Quota สาธิต มรม.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6640100001 นางสาวสุชานันท์ สุโพธิ์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (09:00) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6640100003 นายศุภเสกข์ โพธิมาตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 10 ต.ค. 2565 (20:44) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6640100005 นางสาวดวงกมล ทัพธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 ต.ค. 2565 (11:52) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6640100006 นางสาววริษา ดวนใหญ่ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 11 ต.ค. 2565 (12:21) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6640100007 นางสาวพรรณพนัช ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 ต.ค. 2565 (16:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6640100008 นางสาวพัชราภา กระแสกาญจน์ กศน.อุบลราชธานี 11 ต.ค. 2565 (19:35) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6640100009 นางสาวพรนภา บุญบำรุง โรงเรียนภูเรือวิทยา 12 ต.ค. 2565 (07:23) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6640100010 นางสาวจิรภิญญา โกนากัน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (08:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6640100011 นางสาวพัชราพร อินลี โรงเรียนปทุมราชวงศา 12 ต.ค. 2565 (08:40) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6640100012 นางสาวสุธาวัลย์ โสรัมย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 ต.ค. 2565 (11:38) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6640100013 นางสาววิมลสิริ รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (11:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6640100014 นางสาวอภิญญา พิมพ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 ต.ค. 2565 (18:45) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6640100015 นางสาวอภิสรา วิชาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 ต.ค. 2565 (19:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6640100016 นางสาวภูษิตา รัดเสนสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 ต.ค. 2565 (19:43) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6640100017 นางสาวอรัญญา สิงห์คำ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6640100018 นายมูฮัมหมัด สงวนสินธุ์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 13 ต.ค. 2565 (11:32) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6640100019 นายกษิดิศ จันทฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 13 ต.ค. 2565 (13:47) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6640100021 นางสาวปุณยนุช รู้รักษา โรงเรียนพระแก้ววิทยา 13 ต.ค. 2565 (20:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6640100024 นางสาวพัชราพรรณ ภานูราช โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 14 ต.ค. 2565 (08:51) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6640100025 นางสาวอริสรา สมอหมอบ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 14 ต.ค. 2565 (11:56) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6640100026 นางสาวสุนันทิดา ทศภูไชย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 14 ต.ค. 2565 (23:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว