชารี โรงเรียนบรบือ 20 ม.ค. 2566 (16:42) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100758 นางสาววลาลี ประวรรณถา โรงเรียนวาปีปทุม 20 ม.ค. 2566 (16:47) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100759 นางสาวญานิกา ไชยเพลิด โรงเรียนบรบือ 20 ม.ค. 2566 (16:49) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100760 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 20 ม.ค. 2566 (17:00) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100761 นายศิรัสธร จิตตะ โรงเรียนจ่าอากาศ 20 ม.ค. 2566 (17:07) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100762 นายณภัทร มณีวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 ม.ค. 2566 (17:09) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100763 นางสาวมัลลิกา ศิริละ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 20 ม.ค. 2566 (17:27) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100764 นางสาวมัลลิกา ศิริละ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 20 ม.ค. 2566 (17:32) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100765 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 20 ม.ค. 2566 (18:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100766 นางสาวน้ำทิพย์ ทองอยู่ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 20 ม.ค. 2566 (19:22) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100767 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรพิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (19:26) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100768 นางสาวธัญกร จันทรภิรมณ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 20 ม.ค. 2566 (19:31) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100769 นางสาวธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 20 ม.ค. 2566 (19:38) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100770 นางสาวจารุกัญญ์ สุทธิมาศมงคล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (19:42) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690100771 นายนครินทร์ มอญปาก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (19:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100772 นางสาวธัญกร จันทรภิรมณ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 20 ม.ค. 2566 (19:51) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100773 นางสาวศิรินภา ตรีโอษฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 20 ม.ค. 2566 (19:59) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100774 นายเสกสรรค์ จันวงษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 20 ม.ค. 2566 (19:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100775 นางสาวฐิติรัตน์ ประทุมทิพย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (20:00) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100776 นางสาวสุจินดา นันทอง โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 ม.ค. 2566 (20:02) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690100777 นางสาวสิริยากร ภูลายเรียบ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 20 ม.ค. 2566 (20:13) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100778 นายวชิรวิทย์ บุษเนตร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 20 ม.ค. 2566 (20:34) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100779 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 20 ม.ค. 2566 (20:44) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ผู้สมัคร
6690100780 นางสาวอัครมณี ปัสสาโก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (20:52) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100781 นายชาร์ลส์ บาวเวอร์ส โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 20 ม.ค. 2566 (20:57) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100782 นายธนกฤต แสงสว่าง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 ม.ค. 2566 (20:58) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100783 นางสาวสุธาสินี พานโน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (21:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100784 นายภูผา บุบผาเดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 20 ม.ค. 2566 (21:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100785 นายกิตติภูมิ พาราษี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 20 ม.ค. 2566 (23:30) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690100786 นางสาวจิณท์นิภา คงรัตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 21 ม.ค. 2566 (00:07) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100787 นางสาวจิราพร แก้วเหล็ก โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (00:40) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690100788 นางสาวนิรชา นามบุรี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) 21 ม.ค. 2566 (02:51) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100789 นางสาวสุนิสา ชิณช้าง โรงเรียนผดุงนารี 21 ม.ค. 2566 (02:55) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100790 นางสาวสุชาสิณี วันบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (02:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100791 นายอาทิตย์ แคงสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (03:13) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100792 นางสาวสุชาสิณี วันบัวแดง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (03:15) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100793 นางสาวณิชาดา ไชยมาตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 ม.ค. 2566 (04:14) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100794 นางสาวนภาพร คำภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 2566 (05:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100795 นางสาวรัชฎาภรณ์ วังพิมูล โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 21 ม.ค. 2566 (06:28) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100796 นางสาวแพรวนภา ดีษะเกตุุ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (06:45) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100797 นางสาวกัญญาภัค จันทร์หอม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (07:04) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100798 นางสาวศศินิภา บุญหล้า โรงเรียนผดุงนารี 21 ม.ค. 2566 (07:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100799 นางสาวภาสินี ยังนึก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (07:44) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690100800 นางสาวอาทิตยา นันภักดี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 21 ม.ค. 2566 (08:00) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100801 นางสาวอภิญญา สุดชา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 21 ม.ค. 2566 (08:01) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100802 นางสาวศิริประภา พงษ์คำผาย โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (08:28) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100803 นางสาวณัฐวดี ศรีทองนาค โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (08:39) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ผู้สมัคร
6690100804 นางสาวนันทิชา บุญคำภา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (08:41) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100805 นางสาวนันทิยา สายสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (09:16) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6690100806 นางสาวสุรัญชนา พรมนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (09:21) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100807 นางสาวศุภาพิชญ์ รัดสีสม โรงเรียนกันทรวิชัย 21 ม.ค. 2566 (09:33) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100808 นางสาวณัฐธิดา ถินมานัด โรงเรียนร่องคำ 21 ม.ค. 2566 (09:39) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100809 นางสาวไพลินแก้ว กลางประพันธ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (09:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100810 นางสาวพิมพ์ลดา เคนหาญ โรงเรียนผดุงนารี 21 ม.ค. 2566 (09:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100811 นางสาวบุษกร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (10:12) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100812 นางสาวศศิประภา ไชยมหา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (10:24) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100813 นางสาวอมิตา ลีนาค โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (10:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100814 นายสุภรักษ์ สุดตะนา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (11:11) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100815 นางสาวสุนันญา ภูสดใส โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 21 ม.ค. 2566 (11:17) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100816 นายพิพัฒน์พงษ์ ไร่ดี โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี 21 ม.ค. 2566 (11:17) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100817 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (11:23) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100818 นางสาวกัญญา แสนศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (11:26) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100819 นางสาวมะลิวรรณ นนยะโส โรงเรียนผดุงนารี 21 ม.ค. 2566 (11:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100820 นางสาววิลาวัลย์ จันทะนนตรี โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (11:35) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100821 นางสาววรรณภา ฝั่งไธสง โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (11:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100822 นายอดิศักดิ์ สิงห์รอ โรงเรียนร่องคำ 21 ม.ค. 2566 (11:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100823 นางสาวโชชิตา จีนโน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (12:06) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100824 นางสาวภัทราพร ล้ำจูมจัง โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 21 ม.ค. 2566 (12:21) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100825 นายพลากร ทับบรรสอน โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (12:59) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100826 นางสาวณัฐธญา ปะบัวบาน โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (13:02) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100827 นางสาวพรธิชา โยธมาตร โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (13:03) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100828 นางสาวอรปรียา เปลี่ยนจันอัด โรงเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา 21 ม.