รับตรงอิสระ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6660100001 นางสาวสุชาดา นาคำภา วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 26 ม.ค. 2566 (08:33) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100002 นางสาวอริสรา รังมาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (08:37) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100003 นายขจิตพงศ์ จอดนอก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 26 ม.ค. 2566 (08:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100004 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 26 ม.ค. 2566 (08:40) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100005 นางสาวปาลิตา ดีศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:45) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100006 นายธีระภพ จันทะดวง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (08:48) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100007 นางสาวจารุกัญญ์ สุทธิมาศมงคล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:49) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100008 นายวรเทพ ศรีหาตา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 26 ม.ค. 2566 (08:51) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100009 นายธนายุทธ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 26 ม.ค. 2566 (08:51) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100010 นางสาวจิรัชญา โล่ห์คำ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 26 ม.ค. 2566 (08:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100011 นางสาวปารวี อันภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 26 ม.ค. 2566 (08:52) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100012 นายธนัชชา พลซื่อ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:53) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100013 นางสาวเมลิสา ทรัพย์เฉลิม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:53) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100014 นางสาวศรินลา ศรีหามล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 26 ม.ค. 2566 (08:53) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100015 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุพวงแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (08:54) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100016 นางสาวมนัสนันท์ ศิริคาม โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (08:58) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100017 นางสาวจุฑารัตน์ กุโนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:58) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660100018 นายนวพล หนันคำจร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (08:59) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100019 นายธนายุทธ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 26 ม.ค. 2566 (09:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100020 นางสาวณัฐิชา เค้าภูเขียว โรงเรียนสามหมอวิทยา 26 ม.ค. 2566 (09:03) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100021 นางสาวกานต์มณี จันทร์อร่าม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (09:03) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100022 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (09:05) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100023 นางสาวอิษรินทร์ เรือรินรักษ์ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (09:13) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6660100024 นางสาวลลิตา แฮดสีทา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (09:19) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660100025 นางสาวมุฑิตา ไชยคำนวน โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (09:21) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100026 นางสาวนิสากร วงค์สุวรรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (09:23) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660100027 นางสาวฐิติกาล ศรีกุ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (09:24) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100028 นางสาวกัญญาภัค แคนติ โรงเรียนนามนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (09:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100029 นางสาวศิริวรรณ อุปฮาต โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (09:37) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100030 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิดคำหาร โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (09:37) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100031 นายธนพล สำรวยประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 26 ม.ค. 2566 (09:41) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100032 นางสาวมณทิชา แก้วจินดา โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 ม.ค. 2566 (09:50) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660100033 นายภูวิศ พรมดอนยาง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (09:55) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6660100034 นายธีระวัฒน์ ขวาอุ่นหล้า โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 26 ม.ค. 2566 (09:59) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100035 นางสาวฐิติกาญจน์ บุญพอ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)จังหวัดสมุทรปราการ 26 ม.ค. 2566 (10:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100036 นางสาวณัฐชา อนุทุม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (10:03) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100037 นางสาวณัฐญาดา มงคล โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (10:03) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100038 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (10:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100039 นางสาวช่อผกา สามารถ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 26 ม.ค. 2566 (10:06) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100040 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (10:09) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100041 นางสาวภัทรมน ชาติพรต โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 26 ม.ค. 2566 (10:25) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100042 นางสาวจิราภรณ์ ทองสุทธิ์ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (10:28) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100043 นางสาวนัฏฌาพรรณ สิทธิจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (10:30) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6660100044 นางสาวพรทิพย์ จุ่ยละอุ่น โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (10:30) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100045 นางสาวศศิฉาย กลางนอก โรงเรียนสตึก 26 ม.ค. 2566 (10:31) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100046 นางสาวธัญญลักษณ์ อุปลา โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (10:33) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100047 นางสาวนพเก้า ยอดสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 ม.ค. 2566 (10:35) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100048 นางสาวพิชชาพร ศรีเพ็ง โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 26 ม.ค. 2566 (10:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100049 นายอภิสิทธิ์ เพียรมิ่งมาศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 26 ม.ค. 2566 (10:40) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100050 นายโพธินันต์ นันดี โรงเรียนหนองเรือวิทยา 26 ม.ค. 2566 (10:40) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100051 นายธนพนธ์ อันจันสร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 (10:41) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6660100052 นางสาวจิตรลดา การถัก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (10:43) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100053 นางสาวนิพาดา จงแพทย์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 26 ม.ค. 2566 (10:44) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100054 นางสาวจิตรลดา การถัก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (10:46) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100055 นางสาวพัชรพร น้อยเสนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (10:46) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6660100056 นางสาวเมฐิตา ชื่นอำพันธ์ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 26 ม.ค. 2566 (10:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100057 นางสาววิภาภรณ์ สมสะอาด โรงเรียนหนองเรือวิทยา 26 ม.ค. 2566 (10:48) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100058 นางสาวอลิสา สาพรม โรงเรียนอมตวิทยา 26 ม.ค. 2566 (10:50) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100059 นางสาวนิตยา บุุญรี โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (10:50) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100060 นางสาวเกวรินทร์ สีเครือดง โรงเรียนบัวขาว 26 ม.ค. 2566 (10:51) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100061 นางสาวกนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (10:56) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100062 นางสาวเพียงขวัญ แพงสร้อยน้อย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 26 ม.ค. 2566 (10:57) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100063 นางสาวสุธิดา บุญฮาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (10:58) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100064 นางสาววรดา คำสุเรส โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (11:00) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100065 นางสาววาสิตา กุลาหล่า โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (11:00) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100066 นางสาวปาริชาติ โพธิ์งาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:01) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100067 นางสาวนิติวรรณ ทะราศรี โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (11:01) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100068 นางสาวณัฐวดี แจ่มจันทร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:01) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100069 นางสาวพนาวัลย์ กลัดสันเทียะ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:03) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100070 นายปฐมพร ชูเนียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 26 ม.ค. 2566 (11:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100071 นางสาวสิริญาพร เฟื่องคำ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:06) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100072 นายพิพัฒน์พงษ์ จำปาแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:09) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100073 นางสาวสุธิดา บุญฮาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:10) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100074 นางสาวพรพิมล พรมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:10) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6660100075 นางสาวภิมลวรรณ์ ไสยภาค โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 26 ม.ค. 2566 (11:12) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100076 นางสาวพัชชา อำนวยโชติสกุล โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (11:13) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100077 นางสาวสุธิดา บุญฮาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:15) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100078 นางสาวกานต์รวี แก้วศิลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (11:17) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100079 นางสาวปวีณา นูวบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:17) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100080 นายธีรภัทร์ มาตวังแสง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (11:17) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100081 นางสาวลลิตา เชตะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100082 นางสาวเจนลดา ชมภูหนู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (11:18) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100083 นางสาวนิชานันท์ นามโส โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (11:18) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100084 นายสุรชัย ท้าวหา โรงบัวแก้วพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:19) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100085 นายพรวิวัฒน์ บุญเกิด โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 26 ม.ค. 2566 (11:20) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100086 นางอารียา พรเพชร โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (11:21) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100087 นางสาวชนกนันท์ ถานะ โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 26 ม.ค. 2566 (11:21) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660100088 นางสาวมุฑิตา ไชยคำนวน โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (11:21) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6660100089 นายณรงค์ฤทธิ์ ไกลกล โรงเรียนปทุมราชวงศา 26 ม.ค. 2566 (11:22) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100090 นางสาวอัครมณี ปัสสาโก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:40) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100091 นางสาวกนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (11:40) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100092 นางสาวกมลชนก ลอยทะเล โรงเรียนสิรินธร 26 ม.ค. 2566 (11:40) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100093 นางสาวสุชิตา ไชยวงษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (11:41) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100094 นางสาวสิริยากร ลาสุวรรณ โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (11:46) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100095 นางสาวศศิวิมล คำป้อง โรงเรียนหนองเรือวิทยา 26 ม.ค. 2566 (11:48) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100096 นางสาวปาริชาติ พะเสนา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:49) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100097 นางสาวกุหลาบทิพย์ คำสิงห์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (11:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100098 นางสาวนภัสสร มาตรา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (11:53) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100099 นางสาวลลิตา เชตะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:55) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6660100100 นางสาวดาวารี วิชเฟื่อง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:55) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100101 นางสาวณัฐพร ไชยทองศรี โรงเรียนกุฉินารายณ์ 26 ม.ค. 2566 (11:56) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100102 นางสาวธนาภรณ์ สนิทนิตย์ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:59) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100103 นางสาวพนาวัลย์ กลัดสันเทียะ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (11:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100104 นางสาวลลิตา เชตะโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (11:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100105 นางสาวสุรีพร ยาระวัง โรงเรียนคำม่วง 26 ม.