Quota เรียนดี-นักกีฬา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6610100001 นางสาวธนวรรณ หงษ์บินมา โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (01:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100002 นางสาวชนกสุดา กาหาวงศ์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (01:04) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100004 นายอภิวัฒน์ สุวรรณมิตร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (01:07) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100005 นางสาวนฤมล ศรีกำภา โรงเรียนเอกอโยธยา 3 ต.ค. 2565 (01:08) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100006 นางสาวสุชาวดี ขาวสะอาด โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (01:08) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100007 นางสาวนัสภาภรณ์ สาระบุญ โรงเรียนผดุงนารี 3 ต.ค. 2565 (01:10) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100009 นางสาวสุวีรยา เวียงเหล็ก โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 ต.ค. 2565 (01:12) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100010 นางสาววิมลณัฐ จรัสแผ้ว โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (01:12) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100011 นางสาวรุ้งลาวัลย์ พรมมา โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (01:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100012 นางสาววรรณิสา คล่องแคล่ว โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (01:17) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100013 นางสาวณัฐิดา เวินชุม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 ต.ค. 2565 (01:30) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610100014 นางสาวกนกพร เยาวะเรศ โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (01:30) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100015 นางสาวรวิสรา เจริญศิริ โรงเรียนสตึก 3 ต.ค. 2565 (01:58) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100016 นายชัยสิทธิ์ มาศงามเมือง โรงเรียนผดุงนารี 3 ต.ค. 2565 (02:22) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100017 นางสาวอรธิมา เลิศศิริ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (02:47) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100019 นางสาวพรพรรณ ทองทิพย์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 3 ต.ค. 2565 (04:16) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100020 นางสาวอรปิญา วงษ์กัณหา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (05:06) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100022 นายพีรพัฒน์ แวววงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 3 ต.ค. 2565 (05:22) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100024 นางสาวดียานะห์ แวหะยี โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 3 ต.ค. 2565 (05:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100025 นางสาวอรปรียา สมมิตตะ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (06:03) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100026 นางสาววันทนา จันดาวงค์ โรงเรียนนาวังวิทยา 3 ต.ค. 2565 (06:08) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100027 นางสาวจิรัชญา เทศสีหา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๑ 3 ต.ค. 2565 (06:09) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100028 นางสาวจิรัชญา เทศสีหา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ๑ 3 ต.ค. 2565 (06:11) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100030 นางสาวกมลวรรณ ไร่ไสว โรงเรียนอนุกูลนารี 3 ต.ค. 2565 (06:14) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100031 นางสาวญานิกา ไทยคำนาม โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (06:19) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100033 นางสาวเดือนฉาย ศรีคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (06:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100034 นางสาวอัจริยา ชูศรีพัฒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (06:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100035 นางสาวสุทธิดา สะอาด โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 ต.ค. 2565 (06:38) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100038 นางสาวปาริชาต ศรีทรงฮาต โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (06:41) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100039 นางสาวนภัสรา แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (06:44) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100040 นางสาวอ้อวรินทร์ แดนดงยิ่ง โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 3 ต.ค. 2565 (06:46) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100042 นางสาวณัฐฐินันท์ พูลเทกอง โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (06:54) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100043 นางสาวปิยธิดา อักขะราษา โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 ต.ค. 2565 (06:55) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100044 นายกริชเพชร เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (06:55) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100046 นางสาวมัชริดา แจ่มเสียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (06:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100047 นางสาวอุษา วรพุฒิ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (06:59) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100048 นางสาวเดือนฉาย ศรีคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (07:03) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100049 นายทวีศักดิ์ วารินทร์ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (07:06) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100051 นายวัชรพงศ์ จันปุ่ม โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 3 ต.ค. 2565 (07:09) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100052 นายสรวิศ ศรีทวีกาศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (07:09) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100053 นางสาวทัตพิชา คงยศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 3 ต.ค. 2565 (07:09) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100054 นายชนะชัย เสนาลา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (07:10) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100056 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100057 นางสาวเกณิกา จรูญไสย โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 3 ต.ค. 2565 (07:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100058 นางสาวสุพรรณิษา มาตย์หลุบเลา โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (07:17) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100059 นางสาวกุลภัสสร อินทวัด โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (07:17) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100060 นางสาวกิตติยาภรณ์ ไชยโวหาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:17) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100062 นางสาวกวิสรา ศรีจักรโคตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:23) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100063 นางสาวศุภกานต์ พรพุทธเจริญชัย โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (07:27) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100064 นายบริพัตร์ จงจิต โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (07:27) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100066 นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยอามาตย์ โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (07:34) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100069 นางสาวยุพิน ผลบุญ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 ต.ค. 2565 (07:39) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100070 นางสาวปิยกมล พรหมพักตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (07:41) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100071 นางสาวพัชราพร อินลี โรงเรียนปทุมราชวงศา 3 ต.ค. 2565 (07:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100072 นางสาวอภิญญา จิตรบรรจง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 ต.ค. 2565 (07:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100074 นางสาวนภาภรณ์ โพมิชัย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (07:45) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6610100075 นางสาวศรัณยา อาสาเสนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:46) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100076 นางสาวฐิตาพร อุดทาทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:47) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100078 นางสาวปารวีย์ สีลาดหา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:51) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100079 นางสาวอริสรา เหลือมพล โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (07:52) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100080 นางสาวยุพิน ผลบุญ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 ต.ค. 2565 (07:52) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100081 นางสาวโยษิตา นิละปะกะ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (07:54) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100082 นางสาววิชุดา ปติเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (07:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100083 นายบัญ​ญ​พล​ ไชย​เอนก​ โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (07:58) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100085 นางสาววนิดา ดอนเสี้ยว โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (07:58) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100086 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:00) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100087 นางสาวมนัสนันท์ นนทพจน์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (08:02) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100088 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 3 ต.ค. 2565 (08:03) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100089 นางสาวยุพิน ผลบุญ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 3 ต.ค. 2565 (08:04) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6610100090 นางสาวมณฑกานต์ สุระพล โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:05) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100091 นายอนุชา ภูขะมา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (08:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100092 นางสาวพัชรีพร ปะวะเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:11) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100093 นายภานุวัฒน์ จันทรมณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 3 ต.ค. 2565 (08:16) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100094 นางสาวณัฐริกา ปัดตาลาคะ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (08:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6610100095 นางสาวลักษณารีย์ ปัดกอง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:19) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100096 นางสาวพักตร์ชนก โสรถาวร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (08:19) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100097 นางสาวณัฏฐณิชา สอนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ต.ค. 2565 (08:20) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100098 นางสาวจีระนันท์ กุดรัง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (08:21) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6610100099 นางสาวจุไรพร คินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 3 ต.ค. 2565 (08:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100100 นายรัฐภูมิ บุญประกอบ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:25) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100101 นางสาวพิมพ์วิมล สนกันยา โรงเรียนสังคมวิทยา 3 ต.ค. 2565 (08:26) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100102 นางสาวชาลิสา ปริวันโต โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:26) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100103 นายอภิเดช เรียงรัมย์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:27) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100104 นายมนัสวิน ลองกระโทก โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:30) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100105 นางสาวอมรรัตน์ บัวกาบ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:32) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100106 นางสาววรนุช ยศทะแสน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (08:33) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100108 นางสาวศุภณิชา โพธิสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (08:34) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100109 นางสาวลักษณารีย์ ปัดกอง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100110 นางสาวสุดารัตน์ สีขันตี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:43) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100111 นางสาวประภัสรา จันทร์คำ โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (08:43) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100112 นางสาวปาริชาติ คนยัง โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 3 ต.ค. 2565 (08:44) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100113 นางสาวปารวีย์ สีลาดหา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:51) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6610100114 นางสาวจิดาภา ไชยกุมาร โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 3 ต.ค. 2565 (08:52) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100115 นายภานุมาส เบ็ญมาตย์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:53) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100116 นางสาวนภัสสร เภกอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:54) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100117 นางสาวขวัญชนก ถามูลเลศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:54) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100118 นางสาวไอลดา ประโม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (08:54) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100119 นางสาวธนพร เชื้อดวงผูย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (08:55) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100120 นายชนาธิป วรสาร โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (08:55) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100121 นางสาวจันธิวา คำแหงพล โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (08:56) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100122 นางสาววริศรา เทียมทัน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (08:57) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100123 นางสาวกานต์ธิดา กอผจญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:00) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6610100124 นางสาวอารญา อังคะคำมูล โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 3 ต.ค. 2565 (09:02) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100125 นายณัฐนันท์ น้อยชา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (09:02) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100127 นางสาวณัฐฑริกา โนนคำพันธ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:04) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100128 นายณัฐนันท์ น้อยชา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (09:08) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100129 นางสาวพิมพกานต์ วังหาแทน โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 ต.ค. 2565 (09:08) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100130 นายณัฐนันท์ น้อยชา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (09:09) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100131 นางสาวบุษกร ศรีโนนยาง โรงเรียนบ้านไผ่ 3 ต.ค. 2565 (09:10) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100132 นางสาวมัณฑนา มนปราณีต โรงเรียนสตรีศึกษา 3 ต.ค. 2565 (09:10) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100133 นางสาวกัญญารัตน์ สัตะโส โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (09:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100134 นายศักดิ์ณรินทร์ อินทวงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (09:18) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100136 นายภชรวีร์ ตรีเดช โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:22) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100137 นางสาวนิฐิวดี ไชยมาลี โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (09:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100138 นายธีรภัทร์ มาตวังแสง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (09:27) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100139 นางสาวจิตรลดา สามาอาพัฒ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 3 ต.ค. 2565 (09:27) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6610100140 นางสาวชวิศา โพธิรส โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100142 นางสาวสุมินตรา โจมเสนาะ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:31) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100143 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ดีสังข์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (09:31) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100145 นายพรชัย สีตาชัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (09:35) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100146 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญโคกล่าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (09:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100147 นางสาวจุฑาทิพย์ หารสุริย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:42) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6610100148 นายนวพรหม ภูผาผิว โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 ต.ค. 2565 (09:43) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100149 นางสาวพิลัยพร ยินดี โรงเรียนนครขอนแก่น 3 ต.ค. 2565 (09:45) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100151 นางสาวโยสิยา รัตนวิชัย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (09:51) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100152 นายทิตานนท์ สังข์โสม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:52) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100153 นางสาวกรรณิการ์ สังข์จีน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (09:54) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6610100154 นายปรมินทร์ บุญน้อม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (09:59) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100155 นางสาวสิรินรัตน์ วันจงคำ โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (10:01) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100156 นางสาวโชติรัตน์ มูลคา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:02) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100157 นางสาวปภัสสร ปทุมานนท์ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งไสล่ 3 ต.ค. 2565 (10:02) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100158 นางสาวปราญชลี มีบุญมาก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (10:04) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100159 นางสาววีนัสรา อึ๊งแสงภากรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (10:05) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100160 นางสาวอภิญญา ประสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (10:05) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610100161 นายรัตนศักดิ์ อาสาทำ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 3 ต.ค. 2565 (10:06) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100162 นางสาววีรยา คำราพิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (10:06) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6610100163 นางสาวปราณี อุประ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (10:06) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6610100164 นางสาวรัชดา ปะโกติโย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (10:06) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100165 นางสาวณิชนันทร์ พันธ์เถร โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 ต.ค. 2565 (10:06) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100166 นางสาวอารียา นาโนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (10:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100167 นางสาวกัลยาณี ไร่ขาม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (10:11) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610100168 นางสาวอรสา ศรีบุดดา โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 ต.ค. 2565 (10:13) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100169 นายธนบดี ชัยภูมิ โรงเรียนเลิงนกทา 3 ต.ค. 2565 (10:14) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100170 นางสาวปิยมินทร์ ปัญจะสันต์ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (10:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100171 นางสาวทักษิณา ภรรชัยภูมิ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:18) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100172 นางสาวสุพรรษา มิ่งชะนิด โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (10:18) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100174 นางสาวสุนันทา สันดี โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:19) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100175 นางสาววารีรัตน์ ศรีอุ่น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:20) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100176 นางสาวศิรภัสสร อันพิมพา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (10:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100177 นายธนากูล คุณเทพ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:22) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100178 นางสาวศตพรวรรณญนัชส์ โมกไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 3 ต.ค. 2565 (10:23) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100179 นางสาวประวีนา นามมูลตรี โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (10:26) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100180 นางสาวอาทิตยา แก้ววันทา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:27) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100181 นายธรรมาธิปต์ เรียนพิษ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (10:27) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100183 นางสาวทักษิณา ภรรชัยภูมิ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (10:29) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100184 นางสาวพิลดา แสงพรมชาลี โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (10:30) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100185 นางสาวยรรยง ดวงศรี โรงเรียนผดุงนารี 3 ต.ค. 2565 (10:31) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100186 นางสาวณัฐธิดา ประจวบโชค โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (10:32) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100188 นางสาวปริยากุล นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนกมลาไสย 3 ต.ค. 2565 (10:35) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100189 นางสาวพิลดา แสงพรมชาลี โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (10:36) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100191 นางสาวนงนภัส ผ่านสอน โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 3 ต.ค. 2565 (10:40) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100192 นางสาวบุษยา พลาศรี โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 3 ต.ค. 2565 (10:41) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100193 นายวัชร เหยื่อแสวง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 3 ต.ค. 2565 (10:42) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100194 นางสาววราพร จันสด โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (10:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100195 นายณัฐวุฒิ ราญมีชัย โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (10:43) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100196 นางสาวชลธิชา ทิพชัย โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (10:44) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100197 นางสาววิชชุดา มุลเสนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (10:44) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100198 นางสาวสิรินญา พรหมราช โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (10:44) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100200 นายสถาพร ช่วยเพชร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:17) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100201 นางสาวกชกร บุตตะวงศ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:18) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100202 นายเมธาสิทธิ์ บุษบงษ์ โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (11:18) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6610100203 นางสาววรัญญา ทองยอด โรงเรียนผดุงนารี 3 ต.