ระบบรับสมัครนักศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อ่านข่าว/ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อการนำส่งเอกสารการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

17 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:32

อ่านข่าว/ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรับนักศึกษาโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:02

แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน

เลือกคณะที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา @RMU

ตัวช่วยค้นหารายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา
กำหนดการวันและเวลาในแต่ละรอบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
รูปแบบ รับสมัคร ชำระค่าสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันสอบ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายงานตัว นำส่งเอกสาร
Portfolio
Quota เรียนดี-นักกีฬา
3 - 31 ต.ค. 2565 3 - 31 ต.ค. 2565 4 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565 18 พ.ย. 2565 เริ่ม 21 พ.ย. 2565
ถึง 1 ธ.ค. 2565
เริ่ม 1 ธ.ค. 2565
ถึง 9 มิ.ย. 2566
เริ่ม 18 พ.ค. 2566
ถึง 9 มิ.ย. 2566
Portfolio
เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)
10 - 14 ต.ค. 2565 10 - 14 ต.ค. 2565 4 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565 18 พ.ย. 2565 21 - 27 พ.ย. 2565 เริ่ม 1 ธ.ค. 2565
ถึง 18 พ.ค. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
Portfolio
เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)
10 - 14 ต.ค. 2565 10 - 14 ต.ค. 2565 4 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565 18 พ.ย. 2565 21 - 27 พ.ย. 2565 เริ่ม 1 ธ.ค. 2565
ถึง 9 มิ.ย. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
Portfolio
Quota สาธิต มรม.
10 - 14 ต.ค. 2565 10 - 14 ต.ค. 2565 4 พ.ย. 2565 10 พ.ย. 2565 18 พ.ย. 2565 21 - 27 พ.ย. 2565 เริ่ม 1 ธ.ค. 2565
ถึง 9 มิ.ย. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
Admission
รับตรงอิสระ 1
เริ่ม 1 พ.ย. 2565
ถึง 31 ธ.ค. 2565
เริ่ม 1 พ.ย. 2565
ถึง 31 ธ.ค. 2565
5 ม.ค. 2566 11 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2566 1 - 15 ก.พ. 2566 เริ่ม 24 ม.ค. 2566
ถึง 9 มิ.ย. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
Admission
รับตรงอิสระ 2
เริ่ม 26 ม.ค. 2566
ถึง 28 ก.พ. 2566
เริ่ม 26 ม.ค. 2566
ถึง 28 ก.พ. 2566
7 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 17 - 26 มี.ค. 2566 เริ่ม 18 เม.ย. 2566
ถึง 9 มิ.ย. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
Admission
รับตรงอิสระ 3
1 - 30 เม.ย. 2566 1 - 30 เม.ย. 2566 3 พ.ค. 2566 8 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2566 10 - 14 พ.ค. 2566 เริ่ม 15 พ.ค. 2566
ถึง 9 มิ.ย. 2566
18 - 19 พ.ค. 2566
กศ.บป.
โครงการ กศ.บป.
เริ่ม 3 ม.ค. 2566
ถึง 5 มิ.ย. 2566
เริ่ม 10 ม.ค. 2566
ถึง 5 มิ.ย. 2566
9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 9 มิ.ย. 2566 10 - 16 มิ.ย. 2566 10 - 16 มิ.ย. 2566 17 - 17 มิ.ย. 2566
รอบพิเศษ
เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)
12 - 31 พ.ค. 2566 ภายใน 24 ชั่วโมง
นับตั้งแต่วันที่สมัคร
เริ่ม 12 พ.ค. 2566
ถึง 11 มิ.ย. 2566
7 - 9 มิ.ย. 2566