ค. 2566 (12:03) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100106 นางสาวปกีรณัม ทันการ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (12:03) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100107 นางสาวกิติยากร ปะโสทานัง โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (12:05) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100108 นางสาวพิยดา ลิกา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 26 ม.ค. 2566 (12:05) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100109 นายพงศกร ปรึกไธสง โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 26 ม.ค. 2566 (12:10) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100110 นางสาวนิตยา ไชนะรา โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 26 ม.ค. 2566 (12:11) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100111 นางสาววิรากานต์ ทบวงศรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (12:13) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660100112 นางสาวกิติยากร ปะโสทานัง โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (12:14) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100113 นายดงเพชร ประจิมทิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (12:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100114 นายนายชยณัฐ ฉายฉันท์ โรงเรียนคำม่วง 26 ม.ค. 2566 (12:17) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100115 นางสาวปณิดา คำขื่น โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (12:21) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100116 นางสาวจิรนันท์ วิรุณพันธ์ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 26 ม.ค. 2566 (12:23) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660100117 นางสาวธิดารัตน์ สัตยากุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 ม.ค. 2566 (12:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100118 นายรพีภัทร สืบสุนทร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (12:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100119 นางสาวอารีญา คำโสกเชือก โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (12:26) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100120 นางสาวชลธิชา ภูจอมขำ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 26 ม.ค. 2566 (12:29) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100121 นางสาวเบญญากร เดชสองชั้น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (12:29) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100122 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 26 ม.ค. 2566 (12:30) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100123 นางสาวเกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนกัลยาณวัตร 26 ม.ค. 2566 (12:30) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100124 นางสาวพิชญาภา ศรีรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 26 ม.ค. 2566 (12:30) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6660100125 นางสาวสุจิตา จูวัฒนสำราญ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (12:32) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100126 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 26 ม.ค. 2566 (12:34) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100127 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (12:34) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100128 นางสาวพรชิตา เชื่อเงิน โรงเรียนสว่างแดนดิน 26 ม.ค. 2566 (12:35) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100129 นางสาวณัฐลิตา จันทร์นวล โรงเรียนราษีไศล 26 ม.ค. 2566 (12:35) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100130 นางสาวธิติสุดา หลาบสีดา โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (12:37) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100131 นางสาวแพรวา ทะสา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (12:40) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100132 นายกิตติภูมิ กันยา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (12:41) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100133 นางสาวอริสรา เหลือมพล โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (12:43) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100134 นางสาวญานิกา ไชยเพลิด โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (12:43) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100135 นางสาวไปรยา ศรีดาเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 26 ม.ค. 2566 (12:50) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100136 นางสาวจณิสตา สาระมณี โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 26 ม.ค. 2566 (12:53) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100137 นางสาววิยะดา ชะนะฤทธิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 26 ม.ค. 2566 (12:57) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100138 นางสาวจิดาภา จันทะโสตถิ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (12:58) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100139 นางสาวณัฐกานต์ ไหมทอง โรงเรียนทรายทองวิทยา 26 ม.ค. 2566 (12:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100140 นายภีรภัทร หวังมุ่งกาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 26 ม.ค. 2566 (13:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100141 นางสาวจิราภรณ์ ใสนวลคำ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (13:01) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100142 นางสาวธนัชญา ภูต้องศรี โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (13:05) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100143 นางสาวสุปราณี มูลเอก โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (13:07) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100144 นายธนายุทธ์ ชาชุวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (13:17) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100145 นางสาวขวัญฤดี ชาดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (13:28) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100146 นางสาวสุพัชชา ตากลม โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (13:32) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100147 นายวิทยา โพธิ์เกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 26 ม.ค. 2566 (13:32) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100148 นางสาวพัชราภา พิลาสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (13:32) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100149 นางสาวชลธิชา เทพธานี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (13:34) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100150 นางสาวจุฑาวดี สรเสนา โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (13:36) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100151 นายธนธัช นุชบัว โรงเรียนคอนสวรรค์ 26 ม.ค. 2566 (13:36) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6660100152 นางสาวมัลลิกา ศิริละ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 26 ม.ค. 2566 (13:37) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100153 นางสาวจินดามณี ศรีโสภา โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (13:43) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100154 นายจักรพรรดิ์ ดอนไพร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (13:44) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100155 นางสาววรัญญา ปาสาจัง โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (13:47) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100156 นางสาวลีลาวดี อรรคใต้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 26 ม.ค. 2566 (13:49) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100157 นายกวี หมั่นกิจ โรงเรียนขามแก่นนคร 26 ม.ค. 2566 (13:49) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100158 นางสาวอภิสรา คำโพนรัตน์ โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (13:51) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100159 นางสาวพรดารา คชบัว โรงเรียนรัตนบุรี 26 ม.ค. 2566 (14:00) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6660100160 นางสาวชลธิญา พรหมทา โรงเรียนกุฉินารายณ์ 26 ม.ค. 2566 (14:05) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100161 นางสาวรติกาล สังฆมณี โรงเรียนสตึก 26 ม.ค. 2566 (14:05) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100162 นางสาวพรดารา คชบัว โรงเรียนรัตนบุรี 26 ม.ค. 2566 (14:05) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100163 นายกฤติพงศ์ ปัจมนตรี โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (14:06) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100164 นางสาววิชญา เดชยศดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (14:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100165 นางสาวปนัดธิดา กิจเบญจะ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (14:08) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100166 นายศิครินทร์ โคกเเปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 26 ม.ค. 2566 (14:12) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100167 นางสาวอรนภา หาโกสีย์ โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (14:12) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100168 นายวรวุฒิ มูลประถม โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (14:13) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100169 นางสาวอภิญญา วรรณปะเก โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (14:19) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100170 นายนรินธร บุญปอลาด โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (14:21) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100171 นายกิตติศักดิ์ ศรีดาว วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 2566 (14:23) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100172 นายกิตติศักดิ์ ศรีดาว วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 2566 (14:25) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100173 นายวัชรพงศ์ แก่นสาร โรงเรียนรัตนบุรี 26 ม.ค. 2566 (14:29) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100174 นางสาวธิดารัตน์ โสภิณ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (14:31) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100175 นางสาวอาทิตรัตติญา ภูโป่ง โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (14:38) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100176 นายอภิล้กษณ์ น้อยดำเนิน โรงเรียนรัตนบุรี 26 ม.ค. 2566 (14:40) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100177 นางสาวปทุมพร พันธิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (14:53) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100178 นางสาวอนัญญา ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (14:57) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660100179 นายตะวันฉาย เจริญผิว โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (14:58) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100180 นายเจษฎาพร พิมดา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (14:59) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6660100181 นางสาววันนิพา ทองดวง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (14:59) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100182 นายตะวันฉาย เจริญผิว โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (14:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100183 นายสุวิทย์ บุญยะพัฒน์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:02) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100184 นายณัฐดนัย จิตจักร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (15:05) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100185 นางสาวสุมิตรา ศรีอุ่นนี วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 26 ม.ค. 2566 (15:09) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100186 นางสาวอรญา อนุพันธ์ โรงเรียนสตรีศึกษา 26 ม.ค. 2566 (15:18) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100187 นางสาวชนาภัทร สาระบุญ โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (15:19) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100188 นางสาววรัญญา ขวานอก โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:22) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100189 นางสาวพรรพษา หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:26) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660100190 นางสาวฐิตาพร หนูแม้ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:31) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6660100191 นางสาวอาริญา แสงสว่าง โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:33) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100192 นางสาวฐิตาพร หนูแม้ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (15:40) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100193 นายอนุวัฒน์ งามดี วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (15:40) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6660100194 นายบุกกำชัย ปิดตานัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (15:48) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100195 นางสาวพัชราภา นาสมชัย โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (15:54) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100196 นายพลพล ชายศรี โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 26 ม.ค. 2566 (15:58) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100197 นางสาวเเสงเพชร ศรีเเสงสว่าง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 ม.ค. 2566 (16:01) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100198 นายปรมินทร์ ศรีมาศ โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (16:04) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100199 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 26 ม.ค. 2566 (16:19) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100200 นางสาวศศิ​กาญจน์​ คงเกษม โรงเรียน​เซกา 26 ม.ค. 2566 (16:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100201 นางสาวเมฐิตา ชื่นอำพันธ์ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 26 ม.ค. 2566 (16:31) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100202 นางสาวสุภลักษณ์ ติตะมาตย์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (16:34) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100203 นายอิสมาอีล โต๊ะปลัด โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 26 ม.ค. 2566 (16:35) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100204 นางสาววรัญญา เรียบร้อย โรงเรียนรัตนบุรี 26 ม.ค. 2566 (16:44) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100205 นายชนะภัย ศรีโพธิ์กลาง โรงเรียนนครขอนแก่น 26 ม.ค. 2566 (16:47) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100206 นายพิชัยยุทธ สืบสุรีย์กุล โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 26 ม.ค. 2566 (16:49) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100207 นายธนกฤต สิทธิสม โรงเรียนสตรีศึกษา 26 ม.ค. 2566 (16:55) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100208 นางสาวรัชนีกร พันแคน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (16:59) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100209 นางสาวศศิธร ศิริขันธ์เเสง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 26 ม.ค. 2566 (17:00) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100210 นางสาวธนกร คิดนอก โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (17:12) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100211 นางสาวกานดา ภูผาลัย โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (17:12) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100212 นางสาวกุลธิดา พินิจ โรงเรียนนามนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (17:13) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100213 นางสาวปัทมพร จำปานาค โรงเรียนอ่างศิลา 26 ม.