ค. 2566 (13:07) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100829 นางสาววะรินญา​ ภู​น้ำดี โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (13:48) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100830 นางสาวปนัทดา ภาคภูมิ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (13:57) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100831 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (14:10) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100832 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (14:18) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100833 นางสาวภัทรธิดา บุญมี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 21 ม.ค. 2566 (14:39) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100834 นางสาวภัทรธิดา บุญมี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 21 ม.ค. 2566 (14:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100835 นางสาวกัญญาภัค จันทร์หอม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (14:43) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100836 นายมนตรี นิจจะพจน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (14:48) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100837 นายพรพิทั ยอดคำมี โรงเรียนทรายทองวิทยา 21 ม.ค. 2566 (15:05) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100838 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (15:18) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100839 นางสาวกุณฑีรา อรัญมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 21 ม.ค. 2566 (15:18) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100840 นางสาวจิระวรรณ์ อิ่มกลับ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (15:26) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100841 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (15:37) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100842 นางสาวชญานีย์ จันหอม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (15:37) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100843 นายปรัชญาวัชร์ จิรกุลธนศิริโชติ โรงเรียนทรายทองวิทยา 21 ม.ค. 2566 (15:43) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100844 นางสาววนิดา คำวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 21 ม.ค. 2566 (16:33) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100845 นางสาวภัทรธิดา มาลัยกอง ขวาววิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (16:37) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100846 นายมินธาดา พิมพ์โพชา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (17:06) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690100847 นายสิรภพ วันเพ็ญ โรงเรียนเสนางคนิคม 21 ม.ค. 2566 (17:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100848 นางสาวกนกพร หนองทุ่ม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 21 ม.ค. 2566 (17:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100849 นางสาวนันทวรรณ วงศรีแก้ว โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 21 ม.ค. 2566 (18:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100850 นางสาวอมิตา ลีนาค โรงเรียนวาปีปทุม 21 ม.ค. 2566 (18:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100851 นางสาวกานต์รวี แก้วศิลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (19:24) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100852 นายวิทยา โพธิ์เกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 21 ม.ค. 2566 (19:33) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100853 นางสาววรดา คำสุเรส โรงเรียนร่องคำ 21 ม.ค. 2566 (19:37) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100854 นางสาวชนาภา ภูภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 21 ม.ค. 2566 (20:07) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100855 นางสาวอรรถยา ศาลางาม โรงเรียนโนนราษีวิทยา 21 ม.ค. 2566 (20:26) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100856 นายวีระพล อุ่นสิม โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 21 ม.ค. 2566 (20:38) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100857 นางสาวบัณฑิตา ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 21 ม.ค. 2566 (20:52) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100858 นายไชยวัฒน์ ทาทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (21:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100859 นางสาวอริศรา โจทย์ครบุรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (21:13) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100860 นางสาวอริศรา โจทย์ครบุรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (22:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100861 นางสาวอริศรา โจทย์ครบุรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (22:30) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100862 นางสาวเขมิกา เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (22:41) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100863 นายพรพิชัย นามศรี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 21 ม.ค. 2566 (22:59) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100864 นางสาวศุภวรรณ​ แสน​พันธุ์​ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (23:02) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100865 นายชาร์ลส์ บาวเวอร์ส โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (23:11) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100866 นายกฤษตฤณ พินิจพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 21 ม.ค. 2566 (23:24) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100867 นายอังศุธร ทานัง โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 21 ม.ค. 2566 (23:46) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100868 นายศุภณัฐ สังวรโยธิน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 22 ม.ค. 2566 (00:22) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100869 นางสาวฐิตาพร มัตริ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 22 ม.ค. 2566 (01:29) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100870 นายอมรินท์ สายศร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (04:32) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690100871 นายขจรเดช อังคะแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 22 ม.ค. 2566 (10:11) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ชำระเงินแล้ว
6690100872 นางสาวศริภรณ์ คล่องดี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 22 ม.ค. 2566 (10:22) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100873 นางสาวจิรนันท์ สงคราม โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 22 ม.ค. 2566 (10:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100874 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 22 ม.ค. 2566 (11:29) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100875 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 22 ม.ค. 2566 (11:34) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100876 นายณัฐวุฒิ ต้นกันยา โรงเรียนนาจานศึกษา 22 ม.ค. 2566 (11:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100877 นางสาวณัฐริกา สมศรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 22 ม.ค. 2566 (11:53) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690100878 นางสาวจิรดา เนื่องวงษา โรงเรียนผดุงนารี 22 ม.ค. 2566 (12:26) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6690100879 นายพชร หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 22 ม.ค. 2566 (12:36) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6690100880 นายต้องชนะ คำหอม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 22 ม.ค. 2566 (13:09) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100881 นายปวริศร์ ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (13:43) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100882 นายวิโรจน์ มาโยธา โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 22 ม.ค. 2566 (14:01) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100883 นางสาวนภัสสร โพธิ์วงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 22 ม.ค. 2566 (14:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100884 นางสาวลักษมณ ภูสีทอง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (14:58) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100885 นางสาวธิดารัตน์ กวนศรีรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 22 ม.ค. 2566 (15:06) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100886 นายภูผา บุบผาเดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 22 ม.ค. 2566 (15:11) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100887 นางสาวศิวพร จันทบุตร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (15:48) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100888 นางสาวณัฐธญา ปะบัวบาน โรงเรียนวาปีปทุม 22 ม.ค. 2566 (16:46) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100889 นางสาวพรธิชา โยธมาตร โรงเรียนวาปีปทุม 22 ม.ค. 2566 (16:47) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100890 นางสาวอัจฉราพร สุขม่วง โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 22 ม.ค. 2566 (17:08) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100891 นางสาวกุณฑีรา อรัญมิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 22 ม.ค. 2566 (17:37) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100892 นางสาวสุพัตรา มีชัย โรงเรียนเทศบาล๒ อิสาณธีรวิทยาคาร 22 ม.ค. 2566 (17:58) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100893 นางสาวชลนิธา เหล่าจูม โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (18:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100894 นางสาวสิริญาพร เฟื่องคำ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (18:32) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690100895 นางสาวชาลิสา ทศราช โรงเรียนบรบือ 22 ม.ค. 2566 (19:03) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100896 นางสาวคีตรภัทร วงษ์วิโรจน์ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 22 ม.ค. 2566 (19:28) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100897 นายนันทวัฒน์ กาวชู โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (19:40) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6690100898 นางสาวพินทอร คนดี โรงเรียนบัวขาว 22 ม.ค. 2566 (20:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100899 นายสุรสิทธิ์ ภูผาทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 22 ม.ค. 2566 (20:04) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100900 นายณัฐพล สินนํ้าคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 ม.ค. 2566 (20:12) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100901 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 22 ม.ค. 2566 (20:32) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100902 นางสาวกุลสตรี กอยขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 22 ม.