ค. 2565 (11:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100204 นางสาวศศิธร ดอนละภา โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (11:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100206 นางสาวพรรษา สุทธี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:21) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100208 นางสาวพานทอง สอนจันทร์ โรงเรียนนครขอนแก่น 3 ต.ค. 2565 (11:21) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100211 นางสาววรัชประภา จันทร์พินิจ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (11:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100212 นางสาวกิ่งแก้ว พิกุลศรี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:26) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100213 นางสาวพรทิพา กางโสภา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (11:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100214 นายเจษฎา น้อยสุข โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:30) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100215 นายคมเพชร งามขำ โรงเรียนเลิงนกทา 3 ต.ค. 2565 (11:32) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6610100216 นางสาวฐิภารินทร์ จันทร์เหลือง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:33) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100217 นางสาวภาณุมาศ สมสาย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:33) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100218 นายอภิชาติ บุตะกะ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (11:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100219 นางสาวสิริกัญญา​ พรมจารีย์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:35) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100220 นายอิศรานุวัฒน์ คำทองสุข โรงเรียนนิคมวิทยา 3 ต.ค. 2565 (11:37) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100221 นางสาวอรัญญา บุรา โรงเรียนอนุกูลนารี 3 ต.ค. 2565 (11:37) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100222 นางสาวธิดาทิพย์ ยืนยง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:39) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100223 นางสาวปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:41) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100224 นางสาวสุจิตรา เสนาธรรม โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:43) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6610100225 นางสาวภัทรพร ทุมมาลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:44) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100226 นางสาวจีรนันท์ บับภาแก้ว โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:45) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100227 นางสาวรพี กลางยาแสน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:47) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6610100228 นางสาวสิริยากร ฉัตรศรี โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:48) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100229 นางสาวกฤติยาณี ศรีหะ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (11:50) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100230 นางสาวพิมพ์ชนก สุดชา โรงเรียนสตรีศึกษา 3 ต.ค. 2565 (11:50) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100231 นายกิตติธร สีหาบุตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (11:50) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100233 นางสาววริศรา ทองดียิ่ง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (11:52) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100234 นางสาวเนตรนภา พุฒซ้อน โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (11:53) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100235 นางสาวจิรารัตน์ ม่วงนิกร โรงเรียนกมลาไสย 3 ต.ค. 2565 (11:55) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100236 นายศุภโชค สงคราม โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (11:56) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100237 นายก้องภพ บุญซ้อน โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (12:00) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6610100238 นางสาวรุ่งลาวัลย์ คนเพียร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:00) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100240 นายศิริโรจน์ ภูวงษ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:02) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6610100241 นางสาวกุลธิดา สิงห์เสือ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100242 นางสาวธิรดา แสงเพ็ชร โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (12:05) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100244 นางสาวสุภาวิณี สีหะวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (12:06) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100245 นางสาวศิริลักษณ์ วิมูลคำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:08) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100246 นางสาวสิริลักษณ์ โคสินธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (12:09) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100248 นางสาวรัชนีย์กร บุญศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:10) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100249 นายเจษฎ์คณินท์ เจียมตัว โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (12:11) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100250 นางสาวจิรอาภา สอนคำแก้ว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100251 นางสาวจิราพร เหล่าวงษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100252 นางสาวกมลชนก กางกร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100253 นายกฤษกรณ์ เพียรสดับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (12:16) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100254 นางสาวศิริรัชนี ภูพิษ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:17) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100255 นายจตุภูมิ คนยืน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 3 ต.ค. 2565 (12:20) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100257 นางสาวพรยมล ผารุ่งเรือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา 3 ต.ค. 2565 (12:21) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100258 นางสาวปวีณา การสอาด โรงเรียนอนุกูลนารี 3 ต.ค. 2565 (12:22) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100259 นางสาวสุธาพร แก้วเมืองทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 3 ต.ค. 2565 (12:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6610100260 นางสาวอาริสา เนตรเสน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (12:24) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100261 นางสาววิรัมภา จารุจิตร โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:27) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100262 นางสาวธิดารัตน์ ปลัดกอง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:29) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100263 นางสาวมยุรฉัตร หนูท้าว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 3 ต.ค. 2565 (12:32) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6610100264 นางสาวฑิตฐิตา จูมพลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:34) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100265 นางสาววณิชยา สีทาดี โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (12:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100266 นางสาวศิริกร เบ้าหัวดง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (12:41) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100267 นางสาวนภารินทร์ ชาดา โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (12:45) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6610100268 นางสาวพัชราภรณ์ ภูนาแร่ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 3 ต.ค. 2565 (12:47) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100269 นายณัฐนันท์ คันธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 3 ต.ค. 2565 (12:50) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100270 นางสาวเบญธิทรา ศิริเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (12:51) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100271 นางสาวเนตรนภา ทะวงศา โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 ต.ค. 2565 (12:56) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100273 นางสาวภัทรวรรณ เหล่าเคน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (13:03) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100274 นางสาวอารัญญา วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (13:05) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100275 นางสาวชุติมา ดีชัยชนะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (13:06) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100276 นางสาวกนกวรรณ ผงทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (13:08) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610100277 นายวันเฉลิม ทาวี โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (13:09) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100278 นางสาวนารากรณ์ ไฝทาคำ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (13:11) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6610100279 นางสาวปวริศา อันทะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (13:12) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100280 นางสาวมณีรัตน์ ปัสสาโก โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (13:17) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100281 นางสาววรนุช วีระพันธุ์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (13:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100282 นางสาวพัชราภา สวัสดิ์ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (13:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100283 นางสาวสริญญา พันทองหล่อ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (13:31) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100284 นางสาวอมรรัตน์ จันทะเรือง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (13:33) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100285 นางสาวธิญาดา ศรีอุประ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (13:34) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100286 นางสาวฉัตรลดา รักความซื่อ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (13:41) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100287 นายภูมิพัฒน์ ศรีโสภา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 3 ต.ค. 2565 (13:42) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100290 นายเอกพล จันกอ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 3 ต.ค. 2565 (13:46) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100291 นางสาวพรรณวษา คําคุณคํา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 3 ต.ค. 2565 (13:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100292 นางสาวณัฏฐธิดา วินทะไชย โรงเรียนขัตติยะวงศา 3 ต.ค. 2565 (13:48) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100294 นางสาวปาณิสรา สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (13:53) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100295 นางสาวจิราภัทร เถื่อนมูลละ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:08) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610100296 นางสาวชลดา บุตรพรม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (14:08) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6610100297 นางสาวอลิสรา แพงสอน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (14:12) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100298 นายณัฐพล จิตจักร โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 3 ต.ค. 2565 (14:13) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100299 นางสาวดลหทัย ลาสิงห์ โรงเรียนเดชอุดม 3 ต.ค. 2565 (14:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100300 นางสาวอภิสมัย บุตรศรีภูมิ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (14:20) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100301 นางสาวสุปรียา สีแซก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (14:21) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100302 นางสาวสุปรียา สีแซก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (14:23) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100303 นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นพิกุล โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 3 ต.ค. 2565 (14:23) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100304 นางสาวภาณุมาศ สมสาย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (14:26) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100305 นางสาวศิริกัลญา ดวงมะฮุง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:26) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100306 นางสาวมนัสชนก ภูเลียนสี โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 ต.ค. 2565 (14:27) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100307 นางสาวณัฐชา ถาปราบมาตร์ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 ต.ค. 2565 (14:27) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100309 นางสาวนันธิญา วินทะไชย โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 3 ต.ค. 2565 (14:28) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100310 นางสาวอรญาณี จันทวงษ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:29) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100311 นางสาวชลทิชา แทนหลาบ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (14:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100312 นางสาวปิยะมาศ ทนาชัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6610100313 นางสาวปิยาภัสน์ ภูลายยาว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:31) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6610100314 นางสาวสิริปรียา สิทธิคำทับ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 ต.ค. 2565 (14:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100315 นางสาวพัชรา ชนิวงษ์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 3 ต.ค. 2565 (14:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100316 นางสาววิสา ไชยนต์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (14:43) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100317 นางสาวธาราทิพย์ วันชา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (14:43) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100318 นางสาวพัทริญา ใจลาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 3 ต.ค. 2565 (14:43) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100319 นางสาวศุภธิดา มูลศักดิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (14:48) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100320 นางสาวรุจิรา กุนันท์ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 3 ต.ค. 2565 (14:52) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100321 นางสาวพรรณิภา มุลมานัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (14:53) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100322 นายจิรพัฐน์ ศรีบุรี โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 3 ต.ค. 2565 (14:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100323 นางสาวกุลธิดา จรรยาศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (14:59) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100324 นางสาวเยาวเรศ ภูงามเชิง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (15:00) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100326 นายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:02) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100327 นางสาวสุชานันท์ สุโพธิ์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (15:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100328 นางสาวมนัสวี ศิริพันธะ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:11) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6610100329 นางสาวกมลวัทน์ พละเอ็น โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:13) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100330 นางสาวณัฐชา เรืองทวีคูณ โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (15:15) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6610100331 นางสาวณัฏฐา ไทยอาษา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:19) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6610100332 นายธนวัฒน์ ขันธพัฒน์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (15:19) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100333 นางสาวเดือนฉาย ภูศรี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (15:20) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100334 นางสาวศศิกานต์ ยุระชัย โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (15:23) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100335 นายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:27) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100336 นายอนุชิต แก้วหานาม โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 3 ต.ค. 2565 (15:27) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100337 นางสาวสุมิตรา ตราชู โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 3 ต.ค. 2565 (15:29) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100338 นางสาวเพลงพิณ แจ่มวัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (15:30) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100339 นายกีรติ กวานสุพรรณ์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา 3 ต.ค. 2565 (15:30) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100342 นางสาวประภาภรณ์ แสนมนตรี โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (15:35) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100343 นางสาวณัฐชา ทุมรินทร์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (15:36) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100344 นายปุณยวัฒน์ ริกำแง โรงเรียนร่มไทรวิทยา 3 ต.ค. 2565 (15:39) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100345 นางสาวภาวิณี อินทร์สกล โรงเรียนกมลาไสย 3 ต.ค. 2565 (15:40) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100346 นายพีรพัฒน์ สมบัติศิริ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (15:41) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100347 นายสุวัฒน์ ศรัทธาคลัง โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (15:42) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100348 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองดี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 3 ต.ค. 2565 (15:48) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100349 นายคณาธิป พละสาร โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (15:52) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100351 นายวิษณุพงศ์ วงค์วันดี โรงเรียนมุกดาหาร 3 ต.ค. 2565 (15:54) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100352 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์พันธ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (16:07) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100353 นางสาวศุภิสรา คำเกี้ยว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (16:07) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100354 นางสาวพิชญาพร ประสานทอง โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (16:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100356 นางสาวสุพัตรา ไชยยงค์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 ต.ค. 2565 (16:13) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100358 นางสาวอรอนงค์ ท้าวจันทรา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (16:24) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100359 นางสาวอรอนงค์ ท้าวจันทรา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (16:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100360 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเทียมเงิน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 3 ต.ค. 2565 (16:42) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100361 นางสาวอินทุอร อ่อนภูเขา โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 ต.ค. 2565 (16:50) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100362 นางสาวอาทิตยา เชาว์ไวย์ โรงเรียนอมตวิทยา 3 ต.ค. 2565 (16:55) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100363 นายชินวัตร โมฆรัตน์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (16:56) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100365 นางสาวชยุดา โชติบุญ โรงเรียนบัวขาว 3 ต.ค. 2565 (16:58) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100366 นางสาวอรอุมา ชัยทุมมา โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 3 ต.ค. 2565 (16:59) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100367 นางสาวนันทินี เอกนุช โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (17:01) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100369 นางสาวปภาวิณี เยาวพันธ์ โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (17:04) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100370 นายสุรนันท์ มุงคุณคำชาว โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:06) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100372 นางสาวพิยดา อารีย์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:10) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100373 นางสาววรินญา คำมุก โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (17:12) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100374 นางสาวทักษอร พาลเหนือ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (17:12) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6610100375 นางสาวแพรวพรรณ ฉายจิตร โรงเรียนอมตวิทยา 3 ต.ค. 2565 (17:15) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100376 นางสาวประณิตา ศรีหาเบ้า โรงเรียนอมตวิทยา 3 ต.ค. 2565 (17:16) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100377 นางสาววรรณนิภา ภูมาสี โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:17) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100378 นางสาวณัฐธิฌา ประวันเนย์ โรงเรียนอมตวิทยา 3 ต.ค. 2565 (17:28) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100379 นายกรวิชญ์ ภูคำอง โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 3 ต.ค. 2565 (17:31) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100380 นายธนัญชัย แย่มอรุณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 3 ต.ค. 2565 (17:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100381 นางสาวสิริลักษณ์ หล่าไธสง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:39) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100383 นางสาวชลธิชา ทะชาดา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:42) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100384 นายจตุโชค ปินะถา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (17:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100386 นางสาวพิชญาภา จันแก่น โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (17:56) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100387 นางสาวขวัญสุดา พุดละ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 3 ต.ค. 2565 (17:59) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100388 นายธนกฤต เสาสมภพ โรงเรียนขัติยะวงษา 3 ต.ค. 2565 (18:02) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100389 นายรพีภัทร นินบ่อ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (18:05) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100390 นางสาวกุลปรียา สีวันดี โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (18:06) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610100392 นางสาวณัฐฐิยา สีตะวัน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (18:08) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100393 นางสาวลักษมี ยศรุ่งเรือง โรงเรียนภูเขียว 3 ต.ค. 2565 (18:14) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100394 นางสาวมณีรัตน์ ปัสสาโก โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (18:15) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100395 นางสาวทิชาดา สอนดี โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (18:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100396 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิลปักษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (18:20) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100399 นางสาววรานุช จงมีเดช โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (18:27) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100400 นางสาวปพิชญา บาตรโพธิ์ โรงเรียนฝางวิทยายน 3 ต.