ค. 2566 (17:18) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100214 นางสาวยุวรรณดา ทองจันทร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (17:23) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6660100215 นางสาวชุลีพร เสนาคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 26 ม.ค. 2566 (17:23) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100216 นางสาวรินรดี เศษดา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (17:31) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100217 นายธนาวุฒิ หาดจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (17:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100218 นายอภิสิทธิ์ ประทุมแสง โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (17:41) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100219 นายธนากร อุดม​ชัย​ โรงเรียน​มหาชัย​พิทยาคาร​ 26 ม.ค. 2566 (17:45) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100220 นางสาววรดา คำสุเรส โรงเรียนร่องคำ 26 ม.ค. 2566 (17:53) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6660100221 นางสาวจิณห์นิภา ใจมั่น โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (17:54) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100222 นายศิริชัย ด่านรักษา โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 26 ม.ค. 2566 (17:55) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660100223 นางสาวปวิตรา ศัตรูพินาศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (17:58) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100224 นายวัชร เหยื่อแสวง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 26 ม.ค. 2566 (17:58) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100225 นายสิริมงคล ทองคำ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 26 ม.ค. 2566 (18:02) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660100226 นายปรมินทร์ บุญน้อม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (18:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100227 นายธนาวุฒิ หาดจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (18:08) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100228 นางสาวกัลยกร ประวัติ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 26 ม.ค. 2566 (18:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100229 นางสาวณัฐยากร ศรีอุดร โรงเรียนสตรีศึกษา 26 ม.ค. 2566 (18:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100230 นายธนาวุฒิ หาดจันทร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (18:16) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100231 นางสาวธนภรณ์ ขวัญล้อม โรงเรียนพล 26 ม.ค. 2566 (18:19) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100232 นางสาวศศิวรรณ ใบบัว โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 26 ม.ค. 2566 (18:23) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100233 นางสาวอารยา พัสดร โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 2566 (18:26) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100234 นางสาวปราณี ก่อเเก้ว โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (18:30) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100235 นางสาวยุวรรณดา ทองจันทร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (18:33) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660100236 นางสาววิมลนันท์ ขันแข็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (18:35) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100237 นางสาวธิดารัตน มนตรีวัน โรงเรียนสตรีศึกษา 26 ม.ค. 2566 (18:38) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100238 นายปริวัฒน์ ปะวะเสนะ โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (18:41) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100239 นางสาวสายทิพย์ ปิยธรรมคุณ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 26 ม.ค. 2566 (18:43) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100240 นางสาวกนกพร ทอดภักดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (18:46) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100241 นายชนาธิป กัลยานาม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 26 ม.ค. 2566 (18:48) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6660100242 นางสาวปาริชาติ บุญชัยยงค์ โรงเรียนบัวขาว 26 ม.ค. 2566 (18:51) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100243 นางสาววริษรา หล้าทอง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (18:52) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100244 นางสาวสุภัทรา วุฒธิพันธ์ โรงเรียนชุมแพศึกษา 26 ม.ค. 2566 (18:53) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100245 นางสาวจุฑาวดี สรเสนา โรงเรียนกมลาไสย 26 ม.ค. 2566 (18:56) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100246 นายพีระยุทธ สุทธิสุวรรณ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (18:59) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100247 นางสาววรัญญา พลนามอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 26 ม.ค. 2566 (19:10) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100248 นางสาวนริสรา ไชยศรี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (19:14) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100249 นายจิตต์ดํารงค์ จงริดมะดัน โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (19:17) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6660100250 นางสาวปิยฉัตร บุตตะชาติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (19:22) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100251 นางสาวกุลณัฐ นามสีอุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (19:27) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100252 นายจักรา วัฒนา โรงเรียนชนบทศึกษา 26 ม.ค. 2566 (19:30) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100253 นายวีระวัฒน์ ศรีม่วง โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (19:31) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660100254 นางสาวผกาพร บุตรสอน โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (19:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100255 นางสาวนารา จันโสดา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 26 ม.ค. 2566 (19:35) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6660100256 นางสาวอริญชยา มรรครม โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 26 ม.ค. 2566 (19:36) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100257 นางสาวณัชชา ปัสสามาลา โรงเรียนน้ำพองศึกษา 26 ม.ค. 2566 (19:49) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100258 นางสาวเจนจิรา นาคครุฑ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (19:54) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100259 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (19:55) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100260 นายภูริพัฒน์ ศรีกะแกะ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 26 ม.ค. 2566 (19:56) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660100261 นางสาวบัณฑิตา บัวส่อง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (20:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100262 นางสาวปวิชญา นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (20:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100263 นายปฐมเดช ไชยสงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (20:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100264 นายวัชรพล สุพะกำ วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (20:09) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6660100265 นางสาวขวัญชนก กันภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (20:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100266 นางสาวยุภาพร ไชยดำรงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (20:15) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100267 นายปฏิภาณ เรืองศรี โรงเรียนชนบทศึกษา 26 ม.ค. 2566 (20:15) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100268 นางสาวสัญศนีย์ รุ่งน้อย โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (20:27) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100269 นางสาวปณิดา ประณมศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 26 ม.ค. 2566 (20:28) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100270 นางสาวขันทอง รักษาภักดี โรงเรียนอนุกูลนารี 26 ม.ค. 2566 (20:34) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100271 นางสาวขวัญข้าว มูลทอง วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 26 ม.ค. 2566 (20:36) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100272 นางสาวกัลยา ยอดดี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 26 ม.ค. 2566 (20:39) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100273 นายณัฐวุฒิ สังอุตตัง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (20:43) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100274 นางสาวยุริญา ชัยชนะ โรงเรียนมัญจาศึกษา 26 ม.ค. 2566 (20:48) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100275 นางสาวธนาพร ทัดเที่ยงนิกร โรงเรียนมัญจาศึกษา 26 ม.ค. 2566 (20:57) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100276 นายปวรุตม์ ประทุมตรี โรงเรียนเมืองบัววิทยา 26 ม.ค. 2566 (21:02) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100277 นางสาวณัฐธิดา วิจารณ์จิตร โรงเรียนบรบือ 26 ม.ค. 2566 (21:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100278 นางสาวกัลยา ยอดดี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 26 ม.ค. 2566 (21:16) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100279 นายทัชทิว แสนศรี โรงเรียนวาปีปทุม 26 ม.ค. 2566 (21:17) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100280 นายบูรพา เพชรก้อน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 26 ม.ค. 2566 (21:18) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100281 นางสาวณัชชา พินิจมนตรี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 26 ม.ค. 2566 (21:29) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100282 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (21:30) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100283 นางสาวอรนุช บุตไตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (21:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100284 นางสาวมณฑิตา ราชู โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (21:38) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100285 นายกรกวี ดาราทอง โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (21:49) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660100286 นางสาวธัญญารัตน์ อัคษร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (22:01) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100287 นางสาววิลาสินี ยวงโป่งแก้ว โรงเรียนเซกา 26 ม.ค. 2566 (22:09) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100288 นางสาวนรีรัตน์ ตลุกไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (22:09) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100289 นางสาวชนิกา ภูหญ้า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (22:13) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100290 นายธีรเทพ กะเสมรัมย์ โรงเรียนชนบทศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:13) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100291 นางสาวมัณฑนา ภูฉายยา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:16) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100292 นางสาวยรรยง ดวงศรี โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (22:19) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100293 นางสาวสุธิดา ภารสำเร็จ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 26 ม.ค. 2566 (22:24) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100294 นายชนะภัย ศรีโพธิ์กลาง โรงเรียนนครขอนแก่น 26 ม.ค. 2566 (22:26) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6660100295 นางสาวทิพย์ธิดา มุ่งหมาย โรงเรียนสีชมพูศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:27) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100296 นางสาววริศรา วรางกูร โรงเรียนน้ำพองศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:41) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100297 นางสาววิธิดา ปัดถา โรงเรียนสีชมพูศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:42) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100298 นายสิขรินทร์ จันทรชัย โรงเรียนชุมพวงศึกษา 26 ม.ค. 2566 (22:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100299 นายธนภูมิ วรวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 26 ม.ค. 2566 (23:00) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100300 นายรัชพล อรรถโยโค วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 26 ม.ค. 2566 (23:12) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6660100301 นางสาวพลอยนภา ขาวลา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 26 ม.ค. 2566 (23:13) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100302 นางสาวอรัญญา กัณท์หาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 26 ม.ค. 2566 (23:29) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100303 นางสาวศศิประภา โหสด วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 26 ม.ค. 2566 (23:30) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100304 นางสาวพัชรพร รัตนพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 26 ม.ค. 2566 (23:36) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100305 นางสาวอรอุมา ภูเงิน โรงเรียนกันทรวิชัย 26 ม.ค. 2566 (23:38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100306 นายกวี หมั่นกิจ โรงเรียนขามแก่นนคร 27 ม.ค. 2566 (00:29) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100307 นางสาวสุพัชชา ตากลม โรงเรียนขามแก่นนคร 27 ม.ค. 2566 (00:38) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100308 นางสาวธิดารัตน์ สัตยากุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ม.ค. 2566 (01:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100309 นางสาวปิยธิดา สุริโย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง 27 ม.ค. 2566 (02:58) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660100310 นางสาวสุพัตรา ราชา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (05:35) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100311 นางสาวจริยา นามนฑา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (06:00) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100312 นางสาวหทัยกานต์ นาถาดทอง โรงเรียนกมลาไสย 27 ม.ค. 2566 (06:26) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100313 นางสาวปนัดดา อนุอัน โรงเรียนผดุงนารี 27 ม.ค. 2566 (07:02) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100314 นางสาวจรัญญา คำสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (07:06) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100315 นางสาวธีรนาฐ มาตรา โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 27 ม.ค. 2566 (07:19) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100316 นางสาวอาทิตยา พื้นชมภู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 27 ม.ค. 2566 (07:30) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100317 นางสาวปภาวี บุญรวม โรงเรียนอรัญประเทศ 27 ม.ค. 2566 (07:55) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100318 นางสาวมุกธิดา นิโพนรัมย์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 27 ม.ค. 2566 (07:58) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100319 นางสาวนิษิตา บรรลังกุล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 27 ม.ค. 2566 (08:44) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100320 นางสาวธัญจิรา ทินคำ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (08:45) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100321 นางสาวปิยะนาถ คูหา โรงเรียนบ้านไผ่ 27 ม.ค. 2566 (08:48) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100322 นายมานพ อินแบน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 27 ม.ค. 2566 (08:52) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100323 นางสาวศิรินทร์พร ศรีระกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 27 ม.ค. 2566 (09:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100324 นางสาววิภาวดี สีลุน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 27 ม.ค. 2566 (09:08) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100325 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 27 ม.ค. 2566 (09:11) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100326 นายปิยฉัตร เทียนคำ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (09:14) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100327 นางสาววรัชประภา จันทร์พินิจ โรงเรียนวาปีปทุม 27 ม.ค. 2566 (09:23) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100328 นางสาวพัชราภา บุญทวี โรงเรียนคำเตยวิทยา 27 ม.ค. 2566 (09:31) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100329 นายชัชรินทร์ คำไพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 27 ม.ค. 2566 (09:32) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100330 นางสาววรัญญา พลนามอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 27 ม.ค. 2566 (09:35) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100331 นางสาวปาริชาติ บุญชัยยงค์ โรงเรียนบัวขาว 27 ม.ค. 2566 (09:39) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100332 นางสาวปิยวรรณ ทาทิพย์ โรงเรียนวาปีปทุม 27 ม.ค. 2566 (09:43) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100333 นายปรัชญา ปาปะแพ โรงเรียนวาปีปทุม 27 ม.ค. 2566 (09:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100334 นางสาวอริสรา เสมอเหมือน โรงเรียนโนนหันวิทยายน 27 ม.ค. 2566 (09:47) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100335 นางสาวมัลลิกา พั่วนะคุณมี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 27 ม.ค. 2566 (10:01) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100336 นางสาวจณิสตา ใจทา โรงเรียนลำปาววิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (10:03) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660100337 นายสิรดนัย สุขเอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (10:14) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100338 นางสาวจณิสตา ใจทา โรงเรียนลำปาววิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (10:21) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660100339 นายธราทิป สุภาผล โรงเรียนชุมแพศึกษา 27 ม.ค. 2566 (10:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100340 นายพงศกร มีธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 27 ม.ค. 2566 (10:25) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660100341 นางสาวนิรุบล กมลนัย โรงเรียนร่องคำ 27 ม.ค. 2566 (10:27) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660100342 นายธีรภัทร อ่อนงาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (10:42) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6660100343 นางสาวยุวดี ธนจำรัส โรงเรียนบรบือ 27 ม.ค. 2566 (10:57) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100344 นางสาวจณิสตา ใจทา โรงเรียนลำปาววิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (11:07) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6660100345 นายภูคิด ชาวกุดรัง โรงเรียนชนบทศึกษา 27 ม.ค. 2566 (11:43) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100346 นายวรากร ขุนนา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (11:44) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660100347 นางสาวอนุธิดา ศรีเชียงสา โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 27 ม.ค. 2566 (11:53) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100348 นางสาวพิมแพรวา คำก้อน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (11:54) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100349 นางสาวเยาวพา แสนสุมา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (11:58) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100350 นางสาวภานุมาศ ทองโสม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 27 ม.ค. 2566 (12:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100351 นายวัชรพงศ์ บุญทองแพง โรงเรียนจระเข้วิทยายน 27 ม.ค. 2566 (12:18) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100352 นางสาวอาริญา แสงสว่าง โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (12:20) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100353 นางสาวปริญญ์สิริ เขียวไกร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 27 ม.ค. 2566 (12:36) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100354 นางสาวธนภัค บุญกระจ่าง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 27 ม.ค. 2566 (12:37) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100355 นายธีรภัทร อ่อนงาม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (12:46) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100356 นางสาวอริศรา โจทย์ครบุรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (12:54) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100357 นางสาวเขมิกา เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (12:57) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660100358 นายบวรกวินท์ ศรีสง่า โรงเรียนสตึก 27 ม.ค. 2566 (13:02) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100359 นายกฤติปกรณ์ เสาวเนียม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (13:12) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100360 นายพงศธร ภูเเข่งหมอก วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2566 (13:12) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100361 นางสาวศศิกานต์ มาดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (13:31) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100362 นางสาวศศิกานต์ มาดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (13:39) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100363 นางสาววิภาพร ดาบไธสง โรงเรียนพุทไธสง 27 ม.ค. 2566 (13:40) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100364 นางสาววริศรา บรรณานุวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 ม.ค. 2566 (13:42) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100365 นางสาวสุพรรษา กัณหา โรงเรียนพุทไธสง 27 ม.ค. 2566 (13:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100366 นางสาววิภาดา เอกรักษา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 27 ม.ค. 2566 (13:58) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100367 นายทวีสิน บัวลอย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (14:03) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660100368 นางสาววรชน สุวรรณเพชร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 27 ม.ค. 2566 (14:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100369 นางสาวจันทร์สุดา โอสาแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (14:35) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100370 นางสาวจันทร์สุดา โอสาแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (14:41) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100371 นางสาวดุสิตารัตน์ ศุภโกศล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (14:46) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100372 นางสาววรรณา ภูโด่ง โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 27 ม.ค. 2566 (14:50) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100373 นางสาวจันทร์สุดา โอสาแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (14:56) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100374 นายกิตติภูมิ อุ่มชัย โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (14:57) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100375 นางสาวจันทร์สุดา โอสาแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (15:07) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100376 นางสาวนิภาสิริ ธรรมมาน้อย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (15:09) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100377 นางสาวดุสิตารัตน์ ศุภโกศล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (15:09) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100378 นางสาวอาภัสรา เบียนชัย โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (15:11) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100379 นางสาวจันทร์สุดา โอสาแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (15:15) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6660100380 นางสาวอาภัสรา เบียนชัย โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (15:23) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100381 นายภควัต เถื่อนโยธา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 27 ม.ค. 2566 (15:24) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100382 นางสาวเจ้าขวัญ เกษมวงศ์ โรงเรียนชนบทศึกษา 27 ม.ค. 2566 (15:24) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100383 นางสาวศิริรัตน์ แซ่จิว โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 27 ม.ค. 2566 (15:38) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100384 นางสาวกัญญารัตน์ นิลดา โรงเรียนบัวใหญ่ 27 ม.ค. 2566 (15:40) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100385 นางสาวลักษิกา ปุยภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (15:49) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660100386 นางสาวศศิธร คำพิลา โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 27 ม.ค. 2566 (15:54) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100387 นายภานุวัฒน์ บางสำรวจ โรงเรียนมิตรภาพ 27 ม.ค. 2566 (15:58) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100388 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (16:00) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100389 นางสาวพิยดา ลิกา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 27 ม.ค. 2566 (16:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100390 นางสาวสุพัตรา หรพร้อม โรงเรียนกมลาไสย 27 ม.ค. 2566 (16:37) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100391 นางสาวเขมิกา เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (16:38) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100392 นางสาวพวงผกา ทองสอาด โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (17:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100393 นางสาวหทัยกานต์ นาถาดทอง โรงเรียนกมลาไสย 27 ม.ค. 2566 (17:34) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100394 นางสาวอาภรณ์ คำโฮงค์ โรงเรียนบรบือ 27 ม.ค. 2566 (18:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100395 นางสาวนริสรา ไชยศรี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (18:25) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100396 นางสาวภัทรวดี ไกลโหล โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (18:26) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100397 นางสาวยุวธิดา สารบรรณ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 ม.ค. 2566 (18:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100398 นายธินกร คุ้มกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 27 ม.ค. 2566 (18:31) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100399 นายพานเพชร ขันทจำนงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (18:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100400 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 27 ม.ค. 2566 (18:38) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100401 นางสาวเมธาวี ภิรมย์กิจ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 27 ม.ค. 2566 (18:39) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100402 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 27 ม.ค. 2566 (18:39) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100403 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 27 ม.ค. 2566 (18:40) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6660100404 นายณัฐนนท์ มูลติ๊บ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 27 ม.ค. 2566 (18:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100405 นางสาวพรธิตา ภู่ไข่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 27 ม.ค. 2566 (18:45) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100406 นายอนุชา ดวงพรม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 27 ม.ค. 2566 (18:56) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100407 นางสาวกนกพร ปักษิณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2566 (18:59) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100408 นายปารุจ สร้อยปลิว โรงเรียนปทุมคงคา 27 ม.ค. 2566 (19:00) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100409 นายปารุจ สร้อยปลิว โรงเรียนปทุมคงคา 27 ม.ค. 2566 (19:05) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100410 นายอดิรุจ มณีชม โรงเรียนสว่างแดนดิน 27 ม.ค. 2566 (19:34) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100411 นางสาวรุ่งไพลิน เเสงจันทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน 27 ม.ค. 2566 (19:49) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100412 นางสาวฉันทพัฒน์ สุขรัตน์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 27 ม.ค. 2566 (19:49) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100413 นางสาวธนาวดี แซ่ชื้อ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (19:49) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100414 นางสาวสิริกร แสวงวงค์ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 27 ม.ค. 2566 (19:52) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100415 นางสาวน.ส.พรรณภา โยวะผุย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 27 ม.ค. 2566 (19:54) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100416 นางสาวสุรารักษ์ ทองหลง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (20:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100417 นายสุรศักดิ์ อาภรณ์ศรี โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 27 ม.ค. 2566 (20:19) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100418 นายธันยพงศ์ ดีพลงาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (20:35) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100419 นายเสกสิทธิ์ ศรีหาบุญลี โรงเรียนสุวรรณภูมิ 27 ม.ค. 2566 (20:38) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100420 นางสาวพรนภา แพงโพนทอง โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 27 ม.ค. 2566 (20:39) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100421 นายติณณภพ ศิลปกรรม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (20:45) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100422 นางสาวบุญทวิกา วงค์สอน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (20:50) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100423 นางสาวบุญทวิกา วงค์สอน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 27 ม.ค. 2566 (20:51) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100424 นายณภัทร คงเจริญ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 27 ม.ค. 2566 (20:52) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100425 นางสาวพีรดา อันทราศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 27 ม.ค. 2566 (20:56) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100426 นางสาวจันทร์เพ็ญ อุทธศรี โรงเรียนดอนตาลวิทยา 27 ม.ค. 2566 (20:56) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100427 นางสาวยุวรัตน์ นันทะริด โรงเรียนผดุงนารี 27 ม.ค. 2566 (21:02) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100428 นางสาวธิดารัตน์ ขำมณี โรงเรียนอนุกูลนารี 27 ม.ค. 2566 (21:05) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100429 นางสาวธิดารัตน์ ขำมณี โรงเรียนอนุกูลนารี 27 ม.