ค. 2566 (20:40) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690100903 นางสาวปาณัท ธนู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 22 ม.ค. 2566 (20:43) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100904 นางสาวณัฏยา ภูหัวไร่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 22 ม.ค. 2566 (21:21) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690100905 นายปารินทร์ เพ็งทอง โรงเรียนบึงกาฬ 22 ม.ค. 2566 (22:27) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100906 นางสาวณัฏยา ภูหัวไร่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 22 ม.ค. 2566 (22:29) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100907 นายปารินทร์ เพ็งทอง โรงเรียนบึงกาฬ 22 ม.ค. 2566 (22:34) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100908 นายธนากร ดวงไกรวงษ์ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 22 ม.ค. 2566 (22:50) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100909 นางสาวณัฏยา ภูหัวไร่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 22 ม.ค. 2566 (22:58) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100910 นายกันต์ธร กาญจนสาร โรงเรียนอำนาจเจริญ 22 ม.ค. 2566 (23:50) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100911 นายธนโชติ ป้องศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 23 ม.ค. 2566 (00:18) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690100912 นายกันต์ธร กาญจนสาร โรงเรียนอำนาจเจริญ 23 ม.ค. 2566 (00:44) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100913 นางสาวณัฏยา ภูหัวไร่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (03:47) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6690100914 นายกิตติศักดิ์ พลเสนา โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (07:44) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100915 นายอังศุธร ทานัง โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 23 ม.ค. 2566 (08:15) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100916 นายนรธีร์ บุญมาตุ่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (08:33) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100917 นางสาววิลาวัลย์ จันทะนนตรี โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (08:35) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690100918 นายเสกสรรค์ จันวงษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 23 ม.ค. 2566 (08:45) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100919 นายวิชา เลี่ยมสกุล กระทรวงศึกษาธิการ 23 ม.ค. 2566 (09:16) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690100920 นางสาวอาริญา แสงสว่าง โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (09:21) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100921 นายโกศล รุ่งโรจน์ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 23 ม.ค. 2566 (09:47) วท.บ.เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) ผู้สมัคร
6690100922 นางสาวอลิชา พิชัยช่วง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (09:53) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690100923 นางสาวธิดารัตน์ บุญผง โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (09:53) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100924 นางสาวธนพร วินทะไชย โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 23 ม.ค. 2566 (09:58) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100925 นางสาวศุภัสสร ศรีแสนเมือง โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 23 ม.ค. 2566 (09:58) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100926 นางสาวพัชราภรณ์ ยศตะโคตร โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 23 ม.ค. 2566 (10:05) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100927 นางสาวสุพิตรา ดวงประทุม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 23 ม.ค. 2566 (10:12) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6690100928 นางสาวกิตติยาพร เกื้อสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 23 ม.ค. 2566 (10:13) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100929 นางสาวกมลรัตน์ แสนคนึง โรงเรียนนาจานศึกษา 23 ม.ค. 2566 (10:34) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100930 นางสาวจิตติมา นาสมยนต์ โรงเรียนกมลาไสย 23 ม.ค. 2566 (10:45) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690100931 นายธีรภัทร์ มาตวังแสง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 23 ม.ค. 2566 (11:05) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100932 นางสาวอรวี อังคุระษี โรงเรียนเสนางคนิคม 23 ม.ค. 2566 (11:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100933 นางสาวณัฐธยาน์ ทารักษ์ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (11:09) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690100934 นางสาวศรัญญา พยุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 23 ม.ค. 2566 (11:13) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100935 นางสาวสิรินทรา ไกรยรัตน์ โรงเรียนชนบทศึกษา 23 ม.ค. 2566 (11:15) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100936 นางสาวดวงทิพย์ ชลไพร โรงเรียนชนบทศึกษา 23 ม.ค. 2566 (11:15) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100937 นางสาวจรรยา กองพา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (11:52) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100938 นายมนตรี นิจจะพจน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (12:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100939 นายศุภกิจ วอกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 23 ม.ค. 2566 (12:26) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100940 นางสาวกนกเกษ พึ่งวาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (12:35) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690100941 นายพัฒนพงศ์ ชุมพล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (12:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100942 นายชินวัตร แป้นสุขา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (13:01) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6690100943 นางสาววิมวรรณ เภาเกาะ โรงเรียนคำม่วง 23 ม.ค. 2566 (13:01) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100944 นายธีระเทพ พลอยวิเลิศ โรงเรียนบัวขาว 23 ม.ค. 2566 (13:04) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100945 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 23 ม.ค. 2566 (13:22) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100946 นายราเชนทร์ พันธะโคตร โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (13:27) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690100947 นางสาวชญาดา กวีรัตน์ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (13:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690100948 นางสาวสุพัตรา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (13:37) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100949 นายพีรภัทร อาจมูลลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (13:53) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6690100950 นายพีระเดช กนกกาญจน์กุล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 23 ม.ค. 2566 (14:37) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100951 นางสาวนลินลักษณ์ บุญลอย โรงเรียนบรบือ 23 ม.ค. 2566 (14:47) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6690100952 นางสาวอนุธิดา วังแก้ว โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (15:04) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100953 นางสาวอัคริยา ศรีชะตา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (15:18) ค.บ.จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ผู้สมัคร
6690100954 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 23 ม.ค. 2566 (16:18) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100955 นางสาวพัชราภา แก้วก่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (16:21) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100956 นางสาวดังหทัย ดังเหวียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (16:26) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690100957 นางสาวพัชราภา แก้วก่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (16:29) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690100958 นางสาวณัฐณิชา ทานา โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (16:40) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100959 นางสาวลักษณารีย์ ภูหมื่น โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 ม.ค. 2566 (17:11) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690100960 นางสาวธัญชนก แพงโนนทอง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 23 ม.ค. 2566 (17:18) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690100961 นายธนพศ อิ่นคำ โรงเรียนชนบทศึกษา 23 ม.ค. 2566 (18:04) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690100962 นายจรูญวิทย์ ยงย่ย วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 23 ม.ค. 2566 (18:29) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100963 นายพีรพัฒน์ เล่ห์กล โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก 23 ม.ค. 2566 (18:33) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690100964 นางสาวศิริลักษณ์ อัปมาเถ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (18:37) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6690100965 นางสาวนุชรี ศิริเชษฐ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 23 ม.ค. 2566 (18:54) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690100966 นายวิทยา อุปพงค์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 23 ม.ค. 2566 (19:02) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690100967 นางสาวกัลยกร รอดแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ 23 ม.ค. 2566 (19:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100968 นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพชร โรงเรียนวาสนาศึกษา 23 ม.ค. 2566 (19:14) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690100969 นายจรูญวิทย์ ยงย่ย วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 23 ม.ค. 2566 (19:51) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100970 นายพีระพัฒน์ ปานนพภา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 23 ม.ค. 2566 (19:57) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690100971 นางสาวอริสรา รังมาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 23 ม.ค. 2566 (19:58) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100972 นายภานุพรรณ อนันเอื้อ โรงเรียนกมลาไสย 23 ม.ค. 2566 (20:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690100973 นางสาวอริสรา รังมาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 23 ม.