ค. 2565 (18:27) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6610100401 นางสาวปาริชาติ นุ่นนาแซง โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (18:32) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100402 นางสาวขวัญฤทัย คำกอง โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (18:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100403 นางสาวนันท์ชภรณ์ มาสา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (18:36) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6610100404 นางสาวปาริชาติ นุ่นนาแซง โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (18:40) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100405 นางสาวปาริชาติ นุ่นนาแซง โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (18:41) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100406 นางสาวกัณฐิกา เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด 3 ต.ค. 2565 (18:42) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6610100407 นายพีรดนย์ ตั้งรักษา โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (18:45) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100408 นางสาวปาริชาติ นุ่นนาแซง โรงเรียนเสลภูมิ 3 ต.ค. 2565 (18:47) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6610100409 นางสาวกัณฐิกา เกตุวิบูรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด 3 ต.ค. 2565 (18:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6610100410 นางสาวจิรภิญญา อันทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (18:50) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100411 นางสาวพิมนิศา โพธิ์รินทร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (18:53) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100412 นางสาวรัชฎา ไกยสิทธิ์ โรงเรียนนาวังวิทยา 3 ต.ค. 2565 (18:54) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100414 นางสาวพัชรลัดดา ธรรมชอบ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ต.ค. 2565 (19:00) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100415 นายอัษฎาวุธ พรมนาทม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:01) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100416 นายธนภูมิ สุวรรณคาม โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 3 ต.ค. 2565 (19:03) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100417 นางสาววนัสนันท์ ทองอ่ำ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (19:08) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100419 นางสาวอธิชา ภูชมชื่น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (19:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6610100420 นางสาวดาวเดือน น้อยก้อม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:16) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100421 นางสาวรัญทิชา เข็มทอง โรงเรียนชุมพวงศึกษา 3 ต.ค. 2565 (19:28) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100422 นางสาวบุษกร สีแสง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:28) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100423 นายวันชัย จันทถุวัน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:33) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100424 นางสาวปวีณา วิเลศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ต.ค. 2565 (19:33) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100425 นางสาวสิริยากร ทิพวารี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:34) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100426 นางสาวรักชนก พนะขันธ์ โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (19:35) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100427 นางสาวณัฐณิชา หรเพลิด โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (19:35) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100428 นางสาวจุรารัตน์ พานทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 3 ต.ค. 2565 (19:36) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100429 นางสาวกนิษฐา จันทร์นอก โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:39) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100430 นางสาวนาราภัทร พรมเป โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (19:46) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100431 นางสาวอธิชา ภูชมชื่น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (19:47) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100432 นายศุภวิชญ์ นาถมทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (19:49) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100433 นางสาวนาราภัทร พรมเป โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (19:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100435 นางสาวขนิษฐา ราตรีนู โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (19:52) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6610100436 นางสาวจรัญญา ไพเราะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (19:53) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100437 นางสาวฐินันญา งามแสง โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (19:56) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100439 นางสาวเพชรสุดา ภูหวล โรงเรียนกมลาไสย 3 ต.ค. 2565 (19:59) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100440 นางสาวพิริยะดา ทะลุจิตร์ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (19:59) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100443 นางสาวพรฤดี ถวิลรักษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 3 ต.ค. 2565 (20:06) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100445 นายธนากร ชัชรัตน์ โรงเรียน​กีฬา​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ 3 ต.ค. 2565 (20:10) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100446 นางสาวปราวิณี พันตาแสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 3 ต.ค. 2565 (20:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100447 นางสาววานี ภูผาเงิน โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:13) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100448 นางสาวเกศรินทร์ ขำพารัตน์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:13) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100449 นางสาวพัทธ์ธีรา ข่าขันมะลี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (20:14) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100450 นางสาวอริสา มูลสาร โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:14) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6610100451 นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100452 นายจิรชาติ วงศ์เครือศร ร่มเกล้า 3 ต.ค. 2565 (20:18) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100453 นายธีรภัทร พรรณมาตย์ โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (20:20) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100454 นางสาวสุวนันท์ เกษรสมบัติ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:22) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100455 นางสาวกัญญาณัฐ แสนบาง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (20:22) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100456 นางสาววิภาดา บุตรวงค์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:25) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100458 นางสาวพรพิมล วิชัยศร โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:27) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100459 นางสาววรรณนิษา มาตช่วง โรงเรียนกมลาไสย 3 ต.ค. 2565 (20:30) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100460 นางสาวศิริลักษณ์ จุลหงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (20:34) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100461 นางสาวเจนจิรา จอมทอง โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:34) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100464 นายชุติไชย ราษฎร์ภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:37) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100466 นายสิทธิกร สีแสด โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 3 ต.ค. 2565 (20:39) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100467 นางสาววิสิฐพร ภูดอกไม้ โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (20:40) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100468 นางสาวทิฆัมพร สีดีวงศ์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:42) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100470 นางสาววรานุช จงมีเดช โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (20:46) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100471 นางสาวสุวนันท์ เขตสินยิ่ง โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:46) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100472 นางสาวพลอยชมพู โมระสาก โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (20:46) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100473 นางสาวเนตรนภา โตมาชา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ต.ค. 2565 (20:47) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100474 นายกวีวัฒน์ ไมยะปัน โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (20:48) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100475 นางสาวขวัญเนตร แสนประเสริฐ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:51) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100476 นางสาวชยาภา ทองสงคราม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (20:51) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100477 นางสาวญาวดี อะปะหัง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (20:56) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100478 นายนิติภูมิ พวงจำปี โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (20:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100479 นางสาวสกาวเดือน พันเดช โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (21:00) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100480 นางสาวอริสา เวียงอินทร์ โรงเรียนร่องคำ 3 ต.ค. 2565 (21:06) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100481 นางสาวรัชนีวรรณ นามเมือง โรงเรียนอำนาจเจริญ 3 ต.ค. 2565 (21:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100482 นางสาวชุติมา ศรัทธาคลัง โรงเรียนยางวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (21:11) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100483 นายธีรภัทร บุญภามา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (21:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100484 นางสาวอรวรรณ ศรีพาลา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 3 ต.ค. 2565 (21:16) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100485 นางสาวสุกิตา อุทัยแสน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (21:20) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100486 นางสาวกวินธิดา ปรวนงูเหลือม โรงเรียนมหิศราธิบดี 3 ต.ค. 2565 (21:22) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100487 นางสาวมุฑิตา ถามณีศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 3 ต.ค. 2565 (21:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100488 นางสาวมธุรส สอนนอก โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (21:25) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100490 นางสาวขวัญสิณีย์ ศรีทอง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (21:28) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100491 นายอภิรักษ์ รักตระกูล โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (21:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100492 นางสาวชลธิชา แสงจันทร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 ต.ค. 2565 (21:34) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100493 นายทัตพงษ์ แก้วมารยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (21:34) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100494 นางสาวปริญญาภรณ์ โภคสมบัติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (21:36) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100496 นางสาวปารวี อันภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 3 ต.ค. 2565 (21:47) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100498 นายธนบัตร ระบาเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 3 ต.ค. 2565 (21:49) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100499 นางสาวธิดารัตน์ สีสาวงค์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (21:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100501 นายกฤตชยา สุทธิสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 ต.ค. 2565 (21:52) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100503 นางสาวอภิชา ยุบลนิตย์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (21:57) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100504 นางสาววนิดา อ้วนสา โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (21:59) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100506 นางสาวพรพิมล ธรรมษา โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (22:05) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100507 นางสาวพิมพ์มาดา จำปาสี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (22:06) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100508 นายปรมินทร์ ศรีมาศ โรงเรียนบรบือ 3 ต.ค. 2565 (22:07) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100509 นายสุวิทย์ ช้างแก้ว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 3 ต.ค. 2565 (22:08) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100510 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (22:12) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100511 นางสาวปรวี มะลาศูณย์ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ต.ค. 2565 (22:23) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6610100512 นายกิตติพงษ์ ก้องเวหา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (22:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100513 นายภูริศ อุระภา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (22:27) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100514 นางสาวจิรนันท์ ด่านวันดี โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (22:27) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100515 นางสาวทิพวรรณ ศรีตรีจักร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 3 ต.ค. 2565 (22:42) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100516 นางสาวอโนมา นาชัยพูล โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ต.ค. 2565 (22:49) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100517 นางสาวอารียา สุวรรณคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 3 ต.ค. 2565 (23:05) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100518 นางสาวสมิตานัน เทียนสันเทียะ โรงเรียนยางวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (23:21) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6610100519 นางสาวสมิตานัน เทียนสันเทียะ โรงเรียนยางวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (23:25) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100520 นางสาวสมิตานัน เทียนสันเทียะ โรงเรียนยางวิทยาคม 3 ต.ค. 2565 (23:29) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100522 นายสัญจิตา ชนาปะติ โรงเรียนคำม่วง 3 ต.ค. 2565 (23:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100524 นายศุภชัย โสน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ต.ค. 2565 (00:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100525 นางสาววิภาพร วะลัยสุข โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (01:01) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100526 นางสาววิภาพร วะลัยสุข โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (01:03) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100527 นางสาวอัญญมณี ทองการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (01:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100528 นางสาวอรวรรณ พงษ์วิจิตร โรงเรียนบัวขาว 4 ต.ค. 2565 (01:11) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100530 นางสาวเกตน์ศิริ หานุภาพ โรงเรียนบรบือ 4 ต.ค. 2565 (02:28) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100531 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (04:38) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100532 นางสาวมุทิตา พาหา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (04:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100533 นางสาวพิมพ์นิภา ดุมแก้ว โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 4 ต.ค. 2565 (06:36) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100534 นางสาวปพิชญา บาตรโพธิ์ โรงเรียนฝางวิทยายน 4 ต.ค. 2565 (06:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6610100535 นางสาวธิดาพร บุญอยู่ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร 4 ต.ค. 2565 (07:17) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100536 นางสาวปัทมาวดี ศรีเนาวรัตน์ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (07:58) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100537 นายกิตติภูมิ แสนกุดเลาะ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 4 ต.ค. 2565 (08:00) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100538 นางสาวมุทิตา สรรพลุน โรงเรียนอนุกูลนารี 4 ต.ค. 2565 (08:06) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100539 นายสุรเดช รอยประโคน โรงเรียนพุทไธสง 4 ต.ค. 2565 (08:15) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100540 นายพชรดนัย ปัทถาพงษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 4 ต.ค. 2565 (08:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100541 นางสาวสุพรรษา แสงมุข โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (08:38) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100542 นายพรชัย สีตาชัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (08:50) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100543 นางสาวอาภัสรา โพธิ์ศรีราช โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (09:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100544 นายอนุชา ถ้ำหิน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 4 ต.ค. 2565 (09:25) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100545 นางสาวปวันรัตน์ จำนงค์พันธ์ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (09:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100546 นางสาวสุรินพร พันบุดดี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 4 ต.ค. 2565 (09:37) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100547 นายกันตวิชญ์ เสมอใจ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 4 ต.ค. 2565 (09:41) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100548 นางสาวเกษนา บัวเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 4 ต.ค. 2565 (09:49) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100549 นางสาวฐิตินันท์ ผิวขำ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (09:49) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100550 นางสาวอาทิติญา รู้สุข โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 4 ต.ค. 2565 (09:53) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100551 นางสาวประพิมพรรณ เนาว์เปี้ย โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (09:57) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100552 นายฐิติวุฒิ ขมิ้นทอง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ต.ค. 2565 (10:09) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100553 นายวัชพล ศรีกุตา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (10:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100554 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (10:17) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100555 นางสาววรัญญา ลือพันพล โรงเรียนเสลภูมิ 4 ต.ค. 2565 (10:19) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100556 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (10:25) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100557 นายธนโชติ ชินสีนวล โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (10:27) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100558 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (10:27) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100559 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (10:29) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100561 นางสาวพนิดา ทองทา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (10:35) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100562 นางสาวอาทิตยา ไลไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 4 ต.ค. 2565 (10:37) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100563 นางสาวกฤติยาณี โพธิสาขา โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 4 ต.ค. 2565 (10:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100564 นางสาวนวพร บุตโคตร วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม 4 ต.ค. 2565 (10:42) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6610100565 นางสาวสุพรรษา นันสูงเนิน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (10:46) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6610100566 นายพิทักษ์ ยุทธมนตรี โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ต.ค. 2565 (10:51) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100567 นางสาวบุษยาภิเษก สิงห์สกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (10:58) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100568 นายพิชญา ปิดตาทะสา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (10:59) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100569 นายภานุวัฒน์ บุญชาญ โรงเรียนวาปีปทุม 4 ต.ค. 2565 (11:03) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100571 นางสาวนันทพร นาสถิตย์ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (11:10) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100572 นางสาวอารียา นาโนน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 4 ต.ค. 2565 (11:11) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6610100573 นางสาวชลดา สันหนัง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (11:17) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100574 นางสาวณัฐธิดา วิจารณ์จิตร โรงเรียนบรบือ 4 ต.ค. 2565 (11:25) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100575 นางสาวจิราวรรณ ปิ่นเพชร โรงเรียนรัตนบุรี 4 ต.ค. 2565 (11:29) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6610100576 นางสาวกนกวรรณ พันชนะ โรงเรียนรัตนบุรี 4 ต.ค. 2565 (11:29) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100577 นางสาวณัฏฐณิชา ดวงเดือน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 4 ต.ค. 2565 (11:30) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100578 นายพลวัฒน์ วงษ์สารี โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 4 ต.ค. 2565 (11:33) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100579 นางสาวอินทุพิมพ์ บุญทะลา โรงเรียนรัตนบุรี 4 ต.ค. 2565 (11:34) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100580 นางสาวจิตรลดา สามาอาพัฒ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 4 ต.ค. 2565 (11:35) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100581 นายศุภกฤต โบราณมูล โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 4 ต.ค. 2565 (11:38) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100582 นางสาวณัฏยา ภูหัวไร่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (11:50) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100583 นางสาวจุฑารักษ์ วันชูพริ้ง โรงเรียนกมลาไสย 4 ต.ค. 2565 (11:50) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100584 นายเทอดศักดิ์ มิตรนอก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (12:03) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6610100585 นายพีระวัฒน์ จันทิชัย โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (12:04) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100586 นางสาวจันจิรา พันธ์ราศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (12:06) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100587 นางสาวจันจิรา พันธ์ราศรี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (12:25) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100588 นางสาวกมลนัทธ์ จินดาสุ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ต.ค. 2565 (12:28) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6610100589 นางสาวอธิติยา กิจพฤกษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 4 ต.ค. 2565 (12:29) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100590 นางสาววรณัน โพธิศรีอุ่น โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (12:34) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100591 นางสาวศนิกานต์ ชาวไทย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (12:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100592 นางสาวกมลชนก ปัญญา โรงเรียนสตรีศึกษา 4 ต.ค. 2565 (12:50) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100594 นางสาวอาระภีญาณ วงษ์เส็ง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (12:55) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100595 นางสาวรวงข้าว เหล่าเรือน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (12:56) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100596 นางสาวจิดาภา จันทร์เตี้ย โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:02) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100597 นายภูผา ฉาบไธสง โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:03) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100598 นายวชิระ ปะวะถา โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:04) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100599 นายพิทวัส แสนอุบล โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:04) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100600 นางสาวญาณัจฉรา มะโนศิลป์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:13) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100601 นายเพิ่มศักดิ์ สังข์งาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (13:15) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100602 นางสาวสุดารัตน์ ศิริภักดิ์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (13:16) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100603 นางสาวภัทราพร วรวงศ์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (13:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100604 นางสาวแก้วกัลยา วิชัยคำจร โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (13:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100605 นางสาวกมลวรรณ พรมดวง โรงเรียนกันทรารมณ์ 4 ต.ค. 2565 (13:31) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100606 นายกิตติศักดิ์ นันท์สูงเนิน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ต.ค. 2565 (13:46) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100607 นายณัฐวุฒิ นุสนทรา โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (13:52) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100608 นางสาวลลิตา พุฒจันทึก โรงเรียนบัวขาว 4 ต.ค. 2565 (14:00) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100609 นายอนุพนธ์ แสนเสนา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (14:05) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100611 นายศิวะกร นามวงษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (14:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100612 นางสาวสายทิพย์ แก้วหานาม โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (14:25) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6610100613 นายธันวา สีทาเลิศ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (14:37) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100614 นายพงษ์นรินทร์ สนธิมูล โรงเรียนมหาวิชานุกูล 4 ต.ค. 2565 (14:40) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100615 นายพีระภัทร สงคราม โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 4 ต.ค. 2565 (14:48) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100616 นายวัชรินทร์ ชินบุตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (14:49) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100617 นางสาววนิดา คำวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (14:52) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100618 นางสาวศิริกันยา พันทิทักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (14:52) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100619 นางสาวสุวิภา บุญหล้า โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 4 ต.ค. 2565 (14:59) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100620 นางสาวกฤติยาณี โพธิสาขา โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 4 ต.ค. 2565 (14:59) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100621 นางสาวนรินธร นันสุนีย์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (15:01) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100622 นางสาวสุกัญญา สีโวหะ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 4 ต.ค. 2565 (15:07) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100623 นางสาวชนาภา ทนทาน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 4 ต.ค. 2565 (15:08) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100624 นางสาวกนกกร ปะมา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (15:14) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100625 นางสาวณฐินี ดีรัตน์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 4 ต.ค. 2565 (15:15) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100626 นางสาวอัจจิมา ศรีไสย โรงเรียนกันทรารมณ์ 4 ต.ค. 2565 (15:19) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100627 นางสาวธันยพร เลขนอก โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (15:22) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100628 นายทัตดนัย แดนลาดแก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (15:28) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610100629 นางสาวภูมรินทร์ สุภาพันธ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (15:34) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100630 นายธทิวัฒน์ วิศิษฏธัญญากุล โรงเรียนสตรีระนอง 4 ต.ค. 2565 (15:47) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100631 นางสาวขนิษฐา กล้าหาญ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (15:56) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100632 นางสาวนริศรา สุขมะลัง โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 4 ต.ค. 2565 (16:02) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100633 นางสาวศรัณยา อาสาเสนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (16:16) ค.บ.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100634 นางสาวปารณีย์ วังคะฮาต โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (16:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100635 นางสาวจริญพร อันทะลัย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (16:34) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100636 นางสาวณัฐรินี ทองชา โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 4 ต.ค. 2565 (16:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100638 นางสาวอรปรียา ทับปัญญา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (16:48) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100639 นายสืบสกุล สีโยเฮียง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (16:53) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100641 นายธนวัฒน์ ขนรกุล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (16:58) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100642 นางสาวศศิธร เบ้าทอง โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (17:01) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100643 นางสาวฑิกุลพร คําพิทูล โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (17:01) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100646 นางสาวอรอุมา พรมนัส โรงเรียนชำนิพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (17:23) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100647 นางสาวเจตนิพัทธ์ อุทปา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (17:28) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6610100648 นางสาวกมลรัตน์ ถวิลผล โรงเรียนสตรีศึกษา 4 ต.ค. 2565 (17:33) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100649 นางสาวจิตรดา บุตธาจิต โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (17:49) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100650 นางสาวบุษกร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (17:53) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100652 นางสาวสุพรรษา ทาน้อย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (18:36) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100653 นางสาวกิตติยา ประทุมมาตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (18:39) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100654 นางสาวผ่องอำไพ ไชยบัณฑิต โรงเรียนบัวขาว 4 ต.ค. 2565 (18:42) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100655 นางสาวบังอร สุทธิสา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (18:46) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100656 นางสาวศิวาพร สงดี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (18:46) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100657 นางสาวจิรายุ สุริย์ทำนา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (18:59) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100658 นายกฤษนัย งาสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 4 ต.ค. 2565 (19:06) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100659 นายศตนันท์ ภูจอมแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (19:10) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100660 นางสาวปรัตดา ปินะถา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 ต.ค. 2565 (19:16) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100661 นางสาวศิริกาญจน์ นวลสุด โรงเรียนกมลาไสย 4 ต.ค. 2565 (19:21) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100662 นางสาวมลฑกานต์ ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (19:26) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100663 นางสาวมลฑกานต์ ทองประสาร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (19:29) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100664 นายเสฏฐวุฒิ อันทรินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (19:30) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100665 นางสาวปพิชญา วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสตรีศึกษา 4 ต.ค. 2565 (19:32) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100666 นายกษิดิศ ดือขุนทด โรงเรียนมหาวิชานุกูล 4 ต.ค. 2565 (19:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100667 นางสาวสุวนันท์ กลีบบัว โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (19:40) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100668 นางสาวสร้อยสุดา มุขที โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ต.ค. 2565 (19:42) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100669 นายปัญญาวุฒิ อุดคำเที่ยง โรงเรียนวาปีปทุม 4 ต.ค. 2565 (19:44) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100670 นายธวิชา น้อยลา โรงเรียนบรบือ 4 ต.ค. 2565 (19:48) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100671 นางสาววรนุช พวงมาลัย โรงเรียนชำนิพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:00) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100672 นายศิริศักดิ์ ทุมพล โรงเรียนชำนิพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:04) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100673 นางสาวนวิยา พระคุณเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:06) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100674 นางสาววรัญญา บรรเทาทัน โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 4 ต.ค. 2565 (20:08) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100675 นายศิริศักดิ์ ทุมพล โรงเรียนชำนิพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:20) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100676 นายมงคลชัย ช่างทำ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:23) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100679 นางสาวภัณฑิรา ปะทิเก โรงเรียนวาปีปทุม 4 ต.ค. 2565 (20:39) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100680 นายธนพัฒน์ อัคลา โรงเรียนบรบือ 4 ต.ค. 2565 (20:40) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100681 นางสาวสุรัสวดี สิงห์พันธ์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา 4 ต.ค. 2565 (20:40) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100683 นางสาววิภาดา บูชาธรรม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (20:48) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100684 นางสาววนิดา เขตชมภู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:49) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100685 นายปกรณ์ อารดร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (20:50) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100686 นายธนพล พลลาภ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (20:52) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100687 นางสาววริศรา อักษรเสือ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:55) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100689 นางสาวนริศรา พืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 4 ต.ค. 2565 (20:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100690 นายพงษ์พัฒน์ สีทอง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (20:59) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100691 นางสาวณัฐฐิยา สีตะวัน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 4 ต.ค. 2565 (21:02) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100692 นางสาวอนงค์นาฏ ผ่องสันเทียะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 ต.ค. 2565 (21:06) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100693 นางสาวปริญญา อ่างสุพรรณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 ต.ค. 2565 (21:07) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100694 นางสาวชุติมา ดีชัยชนะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (21:08) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100696 นางสาวรพีพรรณ นวนบุรี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 4 ต.ค. 2565 (21:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100697 นางสาวธัญลักษณ์ หาขุนทด โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 4 ต.ค. 2565 (21:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100698 นางสาวมลธิตรา สากุล โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (21:46) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100699 นางสาวศิริวรรณ สุวรรณดี โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (21:53) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100700 นายณัฐพล ขันทะจํานงค์ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 ต.ค. 2565 (21:55) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100701 นางสาวสุภัทรา แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุกูลนารี 4 ต.ค. 2565 (22:03) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100703 นางสาวอังสนา ชิงชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 4 ต.ค. 2565 (22:40) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100704 นางสาวจีระวรรณ นาคสีทา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 ต.ค. 2565 (22:44) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100705 นางสาวเพียงขวัญ บุตรสาราแก่นทราย โรงเรียนพิมายวิทยา 4 ต.ค. 2565 (22:44) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610100706 นายณัฐพล สีตะวัน โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 4 ต.ค. 2565 (23:04) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610100707 นางสาวปิยะธิดา นาสมวาส โรงเรียนน้ำพองศึกษา 4 ต.ค. 2565 (23:20) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100708 นางสาวกฤติยาณี คาดีวี โรงเรียนคำม่วง 4 ต.ค. 2565 (23:28) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100709 นายเอกภาวิน เยื้องกลาง โรงเรียนคำม่วง 4 ต.ค. 2565 (23:51) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6610100710 นายปัญญาวุฒิ อุดคำเที่ยง โรงเรียนวาปีปทุม 5 ต.ค. 2565 (02:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100711 นายสิริญา วงค์ตาผา โรงเรียนหัวโทนวิทยา 5 ต.ค. 2565 (05:51) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100712 นายนวพล นาสะถิตย์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 5 ต.ค. 2565 (06:05) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100713 นายจารุกิตต์ บุตรแก้ว โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 5 ต.ค. 2565 (06:16) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6610100714 นางสาวภัคจิราภรณ์ เทียบเฮียง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5 ต.ค. 2565 (07:37) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100715 นางสาวพิมลรัตน์ เพิ่มทอง โรงเรียนรัตนบุรี 5 ต.ค. 2565 (07:51) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100716 นางสาวจีรนันท์ อุปฮาด โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (07:53) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100717 นางสาวสุธิตา อุทธามาตย์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (07:57) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100718 นางสาวเบญจวรรณ บรรจโรจน์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 5 ต.ค. 2565 (08:30) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6610100719 นางสาวคณิตตา เหล่าชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 5 ต.ค. 2565 (08:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100720 นายภูผา ฉาบไธสง โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (09:33) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100721 นางสาวชญานีย์ จันหอม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (09:35) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100722 นางสาวสุภาวดี เกิดเกลี้ยง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 5 ต.ค. 2565 (09:42) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100723 นางสาวสุณิสา นุศลศาลา โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 5 ต.ค. 2565 (09:43) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100724 นางสาวจินตนา ฟองแก้ว โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (09:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100725 นางสาวอรพิน บุตกง โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 5 ต.ค. 2565 (10:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100726 นายธนกฤต ใจแน่น โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 ต.ค. 2565 (10:24) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100727 นางสาวกิตติยา ประทุมมาตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 5 ต.ค. 2565 (10:35) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100728 นางสาวพลอยชมพู พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (10:46) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100729 นายธนเดช ยุบลพันธุ์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (10:46) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100731 นางสาวประภาสิริ นนท์เพีย โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (10:49) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6610100732 นายวันชัย ศรีหะ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (10:59) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100733 นายวันชัย ศรีหะ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (11:01) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100735 นางสาวดารินทร์ ยิ่งยอด โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (11:20) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100736 นางสาวณัฐวิภา กางนาน โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 5 ต.ค. 2565 (11:38) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100737 นายจีรศักดิ์ ไกรยสินธ์ โรงเรียนเสลภูมิ 5 ต.ค. 2565 (11:42) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100738 นายปรมินท์ คำสี โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (11:43) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100739 นายเทิดพิทักษ์ สีหานาม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (11:45) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100740 นายทรงยศ สุวรรณทอง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (11:48) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100741 นางสาวพวงผกา พรสินกิจเจริญ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 5 ต.ค. 2565 (11:51) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100742 นางสาวพัชชา ชาญเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (12:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100743 นางสาวสุภาพร ต้นจารย์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (12:14) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100744 นายภัทรกร ศิริภูมิ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (12:17) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100745 นางสาวธนภัทร ขวัญศิวิไลย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (โรงเรียนบุรีราฎษร์ดุรุณวิทยา) 5 ต.ค. 2565 (12:20) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6610100746 นางสาวเจษราภรณ์ สายเมฆ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 5 ต.ค. 2565 (12:25) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100747 นางสาวปภาวรินท์ มหาวงษ์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (12:27) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100748 นายณัฐภัทร สลับแก้ว โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (12:27) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100749 นางสาวจิรวดี สารบรรณ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (12:30) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100750 นางสาวศรุตา มากเพ็ชร โรงเรียนหนองเรือวิทยา 5 ต.ค. 2565 (12:32) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100751 นางสาวพัชราภรณ์ เหิมฉลาด โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (12:42) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100752 นางสาวพิมลพรรณ ศิริโอตร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 5 ต.ค. 2565 (12:53) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610100753 นางสาวจุฬาลักษณ์ โล้กูลประกิจ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ต.ค. 2565 (13:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100754 นายสหรัฐ แก้วใส โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 5 ต.ค. 2565 (13:10) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100755 นางสาวลลิตา พุฒจันทึก โรงเรียนบัวขาว 5 ต.ค. 2565 (13:16) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100756 นางสาวประณิดา นาถมทอง โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (13:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6610100757 นางสาวนันทิยา นาถมทอง โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (13:28) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6610100758 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ตรงจันทร์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 5 ต.ค. 2565 (13:28) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100759 นางสาวคนิลธิชา คงสริ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (13:41) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100760 นายศุภกร เสาวคนธ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (13:44) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100761 นางสาวศิริลักษณ์ สุดสน โรงเรียนวาปีปทุม 5 ต.ค. 2565 (14:20) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100763 นายเกียรติศักดิ์ แสงมณี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (14:25) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100764 นางสาวจณิสตา ศรีทวีกาศ โรงเรียนบัวขาว 5 ต.ค. 2565 (14:26) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100765 นางสาวมนัสนันท์ ภูพานใหญ่ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (14:28) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6610100766 นายชวลิต หงส์เอก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (14:29) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100767 นายชวลิต หงส์เอก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (14:36) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100768 นางสาววรรณนิษา รู้หลัก โรงเรียนมัญจาศึกษา 5 ต.ค. 2565 (14:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100769 นางสาวสุพัตตรา สมพร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (14:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100771 นางสาวนภัสนันท์ โงนมณี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (14:45) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100772 นางสาวนริศศรา สีเหลือง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (14:46) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100773 นางสาวปภาวรินทร์ โพธิสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (14:48) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100774 นางสาวเอมมิกา เพิ่งจันดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 5 ต.ค. 2565 (14:49) ค.บ.ดนตรีศึกษา ผู้สมัคร
