โครงการ กศ.บป.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 6 ม.ค. 2566 (07:16)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 3 มกราคม 2566 เวลา 08:00 ถึง 5 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 10 มกราคม 2566 เวลา 08:00 ถึง 5 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30
STEP 2 4. วันสอบ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00 ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00 ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 17 มิถุนายน 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 17 - 17 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 24 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

32

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

13

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

33

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

124

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

32

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

55

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

75

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

15

รวม379 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