ค. 2566 (20:04) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100974 นางสาวอริสรา รังมาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 23 ม.ค. 2566 (20:05) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100975 นายทินกร โหประยูร โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 ม.ค. 2566 (20:20) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100976 นายธนาวุฒิ หาดจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (20:24) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100977 นายพรหมพิทักษ์ พันธ์ทุม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 23 ม.ค. 2566 (20:30) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690100978 นายโชคศิริ บุญเนตร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 23 ม.ค. 2566 (21:26) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690100979 นางสาวกัญญาภัค จันทร์หอม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (21:28) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100980 นางสาววชิรญา ชุปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 23 ม.ค. 2566 (22:01) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100981 นางสาววิยะดา ชัยหาญ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 23 ม.ค. 2566 (22:36) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690100982 นางสาวบุษกร ชาพิภักดิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (23:13) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100983 นายธนากร ดวงไกรวงษ์ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 24 ม.ค. 2566 (00:11) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690100984 นางสาวพชรพร ลุสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 ม.ค. 2566 (02:09) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100985 นายชัยวัฒน์ นันทะเขต วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 24 ม.ค. 2566 (08:33) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690100986 นางสาวนัสนันท์ แน่นอุดร โรงเรียนบัวใหญ่ 24 ม.ค. 2566 (08:37) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100987 นางสาวจิราภรณ์​ สู้ศึก โรงเรียน​นา​จาน​ศึกษา​ 24 ม.ค. 2566 (09:15) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690100988 นายธนายุทธ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 24 ม.ค. 2566 (09:26) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100989 นางสาวชลธิชา ศรีไวทย์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (09:30) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690100990 นางสาวอาทิตยา เลียบกระโทก โรงเรียนพล 24 ม.ค. 2566 (09:30) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690100991 นางสาวบัณฑิตา ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 24 ม.ค. 2566 (09:32) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100992 นางสาวปณัฐดา แผลงฤทธิ์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 24 ม.ค. 2566 (09:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100993 นางสาวนัชชา ผาริโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 24 ม.ค. 2566 (09:54) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690100994 นางสาววิลาวัลย์ จันทะนนตรี โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (10:01) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690100995 นางสาวดาวารี วิชเฟื่อง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (10:07) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690100996 นายสุทธิพงษ์ เจือจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (10:12) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690100997 นางสาวกิตติยาพร เกื้อสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 ม.ค. 2566 (10:22) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690100998 นางสาวสุรัญชนา พรมนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 24 ม.ค. 2566 (10:28) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690100999 นางสาววิภาวดี ยุบลนารถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 24 ม.ค. 2566 (10:46) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690101000 นายกฤษณพงษ์ มาลาวงค์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (10:50) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690101001 นางสาวชลธิชา ชูสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 24 ม.ค. 2566 (11:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101002 นายอภิสิทธิ์ คนซื่อ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 24 ม.ค. 2566 (11:09) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690101003 นางสาวศิริประภา มหาไชย โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 24 ม.ค. 2566 (11:14) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101004 นางสาวอภิสรา รุ่งเรือง โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (11:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101005 นางสาวจิรนันท์ สงคราม โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 24 ม.ค. 2566 (11:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101006 นางสาวพิมพ์พิชชาภัส เจริญยิ่ง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (11:36) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690101007 นางสาวอมิตา ลีนาค โรงเรียนวาปีปทุม 24 ม.ค. 2566 (11:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101008 นางสาวพิมพ์ชนก สมชาติ โรงเรียนผดุงนารี 24 ม.ค. 2566 (11:57) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101009 นางสาวดวงเดือน รัตนนท์ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 24 ม.ค. 2566 (12:03) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101010 นางสาวจิตรทิพย์ วงพิจิตร โรงเรียนเสนางคนิคม 24 ม.ค. 2566 (12:07) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6690101011 นางสาวณัฐวดี แจ่มจันทร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (12:11) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101012 นางสาววราภรณ์ กาสารัง โรงเรียนบัวขาว 24 ม.ค. 2566 (12:16) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101013 นางสาวมลธิดา พลอยกระโทก โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 24 ม.ค. 2566 (12:17) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101014 นางสาวเจนจิรา ชีพอุบัติ โรงเรียนนาจานศึกษา 24 ม.ค. 2566 (12:21) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690101015 นายพชร หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 24 ม.ค. 2566 (12:23) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6690101016 นางสาวโสภิตา โพธิ์ศรี โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (12:48) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690101017 นายโกศล รุ่งโรจน์ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 24 ม.ค. 2566 (12:53) วท.บ.เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) ผู้สมัคร
6690101018 นายเชษฐภัทร อวดกล้า โรงเรียนภูเขียว 24 ม.ค. 2566 (13:04) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101019 นางสาวมานิตา คำพะไม โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (13:04) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6690101020 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (13:26) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101021 นางสาววิภาวดี ยุบลนารถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 24 ม.ค. 2566 (13:30) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101022 นางสาวสุนิตา จันใด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (13:32) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101023 นายกิตติทัต เมินขุนทด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 24 ม.ค. 2566 (13:34) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101024 นายนัทธพงศ์ พันธะมุย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (13:52) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690101025 นางสาวสราญจิต โกฮวดเฮง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 24 ม.ค. 2566 (14:05) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101026 นางสาวศิริประภา มหาไชย โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 24 ม.ค. 2566 (14:26) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101027 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 24 ม.ค. 2566 (14:29) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690101028 นายอโณทัย วันนา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 24 ม.ค. 2566 (15:00) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690101029 นางสาวบัณฑิตา พันธ์สีภูมิ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (15:10) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690101030 นางสาวศิริประภา ทามาตย์ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (15:16) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690101031 นายโกมินทร์ เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (15:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101032 นายโกมินทร์ เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (15:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101033 นางสาวสุภาวดี นาบุต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 24 ม.ค. 2566 (16:23) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690101034 นางสาววชิราภรณ์ สารีสุข โรงเรียนทรายทองวิทยา 24 ม.ค. 2566 (16:59) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101035 นายสุริยา สร้อยทอง โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 24 ม.ค. 2566 (17:09) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101036 นายกิตติทัต เมินขุนทด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 24 ม.ค. 2566 (17:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101037 นางสาวชาลิสา คำจันดี โรงเรียนวาปีปทุม 24 ม.ค. 2566 (18:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101038 นายนัทธพงศ์ พันธะมุย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (18:29) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101039 นางสาวชุติมา บุญมานะ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (18:34) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101040 นายกานต์กวินท์ สมพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (18:34) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101041 นายบดินทร์ชัย สมภักดี โรงเรียนมัญจาศึกษา 24 ม.ค. 2566 (18:56) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690101042 นางสาวสุพัตรา นาศรี โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 24 ม.ค. 2566 (19:05) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101043 นายสุทิน เกษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 24 ม.ค. 2566 (19:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101044 นายอนุชา บุดดาชัย โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (19:13) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690101045 นายธนากร อุดม​ชัย​ โรงเรียน​มหาชัย​พิทยาคาร​ 24 ม.