แผนการรับนักศึกษา

ข้อมูลแสดงแผนการรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566
แผนการรับนักศึกษา แยกตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับ
หลักสูตร / สาขาวิชา ในระบบ แผนรับนักศึกษา
รวมยอด
รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 กศ.บป. เด็กดี (ท้องถิ่น)
1.1 1.2 (1) 1.2 (2) 1.2 (3) รวมรับ ผ่าน คงเหลือ
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1 ค.บ. ภาษาไทย #62311001 60 47
[53]
1
[0]
48 53 (47) - 12
2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ #62311002 60 47
[51]
1
[0]
48 51 (47) - 12
3 ค.บ. ดนตรีศึกษา #62311003 60 47
[53]
1
[0]
48 53 (46) - 12
4 ค.บ. คณิตศาสตร์ #62311004 60 47
[53]
1
[0]
48 53 (48) - 12
5 ค.บ. เคมี #62311005 30 23
[25]
1
[0]
24 25 (14) - 6 11
6 ค.บ. ชีววิทยา #62311006 30 23
[29]
1
[1]
24 30 (20) - 6
7 ค.บ. ฟิสิกส์ #62311007 30 23
[33]
1
[0]
24 33 (18) - 6 6 12
8 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา #62311008 60 47
[48]
1
[0]
48 48 (26) - 12 4
9 ค.บ. วิทยาศาสตร์ #62311009 60 47
[49]
1
[1]
48 50 (45) - 12
10 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย #62311011 60 47
[48]
1
[0]
48 48 (46) - 12
11 ค.บ. พลศึกษา #62311034 60 47
[53]
1
[0]
48 53 (46) - 12
12 ค.บ. สังคมศึกษา #62311021 60 47
[53]
1
[0]
48 53 (39) - 12
13 ค.บ. การสอนภาษาจีน #62311023 60 47
[46]
1
[0]
48 46 (31) 2 12 2
14 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ #62311025 30 23
[7]
1
[0]
24 7 (3) 17 6 22 12
15 ค.บ. การประถมศึกษา #62311031 60 47
[50]
1
[1]
48 51 (48) - 12
16 ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาไทย #63311024 30 23
[31]
1
[0]
24 31 (26) - 6
17 ค.บ. บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ #63311022 30 23
[10]
1
[0]
24 10 (8) 14 6 19
18 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา #63311036 30 23
[1]
1
[0]
24 1 (1) 23 6 26 19
19 ค.บ. ศิลปศึกษา #65311038 30 23
[24]
1
[0]
24 24 (12) - 6 2
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา #62311033 120 95
[58]
1
[0]
96 58 (40) 38 24 49
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1 ศศ.บ. การจัดการการกีฬา #63311029 150 95
[32]
1
[0]
96 32 (23) 64 24 84 100 30 62
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 วท.บ. เคมี #65312001 20 10
[2]
2
[1]
2
[0]
2
[0]
16 3 13 4 13 10 4
2 วท.บ. ชีววิทยา #65312002 30 15
[5]
3
[0]
3
[1]
3
[0]
24 6 (3) 18 6 23 17 6
3 วท.บ. ฟิสิกส์ #65312003 15 6
[1]
2
[2]
2
[0]
2
[0]
12 3 9 3 14 13 3
4 วท.บ. คณิตศาสตร์ #61312004 30 15
[13]
3
[1]
3
[0]
3
[0]
24 14 (10) 10 6 15 2 6
5 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม #65312005 30 15
[6]
3
[0]
3
[0]
3
[0]
24 6 (3) 18 6 11 8 6
6 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ #64312010 30 15
[4]
3
[0]
3
[0]
3
[0]
24 4 (2) 20 6 19 6 6
7 วท.บ. สถิติศาสตร์ประยุกต์ #61312013 15 8
[4]
2
[0]
2
[0]
12 4 (3) 8 3 10 8 3
8 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) #63312061 15 6
[1]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
12 1 (1) 11 3 11 8 3
9 วท.บ. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) #63312062 10 4
[0]
2
[0]
2
[0]
8 - 8 2 9 9 2
10 วท.บ. สาธารณสุขชุมชน #65312014 40 23
[34]
3
[11]
3
[1]
3
[0]
32 46 (30) - 8
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) #63312064 10 6
[0]
1
[0]
1
[0]
8 - 8 2 9 8 2
2 วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) #63312063 25 8
[0]
2
[0]
2
[0]
12 - 12 3 25 25 10 3
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1 ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ #61482050 35 8
[0]
2
[0]
2
[0]
12 - 12 3 35 29 20 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า #61312130 30 21
[0]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
24 - 24 6 11 10 30 6
2 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง #61312132 20 13
[3]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 3 (2) 13 4 16 10 4
3 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต #61312133 20 13
[1]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 1 (1) 15 4 16 16 4
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
1 ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า #61332130 30 21
[0]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
24 - 24 6 26 21 30 6
2 ทล.บ. การจัดการงานช่างและผังเมือง #61332132 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 15 12 3
3 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต #61332133 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 14 14 3
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) #63312101 30 21
[6]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
24 6 (2) 18 6 21 25 30 6
2 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #61312107 40 29
[7]
1
[1]
1
[1]
1
[0]
32 9 (7) 23 8 11 12 8
3 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) #61312109 40 29
[3]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
32 3 (1) 29 8 35 35 8
4 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) #61312111 40 29
[5]
1
[1]
1
[0]
1
[0]
32 6 (2) 26 8 22 14 8
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1 วศ.บ. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) #63332101 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 12 13 3
2 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) #61332109 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 14 14 3
3 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) #61332111 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 10 5 3
4 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #61332107 15 10
[0]
1
[0]
1
[0]
12 - 12 3 14 12 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ #61313002 160 110
[33]
6
[3]
6
[3]
6
[0]