6610100775 นางสาววิมลสิริ เพียสังกะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (14:57) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100776 นางสาวอรปรียา เหล่าลงอินทร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (15:04) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100777 นางสาวจิรนันท์ สีบาล โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (15:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100778 นายภัสพล บรรลุศิลป์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (15:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100779 นางสาวอรยา เปยะสา โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (15:31) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100780 นางสาวหทัยชนก เทียงกอง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (15:33) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100781 นางสาวศิริญากร จุลหงษ์ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 5 ต.ค. 2565 (15:34) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100782 นายธนพร สาระดี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (15:48) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100783 นายฐิติพงศ์ สาไชยันต์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (15:58) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100785 นางสาวพิชญากร สิงห์เสนา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (16:00) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100786 นางสาวอนุธิดา มีศิลป์ โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (16:05) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100787 นายสราวุฒิ เกื้อปัญญา โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 5 ต.ค. 2565 (16:05) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100788 นางสาวอุไร ฮอง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (16:36) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100789 นายณัฏฐกิตติ์ หมื่นศรีพรม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 5 ต.ค. 2565 (16:46) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100790 นางสาวศศิภา แย้มไสย์ โรงเรียนบัวขาว 5 ต.ค. 2565 (17:04) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100791 นางสาวอารยา อรัญมิตร โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:05) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100792 นางสาวปิยธิดา อาจทวีกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 5 ต.ค. 2565 (17:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100793 นางสาววิชุดา อามาตย์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:19) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100794 นางสาวสุดารัตน์ แดนพรม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:21) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100795 นางสาวอุไร ฮอง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:22) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100796 นายเกียรติศักดิ์ แสงมณี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:33) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100797 นายเกียรติศักดิ์ แสงมณี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (17:40) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100798 นางสาวศรินญา อุทปา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 5 ต.ค. 2565 (17:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100799 นายรุ่งเรืองฤทธิ์ ขามไชย โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 5 ต.ค. 2565 (18:06) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100800 นางสาวกัลยกร ธวะบุรี โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 5 ต.ค. 2565 (18:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100801 นางสาวกิตติมา ศรีกุดค้าว โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (18:30) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100802 นางสาวจันจิรา กาหาวงศ์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 5 ต.ค. 2565 (18:34) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100803 นางสาวอรไพลิน คำศรี โรงเรียนหัวโทนวิทยา 5 ต.ค. 2565 (18:45) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100804 นางสาวณัฐธิดา จำนงค์สังข์ โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (18:47) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100805 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:07) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6610100806 นางสาวหนึ่งฤทัย สีราชา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (19:11) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100807 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:12) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100808 นางสาวชุติกาญจน์ พานาดา โรงเรียนกมลาไสย 5 ต.ค. 2565 (19:15) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6610100810 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:24) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6610100811 นางสาวนันท์นภัส รอบรู้ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (19:26) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100812 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:29) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6610100813 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:30) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100814 นางสาววิภาวดี สีกา โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (19:31) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6610100815 นางสาวมิ่งกมล จันทร์หนองหว้า โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ต.ค. 2565 (19:31) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100816 นายสนธยา อินธิสอน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 5 ต.ค. 2565 (19:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100817 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:35) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100818 นางสาวพิสมัย นันดี โรงเรียนสังคมวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:36) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6610100819 นายยุทธพิชัย ประยงค์ศุกร์ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 5 ต.ค. 2565 (19:54) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100820 นางสาวกฤษณา คุณผู้ โรงเรียนบ้านไผ่ 5 ต.ค. 2565 (20:03) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100821 นางสาววิภาวี เสียงดัง โรงเรียนบ้านไผ่ 5 ต.ค. 2565 (20:33) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100822 นายศราวุธ จันทร์หนองหว้า โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ต.ค. 2565 (21:07) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6610100824 นางสาวสุนิตา เดชบุรัมย์ โรงเรียนกุมภวาปี 5 ต.ค. 2565 (21:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100825 นายจักรพรรดิ์ นาหนองขาม โรงเรียนบรบือ 5 ต.ค. 2565 (21:38) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100826 นายกิตติศักดิ์ นันท์สูงเนิน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 ต.ค. 2565 (21:39) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610100827 นายพิชิตชัย สืบสุนทร โรงเรียนวาปีปทุม 5 ต.ค. 2565 (21:39) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100829 นางสาวอาภัสรา ขอดวงกลาง โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 ต.ค. 2565 (21:59) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100830 นางสาวอังคณา กอบทอง วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 5 ต.ค. 2565 (22:01) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6610100831 นางสาวพิยดา มูลไชยภูมิ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 5 ต.ค. 2565 (22:12) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100832 นางสาวจิราวัลย์ ตังทะนาม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 5 ต.ค. 2565 (22:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100833 นางสาวเตือนใจ โพธิ์ไพร โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (22:33) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100834 นายชาญวิทย์ สมศรีจันทร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 5 ต.ค. 2565 (23:11) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100836 นางสาวน้ำค้าง ปราบเพ็ชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 5 ต.ค. 2565 (23:24) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100837 นางสาวอาภัสรา เภาพิลาด โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 6 ต.ค. 2565 (00:49) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100838 นางสาวปภาวรินทร์ ภูอาราม โรงเรียนคำม่วง 6 ต.ค. 2565 (02:59) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100839 นายธนวัฒน์ ศรีหวัง โรงเรียนบัวขาว 6 ต.ค. 2565 (04:22) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6610100840 นายธนวัฒน์ ศรีหวัง โรงเรียนบัวขาว 6 ต.ค. 2565 (04:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100841 นางสาวเสาวลักษณ์ สงคราม โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 6 ต.ค. 2565 (07:31) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100842 นางสาววรัญญา โพธิสิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (08:08) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100843 นางสาววรัญญา โพธิสิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (08:15) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610100844 นายสรวิชญ์ พันธ์หนองเพชร โรงเรียนร่องคำ 6 ต.ค. 2565 (08:16) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100845 นางสาววราพร จันสด โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 6 ต.ค. 2565 (08:32) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100846 นางสาวอัจฉริยา แก้วปัญญา โรงเรียนคำม่วง 6 ต.ค. 2565 (08:34) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100847 นางสาววรัญญา โพธิสิงห์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (08:46) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6610100848 นายวัฒน์ธนบูรณ์ อัครนันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 6 ต.ค. 2565 (08:53) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100849 นางสาวสุจิตรา อาษาทำ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 6 ต.ค. 2565 (08:59) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100850 นางสาวสุธิดา สร้อยงาม โรงเรียนหัวโทนวิทยา 6 ต.ค. 2565 (09:14) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100851 นางสาวธีริศรา สมานพงษ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 6 ต.ค. 2565 (09:19) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100852 นายภานุเดช พรมวงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (09:23) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100853 นางสาวอรนลิน เมืองแสน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (09:35) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100854 นางสาวมินตรา ผายสียวน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (09:41) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6610100855 นายดัสกร แก้วเคน โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (09:41) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100856 นายชารีพล ลีแวง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 6 ต.ค. 2565 (10:02) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100857 นางสาวณัฐธันยา แน่นอุดร โรงเรียนร่องคำ 6 ต.ค. 2565 (10:13) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100858 นางสาวมนัญชยา แสนองอาจ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 6 ต.ค. 2565 (10:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610100859 นายไชยพล คนหาญ โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 6 ต.ค. 2565 (10:17) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100860 นางสาวนภัสสร คำโสภา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:19) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6610100861 นางสาวภูริชญา ภูเดชกล้า โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:19) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6610100862 นางสาวณัฐธันยา แน่นอุดร โรงเรียนร่องคำ 6 ต.ค. 2565 (10:20) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100863 นางสาวสุจิตรา อาษาทำ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 6 ต.ค. 2565 (10:27) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100864 นางสาวณัฐนิชา มิทะลา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:28) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100865 นางสาวปิยฉัตร บุตตะชาติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:43) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6610100866 นางสาวปิยฉัตร บุตตะชาติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100867 นายธนัท สุริวัตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (10:59) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100868 นายนันทวัฒน์ เกลาโพธิ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (11:05) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100869 นายปณิธิ กาฬหว้า โรงเรียนกุฉินารายณ์ 6 ต.ค. 2565 (11:07) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100870 นางสาวพรพิพัตร พรมวิจิตร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 6 ต.ค. 2565 (11:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100871 นางสาวภัคมัย ไตรศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 6 ต.ค. 2565 (11:21) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100872 นายสิรวิชญ์ สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 7 ต.ค. 2565 (13:45) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100873 นางสาวอาทิตยา มาตโสภา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (13:58) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610100874 นายนพดล นาใจเย็น โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 7 ต.ค. 2565 (14:01) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100875 นางสาวนัฐวรรณ ถาเรืองโคตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (14:04) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610100876 นางสาวเกณิกา สืบนาคะ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 7 ต.ค. 2565 (14:22) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100877 นางสาวรุ่งรัตน์ วรรณสิงห์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 7 ต.ค. 2565 (14:27) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100879 นางสาวภัทรธิดา ภาภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (14:44) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100880 นางสาวพัชรพร ชูปาน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (14:54) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100881 นางสาวมณฑรัตน์ โชคสินสมบูรณ์ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 7 ต.ค. 2565 (14:55) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100882 นางสาวภูริชญา จันทรัตน์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 7 ต.ค. 2565 (14:56) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100884 นางสาวพัชริดา ไชยคำภา โรงเรียนผดุงนารี 7 ต.ค. 2565 (15:13) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100885 นางสาวพัชรินทร์ งอยภูธร โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (15:15) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100886 นางสาวกัญญารัตน์ สีหานาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 7 ต.ค. 2565 (15:24) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100887 นางสาวศลินา บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 7 ต.ค. 2565 (15:27) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100888 นายคณิศร ภารจรัส โรงเรียนบัวขาว 7 ต.ค. 2565 (15:50) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100889 นางสาวพรรณษา โยชน์ไชยสาร โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (16:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610100890 นางสาวศรินลา ศรีหามล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 7 ต.ค. 2565 (16:23) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100891 นางสาวจิรนันท์ แก้วลาญ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (16:30) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100892 นางสาวนภัสวรรณ เยาวจตุรัส โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (16:33) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100893 นางสาวสุรารักษ์ โพธิ์พะนา โรงเรียนอนุกูลนารี 7 ต.ค. 2565 (16:33) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100894 นางสาวณัฐชา ปะบัวบาน โรงเรียนวาปีปทุม 7 ต.ค. 2565 (16:37) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100895 นางสาวพรสวรรค์ เฉิดรัศมี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 7 ต.ค. 2565 (16:50) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100896 นายพีรทัศน์ สมใจ โรงเรียนกีฬาโครงการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 ต.ค. 2565 (17:11) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100897 นางสาวขวัญฤดี จันทับ โรงเรียนวาปีปทุม 7 ต.ค. 2565 (17:16) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610100898 นางสาวพรนิภา ช้อยโคกสูง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 7 ต.ค. 2565 (17:20) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100899 นางสาวณัฐฐาทิพย์ เจริญดี โรงเรียนสงวนหญิง 7 ต.ค. 2565 (17:30) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100900 นางสาวศิรินทร์ญา สมเหล็ก โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (17:40) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100901 นายวรวุฒิ ขจัดมลทิน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (17:46) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100902 นางสาวธิดารัตน์ นามนเสน โรงเรียนเมืองสมเด็จ 7 ต.ค. 2565 (17:52) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610100903 นางสาวจิตติยากรณ์ ไชยทองศรี โรงเรียนบัวขาว 7 ต.ค. 2565 (17:53) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100904 นางสาวจิราพัชร บรรจมาตย์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 7 ต.ค. 2565 (18:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100905 นางสาวสุชาวดี นรสีห์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (18:10) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100906 นายวรวุฒิ ตะราษี โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 7 ต.ค. 2565 (18:10) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6610100907 นางสาวธัญญาเรศ พรมจารีย์ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 7 ต.ค. 2565 (18:18) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100908 นางสาวจิรนันท์ อินทร์สด โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 7 ต.ค. 2565 (18:18) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6610100909 นางสาวณัฐธญา ปะบัวบาน โรงเรียนวาปีปทุม 7 ต.ค. 2565 (18:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100910 นางสาวปพิชญา สีกา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (18:24) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100911 นางสาวพรธิชา โยธมาตร โรงเรียนวาปีปทุม 7 ต.ค. 2565 (18:30) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100912 นางสาวศิรินทร์ญา สมเหล็ก โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (18:40) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100913 นางสาวชลิดา ศิริสม โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 7 ต.ค. 2565 (18:47) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100915 นายกิติภพ ไวแสน โรงเรียนเมืองสมเด็จ 7 ต.ค. 2565 (18:52) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100916 นางสาวเยาวภา หาทำ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 7 ต.ค. 2565 (19:03) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100918 นายนิติพล อาจหาญ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 7 ต.ค. 2565 (19:05) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610100919 นายภูมิพัฒน์ ลีลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (19:10) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100920 นางสาวภัทรวดี ปะทุมตะ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (19:15) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100921 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มรุ่ง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 7 ต.ค. 2565 (19:32) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100922 นางสาวภัชราภรณ์ พวงศรี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 7 ต.ค. 2565 (19:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100923 นางสาวพิชชาพร พรเฉลิมเกียรติ โรงเรียนมัญจาศึกษา 7 ต.ค. 2565 (19:49) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100924 นางสาวอธิชา ภูชมชื่น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (19:49) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100925 นางสาวสุกัญญา มูลมานัส โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 7 ต.ค. 2565 (20:10) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100926 นางสาวคณิชาภา ทิพย์ศิริ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 7 ต.ค. 2565 (20:13) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100927 นางสาวสมิตา มาลาหอม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (20:14) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100928 นางสาวจิราภา กุละคำเเสง โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (20:21) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100929 นางสาวณัฐวดี คูเมือง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 7 ต.ค. 2565 (20:27) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100930 นายธนธัช ปินะถา โรงเรียนวาปีปทุม 7 ต.ค. 2565 (20:44) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6610100931 นายธนพร สาระดี โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (20:46) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610100932 นายธีรเมธ เข้าขาย โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (20:54) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100933 นางสาวนภัสสร เตชะแก้ว โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (21:01) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100934 นางสาวชนัญธิดา สำโรงแสง โรงเรียนหัวโทนวิทยา 7 ต.ค. 2565 (21:05) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100935 นางสาวณัฎสุภา จำศรี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 7 ต.ค. 2565 (21:11) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100937 นายภรวัตร นนท์ชี โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (21:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100938 นางสาวสิริวิมล ช่างทำ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (21:19) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100939 นายธีรเทพ แก่นพุฒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (21:21) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100940 นางสาวชนันต์ญาต์ อายุพัฒน์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (21:25) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100941 นางสาวรัตน์ดาวรรณ ภักดีจุ โรงเรียนอนุกูลนารี 7 ต.ค. 2565 (21:33) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100942 นางสาวสุกัญญา พลมุข โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 7 ต.ค. 2565 (21:49) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100943 นายธนากร จันใหม่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ต.ค. 2565 (21:51) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100944 นางสาวนางสาวรัตนาวดี พรมเสมอ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 7 ต.ค. 2565 (22:05) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100946 นางสาวพรสุดา เห็มอ่อน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 7 ต.ค. 2565 (22:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100947 นางสาวอภิญญตาะ บุญเหมาะ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ต.ค. 2565 (22:19) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610100948 นายชัยนันท์ แก้วจันทร์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 ต.ค. 2565 (22:29) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610100949 นายณัฐวุฒิ อนุฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 ต.ค. 2565 (22:33) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100950 นางสาวพิชญากร สิงห์เสนา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 ต.ค. 2565 (22:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100951 นางสาวมยุรา เพชรโรจน์ โรงเรียนร่องคำ 7 ต.ค. 2565 (22:37) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100952 นายไกรพล น้อยศรี โรงเรียนเสลภูมิ 7 ต.ค. 2565 (22:44) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100953 นายธีระเดช เชื้อหงษ์ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 7 ต.ค. 2565 (22:53) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100954 นางสาวไอลดา นาคัน โรงเรียนภูเขียว 7 ต.ค. 2565 (23:01) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100955 นายรัฐศาสตร์ เนตรแก้ว โรงเรียนร่องคำ 7 ต.ค. 2565 (23:01) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610100956 นางสาวสุนันทา มูลเอก โรงเรียนกมลาไสย 7 ต.ค. 2565 (23:05) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100957 นายคมเพชร งามขำ โรงเรียนเลิงนกทา 7 ต.ค. 2565 (23:10) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610100958 นายธนากร สังฆะสอน โรงเรียนกมลาไสย 7 ต.ค. 2565 (23:18) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610100959 นางสาววรินทิพย์ ปรีพูล โรงเรียนกมลาไสย 7 ต.ค. 2565 (23:21) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100960 นางสาววีรวรรณ ศรีวิจารณ์ โรงเรียนกมลาไสย 7 ต.ค. 2565 (23:34) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100963 นายกิตติพศ บาทสุวรรณ โรงเรียนเลิงนกทา 8 ต.ค. 2565 (00:54) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610100964 นางสาวจณิสตา สอนมาลา โรงเรียนโนนข่าวิทยา 8 ต.ค. 2565 (01:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100965 นางสาวอารยา จันยุ้ย โรงเรียนโนนข่าวิทยา 8 ต.ค. 2565 (01:48) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610100966 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 8 ต.ค. 2565 (06:59) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610100967 นายอธิพงศ์ ศีรเนาเวช โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 8 ต.