ค. 2566 (19:34) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6690101046 นางสาววริษฐา ด้วงพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 24 ม.ค. 2566 (20:32) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690101047 นายศรัญญา เลิศลิขิตวรพงศ์ โรงเรียนบ้านไผ่ 24 ม.ค. 2566 (20:35) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6690101048 นางสาวญาโณทัย คำสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 24 ม.ค. 2566 (20:54) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101049 นายวานิช นาถาบำรุง โรงเรียนคำเตยวิทยา 24 ม.ค. 2566 (20:54) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101050 นางสาวญาโณทัย คำสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 24 ม.ค. 2566 (21:05) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101051 นางสาวอธิชา ทุยน้ำเที่ยง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 24 ม.ค. 2566 (21:22) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690101052 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พลชัยเรือน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 24 ม.ค. 2566 (21:34) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101053 นายธนโชติ ป้องศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 24 ม.ค. 2566 (21:52) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101054 นายเอกรัฐภูมิ เพ็งแจ่ม โรงเรียนกำแพง 24 ม.ค. 2566 (22:43) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101055 นางสาวลัดดา สาลีรัมย์ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (22:55) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ผู้สมัคร
6690101056 นางสาวพัชรพร น้อยเสนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (23:30) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690101057 นางสาวปัณฑิตา เมฆกกตาล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 24 ม.ค. 2566 (23:31) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690101058 นางสาวสุธาดา ดวงสี โรงเรียนกันทรวิชัย 24 ม.ค. 2566 (23:32) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690101059 นายกรกวี ดาราทอง โรงเรียนผดุงนารี 24 ม.ค. 2566 (23:40) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101060 นางสาวปารวี อันภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 25 ม.ค. 2566 (00:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101061 นายธนากร ดวงไกรวงษ์ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 25 ม.ค. 2566 (00:11) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101062 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (06:54) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690101063 นางสาวสุรัญชนา พรมนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 25 ม.ค. 2566 (07:00) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101064 นางสาวเกสราพร อัปมาเก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 25 ม.ค. 2566 (07:46) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6690101065 นางสาวนิศารัตน์ สินสุพรรณ โรงเรียนผดุงนารี 25 ม.ค. 2566 (08:36) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101066 นายบัณฑิต กุลธินี โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 25 ม.ค. 2566 (08:54) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101067 นางสาววชิรญา ชุปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 25 ม.ค. 2566 (09:28) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101068 นางสาวรุ่งนภา เปจิตตัง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (09:31) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6690101069 นางสาวกนกวรรณ อาจวิเชียร โรงเรียนสตรีศึกษา 25 ม.ค. 2566 (10:03) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101070 นางสาวณัฐธิดา เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนภูเขียว 25 ม.ค. 2566 (10:30) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101071 นางสาวบุษยมาศ นนทะดี โรงเรียนวาปีปทุม 25 ม.ค. 2566 (10:31) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690101072 นางสาวสิรินภา ลาภารัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 25 ม.ค. 2566 (10:38) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690101073 นางสาวพรทิพย์ จุ่ยละอุ่น โรงเรียนผดุงนารี 25 ม.ค. 2566 (10:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690101074 นายเชษฐภัทร อวดกล้า โรงเรียนภูเขียว 25 ม.ค. 2566 (10:51) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101075 นายอภิรักษ์ ซารี โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (11:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101076 นางสาวอติพร คงวิเชียร โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 25 ม.ค. 2566 (11:12) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101077 นางสาวมนัสนันท์ เขตต์จำนงค์ โรงเรียนสามชัย 25 ม.ค. 2566 (11:19) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101078 นายอภิสิทธิ์ พรมศรี โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (11:19) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101079 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 25 ม.ค. 2566 (11:20) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6690101080 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 25 ม.ค. 2566 (11:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101081 นางสาวกัญญาภัค แคนติ โรงเรียนนามนพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (11:42) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101082 นางสาวนุชนาฏ สีด่าง โรงเรียนผดุงนารี 25 ม.ค. 2566 (12:04) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690101083 นางสาวพัทธมน มิ่งคำ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 25 ม.ค. 2566 (12:08) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101084 นางสาวกัญญาภัค แคนติ โรงเรียนนามนพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (12:23) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690101085 นางสาวอาทิตยา เลียบกระโทก โรงเรียนพล 25 ม.ค. 2566 (12:30) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690101086 นางสาวแว่นฟ้า จันทโยธา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 25 ม.ค. 2566 (12:40) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690101087 นางสาวณัฐธิดา อามาตย์เสนา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 25 ม.ค. 2566 (12:40) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690101088 นางสาววรรณวิษา รักษากุล โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (12:55) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690101089 นางสาวญาณิดา กองเเก้ว โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (13:07) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6690101090 นายสุครินทร์ ศุภวิเศษ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (13:09) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6690101091 นายไพชยนต์ บุบผามาตานัง โรงเรียนพุทไธสง 25 ม.ค. 2566 (13:11) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101092 นายอานันตศักดิ์ โรจนะชาลี โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 25 ม.ค. 2566 (13:24) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101093 นางสาวศรีสุดา พิกุลทอง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (13:28) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6690101094 นายอาทิตย์ แคงสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (13:52) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6690101095 นายไพชยนต์ บุบผามาตานัง โรงเรียนพุทไธสง 25 ม.ค. 2566 (13:52) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101096 นายธนายุทธ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 25 ม.ค. 2566 (14:44) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101097 นางสาวญาณศา พันธ์โนนงิ้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 25 ม.ค. 2566 (15:31) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690101098 นางสาวศิริประภา เที่ยงพรม บรบือวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (15:47) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690101099 นางสาวรัตน์ชนก มาลิสา โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 25 ม.ค. 2566 (16:41) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690101100 นางสาวสุพัตตา วงค์หนองแวง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 ม.ค. 2566 (16:46) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101101 นางสาวกรกนก ปรือทอง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 25 ม.ค. 2566 (17:18) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690101102 นางสาวลลิตา แฮดสีทา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 25 ม.ค. 2566 (17:30) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690101103 นางสาวพาขวัญ จันทเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 25 ม.ค. 2566 (18:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101104 นายนิติภูมิ พวงจำปี โรงเรียนวาปีปทุม 25 ม.ค. 2566 (18:54) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101105 นางสาวนิภาพร เวียงนนท์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (19:12) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6690101106 นางสาวเอวิตา ศรีบุญเรือง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (20:50) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6690101107 นางสาวพรทิพย์ ละครชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 25 ม.ค. 2566 (21:44) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101108 นางสาวนัชชา ผาริโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 25 ม.ค. 2566 (22:43) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101109 นายธนธรณ์ เกษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 25 ม.ค. 2566 (23:39) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101110 นางสาวธัญรดา พิมพะสาลี โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (01:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101111 นางสาวกัลยา แสงร้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 26 ม.ค. 2566 (07:31) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690101112 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (09:08) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6690101113 นางสาวชนิกา ภูอองทอง โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (09:55) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101114 นางสาวบัณฑิตา ดอนสินเพิ่ม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 26 ม.ค. 2566 (10:16) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101115 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (10:36) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101116 นายชัยวัฒน์ เพิ่มขึ้น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 ม.