128 39 (31) 89 32 43 12 32
2 ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร #61313005 30 21
[12]
1
[3]
1
[2]
1
[0]
24 17 (15) 7 6 1 6
3 ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) #61313026 40 26
[3]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
32 3 (3) 29 8 27 15 8
4 ศศ.บ. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) #61313015 40 26
[2]
2
[1]
2
[0]
2
[0]
32 3 (2) 29 8 38 34 8
5 ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร #61313014 90 38
[9]
2
[2]
2
[0]
2
[0]
44 11 (9) 33 16 46 55 30 16
6 ศศ.บ. ภาษาไทย #65313001 70 29
[15]
1
[0]
1
[2]
1
[0]
32 17 (9) 15 8 10 30 8
7 ศศ.บ. ภาษาจีน #61313007 60 42
[19]
2
[1]
2
[1]
2
[0]
48 21 (14) 27 12 19 7 12
8 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) #65313045 40 26
[9]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
32 9 (6) 23 8 31 16 8
9 ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) #65313046 20 13
[4]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 4 (2) 12 4 15 11 4
10 ศศ.บ. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม #62313041 30 3
[0]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
6 - 6 24 22 24 24
11 ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ #64313011 20 13
[1]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 1 15 4 19 19 4
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
1 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) #66313047 20 13
[3]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 3 (1) 13 4 15 9 4
2 ศล.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) #66313048 20 13
[1]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
16 1 (1) 15 4 18 15 4
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1 บธ.บ. การตลาด #65314012 40 12
[7]
2
[1]
1
[2]
1
[0]
16 10 (4) 6 4 60 18 20 4
2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #61314013 50 18
[1]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
24 1 (1) 23 6 60
3 บธ.บ. การจัดการ #61314017 80 38
[7]
4
[4]
4
[1]
2
[0]
48 12 (10) 36 12 80 30 20 12
4 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว #62314019 30 18
[6]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
24 6 (5) 18 6 60 6 6
5 บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) #63314041 10 5
[1]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
8 1 (1) 7 2 20 3 2
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1 บธ.บ. การตลาด #65334012 40 16
[0]
16 - 16 4 40 21 20 4
2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #61334013 45 20
[0]
20 - 20 5 40
3 บธ.บ. การจัดการ #61334017 40 16
[0]
16 - 16 4 40 33 20 4
4 บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว #62334019 30 24
[0]
24 - 24 6 40 26 6
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1 บช.บ. การบัญชี #64314020 100 50
[11]
5
[1]
5
[0]
4
[0]
64 12 (5) 52 16 80 55 20 16
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1 บช.บ. การบัญชี #64334020 70 32
[0]
32 - 32 8 40 55 30 8
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ #61314040 20 12
[2]
2
[0]
1
[0]
1
[0]
16 2 (1) 14 4 20 18 4
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) #65314034 20 12
[4]
2
[0]
1
[0]
1
[0]
16 4 (2) 12 4 20 4 4
2 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) #65314035 20 12
[0]
2
[0]
1
[0]
1
[0]
16 - 16 4 20 13 4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 วท.บ. เกษตรศาสตร์ #65315001 50 26
[7]
2
[1]
2
[1]
2
[0]
32 9 (7) 23 8 17 26 10 8
2 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร #65315003 25 17
[0]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
20 - 20 5 14 12 5
3 วท.บ. สัตวศาสตร์ #65315005 50 18
[21]
2
[2]
2
[1]
2
[0]
24 24 (17) - 6 60 20
4 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร #65315006 20 12
[0]
1
[0]
1
[0]
1
[0]
15 - 15 5 20 17 5
5 วท.บ. บริหารธุรกิจเกษตร #65315007 30 18
[1]
2
[1]
2
[0]
2
[0]
24 2 22 6 17 17 6
6 วท.บ. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) #63315017 30 18
[1]
2
[0]
2
[0]
2
[0]
24 1 (1) 23 6 29 29 6
7 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ #65315018 30 18
[10]
2
[2]
2
[1]
2
[0]
24 13 (11) 11 6 2 10 6
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1 น.บ. นิติศาสตร์ #63316101 280 94
[43]
20
[7]
20
[1]
10
[0]
144 51 (37) 93 36 68 150 100 36
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ #64316209 210 105
[30]
7
[1]
5
[0]
3
[0]
120 31 (25) 89 30 69 114 60 30
2 รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) #63316211 170 72
[43]
12
[4]
11
[6]
1
[0]
96 53 (37) 43 24 50 48 50 24
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1 ร.บ. รัฐศาสตร์ #65316207 150 65
[9]
5
[1]
5
[0]
5
[0]
80 10 (4) 70 20 57 117 50 20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ #65317001 90 24
[7]
14
[0]
4
[2]
6
[0]
48 9 (8) 39 12 60 30
2 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน #65317002 30 12
[12]
5
[0]
2
[0]
5
[0]
24 12 (11) 12 6 20 6
3 วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) #63317012 30 12
[0]
5
[0]
2
[0]
5
[0]
24 - 24 6 26 26 6
4 วท.บ. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล #65317015 30 12
[0]
5
[0]
2
[0]
5
[0]
24 - 24 6 18 18 6

สถิติการสมัคร

ยอดรวมการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566

15024

จำนวนผู้สมัคร

ยอดรวมทุกโครงการ

13

จำนวนผู้สมัครวันนี้

31 พฤษภาคม 2566

สถิติ รอบ Portfolio

1317

ผ่านการสอบคัดเลือก

981 (74.49%)

ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

336 (25.51%)

ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

สถิติ รอบ Admission 1

5331

ผู้สมัคร

2801 (52.54%)

ชำระค่าสมัคร

2530 (47.46%)

ยังไม่ชำระค่าสมัคร

เว็บไซต์นี้จะใช้ได้ดีร่วมกับ
หรือ
หรือ