เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 1 ธ.ค. 2565 (15:22)
  • อ่านไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 4 พ.ย. 2565 (07:18)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 30 ก.ย. 2565 (16:35)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 14 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 14 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00:01
STEP 2 4. วันสอบ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 ถึง 16 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

30

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

25

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

15

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

14

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

13

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

3

รวม120 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