ค. 2566 (21:10) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6660100430 นายจิรายุส ศรีพาเฮือง โรงเรียนสามชัย 27 ม.ค. 2566 (21:11) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100431 นายธีรพล อัคฮาด โรงเรียนหนองเรือวิทยา 27 ม.ค. 2566 (21:21) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100432 นายธีรพล อัคฮาด โรงเรียนหนองเรือวิทยา 27 ม.ค. 2566 (21:25) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100433 นางสาวฉัตรแก้ว ขยันชม โรงเรียนสตรีศึกษา 27 ม.ค. 2566 (21:26) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100434 นายวราพล ภาสดา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 27 ม.ค. 2566 (22:43) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100435 นางสาวทิพวรินทร์ มีวิธี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 ม.ค. 2566 (22:59) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100436 นางสาวยาดา หมั่นคง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 27 ม.ค. 2566 (23:18) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6660100437 นางสาวพัชรพร รัตนพันธ์ โรงเรียนภูเขียว 27 ม.ค. 2566 (23:20) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100438 นางสาวสิริกัญญา สิงห์ฉลาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 27 ม.ค. 2566 (23:35) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100439 นางสาวณัฐธิดา วีระเถกิงชีวี โรงเรียนมารีย์วิทยา 27 ม.ค. 2566 (23:40) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100440 นายวันเฉลิม ทาวี โรงเรียนบรบือ 27 ม.ค. 2566 (23:44) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100441 นางสาวพัชราภา งามเจริญ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 28 ม.ค. 2566 (00:00) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100442 นางสาวหทัยกาญจน์ มอม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (00:05) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100443 นายยุทธนา ทัศวงค์ โรงเรียนลำปลายมาศ 28 ม.ค. 2566 (00:17) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100444 นางสาวจิราพร วงสาลี โรงเรียนมัญจาศึกษา 28 ม.ค. 2566 (00:46) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100445 นางสาวประภาพันธ์ เกสรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 ม.ค. 2566 (00:53) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100446 นายฉัตรมงคล แก้วด่านกลาง โรงเรียนศรีสุขวิทยา 28 ม.ค. 2566 (04:08) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6660100447 นางสาวกัญญารัตน์ โตอินทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (05:19) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100448 นางสาวกัญญารัตน์ โตอินทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (05:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100449 นายชนสิษฎ์ จันทร์ศรี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 28 ม.ค. 2566 (05:48) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100450 นายชัชวาล ภูอาราม โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 28 ม.ค. 2566 (06:52) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100451 นายนวพล ใสแสง โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (07:06) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100452 นายอภิศักดิ์ เหาะขุนทด โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 28 ม.ค. 2566 (07:32) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100453 นางสาวปลายฝัน โสดอน โรงเรียนหนองเรือวิทยา 28 ม.ค. 2566 (07:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100454 นางสาววราพร สืบศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 28 ม.ค. 2566 (08:03) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6660100455 นายกีรติพัทธ์ สุขอุดมจิรัฐ โรงเรียนมุกดาหาร 28 ม.ค. 2566 (08:18) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100456 นางสาวมะลิวรรณ นนยะโส โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (08:27) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100457 นายพีรพันธุ์ จันหาญ โรงเรียนกันทรวิชัย 28 ม.ค. 2566 (08:32) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100458 นางสาวพิมลนาฎ ชินโคตร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 28 ม.ค. 2566 (08:32) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100459 นางสาวไพรินทร์ เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา 28 ม.ค. 2566 (08:38) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100460 นายพิชญา ปิดตาทะสา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (08:59) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100461 นางสาวชมพู่ อวนศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 28 ม.ค. 2566 (09:31) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100462 นางสาวมนัสนันท์ เขตต์จำนงค์ โรงเรียนสามชัย 28 ม.ค. 2566 (09:38) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660100463 นายกิตติภพ นาฤทธิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 28 ม.ค. 2566 (09:40) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100464 นางสาวพิมพ์ฟ้า พาลี โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (09:48) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100465 นายณัฐวุฒิ ไชยเสริม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส. ทบ. 28 ม.ค. 2566 (09:54) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100466 นางสาววนัสนันท์ ภูพาดงา โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (10:00) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660100467 นางสาวนภัสสร เพชรสีเขียว โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 28 ม.ค. 2566 (10:02) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100468 นางสาวเมธาวลัย อาญาเมือง โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (10:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100469 นางสาวเมธาวลัย อาญาเมือง โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (10:34) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100470 นายปิยะวัฒน์ ชิณแสน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (10:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100471 นางสาวมัลลิกา งามละมัย โรงเรียนเมืองบัววิทยา 28 ม.ค. 2566 (10:47) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100472 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีกุล โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (10:52) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100473 นางสาววราพร พรมดอนก่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 28 ม.ค. 2566 (11:00) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100474 นางสาวบุญยทรรศน์ ภาหวัน โรงเรียนขามแก่นนคร 28 ม.ค. 2566 (11:10) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100475 นางสาวชิดชนก ไถวฤทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 28 ม.ค. 2566 (11:17) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100476 นางสาวโสพิศนภา ทางทอง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (11:20) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100477 นางสาวโสพิศนภา ทางทอง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (11:26) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660100478 นายเจษฎาภรณ์ เหมชนาน โรงเรียนกมลาไสย 28 ม.ค. 2566 (11:43) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100479 นางสาวยุภารัตน์ จอมคำสิงห์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (11:45) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100480 นางสาวนภารัตน์ แสนเมือง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (11:56) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100481 นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ บุญชู โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (12:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100482 นายคธาวุท ศิริบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 28 ม.ค. 2566 (12:51) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100483 นางสาวกมลภัทร นนทมาตย์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 28 ม.ค. 2566 (13:34) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100484 นายชลธร เถาเบา โรงเรียนนาจะหลวย 28 ม.ค. 2566 (13:35) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100485 นายธนภัทร สืบสุนทร โรงเรียนราชวินิตบางเขน 28 ม.ค. 2566 (13:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100486 นางสาวอาทิตยา พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านไผ่ 28 ม.ค. 2566 (14:14) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100487 นางสาวกนกวรรณ ศรีโรจน์ โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (14:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100488 นางสาวนลินี นาทองคำ โรงเรียนร่องคำ 28 ม.ค. 2566 (14:47) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100489 นายณัฐภัทร กรองพรมราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 ม.ค. 2566 (14:51) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100490 นายณัฐภัทร กรองพรมราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 ม.ค. 2566 (14:58) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100491 นายภาณุพัฒน์ เสียงล้ํา โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (15:19) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100492 นางสาวจิราวรรณ แก้ววังวร โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (16:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100493 นายอานนท์ คำโดด โรงเรียนขามแก่นนคร 28 ม.ค. 2566 (16:35) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100494 นางสาวพัชราภรณ์ ผาสารคำ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 28 ม.ค. 2566 (16:38) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100495 นายกฤษตฤณ พินิจพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 28 ม.ค. 2566 (16:53) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100496 นางสาวชนิสรา นนทะ โรงเรียนวาปีปทุม 28 ม.ค. 2566 (16:58) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100497 นางสาวปาริชาติ แก้วมาตย์ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (17:25) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6660100498 นางสาวภัทราพร สีหามาตร์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (17:47) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100499 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 28 ม.ค. 2566 (17:50) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660100500 นางสาวเขมณิภา บาดตาสาว โรงเรียนดงหลวงวิทยา 28 ม.ค. 2566 (18:08) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100501 นางสาวพรรพษา หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (18:22) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100502 นางสาวกฤติพร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (18:23) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100503 นางสาวกมลภัทร นนทมาตย์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 28 ม.ค. 2566 (18:26) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100504 นางสาวนันทิญา เทพวงษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 28 ม.ค. 2566 (18:27) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100505 นางสาวพิมพรรณรัตน์ จันทะชา โรงเรียนนครขอนแก่น 28 ม.ค. 2566 (18:27) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100506 นายปิติพล จริมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 28 ม.ค. 2566 (18:31) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100507 นางสาวอรยา เหง้าโอสา โรงเรียนดงหลวงวิทยา 28 ม.ค. 2566 (18:42) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100508 นายกิตติภพ สิงหราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 28 ม.ค. 2566 (18:52) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100509 นางสาวจิราวรรณ แก้ววังวร โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (19:11) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100510 นายนิติพงศ์ บุญคำมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 28 ม.ค. 2566 (19:12) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100511 นางสาวสาธิกา อามาตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (19:21) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100512 นายอนุรักษ์ รักษาภัย โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (19:36) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100513 นางสาววสิกา วรสวัสดิ์ โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (19:39) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100514 นายนิติพงศ์ บุญคำมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 28 ม.ค. 2566 (19:47) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100515 นางสาวธันวาพร นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (20:03) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100516 นางสาวจุฑามาศ กำจัดภัย โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (20:10) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100517 นางสาวยุริญา ชัยชนะ โรงเรียนมัญจาศึกษา 28 ม.ค. 2566 (20:11) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100518 นางสาวนงนภัส หงสุวรรณ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (20:55) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100519 นายสรวิชญ์ มีสำโรง โรงเรียนทรายทองวิทยา 28 ม.ค. 2566 (20:59) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100520 นางสาวศุภจิตรา สุทธิปัญโญ โรงเรียนผดุงนารี 28 ม.ค. 2566 (21:34) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100521 นายกษิดิศ จันทร์ศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (21:53) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100522 นายชวลิต นามสองชัน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (21:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100523 นายรามิล พลสระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 28 ม.ค. 2566 (22:01) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100524 นางสาวอนุธิดา ศรีเชียงสา โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 28 ม.ค. 2566 (22:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100525 นางสาวปาริชาต ทนฤทธิ์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (22:57) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100526 นายธนวัฒน์ มะลิเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (22:59) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100527 นางสาวจรรยา กองพา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 28 ม.ค. 2566 (23:11) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100528 นางสาวกุลสตรี กอยขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 28 ม.ค. 2566 (23:28) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100529 นางสาวกุลสตรี กอยขุนทด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 29 ม.ค. 2566 (00:58) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100530 นายวชิรวิชญ์ ไชยตัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 29 ม.ค. 2566 (02:10) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100531 นางสาวอธิชา ทุรังรัมย โรงเรียนกระสังพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (04:30) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100532 นายกอร์ปเกียรติ ภูนาเชียง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 29 ม.ค. 2566 (07:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100533 นายปฐพี ภักดีหาร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 29 ม.ค. 2566 (10:15) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100534 นายธราดล ธุระทำ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 29 ม.ค. 2566 (10:37) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100535 นางสาวจารุวรรณ เชียงใขแก้ว โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (10:38) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100536 นางสาวนพนภางค์ ประสงค์สันต์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (11:49) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100537 นางสาวศุภรัติกรณ์ คงนาวัง โรงเรียนผดุงนารี 29 ม.