ค. 2566 (10:49) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101117 นางสาวแพรนภา คนใหญ่ โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (11:02) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6690101118 นายอนุชา บุดดาชัย โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:03) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690101119 นางสาวปภาวิณี เยาวพันธ์ โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (11:12) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690101120 นางสาวพรพิมล พรมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:29) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6690101121 นางสาวพิยดา จันทร์ปัญญา โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 26 ม.ค. 2566 (11:31) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101122 นางสาวปาริชาติ โพธิ์งาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:58) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101123 นางสาวปริม สุทธิประภา วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 26 ม.ค. 2566 (12:21) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6690101124 นางสาวจิรนันท์ ตำรารัมย์ โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (12:37) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690101125 นางสาวปณิตา ฆ้องคำ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (12:50) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6690101126 นางสาวธัญชนก แสนสุด โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (13:15) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101127 นางสาวบุษยาภิเษก สิงห์สกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (14:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6690101128 นายณัฐดนัย จิตจักร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (15:08) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101129 นางสาวมณีวรรณ จรรยา โรงเรียนยางวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:10) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101130 นายพลพล ชายศรี โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (15:22) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101131 นางสาวทิฆัมพร สีดีวงศ์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (16:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101132 นายพีร์ระพงษ์ มีที โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (16:29) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101133 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (16:42) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101134 นางสาวพัชราภา นาสมชัย โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (17:09) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101135 นางสาวพัสสรีพร ประกายสี โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (17:21) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101136 นางสาวอาทิตยา เลียบกระโทก โรงเรียนพล 26 ม.ค. 2566 (17:59) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101137 นางสาวธนาพร สอนคำหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 26 ม.ค. 2566 (18:16) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101138 นางสาวนันทชพร บัวโชติ โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (18:29) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101139 นางสาวเอมอร กระดานราษฎร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (18:37) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690101140 นางสาวเอื้อมพร ภูเหลื่อม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 2566 (19:38) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101141 นายประชาธิปไตย วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 26 ม.ค. 2566 (20:03) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101142 นายวชิรวิทย์ วงศ์ภักดี วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 26 ม.ค. 2566 (20:46) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6690101143 นายภัควัชร ชารี โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (21:21) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6690101144 นายณัฐสิทธิ์ สอยโว โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (21:52) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101145 นายกรกวี ดาราทอง โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (21:52) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101146 นางสาวรัชนีกร พันแคน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (22:00) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101147 นายจักรภัทร แพงภูงา โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 27 ม.ค. 2566 (08:10) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690101148 นางสาวพรนิภา คล่องดี โรงเรียนหัวโทนวิทยา 27 ม.ค. 2566 (10:12) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101149 นางสาวนิทธิวดี ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (10:16) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101150 นางสาวรัชนีกร พันแคน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 27 ม.ค. 2566 (10:53) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101151 นางสาวอาทิตยา วรรณสินธุ์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (10:53) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101152 นางสาวฐิติรัตน์ ปักเขมายัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (11:00) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101153 นางสาวนัชชา ผาริโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 27 ม.ค. 2566 (12:10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6690101154 นางสาวนัฏฌาพรรณ สิทธิจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 27 ม.ค. 2566 (12:30) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101155 นางสาวณัฐริกา สาโอบอ้อม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 27 ม.ค. 2566 (12:30) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690101156 นายกฤตภาส สิริพัฒนโรจน์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 ม.ค. 2566 (14:39) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690101157 นายนิติพงศ์ บุญคำมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 27 ม.ค. 2566 (15:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101158 นายสรรพสรรณ์ ช่างคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 27 ม.ค. 2566 (15:15) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101159 นายธนายุทธ์ ชาชุวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 27 ม.ค. 2566 (17:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101160 นางสาวกัลยกร รอดแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ 27 ม.ค. 2566 (18:01) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101161 นายณัฐดนัย จิตจักร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 27 ม.ค. 2566 (19:08) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101162 นายณัฐนนท์ มูลติ๊บ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 27 ม.ค. 2566 (19:09) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101163 นางสาวศินีนารถ คะเซ็นแก้ว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (09:49) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101164 นางสาวพิยดา จันทร์ปัญญา โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 28 ม.ค. 2566 (11:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101165 นางสาวสุมินตรา มาสา โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (11:49) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690101166 นางสาวนุชนาฏ สีด่าง โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (12:26) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6690101167 นายอนุกูล มาสุขา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (12:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101168 นางสาวชลธิชา ศรีไวทย์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (12:44) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690101169 นางสาวนิทธิวดี ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (13:25) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101170 นายอัครวัฒน์ พิมพ์เทศ โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (14:11) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101171 นางสาวนิทธิวดี ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (14:35) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6690101172 นางสาวศศิฉาย ติงสะ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 28 ม.ค. 2566 (14:58) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690101173 นางสาวบัณฑิตา นระชาญ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 28 ม.ค. 2566 (15:24) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101174 นางสาวอารียา หานุสิงห์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 28 ม.ค. 2566 (15:25) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101175 นางสาวเฉลิมพร วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (17:07) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6690101176 นางสาวนัชชา ผาริโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 28 ม.ค. 2566 (17:18) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101177 นายพีระยุทธ สุทธิสุวรรณ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (17:49) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101178 นางสาวศุภิสรา ธิภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 28 ม.ค. 2566 (18:12) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101179 นางสาวธนภัค บุญกระจ่าง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 28 ม.ค. 2566 (18:42) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101180 นางสาววิภาดา คงเกิด วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 28 ม.ค. 2566 (19:47) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101181 นายพีร์ระพงษ์ มีที โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (19:52) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101182 นายวิศวะ รัดทิพย์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (21:05) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101183 นางสาวกนกวรรณ ศรีสร้างคอม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (21:21) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101184 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (21:34) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101185 นายวัชรวิทย์ คำพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 ม.ค. 2566 (21:37) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101186 นางสาวจรรยา กองพา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (22:27) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101187 นางสาวสุพัตรา สังทองห้าว โรงเรียนวาปีปทุม 29 ม.