โครงการ กศ.บป.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2567)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63351029 (ID127) 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL) 2063 - 63352063 (ID128) 15
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 2050 - 66472050 (ID129) 15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 3001 - 65353001 (ID130) 30
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 4012 - 65354012 (ID131) 15
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 4017 - 66354017 (ID132) 20
บธ.บ. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67354019 (ID133) 15
ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 4012 - 65374012 (ID134) 15 1
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ 4017 - 66374017 (ID135) 15
บธ.บ. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4019 - 67374019 (ID136) 15
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5001 - 65355001 (ID137) 10
วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5005 - 65355005 (ID138) 15
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ 6101 - 63356101 (ID139) 100
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6207 - 65356207 (ID140) 30
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64356209 (ID141) 50 2
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา 6211 - 63356211 (ID142) 30
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล 7012 - 65357012 (ID144) 30