ค. 2566 (11:57) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100538 นางสาวอินทิรา หาชารี โรงเรียนสังคมวิทยา 29 ม.ค. 2566 (12:29) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100539 นายชิษณุชา โพธิ์ศรีมาตร โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 29 ม.ค. 2566 (13:25) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100540 นายวราวุฒิ ศรีประทุม โรงเรียนกันทรวิชัย 29 ม.ค. 2566 (14:01) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100541 นางสาวพิชญากร ด่ารไธสง โรงเรียนลำปลายมาศ 29 ม.ค. 2566 (14:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100542 นายทิพย์ธราดล รัตนพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (14:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100543 นายทิพย์ธราดล รัตนพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (14:41) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100544 นางสาวพิชญากร ด่ารไธสง โรงเรียนลำปลายมาศ 29 ม.ค. 2566 (14:42) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100545 นางสาวอภิศรา ประวันโน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 29 ม.ค. 2566 (15:42) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100546 นางสาวพชรพร ลุสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 ม.ค. 2566 (15:45) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100547 นางสาวสุธาศิณี แสนอินทร์ โรงเรียนชนบทศึกษา 29 ม.ค. 2566 (16:06) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100548 นายเชียรวัฒน์ ต่างมงคล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 29 ม.ค. 2566 (17:23) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100549 นายเชษฐภัทร อวดกล้า โรงเรียนภูเขียว 29 ม.ค. 2566 (17:39) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100550 นางสาวจิตรลดา บัวลาด โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 29 ม.ค. 2566 (18:08) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100551 นางสาวรักษณาวัลย์ สุขนิล โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 29 ม.ค. 2566 (18:27) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100552 นายอรรถวัต สอนบาล วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 29 ม.ค. 2566 (19:04) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6660100553 นายณัฐพงษ์ สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 ม.ค. 2566 (19:28) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100554 นางสาวอิสราลักษณ์ พี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 29 ม.ค. 2566 (19:32) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100555 นายสรายุทธ ไชยมาตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 29 ม.ค. 2566 (19:39) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100556 นางสาวอิสราลักษณ์ พี่พิมาย โรงเรียนพิมายวิทยา 29 ม.ค. 2566 (19:39) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100557 นางสาวอริสา มณีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 29 ม.ค. 2566 (19:41) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660100558 นายทินภัทร ไชยภา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 29 ม.ค. 2566 (19:50) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100559 นางสาวอภัสรา ยอยโพสัย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 29 ม.ค. 2566 (20:08) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6660100560 นางสาวกัญญาณัฐ สีละ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 29 ม.ค. 2566 (20:38) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100561 นางสาววะรินญา​ ภู​น้ำดี โรงเรียนกมลาไสย 29 ม.ค. 2566 (20:50) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100562 นางสาวศุภิสรา คำเกี้ยว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 29 ม.ค. 2566 (21:11) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100563 นางสาวธัญชนก แพงโนนทอง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 29 ม.ค. 2566 (21:14) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100564 นางสาวณัฐธันยา แน่นอุดร โรงเรียนร่องคำ 29 ม.ค. 2566 (21:47) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100565 นายภูริภัทร์ โคติเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 30 ม.ค. 2566 (01:06) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100566 นายภูริภัทร์ โคติเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 30 ม.ค. 2566 (01:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100567 นางสาววันวิสาข์ นีระพจน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 30 ม.ค. 2566 (06:31) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100568 นายจตุพร คำใบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (07:00) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100569 นางสาวปัณณวีร์ หน่อสีดา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (08:59) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100570 นางสาวสุกัญญา คำแร่ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (09:41) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100571 นางสาวนภัสรา อุณวงค์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 30 ม.ค. 2566 (10:15) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100572 นางสาวณัฐพร เสาว์แก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (10:48) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100573 นายภูริภัทร คนเพียร โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (11:00) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100574 นายพชรพล ภูมิสายดร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (12:11) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100575 นางสาวณัฐนรี สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 30 ม.ค. 2566 (12:30) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100576 นายเอกพงศ์ ใจงาม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (12:33) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100577 นายวุฒิศักดิ์ สีงาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา 30 ม.ค. 2566 (12:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100578 นายทินภัทร ไชยภา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 30 ม.ค. 2566 (13:17) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100579 นายอนุชา สุ่มมาตย์ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 30 ม.ค. 2566 (13:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100580 นางสาวชัญญานุช พร้อมสมุทร โรงเรียนสีชมพูศึกษา 30 ม.ค. 2566 (13:31) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100581 นางสาววราพร ทองเฟื้อง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 30 ม.ค. 2566 (13:33) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100582 นายนิติภูมิ ศรีพารา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (13:37) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100583 นางสาวศศิกานต์ มาดี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (13:38) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100584 นางสาวระพีพรรณ บำรุงตา โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 30 ม.ค. 2566 (13:51) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100585 นางสาวพรธิตา ไชยคำภา วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 30 ม.ค. 2566 (13:56) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100586 นายวัชระ บุญนาดี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (13:57) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100587 นายสุรศักดิ์ ไกรยะวงค์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (14:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100588 นางสาวสาริศา คงสมนึก โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 30 ม.ค. 2566 (14:22) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100589 นางสาวหทัยกานต์ นาถาดทอง โรงเรียนกมลาไสย 30 ม.ค. 2566 (15:08) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100590 นางสาวโยษิตา นาคแท้ โรงเรียนกมลาไสย 30 ม.ค. 2566 (15:11) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100591 นายพิทยุตม์ จำปา โรงเรียนพล 30 ม.ค. 2566 (15:34) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100592 นางสาวกนกวรรณ ปัดตาเทสัง โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (16:02) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6660100593 นางสาวกนกวรรณ ปัดตาเทสัง โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (16:03) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660100594 นายอภิเศษฐ์ ศิริกาล โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) 30 ม.ค. 2566 (16:20) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100595 นางสาวประกายดาว เสนคราม โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 30 ม.ค. 2566 (17:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100596 นางสาวนุชวรา ผ่องเกตุ โรงเรียนกันทรวิชัย 30 ม.ค. 2566 (17:02) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100597 นายวัชรพงศ์ บุญทองแพง โรงเรียนจระเข้วิทยายน 30 ม.ค. 2566 (17:03) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100598 นางสาวปทุมเกสร ผิวผ่อง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (17:09) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100599 นางสาวทิฆัมพร พรหมสูง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว 30 ม.ค. 2566 (17:15) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100600 นางสาววรนุช เหล่ารัตน์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (18:10) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100601 นางสาวเบญจวรรณ ปะนันโต โรงเรียนวาปีปทุม 30 ม.ค. 2566 (18:10) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100602 นางสาวมินตรา ผายสียวน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (18:15) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100603 นางสาวอรวรรณ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนพล 30 ม.ค. 2566 (18:25) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100604 นางสาวปณัฐดา แผลงฤทธิ์ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 30 ม.ค. 2566 (18:27) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100605 นางสาวภัทรนันท์ ศรพลธรรม์ โรงเรียนสตรีศึกษา 30 ม.ค. 2566 (18:35) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100606 นางสาวธนัญญา สอนนาม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 30 ม.ค. 2566 (18:47) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100607 นางสาวธัญญาลักษ์ มะอาจเลิศ โรงเรียนร่องคำ 30 ม.ค. 2566 (19:07) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100608 นายวัชรพล ทิพย์อาสน์ โรงเรียนกมลาไสย 30 ม.ค. 2566 (19:34) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100609 นางสาวลักษิกา ดีแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 30 ม.ค. 2566 (19:53) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100610 นางสาวพัชรพร พลชารี โรงเรียนบัวขาว 30 ม.ค. 2566 (19:58) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100611 นางสาวทิตาวีร์ ชิณสอน โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 30 ม.ค. 2566 (20:08) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6660100612 นายวรากร ทองกลาง โรงเรียนสีชมพูศึกษา 30 ม.ค. 2566 (20:18) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100613 นางสาวอรรถยา ศาลางาม โรงเรียนโนนราษีวิทยา 30 ม.ค. 2566 (20:29) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6660100614 นางสาวจิตราธรณ์ เศิกศิริ โรงเรียนผดุงนารี 30 ม.ค. 2566 (20:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100615 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 30 ม.ค. 2566 (20:55) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100616 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 30 ม.ค. 2566 (21:00) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100617 นายตะวัน มิ่งมูล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (21:09) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100618 นางสาววิลาสินี สำเนียงหวาน โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (21:14) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100619 นายอนุพงษ์ อุ่นคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (21:42) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100620 นายวรรณชนะ กันยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 ม.ค. 2566 (21:58) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100621 นายอนุพงษ์ อุ่นคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (22:06) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100622 นางสาวปวรรัตน์ วิชาราช โรงเรียนสีชมพูศึกษา 30 ม.ค. 2566 (22:08) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100623 นางสาวกัญญารัตน์ ต้อนโสกรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 30 ม.ค. 2566 (22:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100624 นายอนุพงษ์ อุ่นคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 30 ม.ค. 2566 (22:13) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100625 นายชยากร จุฬารี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 30 ม.ค. 2566 (22:18) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100626 นางสาวสุดาพร ภูตะดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 30 ม.ค. 2566 (22:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100627 นางสาวชนาภัทร เหล็กพรม โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 30 ม.ค. 2566 (23:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660100628 นายณัฐวุฒิ แข็งกล้า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 30 ม.ค. 2566 (23:19) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100629 นายมณฑล เพียรทำดี โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 31 ม.ค. 2566 (01:27) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100630 นางสาวชนิดาภา ปาเส โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (01:36) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100631 นางสาวคนสวย รวยมาก โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (06:28) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100632 นางสาวเพชรมณี เวียงสิมา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 31 ม.ค. 2566 (07:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100633 นางสาวศศิธร ภูศรี โรงเรียนพล 31 ม.ค. 2566 (08:37) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100634 นางสาวเเพรวพรรณ ปัญญาวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 31 ม.ค. 2566 (08:45) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100635 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเงินช่อ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (08:48) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100636 นางสาวอรอุมา ภูเงิน โรงเรียนกันทรวิชัย 31 ม.ค. 2566 (08:52) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100637 นางสาวบัณฑิตา หาดจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 31 ม.ค. 2566 (09:59) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100638 นางสาวอาทิตยา พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านไผ่ 31 ม.ค. 2566 (10:06) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100639 นางสาวชนินธร แสนสร้อย กศน.กันทรวิชัย 31 ม.ค. 2566 (12:24) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100640 นางสาวกัลยาภรณ์ โฮชิน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (12:52) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100641 นางสาววริศรา อนุเวช โรงเรียนผดุงนารี 31 ม.