ค. 2566 (07:57) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101188 นายกานต์กวินท์ สมพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 29 ม.ค. 2566 (10:12) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6690101189 นางสาวจิรนันท์ สงคราม โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 29 ม.ค. 2566 (10:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101190 นายศุภกิจ วอกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 29 ม.ค. 2566 (11:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6690101191 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 29 ม.ค. 2566 (13:24) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101192 นายธีรภัทร วรรณวงศ์ โรงเรียนกมลาไสย 29 ม.ค. 2566 (14:36) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6690101193 นายมนตรี นิจจะพจน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (14:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101194 นางสาวโชติกา สุดน้อย โรงเรียนกุฉินารายณ์ 29 ม.ค. 2566 (14:42) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6690101195 นางสาวพชรพร ลุสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 ม.ค. 2566 (15:43) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101196 นายทรรศวรรษ มูลสระดู่ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 29 ม.ค. 2566 (16:51) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101197 นายนพรัตน์ แสนกล้า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (18:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101198 นางสาวศุภิสรา ธิภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 29 ม.ค. 2566 (18:27) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101199 นางสาวบุษยมาศ นนทะดี โรงเรียนวาปีปทุม 29 ม.ค. 2566 (18:46) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101200 นางสาวสุภาทิพย์ แสงสี โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 29 ม.ค. 2566 (19:01) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101201 นางสาวกุลณัฐร์ บัวเพชร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 29 ม.ค. 2566 (19:02) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101202 นายอรรถวัต สอนบาล วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 29 ม.ค. 2566 (19:06) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6690101203 นางสาวอิสราลักษณ์ พี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 29 ม.ค. 2566 (19:36) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690101204 นายณัฐดนัย จิตจักร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 29 ม.ค. 2566 (20:45) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101205 นางสาวเนตรนภา มาลี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (21:27) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101206 นายภูริภัทร์ โคติเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 30 ม.ค. 2566 (01:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101207 นายพชร หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (01:55) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6690101208 นางสาววันวิสาข์ นีระพจน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 30 ม.ค. 2566 (06:39) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101209 นางสาวธิดารัตน์ บุญผง โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (10:20) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101210 นางสาววชิรญา ชุปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566 (10:40) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101211 นางสาวธนภัค บุญกระจ่าง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 30 ม.ค. 2566 (11:21) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101212 นางสาวพัชราภา แก้วก่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 ม.ค. 2566 (12:01) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101213 นางสาวดังหทัย ดังเหวียน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 ม.ค. 2566 (12:05) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101214 นางสาวนิทธิวดี ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 ม.ค. 2566 (12:23) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101215 นายพีร์ระพงษ์ มีที โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (12:40) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6690101216 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 30 ม.ค. 2566 (13:24) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101217 นางสาวนิติญา แสงสว่าง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (13:48) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6690101218 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 30 ม.ค. 2566 (14:31) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101219 นางสาวจิรวัฒน์ ศิริบำรุง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 30 ม.ค. 2566 (15:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101220 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (15:16) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101221 นายอภิวิชญ์ คำศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 ม.ค. 2566 (15:23) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101222 นายกฤษฎา ดวงพันนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 30 ม.ค. 2566 (16:00) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101223 นางสาวญาโณทัย คำสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 ม.ค. 2566 (16:31) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101224 นางสาวไอลดา คล้ายฉ่ำ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 30 ม.ค. 2566 (16:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101225 นางสาวเรลดา สุขสบาย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (16:53) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101226 นางสาวพัชราภา นาสมชัย โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (16:58) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101227 นายอภิรักษ์ ซารี โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (17:53) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101228 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 30 ม.ค. 2566 (17:58) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101229 นางสาวปณัฐดา แผลงฤทธิ์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 30 ม.ค. 2566 (18:45) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101230 นางสาววารุณี สิงห์สุวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (20:08) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690101231 นางสาวพิชญ์นาฎ คู่แก้ว โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (20:21) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101232 นายกัสกร กองสุข โรงเรียนสตรีศึกษา 30 ม.ค. 2566 (20:26) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101233 นางสาวอรรถยา ศาลางาม โรงเรียนโนนราษีวิทยา 30 ม.ค. 2566 (20:34) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690101234 นางสาวนัทธิชา ทำบุญ โรงเรียนสตรีศึกษา 30 ม.ค. 2566 (21:04) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101235 นางสาวสุธิดา โคษารัตน์ วิทยาวัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 30 ม.ค. 2566 (22:19) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6690101236 นางสาวปณัฐดา แผลงฤทธิ์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 30 ม.ค. 2566 (22:23) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101237 นายธนพล อินทรสมบัติ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 30 ม.ค. 2566 (23:15) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101238 นายกอบชัย คุ้มแวง วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 30 ม.ค. 2566 (23:59) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101239 นายกฤษฎา ดวงพันนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 31 ม.ค. 2566 (08:27) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6690101240 นายนัฐวุฒิ ประชาชิต โรงเรียนร่องคำ 31 ม.ค. 2566 (09:32) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101241 นางสาววิไลลักษณ์ ยะพลหา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 31 ม.ค. 2566 (09:36) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101242 นายภูวิศ พาหนวด โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (10:28) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6690101243 นายกฤษฎา ดวงพันนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 31 ม.ค. 2566 (11:09) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101244 นายTeerapong Komkham โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (11:09) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6690101245 นางสาวพรรณทิพา คนคิด โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 31 ม.ค. 2566 (11:23) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101246 นายภูวิศ พาหนวด โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (11:32) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6690101247 นางสาวนัทธมน จุมพลน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (11:43) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101248 นางสาวณัฐณิชา ทองภูเวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 31 ม.ค. 2566 (11:48) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101249 นางสาววรินดา กลิ่นปรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 31 ม.ค. 2566 (11:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101250 นางสาวชลนิธา เหล่าจูม โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (13:11) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101251 นางสาวชลนิธา เหล่าจูม โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (13:16) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101252 นางสาวอุไรวรรณ ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:46) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101253 นางสาวพัชราภา เวียงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:54) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101254 นางสาวกัลยาภรณ์ โฮชิน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (15:10) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101255 นายกานต์กวินท์ สมพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (15:49) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101256 นางสาวเขมิกา วงศ์ธรรม โรงเรียนสตรีศึกษา 31 ม.ค. 2566 (16:13) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101257 นางสาวพิมแพรวา คำก้อน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (16:14) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101258 นายสุริยา รังนาเเพง โรงเรียนร่องคำ 31 ม.ค. 2566 (16:33) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6690101259 นายสุทธิชาติ ศรีสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (16:38) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101260 นางสาวณัฐธิดา ถินมานัด โรงเรียนร่องคำ 31 ม.ค. 2566 (16:53) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101261 นางสาวจันทร์ธิดา ศรีทองจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (18:12) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101262 นางสาวณัฐณิชา ปะติตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 31 ม.ค. 2566 (18:48) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6690101263 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (19:15) วท.บ.สถิติศาสตร์ประยุกต์ ผู้สมัคร
