Quota เรียนดี-นักกีฬา-ความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

กรุณาอ่านก่อนสมัครเรียน

     คุณสมบัติด้านความรู้
        ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
     คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
        (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
        (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
        (3) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
                ข. เป็นผู้เสื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
        (4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะต่อไปนี้
                ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
                ข. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
                ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
     คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
        (1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
        (2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือสายศิลป์คำนวณ

          2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย

          2.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา รับผู้ที่กำลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย

          3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย
             คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
             สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

          3.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา รับผู้ที่กำลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.ทุกสาขา และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย
             คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
                (1) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงนก่อสร้าง และ สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
                (2) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคุณสมบัติตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ

          3.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่าทางช่างอุตสาหกรรม เทียบเข้าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย
             คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
                สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่สำกำลังศึกอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิซา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

          4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีสาขาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา รับผู้ที่เป็นผู้ทั่วไปหรือคนพิการ
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย

          4.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเทียบเข้าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี)
             คุณสมบัติด้านความรู้
                (1) ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
                (2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
             คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
                (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
                (3) มีความประพฤติเรียบร้อย