ค. 2566 (12:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660100642 นางสาวสุจิตรา พานนนท์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (13:00) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100643 นางสาววิมลณัฐ แข็งฤทธิ์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (13:31) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100644 นางสาวนันทิญา เทพวงษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 31 ม.ค. 2566 (13:32) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100645 นางสาวศรัณย์พร เปร่งคอนสาร โรงเรียนชุมแพศึกษา 31 ม.ค. 2566 (13:35) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100646 นายอภินันท์ โนนโพธิ์ วิทยาลัยการอาชีพพล 31 ม.ค. 2566 (14:01) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6660100647 นายเทิดพงศ์ ภูชำนิ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (14:03) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100648 นางสาวชิดชนก อุทัยดา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:19) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100649 นางสาวภัสษร นนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (14:21) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100650 นายอิทธิพล นนท์นะโส โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:23) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100651 นายสิทธา ดาภาโย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100652 นางสาวนันทพร หอมคำพัด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (14:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100653 นายขัตติยะ พลทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (14:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100654 นายบัณฑิตา รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:25) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660100655 นางสาวกวินธิดา บุญใบ โรงเรียนสตรีศึกษา 31 ม.ค. 2566 (14:25) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6660100656 นางสาวพัชรา ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (14:26) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100657 นางสาวเดือนฉาย เทพศิริ โรงเรียนผดุงนารี 31 ม.ค. 2566 (14:29) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100658 นางสาวเดือนฉาย เทพศิริ โรงเรียนผดุงนารี 31 ม.ค. 2566 (14:33) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100659 นายจิรวัฒน์​ ลาบุญ​ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (15:08) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100660 นายธนาพงษ์ เกียรติรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (15:11) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100661 นางสาวนัธฐาณัฐนิฌาฎา พรมจำปา โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 31 ม.ค. 2566 (15:16) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100662 นายธนากร ไวทำ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (15:33) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100663 นายสราวุฒิ แสงมี โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (15:41) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100664 นางสาวปวีณา คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 31 ม.ค. 2566 (15:54) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100665 นายสุริยา รังนาเเพง โรงเรียนร่องคำ 31 ม.ค. 2566 (16:04) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100666 นางสาวปวิตรา ศัตรูพินาศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (16:07) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100667 นางสาวจุฑารัตน์ กุโนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (16:07) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100668 นางสาวปวันรัตน์ ตัญญาภักดิ์ โรงเรียนเลยพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (16:10) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6660100669 นางสาวกานต์ธิดา บัวเเสง โรงเรียนพล 31 ม.ค. 2566 (16:20) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660100670 นายวิชิรวิทย์ นามโยธา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 31 ม.ค. 2566 (16:37) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100671 นายสมิทธิพล โพธิวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 31 ม.ค. 2566 (16:39) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100672 นางสาวปนัสยา ศรีสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 31 ม.ค. 2566 (16:42) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100673 นางสาวปนัสยา ศรีสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 31 ม.ค. 2566 (16:44) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100674 นางสาวชนิตา อินทร์ใหญ่ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (16:48) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100675 นางสาวจุฑารัตน์ กุโนรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (17:18) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100676 นายธรรมนูญ พัดมะนา โรงเรียนผดุงนารี 31 ม.ค. 2566 (17:24) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100677 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมสะอาด โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (17:41) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100678 นางสาวทิพวรรณ ไชยพรม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 31 ม.ค. 2566 (17:51) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6660100679 นายฐิติกร ไชยสิท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (17:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100680 นางสาวมัสติยา ภาณุรังษี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 31 ม.ค. 2566 (17:51) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100681 นายสมิทธิพล โพธิวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 31 ม.ค. 2566 (18:04) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6660100682 นางสาวนภัสวรรณ พิลามาต โรงเรียนอนุกูลนารี 31 ม.ค. 2566 (18:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100683 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (18:05) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100684 นางสาวณัฐธิดา วิจารณ์จิตร โรงเรียนบรบือ 31 ม.ค. 2566 (18:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100685 นางสาววิริยากร มีทองแสน โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 31 ม.ค. 2566 (18:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100686 นางสาวนพรัตน์ กัลยาสาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 ม.ค. 2566 (18:27) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100687 นางสาวชนันพร บุญมา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 31 ม.ค. 2566 (18:28) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100688 นางสาวจรรยาพร พันธฤทธิ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (18:29) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100689 นางสาวณัฐกานต์ ไหมทอง โรงเรียนทรายทองวิทยา 31 ม.ค. 2566 (18:34) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100690 นางสาวณัฐณิชา ปะติตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 31 ม.ค. 2566 (18:51) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100691 นางสาวนพรัตน์ กัลยาสาย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 ม.ค. 2566 (18:58) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100692 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมสะอาด โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (19:15) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6660100693 นายพิพัฒน์ หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 31 ม.ค. 2566 (19:37) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100694 นายพิพัฒน์ หลักคำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 31 ม.ค. 2566 (19:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100695 นายศักรนันทน์ เเก้วเเดง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (19:41) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6660100696 นายระพีพัฒน์ ดัดสันเทียะ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 31 ม.ค. 2566 (20:05) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100697 นางสาวพิชญาภา นาบำรุง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 31 ม.ค. 2566 (20:09) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100698 นางสาวเพชรลดา ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 31 ม.ค. 2566 (20:10) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100699 นางสาวเพชรลดา ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 31 ม.ค. 2566 (20:12) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100700 นายอัฏษดาวุธ ไสยวรรณ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 31 ม.ค. 2566 (21:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100701 นายศุภกฤต สิงห์น้อย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (21:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100702 นายธีรวัฒน์ ศรีบุตร โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 31 ม.ค. 2566 (21:17) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660100703 นายวุฒิชัย เหล่ามาลา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:18) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100704 นางสาววิยะดา ชะนะฤทธิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:19) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100705 นายวุฒิชัย เหล่ามาลา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:28) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100706 นายวุฒิชัย เหล่ามาลา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 31 ม.ค. 2566 (21:45) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100707 นางสาวจริญญา เจริญผล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (21:49) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100708 นางสาวฉันทิกา นาแซง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 31 ม.ค. 2566 (22:44) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100709 นางสาววรัชญา อาจฤทธิ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 31 ม.ค. 2566 (22:57) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100710 นายชินวัฒน์ ปัดภัย โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 ม.ค. 2566 (22:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100711 นางสาวชิดชนก ไถวฤทธิ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 31 ม.ค. 2566 (23:06) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100712 นางสาวอรนุช พาที โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (23:16) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100713 นางสาวกฤตยา บุญนอก โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 ก.พ. 2566 (00:11) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100714 นางสาววราภรณ์ สร้อยคำ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ก.พ. 2566 (00:33) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100715 นายธนพัฒน์ สุรวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ก.พ. 2566 (07:10) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100716 นางสาวจันทร์จิรา ชายา โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 1 ก.พ. 2566 (08:03) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660100717 นายสุรภัทร เปี่ยมเจริญวรรณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 ก.พ. 2566 (08:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100718 นางสาวประภากร วรรณทวี โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (08:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100719 นายธวัชชัย เเสนโคก โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (08:42) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660100720 นางสาวพัทธนันท์ ยุ่นดอน โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1 ก.พ. 2566 (08:47) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100721 นางสาวศิริลักษณ์ จุลหงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (08:50) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100722 นางสาวพัชราภา โคกแปะ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1 ก.พ. 2566 (08:54) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660100723 นางสาวอินธิรา แสงฉวี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ก.พ. 2566 (09:10) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100724 นางสาวแพรพราวพรรณ เทียงดีฤทธิ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (09:27) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100725 นางสาวธรรศหฤทัย สิมะสุนทร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย 1 ก.พ. 2566 (09:35) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6660100726 นางสาวรุ้งฤดี ศรีคำภา เทศบาลวัดสระทอง 1 ก.พ. 2566 (09:38) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6660100727 นางสาวธรรศหฤทัย สิมะสุนทร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย 1 ก.พ. 2566 (09:39) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6660100728 นางสาวสุวรรณี สมฤาแสน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1 ก.พ. 2566 (09:40) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100729 นางสาวลลิตา ประมูลจักเก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1 ก.พ. 2566 (09:52) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100730 นายธีระวัฒน์ มลัยทิพย์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (09:52) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100731 นางสาวจิราภรณ์​ สู้ศึก โรงเรียน​นา​จาน​ศึกษา​ 1 ก.พ. 2566 (10:05) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100732 นายณัฐวุฒิ ต้นกันยา โรงเรียนนาจานศึกษา 1 ก.พ. 2566 (10:06) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660100733 นางสาวน้ำฝน พรมจารี โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 1 ก.พ. 2566 (10:17) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100734 นางสาวพิมวิไล วิลัยสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 1 ก.พ. 2566 (10:26) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6660100735 นางสาวพัชรินทร์ นิ่มนวล โรงเรียนบรบือ 1 ก.พ. 2566 (10:47) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100736 นางสาวภัทราวดี หมุนลี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (11:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100737 นายอภิลักษณ์ กลิ่นหวาน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (11:21) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100738 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 1 ก.พ. 2566 (11:31) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100739 นางสาวอรปรียา ศรีระวรรณ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 ก.พ. 2566 (11:33) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100740 นายศราวุธ อุทโท โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (11:34) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100741 นายเกริกฤทธิ์ บุญหนัก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 ก.พ. 2566 (12:02) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100742 นางสาวอรทัย ปัญจมาตย์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100743 นางสาวจิราพร แก้วเหล็ก โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (12:09) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6660100744 นายอรรถพร สิงห์อ้น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (12:14) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6660100745 นางสาวกิตติยาภรณ์ ทารักษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:30) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100746 นางสาวกิตติยาภรณ์ ทารักษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:34) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100747 นายธนภัทร ปักใคหัง โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:35) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100748 นางสาวกิตติยาภรณ์ ทารักษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:37) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660100749 นายธนัช แสนพวง โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:44) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100750 นายเจษฎาพร นามเหล่า โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100751 นายธีรภัทร ประขารุ่ง โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:50) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100752 นายภัทรดนัย สาระคร โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:54) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100753 นางสาวจิราพร วรรณจักร โรงเรียนกมลาไสย 1 ก.