6690101264 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (19:26) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101265 นายวีรยุทธ ประเสริฐแก้ว โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (19:48) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6690101266 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 31 ม.ค. 2566 (20:01) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6690101267 นางสาวนันทชพร บัวโชติ โรงเรียนกมลาไสย 31 ม.ค. 2566 (20:25) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101268 นางสาวลักษมณ ภูสีทอง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (20:28) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101269 นายจิรายุ สุวรรณศรี โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 31 ม.ค. 2566 (20:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101270 นายรัชภูมิ ดีพลงาม วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 31 ม.ค. 2566 (21:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101271 นางสาวเนรัญชลา รู้ปัญญา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น 31 ม.ค. 2566 (21:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101272 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:22) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101273 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:24) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101274 นางสาวชนิษฐา กลมกล่อม โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (21:30) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690101275 นางสาวนันทชพร บัวโชติ โรงเรียนกมลาไสย 31 ม.ค. 2566 (21:32) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101276 นางสาวณิชชา บุตรพรม โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (21:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101277 นางสาวพิยดา ทุ่งมน โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (22:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101278 นางสาวอาทิตยาภรณ์ วงค์เชียงยืน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 31 ม.ค. 2566 (22:15) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101279 นางสาวนิราภรณ์ อินทร์สวาท โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 ม.ค. 2566 (22:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6690101280 นางสาววิไลลักษณ์ ยะพลหา โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 6 ก.พ. 2566 (09:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101281 นายอภิสิทธิ์ แสนสุภา โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (10:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101282 นางสาวฐิติมา สารเลา โรงเรียนกุฉินารายณ์ 6 ก.พ. 2566 (13:46) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6690101283 นายปริชญ์ บาริศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 6 ก.พ. 2566 (13:48) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101284 นางสาวปัญจวรรณ ทดนาที วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 6 ก.พ. 2566 (16:48) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6690101285 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (19:56) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101286 นางสาวนภัสสร พิมาย โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 7 ก.พ. 2566 (09:32) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6690101287 นางสาวนิฐิวดี ไชยมาลี โรงเรียนร่องคำ 7 ก.พ. 2566 (09:58) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6690101288 นางสาวปิยะธิดา วงษ์จันลา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (12:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101289 นางสาวณัฐธิชา มารีวัลย์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 7 ก.พ. 2566 (15:24) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6690101290 นางสาวณัฐธิกานต์ คุณชื่น โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (17:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101291 นางสาวสุนิสา อ่อนบุญ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (17:51) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6690101292 นางสาวกุลณัฐ นามสีอุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 ก.พ. 2566 (17:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101293 นางสาววิภาดา เพ็งปอภาร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2566 (19:05) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6690101294 นางสาวรัตนา อริยะ วิทยาลัยเทคนิคนิคเขมราฐ 7 ก.พ. 2566 (21:05) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101295 นางสาวปาลิตา ชุมแสน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ก.พ. 2566 (21:36) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101296 นางสาวศุภาพร รัตนพลที โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (22:24) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101297 นางสาวมุฑิตา ตาลหอม วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 8 ก.พ. 2566 (08:32) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6690101298 นายธีรวัฒน์ แก้วกา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 8 ก.พ. 2566 (08:47) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101299 นายฉัตรดนัย แสงงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 8 ก.พ. 2566 (10:24) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101300 นางสาวนิฐิวดี ไชยมาลี โรงเรียนร่องคำ 8 ก.พ. 2566 (10:31) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6690101301 นางสาวพนิตพร ปิตตาทะโน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 8 ก.พ. 2566 (10:47) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6690101302 นายวิศรุต เพาพาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 8 ก.พ. 2566 (11:07) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6690101303 นางสาวเอมอร กระดานราษฎร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 8 ก.พ. 2566 (11:11) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6690101304 นายสุพจน์ ปองตี โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (12:56) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6690101305 นางสาวจิตรัตน์ดา อินทร์กุล โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (19:05) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6690101306 นางสาวกนกพรรณ พ่อชมภู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 8 ก.พ. 2566 (19:22) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6690101307 นายสุทธิพงษ์ เจือจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (20:04) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101308 นางสาวณัฐธิชา มารีวัลย์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 8 ก.พ. 2566 (20:22) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6690101309 นางสาวpattarawan r วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 8 ก.พ. 2566 (21:30) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101310 นางสาวกนกอร ชารี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 8 ก.พ. 2566 (21:56) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6690101311 นางสาวศุภาพร รัตนพลที โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (22:28) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6690101312 นายศรายุท ผิวเหลือง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (23:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6690101313 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 9 ก.พ. 2566 (07:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6690101314 นางสาวพชรพร ลุสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ก.พ. 2566 (09:45) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6690101315 นายจิรศักดิ์ ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 9 ก.พ. 2566 (10:18) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6690101316 นางสาววิภาดา เอกรักษา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 9 ก.พ. 2566 (11:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101317 นายปริชญ์ บาริศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 9 ก.พ. 2566 (12:41) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101318 นางสาวอธิชา ภูชมชื่น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (13:15) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101319 นายอนุชา ดวงพรม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 9 ก.พ. 2566 (16:24) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6690101320 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 9 ก.พ. 2566 (17:27) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6690101321 นางสาวจิดาภา ระดาเสริฐ โรงเรียนร่องคำ 10 ก.พ. 2566 (09:07) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6690101322 นางสาวสุวิชญา ยุบลไสย โรงเรียนร่องคำ 10 ก.พ. 2566 (09:13) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690101323 นางสาวนาตยาณี มลามาตย์ โรงเรียนร่องคำ 10 ก.พ. 2566 (09:18) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6690101324 นางสาวไปรยา ศรีดาเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 10 ก.พ. 2566 (12:58) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6690101325 นางสาวสุกัญญา นาชัย โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 10 ก.พ. 2566 (17:13) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6690101326 นางสาววิภาดา เอกรักษา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ก.พ. 2566 (17:20) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) ผู้สมัคร
6690101327 นายชนาธิป ชาติชำนาญ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (21:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6690101328 นางสาวเพชรมณี เวียงสิมา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 11 ก.พ. 2566 (07:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6690101329 นายนิวัฒน์​ เศรษฐากา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 11 ก.พ. 2566 (10:07) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6690101330 นางสาวมลธิกานต์ มีหา โรงเรียนบรบือ 11 ก.พ. 2566 (10:51) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6690101331