ค. 2565 (07:14) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100968 นายอรรถพล สิงห์ชัย วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสระเเก้ว 8 ต.ค. 2565 (07:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100969 นางสาวอุไรวรรณ ไชยชาติ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (08:14) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6610100970 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีหานาม โรงเรียนกัลยาณวัตร 8 ต.ค. 2565 (08:27) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100971 นายโฆษพงศ์ ดำรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 8 ต.ค. 2565 (08:27) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100972 นางสาวอารียา ไชยบุตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 ต.ค. 2565 (09:08) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100973 นางสาววิยดา ขวัญประเสริฐ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 8 ต.ค. 2565 (09:22) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100974 นางสาววิยดา ขวัญประเสริฐ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 8 ต.ค. 2565 (09:31) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610100976 นายวุฒินันท์ แวงวรรณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ต.ค. 2565 (10:15) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100977 นางสาวปรวี มะลาศูณย์ โรงเรียนวาปีปทุม 8 ต.ค. 2565 (10:20) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100978 นายนันทวัฒ​น์ กะลาม โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 8 ต.ค. 2565 (10:21) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100979 นางสาวอนันทิกา ขุนณรงค์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (10:27) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100981 นางสาวศิญาดา เคนจำปา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (10:42) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100984 นางสาวมุกบดินทร์ สิริเสมอศรัญ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (10:49) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610100985 นางสาวจิราภรณ์ บุญเทพ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (10:53) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610100986 นางสาวเจนจิรา อ่อนสะเดา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (10:54) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100987 นายพุฒิพงษ์ ชะสิงห์ โรงเรียนบรบือ 8 ต.ค. 2565 (10:54) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100989 นางสาวภูษิตา สีหาบุดโต โรงเรียนวาปีปทุม 8 ต.ค. 2565 (10:58) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100990 นางสาวธัญภัทร จำเรียง โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 8 ต.ค. 2565 (10:59) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6610100991 นายพุฒิพงษ์ ชะสิงห์ โรงเรียนบรบือ 8 ต.ค. 2565 (11:01) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100992 นายอภิชัย ยันทะรักษ์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 8 ต.ค. 2565 (11:05) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100993 นางสาวสริตา นามโสม โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (11:33) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100994 นางสาวพลอยจิณณ์ ช่างยา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (11:41) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610100995 นางสาวจุฑารัตน์ สิงวันคำ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (11:51) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100996 นางสาวเยาวลักษณ์​ ไชย​สง​โท​ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (11:54) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610100997 นายกฤษฎา โพธิสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 8 ต.ค. 2565 (12:05) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610100998 นายกฤษศกนณ์ ชูรัตน์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (12:11) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610100999 นางสาวปัทมา ซาเสน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (12:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101000 นางสาววาสนา จำปาศักดิ์ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 8 ต.ค. 2565 (12:45) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101001 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทสิทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 8 ต.ค. 2565 (12:58) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610101003 นางสาวศรินลา ศรีหามล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 8 ต.ค. 2565 (13:14) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101004 นายเจษฎา พูนมะลัง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (13:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101005 นางสาวภูริณัฐ ภูรี โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 8 ต.ค. 2565 (13:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101006 นางสาวสุธาสินี มณีกัญญ์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (14:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101008 นางสาวจิดาภา พรมภูงา โรงเรียนขามแก่นนคร 8 ต.ค. 2565 (14:17) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101009 นางสาวนิตยา ทองปัญญา โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 8 ต.ค. 2565 (14:58) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101010 นางสาวไปรยา ภูแก้วนอก โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (15:13) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6610101011 นายณัชพล ชัยน้อย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 8 ต.ค. 2565 (15:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101012 นางสาวขวัญกมล มัตรัตน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 8 ต.ค. 2565 (15:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101013 นางสาววรรณศิริ หนูไธสง โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (15:25) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101014 นายสิริภัทร พรรณภักดี โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (15:34) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101015 นางสาวขวัญจิรา นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 8 ต.ค. 2565 (16:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101016 นางสาวภูริณัฐ ภูรี โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 8 ต.ค. 2565 (16:48) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101017 นางสาวชลารัตน์ คุ้มขัง โรงเรียนกุฉินารายณ์ 8 ต.ค. 2565 (17:02) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101018 นางสาวธนวรรณ คะรุด โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (17:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101020 นางสาวนันทิชา ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 8 ต.ค. 2565 (18:38) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101021 นายอัษฎาวุฒิ ทาบรรหาญ โรงเรียนบรบือ 8 ต.ค. 2565 (18:46) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6610101022 นางสาวชญาดา โพธิสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ต.ค. 2565 (19:10) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101023 นางสาวจริยา นามนฑา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (19:15) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101024 นางสาวพิรดา ชาญสมร โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (19:18) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610101025 นางสาวเกศริน บุญศรี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 8 ต.ค. 2565 (19:31) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101026 นางสาวธิคำพร พันเทศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (19:46) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101027 นางสาวชบาไพร บุญธรรม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (19:55) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101028 นางสาวธิติมา หูตาชัย โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 8 ต.ค. 2565 (19:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101030 นางสาวมลฑกานต์ สอนจันทร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ต.ค. 2565 (20:05) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101031 นางสาวกัลยา ดาวังปา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (20:06) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101032 นางสาวปวีณา วิเลศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 8 ต.ค. 2565 (20:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101033 นายเรืองฤทธิ์ ศรีอนงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ต.ค. 2565 (20:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101035 นางสาวชลธิชา ภูจอมขำ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 8 ต.ค. 2565 (21:07) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101036 นายชลรติ ศรีเมืองเบ้า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (21:08) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101037 นางสาวสุดารัตน์ แดนพรม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (21:12) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101038 นางสาวจิรัชยา ก้านสรรไชย โรงเรียนกมลาไสย 8 ต.ค. 2565 (21:19) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101039 นางสาวมัญชุพร บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (21:30) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101041 นางสาวดวงกมล น้อยทรง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (21:33) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101042 นางสาวประวรรณรัตน์ ไชยเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 8 ต.ค. 2565 (21:33) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101043 นางสาวพัชราภา พาพินิจ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 8 ต.ค. 2565 (21:38) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101044 นางสาวกัลยาภา​ กางจันทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ 8 ต.ค. 2565 (21:46) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101045 นางสาวจิณัฐตา วรรณแสง โรงเรียนร่องคำ 8 ต.ค. 2565 (21:48) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610101048 นางสาวอภิชญา เสริฐวาสนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (22:28) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101049 นางสาวกมลเนตร แสงหม้อ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8 ต.ค. 2565 (22:43) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6610101050 นางสาวอาทิติยา โพธิ์เสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 8 ต.ค. 2565 (22:56) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101051 นางสาวภัณฑิรา บุสทิพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 8 ต.ค. 2565 (23:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6610101052 นางสาวพรทิพย์ คำชมภู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 8 ต.ค. 2565 (23:26) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101053 นางสาวสิริกร สิงธงยาม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 9 ต.ค. 2565 (00:52) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101054 นางสาวณัฐธิดา เจริญศักดิ์ภักดี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (00:59) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101055 นางสาวปริญากร นันโท โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (01:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101056 นายคมสันต์ แสงพรึก โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 9 ต.ค. 2565 (01:50) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610101057 นายอัครินทร์ นาห้วยล้อม โรงเรียนร่องคำ 9 ต.ค. 2565 (02:20) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101058 นางสาวอทิตยา เขจรรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (05:25) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101059 นางสาวบัณฑิตา สังวุฒิโต วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม 9 ต.ค. 2565 (08:00) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101060 นางสาวชัชพร จันทร์คูเมือง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (08:09) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101061 นางสาวศศิกานต์ นาชัย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 9 ต.ค. 2565 (08:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101063 นายธราดล นนท์สุวรรณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (09:07) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101065 นางสาวสิริกร นิตย์กระโทก โรงเรียนชุมพวงศึกษา 9 ต.ค. 2565 (09:22) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101067 นางสาวไอยาเรศ เกตุแสนสี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 9 ต.ค. 2565 (09:48) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101068 นายอภิชาติ ไชยคำมิ่ง โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 9 ต.ค. 2565 (09:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101069 นายรชานนท์ อุปัญญ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (09:58) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101070 นางสาวปิยะธิดา อินทร์หอม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (10:32) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101071 นางสาวรัชนก โสดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (10:54) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101072 นางสาวธนาภรณ์ วันทะนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 ต.ค. 2565 (10:55) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101073 นางสาวรัชนก โสดารัตน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (11:03) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101074 นางสาวธนาภรณ์ วันทะนา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 ต.ค. 2565 (11:03) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101075 นายธีรพงศ์ บุญคำ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 9 ต.ค. 2565 (11:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610101076 นายคณาธิป อินทร โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (11:12) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101077 นางสาวอารยา นามวงค์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 9 ต.ค. 2565 (11:22) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101078 นางสาวพรรณิภา สีดาใหญ่ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 9 ต.ค. 2565 (11:22) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101079 นางสาวชนาพร วรโคตร โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 9 ต.ค. 2565 (11:23) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610101081 นายยุทธนา ก๋าเเก้ว โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (11:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101082 นางสาวประวีณา ประทุมวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 9 ต.ค. 2565 (11:40) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101083 นางสาวสุจิรา กลางสุพรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (11:42) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101084 นางสาวดวงฤทัย การไสว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 9 ต.ค. 2565 (11:44) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101085 นางสาวปาลิตา ชุมแสน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (11:49) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101086 นายธนภัทร ปัญญัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการร้อยเอ็ด 9 ต.ค. 2565 (11:50) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6610101087 นางสาวอุมาพร ขุนาพรม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (12:04) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101088 นางสาววรัญญา ปนสันเทียะ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (12:11) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610101089 นายศราวุฒิ บุญมี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (12:14) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101090 นางสาวกุลธิดา ศรีโอษฐ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (12:19) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101091 นายชิตณรงค์ นาเมือง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 9 ต.ค. 2565 (12:31) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6610101094 นายพสุพนธ์ ขัติยนนท์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (13:44) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101095 นางสาวสุจิตรา บุญภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (13:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101096 นางสาวสุจิตรา นนท์นาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 9 ต.ค. 2565 (13:53) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101097 นางสาวทับทิม วัฒนราช โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (14:04) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101098 นายศิริวัฒน์ บัวศรี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (14:04) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101099 นางสาวนันธิชา พิมภาวัต โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 9 ต.ค. 2565 (14:40) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101104 นางสาวกุลธิดา ศรีโอษฐ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (15:12) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610101105 นางสาวจิตตราภรณ์ ภูแป้ง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (15:25) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610101106 นางสาวศิริวรรณ แสงสีดา โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (16:19) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101107 นายธีระศักดิ์ คําหอม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 9 ต.ค. 2565 (16:31) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6610101108 นางสาวสุนิชา ศาลาน้อย โรงเรียนเดชอุดม 9 ต.ค. 2565 (16:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101109 นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมศรี โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 9 ต.ค. 2565 (17:18) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101111 นางสาวชลธิชา ทองพั้ว โรงเรียนดอนตาลวิทยา 9 ต.ค. 2565 (17:33) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101112 นายพีระเดช ไชยดิษฐ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (17:48) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101113 นางสาวจริยาพร โคช่วย โรงเรียนผดุงนารี 9 ต.ค. 2565 (18:29) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101114 นายศิวนาถ โมระสาก โรงเรียนคำม่วง 9 ต.ค. 2565 (18:41) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101115 นางสาวนภัสวรรณ อาศูรย์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (18:52) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101116 นางสาวเกตุมณี ภิรมณ์ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (18:56) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101117 นางสาวณัฐธัญญา อนุสนธ์ โรงเรียนกมลาไสย 9 ต.ค. 2565 (19:02) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101118 นายวุฒิศักดิ์ ไชยคูณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 9 ต.ค. 2565 (19:04) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101119 นางสาวกุลธิดา จรรยาศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ต.ค. 2565 (19:31) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101120 นางสาวมุทิตา รักษาชนม์ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (19:33) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6610101121 นางสาวจิตติมา นาสมยนต์ โรงเรียนกมลาไสย 9 ต.ค. 2565 (19:34) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101122 นางสาวชุติกาญจน์ พิจารณ์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (19:35) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6610101123 นางสาวศรัญญา ติชาวัน โรงเรียนคำม่วง 9 ต.ค. 2565 (19:47) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101124 นางสาวพรนิภา คล่องดี โรงเรียนหัวโทนวิทยา 9 ต.ค. 2565 (19:53) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101125 นางสาวธวัลรัตน์ เรืองทอง โรงเรียนผดุงนารี 9 ต.ค. 2565 (20:05) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101126 นางสาวธัญชนก สีแก้วน้ำใส โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 9 ต.ค. 2565 (20:08) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6610101127 นางสาวสุดารัตน์ ภูจำปา โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 9 ต.ค. 2565 (20:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101128 นางสาวรุ่งอรุณ วิชัยวงษ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (20:24) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101129 นางสาวมณีรัตน์ แก้วอาษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (20:33) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101130 นางสาววชิราภรณ์ ศรีสอน โรงเรียนผดุงนารี 9 ต.ค. 2565 (20:49) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101132 นางสาวนลธณัฐดา ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 9 ต.ค. 2565 (21:09) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6610101133 นางสาวอรนลิน อาทิตย์ตั้ง อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนวาปีปทุม 9 ต.ค. 2565 (22:01) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6610101134 นายทวมินทร์ มณีฉาย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 9 ต.ค. 2565 (22:01) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101135 นางสาวสุภาทิพย์ แสงสี โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 9 ต.ค. 2565 (22:45) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101137 นางสาวธันวาพร นาโพนงาม โรงเรียนหัวโทนวิทยา 10 ต.ค. 2565 (07:18) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101138 นางสาวสิรินทรา สารการ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 10 ต.ค. 2565 (07:50) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101139 นางสาวอภิญญา พรมดวงศรี โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (08:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101140 นางสาววิภาดา บุตรเกตุ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (08:20) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101141 นางสาวปิยธิดา โนนวงษา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 10 ต.ค. 2565 (10:03) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101142 นายฑัตพล แสงจันทร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 10 ต.ค. 2565 (10:04) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101144 นางสาวสุฐิตา มาตมุงคุณ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (10:25) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101145 นางสาวศุภกานต์ วิบูลย์กุล โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 10 ต.ค. 2565 (10:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101146 นายอังศุธร ทานัง โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 10 ต.ค. 2565 (11:18) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6610101147 นายวัชรากร ประสีระเตนัง โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (11:19) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101148 นางสาวฑิฆัมพร สงวน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (11:29) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101149 นายต้นมกรา ปานาเต โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 10 ต.ค. 2565 (11:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101150 นายอวรุช ดวงพลอย โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (11:50) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101151 นายณัฐวัตร บัวคง โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (11:57) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101152 นางสาวคนึงนุช ประดิษฐพจน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 10 ต.ค. 2565 (12:09) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101153 นางสาวสุริษา วิชัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 10 ต.ค. 2565 (12:10) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101154 นางสาวพัชรี ชินไทยสง โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:11) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101155 นางสาวไหมแก้ว สุทธิประภา โรงเรียนสามโคก 10 ต.ค. 2565 (12:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101156 นางสาวพัชราภรณ์ สระตังหมอง โรงเรียนวาปีปทุม 10 ต.ค. 2565 (12:22) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101157 นางสาวชลิตา พลอามาตย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:28) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101158 นางสาวศศิธร มัธหา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 10 ต.ค. 2565 (12:35) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101159 นายกิตติพล พลโยธา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101160 นางสาวมาลาตี โพธิ์ขี โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:50) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101161 นายสุรชาติ ไชยบุตร โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:54) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101162 นางสาววัศยา โคนุตะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 10 ต.