รับตรงอิสระ 1

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงอิสระ 1 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
3190 1724
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
270 110
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
212 91
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
368 177
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
410 202
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
211 102
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
184 96
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
303 177
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
183 122
รวมทั้งหมด
5331
2801