เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 1 ธ.ค. 2565 (15:24)
  • อ่านไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 4 พ.ย. 2565 (07:37)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 30 ก.ย. 2565 (16:35)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 14 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 14 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:01
STEP 2 4. วันสอบ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 14 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

13

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

6

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

4

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

3

รวม51 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