เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดีมีที่เรียน (สพม.) ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
30 18
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
6 2
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
25 12
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
15 8
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
14 8
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
13 10
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
13 8
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
3 1
รวมทั้งหมด
120
68