ค. 2565 (13:05) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101163 นางสาวอธิชนัน ศรีจันทร์ฮด โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:12) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101164 นายอนุรักษ์ นิลเขตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 10 ต.ค. 2565 (13:26) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101165 นายวรพจน์ สีลาพล โรงเรียนกมลาไสย 10 ต.ค. 2565 (13:39) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101166 นางสาวชลนิชา เชื้อเเดง โรงเรียนกมลาไสย 10 ต.ค. 2565 (13:42) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101167 นายกฤตนัย สีสุด โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 10 ต.ค. 2565 (13:48) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101168 นางสาวมนัสนันท์ ลาภา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (14:31) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101169 นางสาวรุจิเรศ ลังภูรี โรงเรียนคำม่วง 10 ต.ค. 2565 (14:50) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101170 นางสาวพรรณิภา สิทธิคุณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (15:26) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101171 นางสาวณัฐกมล บุญศรีนาค โรงเรียนอนุกูลนารี 10 ต.ค. 2565 (15:31) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101172 นายวัชรพล ภูทองทา โรงเรียนอนุกูลนารี 10 ต.ค. 2565 (15:34) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101174 นางสาวธัญญลักษณ์ ดวงทาทอน โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (16:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101175 นางสาวอาทิตยา พรมไชย โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (16:27) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101176 นายสนธยา อินธิสอน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 10 ต.ค. 2565 (16:33) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610101177 นายบดินทร์เดชา หินทอง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (16:57) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6610101178 นางสาวสุพรรณิการณ์ หงษ์หาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 10 ต.ค. 2565 (17:04) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101180 นางสาวมนัสนันท์ มาตรมงคล โรงเรียนอนุกูลนารี 10 ต.ค. 2565 (17:50) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101181 นางสาวณัฏฐธิดา แสงจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว 10 ต.ค. 2565 (18:13) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101182 นางสาวสุภาวดี แสงสว่าง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (18:26) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610101183 นางสาวธัญชนก สีแก้วน้ำใส โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (18:29) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6610101184 นางสาวประภาพร คำมุงคุณ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 10 ต.ค. 2565 (18:30) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101185 นายวิชยุตม์ กุลบุตร โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ 10 ต.ค. 2565 (18:31) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101186 นายณัฐวัฒน ผารุธรรม โรงเรียนคำม่วง 10 ต.ค. 2565 (18:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101187 นางสาวณัฏฐณิชา ปีไสย โรงเรียนเทศบาล2(บ้านมลายูบางกอก) 10 ต.ค. 2565 (19:12) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101188 นางสาวสุภาวดี แสงสว่าง โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (19:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6610101189 นางสาวจิราพร พันทะลา โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (19:58) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101190 นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (20:20) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6610101191 นางสาววิภาดา เประกันยา โรงเรียนหนองเรือวิทยา 10 ต.ค. 2565 (20:33) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101192 นายรัชชานนท์ โนมูระ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (21:33) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101193 นายอภิรักษ์ ซารี โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (21:42) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101194 นางสาวอาทิตยา กริชนอก โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (21:44) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101195 นางสาวสุดารัตน์ เสนานุช โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (21:54) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6610101196 นางสาวพิมพ์ชนก บ้ำสันเทียะ โรงเรียนบรบือ 10 ต.ค. 2565 (22:13) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101197 นายวิชนันท์ อุทานิตย์ โรงเรียนคำม่วง 10 ต.ค. 2565 (22:44) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6610101198 นายพิรุฬห์ ศรีใส โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 10 ต.ค. 2565 (23:05) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101199 นายกิตติพัฒน์ เหินไธสง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 10 ต.ค. 2565 (23:16) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101200 นางสาวธัญญาเรศ แก้วคำ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (23:45) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610101201 นางสาวนฤนารถ ถั่วอรัญ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (00:06) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6610101202 นางสาวสุภาพร บาใส โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (07:20) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101203 นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมปัทม์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (08:39) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101204 นางสาวจุฑารัตน์ บัวจูม โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 11 ต.ค. 2565 (09:07) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6610101205 นางสาวศิริลักษณ์ ไชยศรี โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (09:23) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101206 นายเสกสรรค์ จันวงษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 ต.ค. 2565 (09:26) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610101207 นางสาวจิระนันท์ ปุยละเทิม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (09:53) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101208 นางสาวปิยะนุช กิ่งกนทา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 11 ต.ค. 2565 (09:57) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101209 นายศุภสัณท์ โสดา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (10:22) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101210 นางสาวมินต์ธิดา พันวอ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (10:34) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101211 นางสาวกมลรัตน์ วันยะโส โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 11 ต.ค. 2565 (10:53) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101212 นางสาวจุฑารัตน์ จันจำปา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 11 ต.ค. 2565 (11:08) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101213 นางสาวศิริรัตน์ จักรนารายณ์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:14) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101214 นางสาวเอรินยา แสงหัวช้าง โรงเรียนสตรีศึกษา 11 ต.ค. 2565 (11:22) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6610101215 นายธนาธิป ขาวงาม โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 11 ต.ค. 2565 (11:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101216 นายรัฐภูมิ คลังสำโรง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 11 ต.ค. 2565 (11:41) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101218 นางสาววิไลวรรณ บาลโส โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (11:51) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101219 นายสุรพัศ ถวิลผล โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:53) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101220 นางสาวจิรดา เนื่องวงษา โรงเรียนผดุงนารี 11 ต.ค. 2565 (11:53) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101221 นางสาวนันทิดา พรรณภักดี โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:56) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101222 นางสาวกุลธิดา สิงห์เสือ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:57) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6610101223 นางสาวศิริญากร จุลหงษ์ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (11:57) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101224 นางสาวยุวดี ดียา โรงเรียนกัลยาณวัตร 11 ต.ค. 2565 (11:58) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101225 นางสาวบุษกร เสียงอ่อน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (11:59) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101226 นางสาวปรียาภัทร รุ่งเรือง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (12:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101227 นางสาวมณฑิตา เจริญหล้า โรงเรียนน้ำพองศึกษา 11 ต.ค. 2565 (12:16) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101228 นางสาวพิชยา นาศฤงคาร โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 11 ต.ค. 2565 (13:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101229 นายธีรภัทร ประเสริฐแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 11 ต.ค. 2565 (13:26) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101230 นางสาววรกานต์ แสงสินธุ์ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 11 ต.ค. 2565 (13:27) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101231 นางสาวสุธิดา บุญ​ภู​งา​ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 11 ต.ค. 2565 (13:41) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101232 นางสาวสุวิชาดา อนุฤทธิ์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 11 ต.ค. 2565 (13:44) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101233 นายณัฐนันท์ พุฒทอง โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 11 ต.ค. 2565 (13:45) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101234 นายอานนท์ เการัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (14:17) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101236 นางสาวมณฑกานต์ ภูบรรทัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (14:27) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101237 นางสาวจรรยพร ภูพันนา โรงเรียนลำปาววิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (14:31) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101238 นางสาวปลายฟ้า เวฬุวนาธร โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (14:33) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101239 นางสาวธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (14:33) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101240 นางสาววนิดา แก้วนา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (14:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101241 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (15:03) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101242 นางสาววารุณี หีบแก้ว โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (15:09) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101243 นางสาวณัฐพร บุญเเจ่ม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (15:37) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101245 นายภูวมินทร์ หลักคำพันธ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (15:39) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101246 นายนิวัฒน์ เทือกภูเขียว โรงเรียนนามนพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (15:44) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101247 นายสามารถ ปราบมนตรี โรงเรียนกันทรวิชัย 11 ต.ค. 2565 (15:47) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101248 นางสาวน้ำค้าง ภูยาฟ้า โรงเรียนลำปาววิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (15:56) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101249 นางสาววิจิตรา ทานะเวช โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (15:58) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101251 นายธีระภพ จันทะดวง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 11 ต.ค. 2565 (16:04) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101252 นางสาวสุนิศา กลุ่มยา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (17:39) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101253 นางสาวพิมพ์วรี อักษรเนียม โรงเรียนลำปาววิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (17:44) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101254 นางสาวอาริยา กาสา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 11 ต.ค. 2565 (17:45) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101255 นายธนากร คำบุ่ง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 11 ต.ค. 2565 (17:50) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101256 นายวัฒนากร เรืองบุญ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (17:52) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101257 นางสาวจุฬารัตน์ แซ่เตีย โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (17:52) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101258 นายสุรชัย ศรีธรณ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (17:52) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101259 นางสาวกัญญรัตน์ ต้นสวรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 11 ต.ค. 2565 (18:09) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610101260 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (18:13) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101261 นางสาวสุดใจ บุตรพรม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 11 ต.ค. 2565 (18:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101262 นางสาวกุลสุดา ชำนาญ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 11 ต.ค. 2565 (18:39) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610101263 นางสาวพิณสุดา ศรีหาภาค โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 11 ต.ค. 2565 (18:42) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101264 นางสาวชนกนันท์ พรหมดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 11 ต.ค. 2565 (18:46) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101266 นางสาวเนตรนภา ขุยมูล โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 11 ต.ค. 2565 (19:04) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101267 นายศิรภัทร รูปสูง โรงเรียนกมลาไสย 11 ต.ค. 2565 (19:05) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101268 นางสาวนุ่น มนตรี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (19:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101269 นายภูมรินทร์ พิมพ์สิน โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (19:19) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6610101270 นางสาวปรีดารัต สุขะวิละ โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (19:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101271 นางสาวปาริดา ไตรทิพย์ โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (19:34) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101272 นางสาวโชติกา โพธิ์ขี โรงเรียนบรบือ 11 ต.ค. 2565 (19:38) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101273 นางสาวกัลยาภา​ กางจันทา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ 11 ต.ค. 2565 (19:43) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101275 นางสาวกัลยาณี เสาวิชิต โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 11 ต.ค. 2565 (20:10) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101276 นางสาวภควดี ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (20:25) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101277 นางสาวณัฎฐณิชา ยานุพรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (20:30) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101278 นายสุวนันท์ พันธ์พละ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (20:55) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101279 นายพาทิศ ทองติด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (21:02) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101280 นายปรเมศวร์ คาตา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 11 ต.ค. 2565 (21:24) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101281 นางสาวณัฐริกา ปักสังขะเนย์ โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (21:52) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101282 นายอาชวิน บุญคร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (22:47) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6610101283 นายกิตติพศ บาทสุวรรณ โรงเรียนเลิงนกทา 11 ต.ค. 2565 (23:18) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610101284 นายกิตติพศ บาทสุวรรณ โรงเรียนเลิงนกทา 11 ต.ค. 2565 (23:22) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101285 นายพงศธร คำบุดดี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (23:47) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610101286 นางสาวเกวลิน วงษาลี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 12 ต.ค. 2565 (00:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101288 นายวัชรพงษ์ แดนประกรณ์ โรงเรียนร่องคำ 12 ต.ค. 2565 (03:41) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610101289 นายศุภเมธ ประธาน โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (05:38) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101290 นางสาวอริสา วงษ์ใหญ่ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (06:23) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101291 นางสาวสุธิมา แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (06:24) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101292 นางสาวภานุมาศ ศรีอาภรณ์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (06:24) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101293 นายวัชธิรพงษ์ ปิดตังระพา โรงเรียนดอนตาลวิทยา 12 ต.ค. 2565 (06:30) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101294 นางสาวสิราวรรณ ดวงจันทร์ทิพย์ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (06:39) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101295 นางสาวเบญจวรรณ เฉิดพันธุ์ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (06:46) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101296 นางสาวณัฐนัน สิทธิสิริวัฒนกุล โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (07:03) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6610101297 นางสาวรัชนีกร ภูตาโดน โรงเรียนร่องคำ 12 ต.ค. 2565 (07:08) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6610101298 นางสาวชาลิสา ทศราช โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (07:11) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101299 นายณัฐวุฒิ มณฑา โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (07:11) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101300 นางสาวปิยะนุช เณนาคะ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (07:23) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101301 นางสาวศศิปรียา น้อยทรง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 12 ต.ค. 2565 (07:27) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101302 นางสาวณัชชา ดวงชะรา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (07:30) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101303 นายประธานพร สุทธิประเสริฐ โรงเรียนกันทรวิชัย 12 ต.ค. 2565 (07:32) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101304 นางสาวพัชธิดา บุญคุ้ม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 12 ต.ค. 2565 (07:32) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101305 นางสาวกุลนันท์ นะคะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 12 ต.ค. 2565 (07:35) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101306 นางสาวณัฐธิชา แสงประจักษ์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (07:46) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101308 นางสาวกฤติยา สนธิระ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (08:05) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101309 นายยุทธพงษ์ พืชพรรณ์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (08:13) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101310 นางสาวอธิราช ฉ่ำมณี โรงเรียนกมลาไสย 12 ต.ค. 2565 (08:24) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101311 นายสมเกียรติ เจ๊กจันทึก โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (08:34) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101312 นางสาวกัลยาภรณ์ โฮชิน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (08:40) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101313 นางสาวปิยวรรณ ทาอ่อน โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 12 ต.ค. 2565 (08:41) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101314 นางสาวกนกวรรณ น้อยคำ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (08:44) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101316 นางสาวนิจสรา ศรีสุภาพ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 12 ต.ค. 2565 (08:58) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101317 นายธีรภัทร์ พรมงาม โรงเรียนดอนตาลวิทยา 12 ต.ค. 2565 (09:04) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101320 นางสาวฐิติมา ดอนขันธ์ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2565 (09:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101321 นางสาวธิติมา หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 12 ต.ค. 2565 (09:41) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101322 นายณฐนนท์ คะเนนิล โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 12 ต.ค. 2565 (09:42) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101323 นางสาวณัฐณิชา ดอนไชยสีหา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (09:43) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101324 นางสาวสุธาธิณี ภูสีนาค โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (09:45) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101325 นางสาวกุสุมา ไชยมาตร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (09:45) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101326 นางสาวสุชาดา ภูศรี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (09:49) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101328 นายณัฐวุฒิ จันทร์โส โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (09:52) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6610101329 นางสาวสรินยา นูชิต โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (09:55) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101330 นางสาวชมพูนุช ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 2565 (10:04) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101331 นางสาวศิรประภา พรมดี โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (10:06) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101332 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (10:08) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101333 นางสาวกัลยารัตน์ พรมวรรณ์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (10:15) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101335 นางสาวราตรี เสนาสุ โรงเรียนกมลาไสย 12 ต.ค. 2565 (10:28) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101337 นางสาวภัทรา ปรีเรือง โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 ต.ค. 2565 (10:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101339 นายอัษฏางค์ แพงคำ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (10:43) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101340 นางสาวธัญญารักษ์ แก่นมีผล โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (10:46) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101341 นางสาววรัญญา บัวบาน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (10:52) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6610101342 นางสาวณัฐมล ชัยฤาชา โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (11:00) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101343 นายผดุงเดช คาดสนิท โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 12 ต.ค. 2565 (11:05) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101344 นางสาวรัญชนา บุญชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ต.ค. 2565 (11:05) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101346 นางสาวผนิตสนาท วงสุโท โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (11:11) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101348 นายรัฐศาสตร์ ปติตานัง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 12 ต.ค. 2565 (11:18) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101349 นางสาวนฤมล คำทองสุข โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (11:20) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101350 นายนาย กฤษกรณ์ ศรีวิฒน์ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 12 ต.