โครงการ กศ.บป.

สถิติการสมัครเรียน

รอบ โครงการ กศ.บป. ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
32 2
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
13 2
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
33 3
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
124 34
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
32 3
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
55 12
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
75 44
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
15 2
รวมทั้งหมด
379
102