โครงการ กศ.บป.

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (2566)

ข้อมูลสาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัคร
คณะ/ระดับ/หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา รับสมัครจำนวน (คน) ใบสมัคร
คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 30 32
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 30 32
ศศ.บ. การจัดการการกีฬา 1029 - 63311029 (ID20) 30 32
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 7
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 7
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 2063 - 63312063 (ID32) 10 7
ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 20 6
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 20 6
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2050 - 61482050 (ID34) 20 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 30 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 30 23
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 30 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 30 23
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3014 - 61313014 (ID54) 30 10
ศศ.บ. ภาษาไทย 3001 - 65313001 (ID55) 30 23
คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 20 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 20 22
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 20 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 20 22
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65314012 (ID63) 20 12
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61314013 (ID64) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61314017 (ID65) 20 22
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 20 9
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 20 15
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 20 9
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 20 15
บธ.บ. การตลาด 4012 - 65334012 (ID68) 20 9
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4013 - 61334013 (ID69) 20 10
บธ.บ. การจัดการ 4017 - 61334017 (ID70) 20 15
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 20 17
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 20 17
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64314020 (ID72) 20 17
ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 30 29
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 30 29
บช.บ. การบัญชี 4020 - 64334020 (ID73) 30 29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 10 15
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 20 17
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 10 15
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 20 17
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 5001 - 65315001 (ID77) 10 15
วท.บ. สัตวศาสตร์ 5005 - 65315005 (ID79) 20 17
คณะนิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 100 55
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 100 55
น.บ. นิติศาสตร์ 6101 - 63316101 (ID84) 100 55
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 36
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 24
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 36
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 24
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 6209 - 64316209 (ID85) 60 36
รป.บ. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 6211 - 63316211 (ID86) 50 24
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 50 15
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 50 15
ร.บ. รัฐศาสตร์ 6207 - 65316207 (ID87) 50 15
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 15
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 15
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 7001 - 65317001 (ID88) 30 15