ค. 2565 (11:26) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101351 นางสาวณัฐธิดา เจริญทัศน์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 12 ต.ค. 2565 (11:40) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101352 นางสาวกรรณิการ์ พรมบุตร โรงเรียนกัลยาณวัตร 12 ต.ค. 2565 (11:44) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101353 นางสาวอมิชฎา จำปาคำ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 12 ต.ค. 2565 (11:48) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101354 นางสาวโษตินา เเซ่นิ้ม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (11:54) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6610101355 นางสาวปวีณ์นุช อุทธศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา 12 ต.ค. 2565 (11:59) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6610101356 นางสาวปวีณา ภูบัวเพ็ชร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 12 ต.ค. 2565 (12:17) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101357 นางสาวปริญญาภรณ์ โภคสมบัติ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 ต.ค. 2565 (12:27) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101359 นางสาวจารุวรรณ หงษ์ทอง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 12 ต.ค. 2565 (12:35) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101360 นางสาวสุชาวดี ทะสา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:01) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101361 นางสาวหทัยกานต์ นาถาดทอง โรงเรียนกมลาไสย 12 ต.ค. 2565 (13:06) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101362 นายธนทัต จันบัวลา โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (13:10) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101363 นายนราวิชญ์ ภูสีนาค โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (13:15) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6610101364 นางสาวอาทิตยา แหลมทอง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:15) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101365 นายจักรี คำเปล โรงเรียนหนองเรือวิทยา 12 ต.ค. 2565 (13:15) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101366 นายนัธวุฒิ บัวงาม โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 12 ต.ค. 2565 (13:16) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101367 นางสาวอาทิติยา ศรีลาโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:24) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101368 นางสาวนิสรา ยุทธา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:26) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101369 นางสาวศุภวรรณ​ แสน​พันธุ์​ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:30) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101370 นางสาวธาราทิพย์ พลคำ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:30) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101371 นางสาวเสาวนีย์ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 12 ต.ค. 2565 (13:30) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101372 นางสาววราภรณ์ โฮนทุมมา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (13:30) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101373 นายเจษฎา น้อยสุข โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:34) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101374 นายณัฐชัย ไชยสา โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (13:35) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101375 นางสาวรักษ์ชนก ภูนาเถร โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (13:47) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101376 นางสาวพรทิพย์ ปานขาว โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (13:51) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101377 นายณภัทร หารประทุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 12 ต.ค. 2565 (13:51) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101378 นางสาวปริชาติ วาทะสิทธิ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (14:02) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610101379 นางสาวอาทิตยา ภูจอมหิน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (14:07) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101380 นางสาวกนกภรณ์ ไมยกิจ โรงเรียนคำม่วง 12 ต.ค. 2565 (14:08) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101382 นางสาวชฎาทิพย์ ดาโสม โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (14:14) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101383 นายวันเฉลิม ทาวี โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (14:15) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101384 นายศรายุทธ สอนบาล โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (14:18) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101385 นางสาวประวีณา ไพรชนะ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (14:18) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101386 นางสาวจุฑามาศ เทียมพันธ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (14:22) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101387 นางสาวพรรณิภา จันทรามิ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (14:43) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101388 นางสาวเเพรวา หนองเป็ด โรงเรียนสังคมวิทยา 12 ต.ค. 2565 (14:46) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101389 นางสาววิรัญชนา วิไล โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 12 ต.ค. 2565 (14:46) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101390 นายพิทักษ์วงศ์ พรมวงค์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (14:57) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6610101391 นางสาวประภาวรินทร์ กมลภพ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 12 ต.ค. 2565 (14:59) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6610101393 นางสาวมณฑกาญจน์ เทศารินทร์ โรงเรียนคำม่วง 12 ต.ค. 2565 (15:17) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6610101394 นางสาวรินรดี ประทุมรัตน์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (15:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101396 นายอนุภัทร คำสีทา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (15:47) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101397 นายพีระพัฒน์ ปานนพภา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (15:48) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101398 นายอนุภัทร คำสีทา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (15:49) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6610101399 นางสาวญาณันธร ปินะถา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (15:54) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101401 นางสาวจณิสตา ศรีทวีกาศ โรงเรียนบัวขาว 12 ต.ค. 2565 (16:03) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101402 นายทักษ์ดนัย น้อยตำแย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (16:11) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101403 นางสาวดวงกมล ช่องงาม โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (16:19) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101404 นายภูริภัทร โคตรเจริญ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (16:25) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101405 นางสาวสุดารัตน์ บรรยง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 12 ต.ค. 2565 (16:29) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101406 นางสาวนางสาวสุชาดา หงษ์เหลี่ยม โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (16:30) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101407 นางสาวสาวิตรี อรรคฮาดศรี โรงเรียนวาปีปทุม 12 ต.ค. 2565 (16:50) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101408 นายธีรวุฒิ พลเสน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 12 ต.ค. 2565 (16:51) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101409 นางสาวกรรณิการ์ อ้อมนอก โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (16:52) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101411 นางสาวนฤตยา โคตรปะโค โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 12 ต.ค. 2565 (17:05) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101412 นายจักรินทร์ สีกันยา โรงเรียนกุฉินารายณ์ 12 ต.ค. 2565 (17:05) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101413 นางสาวนิชานันท์ นามโส โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (17:09) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101414 นายกวิน ศรีเที่ยง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 12 ต.ค. 2565 (17:23) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101415 นางสาวอรุณสวย กฤษณกาฬ โรงเรียนสามชัย 12 ต.ค. 2565 (17:48) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101416 นางสาวธันยชนก สุดถนอม โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (17:55) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101417 นางสาววรรณภา ภูกองชนะ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (17:57) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101418 นายฤชากร ก้อนชารี โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 12 ต.ค. 2565 (18:00) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101419 นายรัชชานนท์ แสงมูล โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (18:19) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101420 นางสาวกัญธิชา ศรเสนา โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (18:32) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101422 นางสาวกาญจนธัช ทิพย์วงศา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (18:37) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101423 นางสาวกมลทิพย์ จาระนัย โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (18:39) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101424 นางสาววรินทร นีละวัน โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (18:39) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101425 นางสาวดวงดาว อัครัง โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (18:39) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101426 นางสาวสุทธิดา สะอาด โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 ต.ค. 2565 (18:45) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101427 นางสาวปาริชาติ วรดี โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (18:47) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101428 นางสาวทอฝัน สีระขันธ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (18:57) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101429 นางสาวเพชรา หงษ์ลอยลม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (19:00) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101430 นางสาวณัฐฐิรา แสนโคตร โรงเรียนสระแก้ว 12 ต.ค. 2565 (19:02) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101431 นางสาวเกตน์สิรี จันทะคัด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 12 ต.ค. 2565 (19:07) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101432 นางสาวจรินธร ดอนอินทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101433 นางสาวชวัลนุช สุดอาราม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:18) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101434 นางสาวชวัลนุช สุดอาราม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:32) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6610101435 นายวันชัย จันทถุวัน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:35) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101436 นางสาววิชญาพร ชัยมงคล โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:44) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101437 นางสาวพิมพ์ชนก พระเสนา โรงเรียนบัวใหญ่ 12 ต.ค. 2565 (19:45) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101438 นายธีรธรรม บัวทอง โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 12 ต.ค. 2565 (19:45) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101440 นายวันชัย จันทถุวัน โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (19:56) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6610101441 นายคณากร บรรลือทรัพย์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (19:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6610101442 นางสาวธัญลักษณ์ ผิวขำ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (20:03) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101443 นางสาวอนัญญา ถามณีศรี โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 12 ต.ค. 2565 (20:10) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101444 นายผึ้งหลวง ปูพบุญ โรงเรียนเทศบาล ๑ (โรงเรียนบุรีราฎษร์ดุรุณวิทยา) 12 ต.ค. 2565 (20:12) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101445 นางสาวปพิชยา จันทะนิช โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (20:21) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101446 นางสาวชฎาทิพย์ ดาโสม โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (20:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6610101447 นางสาวฐานิดา เติมพันธ์ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 12 ต.ค. 2565 (20:44) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6610101449 นางสาวนันธิยา สิทธิภาพ โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (20:48) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101451 นางสาวพิชญา อดุลยพล โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (21:03) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101452 นางสาวณัฐิดา เวินชุม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 12 ต.ค. 2565 (21:04) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101453 นายศุภกร พาภักดี โรงเรียนเมืองยางศึกษา 12 ต.ค. 2565 (21:14) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6610101454 นางสาวจุฑามาศ ใสรังกา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (21:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101455 นางสาวสุธิมา แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (21:18) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101456 นางสาวรวินท์นิภา นามุลทา โรงเรียนคำม่วง 12 ต.ค. 2565 (21:23) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101457 นางสาวภัทรธิดา ปัจจัยยัง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (21:24) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101458 นายชนาธิป วสุธารัฐ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 12 ต.ค. 2565 (21:27) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610101459 นางสาวจิราพร เสริฐผาด โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (21:32) ค.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6610101460 นายพชรพล อันทะลัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (21:46) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101461 นางสาวสุภาพร วิลามาศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 12 ต.ค. 2565 (21:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6610101462 นางสาวนันทิดา นันสถิตย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 12 ต.ค. 2565 (22:00) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101463 นางสาวสุทธิดา แก้วภักดี โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 12 ต.ค. 2565 (22:13) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101464 นางสาวปรารถนา สุทธิดี โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (22:16) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101465 นายเอกรินทร์ อักษรพันธ์ โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (22:17) ค.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101466 นางสาวอชิรญา แสนพาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (22:19) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101467 นายเอกรินทร์ อักษรพันธ์ โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (22:17) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101469 นางสาวสุพรรณี มูลสาร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 12 ต.ค. 2565 (22:41) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101470 นายพัชรพล ประสาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (23:00) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101471 นายวงศกร หิตายะโส โรงเรียนวาปีปทุม 12 ต.ค. 2565 (23:05) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101472 นายพลยุทธ์ ไชยนา โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (23:20) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101473 นางสาวศุภรัตน์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (23:24) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101474 นางสาวพิชชาพร ปิสายะสา โรงเรียนบัวขาว 12 ต.ค. 2565 (23:57) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101475 นางสาวนันทภัค พาหะนิช โรงเรียนกมลาไสย 13 ต.ค. 2565 (00:29) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101476 นางสาวสุธาสินี จูมวงษ์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 13 ต.ค. 2565 (02:09) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6610101477 นางสาวสุกัญญา พลมุข โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (06:13) ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6610101478 นางสาวชุติกาญจน์ นันทะเขต โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (06:34) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101480 นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นพิกุล โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 13 ต.ค. 2565 (07:09) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101481 นางสาวอารีรัตน์ วงค์อามาตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 13 ต.ค. 2565 (08:16) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101482 นางสาวอรทัย ใจคง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (08:20) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101483 นางสาวพฤกษา ชื่นตา โรงเรียนร่องคำ 13 ต.ค. 2565 (08:23) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101484 นางสาววราภรณ์ แสงแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 13 ต.ค. 2565 (08:41) ค.บ.การประถมศึกษา ผู้สมัคร
6610101486 นายธนากร จันใหม่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 13 ต.ค. 2565 (08:55) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101487 นางสาวพิชชานุช ชิณละวงษ์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (09:03) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101488 นางสาวพิชชานุช ชิณละวงษ์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (09:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6610101489 นางสาวศิรภัสสร วิศวโยธิน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (09:37) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6610101490 นายธนชัย คร่ากระโทก โรงเรียนบัวใหญ่ 13 ต.ค. 2565 (09:45) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101491 นายอตินันท์ จันทวิลา โรงเรียนชนบทศึกษา 13 ต.ค. 2565 (09:55) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6610101492 นายชุติพงศ์ โชติประเดิม โรงเรียนอนุกูลนารี 13 ต.ค. 2565 (10:02) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101493 นายก้องภัค ศรีพูน โรงเรียนบัวใหญ่ 13 ต.ค. 2565 (10:03) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101494 นายวรพล ทองสวัสดิ์ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (10:15) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101495 นายภัทรดนัย ลิอ่อนรัมย์ โรงเรียนบัวใหญ่ 13 ต.ค. 2565 (10:18) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101496 นายทวีศักดิ์ พรมคุณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (10:18) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101497 นางสาวรวิทน์นิภา ไชยเสนา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (10:22) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101498 นายอำนาจ ขันทะชา โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (10:40) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101499 นายภานุเดช สิงหา โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 13 ต.ค. 2565 (10:49) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101500 นายคณิศร ภารจรัส โรงเรียนบัวขาว 13 ต.ค. 2565 (10:53) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6610101501 นางสาววริศราภรณ์ หลัาคํา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 13 ต.ค. 2565 (10:55) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101502 นางสาวกนกวรรณ อึ่งชื่น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 13 ต.ค. 2565 (10:55) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6610101504 นางสาววิภาวดี โสภารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 13 ต.ค. 2565 (10:58) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร
6610101506 นายธัญพิสิษฐ ทาระเวท โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:00) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6610101508 นายสุรพัศ ถวิลผล โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:13) ค.บ.สังคมศึกษา ผู้สมัคร
6610101509 นางสาวกนกพรรณ คูณชัย โรงเรียนดงรักวิทยา 13 ต.ค. 2565 (11:13) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101510 นางสาวพิยดา พุฒดี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:15) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101512 นางสาวไอศวริยา เอกาชัย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13 ต.ค. 2565 (11:24) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101514 นายศิรวิทย์ ดีเเก้ว โรงเรียนเชียงคาน 13 ต.ค. 2565 (11:25) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101515 นายเชิดตระกูล เชิดชู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 ต.ค. 2565 (11:33) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101516 นางสาวนิลาวัลย์ สงวนศรี โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:38) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101517 นางสาวศิริประภา เกษแก้ว โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:39) ค.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6610101518 นายนันตชัย เหล็กเกิดผล โรงเรียนมุสลิมศึกษา 13 ต.ค. 2565 (11:39) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6610101519 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูศรีวาส โรงเรียนร่องคำ 13 ต.ค. 2565 (11:42) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101520 นางสาวจิรภิญญา บุตรแสน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 13 ต.ค. 2565 (11:44) ค.บ.การประถมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101521 นายมูฮัมหมัด สงวนสินธุ์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 13 ต.ค. 2565 (11:52) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6610101523 นายสุเมฆ เขียวจันทร์ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (11:54) ค.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6610101525 นางสาวจิระนันท์ พิมพ์บุญ โรงเรียนกุมภวาปี 13 ต.ค. 2565 (11:57) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101526 นางสาวพกาวรรณ ราศรี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (12:00) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6610101527 นายธนกร โชติปัญญา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 ต.ค. 2565 (12:03) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6610101529 นางสาวอรจิรา คุ้มจันอัด โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 13 ต.ค. 2565 (12:05) ค.บ.พลศึกษา ผู้สมัคร
6610101530 นางสาวพรนิภา แก้วลิ้นไม้ โรงเรียนบรบือ 13 ต.ค. 2565 (12:07) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6610101531 นางสาวสุพัตรา สุริยนต์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 13 ต.ค. 2565 (12:10) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101532 นายณัฐดนัย แก้วบุญเรือง โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (12:11) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101534 นางสาวนัทตญา ไกยะฝ่าย โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 13 ต.ค. 2565 (12:13) ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ชำระเงินแล้ว
6610101535 นางสาวพัชริดา ทิมา โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (12:16) ค.บ.วิทยาศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101536 นางสาวสิรินดา พรหมพินิจ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 13 ต.ค. 2565 (12:16) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101537 นางสาวบุษบามินตรา หวังเลี้ยงกลาง โรงเรียนสตึก 13 ต.ค. 2565 (12:18) ค.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6610101538 นายพีรวิชญ์ มาวงษ์​นอก โรงเรียนบัวใหญ่ 13 ต.ค. 2565 (12:19) ค.บ.ดนตรีศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101539 นายพิเชษฐ์ชัย ประทุมเมศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 13 ต.ค. 2565 (12:19) ค.บ.พลศึกษา ชำระเงินแล้ว
6610101540 นางสาวภัทจิรา แวดโส โรงเรียนสตรีศึกษา 13 ต.ค. 2565 (12:21) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101541 นายนิติภูมิ รินทะชัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (12:26) ค.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6610101542 นายเจษฎากรณ์ ชาวคำ โรงเรียนบัวใหญ