พ. 2566 (12:54) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100754 นายจตุรพร คหาวงศ์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (12:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100755 นางสาวปรัชญาณี แก้วดวงตา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (13:06) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100756 นายเจษฎ์บดินทร์ จันทวิมล โรงเรียนวาปีปทุม 1 ก.พ. 2566 (13:06) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100757 นายจรณินทร์ ปัตถาทุม โรงเรียนหนองห้างพิทยา 1 ก.พ. 2566 (13:07) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100758 นางสาวสิชาภัทร ปลอดใจดี โรงเรียนเลิงนกทา 1 ก.พ. 2566 (13:08) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100759 นางสาวอารยา สวนมอญ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 ก.พ. 2566 (13:14) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100760 นางสาวปาริชาติ โพธิ์งาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (13:21) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100761 นายปรเมศวร์ เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 ก.พ. 2566 (13:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100762 นายไพชยนต์ บุบผามาตานัง โรงเรียนพุทไธสง 1 ก.พ. 2566 (13:34) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100763 นางสาวศิริพร สุขศรีเด่น โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (13:43) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100764 นายชัฎนัย บุญเทียม โรงเรียนสตรีศึกษา ๒ 1 ก.พ. 2566 (14:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100765 นางสาวเบญจวรรณ งอกงาม โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (14:13) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100766 นางสาวมลฑกานต์ สอนจันทร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1 ก.พ. 2566 (14:23) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100767 นางสาวขวัญมนัส คาคำมาตย์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (14:38) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100768 นางสาวยรรยง ดวงศรี โรงเรียนผดุงนารี 1 ก.พ. 2566 (15:06) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100769 นางสาวจุฑามาศ มูลมณี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1 ก.พ. 2566 (15:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100770 นางสาวมนัสนันท์ พันธ์แก้ว วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 1 ก.พ. 2566 (15:22) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100771 นางสาวพรผกา สังวรวงศ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (15:30) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100772 นางสาวสุกัญญา เตยโพธิ์ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (15:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100773 นางสาวปภาดา ลาโภ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (16:06) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100774 นางสาวอลิษา ทองน้อย โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ก.พ. 2566 (16:08) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100775 นางสาวนภัสสร พิมาย โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1 ก.พ. 2566 (16:41) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660100776 นางสาวนภัสสร พิมาย โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1 ก.พ. 2566 (17:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100777 นางสาวเกษธิรา นาคกลั่น โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (17:07) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100778 นางสาวเกษธิรา นาคกลั่น โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (17:13) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100779 นางสาวธันวาภรณ์ พิมพิมูล โรงเรียนผดุงนารี 1 ก.พ. 2566 (17:14) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100780 นางสาวอภิสมัย บุตรศรีภูมิ โรงเรียนวาปีปทุม 1 ก.พ. 2566 (17:24) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100781 นายศักดิ์นรินทร์ ต้นโพธิ์ โรงเรียนพนาศึกษา 1 ก.พ. 2566 (17:49) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100782 นางสาวชลดา พละดร โรงเรียนภูผาม่าน 1 ก.พ. 2566 (18:18) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100783 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 1 ก.พ. 2566 (18:22) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100784 นางสาวปิยธิดา แท้สูงเนิน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1 ก.พ. 2566 (18:44) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100785 นางสาวรุ่งนภา เปจิตตัง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (19:08) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100786 นางสาวกรกนก ผ่องราศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ก.พ. 2566 (19:17) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100787 นางสาวทิพวรรณ ไชยพรม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1 ก.พ. 2566 (19:17) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100788 นางสาวรุ่งนภา เปจิตตัง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (19:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100789 นางสาวกัลญาภรณ์ พรดอนก่อ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ก.พ. 2566 (19:22) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100790 นางสาวพิมพรรณ โนนุช โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (19:23) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100791 นางสาวปิยธิดา สุขสถิต โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (19:27) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100792 นางสาวพิมพรรณ โนนุช โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (19:36) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100793 นางสาวฐิติรัตน์ มหายศนันท์ โรงเรียนพานพร้าว 1 ก.พ. 2566 (19:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100794 นางสาวรุ่งนภา เปจิตตัง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (19:47) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100795 นางสาวศศิวิมล สิงหาราโท โรงเรียนวาปีปทุม 1 ก.พ. 2566 (19:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100796 นางสาววิภาวดี ศรีษะโคตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (19:59) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100797 นางสาวเบญญาพร นวมโคกสูง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1 ก.พ. 2566 (20:17) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100798 นายจิรเมธ ประพรม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1 ก.พ. 2566 (20:31) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660100799 นายนพคุณ วิทยารัตน์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1 ก.พ. 2566 (20:40) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100800 นายกษมา หวังคุ้มกลาง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1 ก.พ. 2566 (20:41) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100801 นางสาวนิภาพร ซุยอุ้ย โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (21:03) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100802 นายศิวกร แสนอุบล โรงเรียนเซกา 1 ก.พ. 2566 (21:04) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100803 นายทัศกร กรัตพงษ์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (21:24) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6660100804 นายณัฏฐกิตติ์ ทองโม้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 1 ก.พ. 2566 (21:31) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100805 นางสาวชลธิชา บุราณเดช โรงเรียนมัญจาศึกษา 1 ก.พ. 2566 (21:36) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100806 นางสาวอภิชญา เดิมทำรัมย์ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (21:40) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100807 นางสาววิภาดา เอกรักษา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (21:44) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100808 นางสาวอภิชญา เดิมทำรัมย์ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (21:44) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660100809 นางสาวเกสรา สนิทพจน์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 ก.พ. 2566 (22:42) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660100810 นางสาวศิริวรรณ วิชัยวงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (22:47) วท.บ.เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) ผู้สมัคร
6660100811 นางสาวอลิญารักษ์ หลาบมาลา โรงเรียนเทศบาล ๑ (โรงเรียนบุรีราฎษร์ดุรุณวิทยา) 1 ก.พ. 2566 (22:52) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660100812 นางสาวปภาดา ปัญญา โรงเรียนกมลาไสย 1 ก.พ. 2566 (23:01) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100813 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1 ก.พ. 2566 (23:09) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6660100814 นางสาวสมพร วงค์คม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1 ก.พ. 2566 (23:13) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100815 นางสาวสุพัตรา ขุนาพรม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 ก.พ. 2566 (23:59) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100816 นายเจนรบ สีมีงาม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (00:01) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100817 นางสาวสุพัตรา ขุนาพรม โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 ก.พ. 2566 (00:08) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660100818 นางสาวเพ็ญณภัทร พรรณาภพ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (00:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100819 นางสาววิมลรัตน์ จันทะงาม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (07:51) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100820 นางสาวปิยธิดา นนตรี โรงเรียนผดุงนารี 2 ก.พ. 2566 (08:11) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100821 นายอโนทัย กาภูคำ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (08:40) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660100822 นายศรราม ปาคำทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ก.พ. 2566 (08:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100823 นางสาวพิมพรรณ โนนุช โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (08:47) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100824 นางสาวสุชาดา ชอบบัว โรงเรียนเมืองคง 2 ก.พ. 2566 (08:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100825 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 2 ก.พ. 2566 (09:15) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100826 นางสาวศันศนีย์ ี ปาติสัตย์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (09:17) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100827 นายนันทพงศ์ ไสว โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ก.พ. 2566 (09:22) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100828 นายอนุชา บุดดาชัย โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (09:38) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100829 นายศิวกร แสนอุบล โรงเรียนเซกา 2 ก.พ. 2566 (09:55) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660100830 นางสาวณีรนุช สังฆะมณี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (10:17) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6660100831 นายสิทธิชัย โคตสีเมือง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 2 ก.พ. 2566 (10:32) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100832 นางสาวปารวี อันภักดี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 2 ก.พ. 2566 (10:45) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100833 นางสาวพิยดา โล่ห์คำ โรงเรียนนางรอง 2 ก.พ. 2566 (10:52) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100834 นายพงษ์สิทธิ์ ครองโนนกอก โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (11:00) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100835 นางสาวกนกลดา น้อยหลุบเลา โรงเรียนกมลาไสย 2 ก.พ. 2566 (11:02) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100836 นายอติชาต อุ่นอุบล โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 2 ก.พ. 2566 (11:10) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100837 นายจุลจักร อาษาพัฒน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 2 ก.พ. 2566 (11:10) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660100838 นางสาวศุริตา อุทัยสาร์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 2 ก.พ. 2566 (11:23) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100839 นายอธิพงษ์ เขียวสระคู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 ก.พ. 2566 (11:42) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100840 นายฐิติรัชช เฉิดไธสง โรงเรียนชุมแพศึกษา 2 ก.พ. 2566 (11:59) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6660100841 นางสาวสุพิชญา ฟุ้งสวาท โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 2 ก.พ. 2566 (12:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100842 นางสาวศรีสุดา พิกุลทอง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (12:26) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100843 นางสาวสรวงสุดา สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 ก.พ. 2566 (12:55) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100844 นายศักดิ์ชาย กมลมิตร โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (13:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100845 นางสาวชโลธร วรจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 2 ก.พ. 2566 (13:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100846 นางสาวอรัญญา ทองเจ็ก โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (13:19) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6660100847 นางสาวกันติมา หนุมาน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (13:34) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6660100848 นางสาวภัทรวดี สง่าแดน โรงเรียนสามหมอวิทยา 2 ก.พ. 2566 (13:51) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100849 นางสาวสุภัสสร สร้างพล โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (13:54) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100850 นางสาวจณิสตา สารเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 2 ก.พ. 2566 (13:55) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100851 นางสาววิไลวรรณ กัณหา โรงเรียนพุทไธสง 2 ก.พ. 2566 (15:11) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100852 นายจักรินทร์ ชำนาญพล โรงเรียนกมลาไสย 2 ก.พ. 2566 (15:14) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100853 นางสาวกนกพร สัมลี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (15:15) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100854 นางสาวณัฏฐณิชา สอนสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ก.พ. 2566 (15:25) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100855 นางสาวจิติญาพร ใจใหญ่ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (15:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100856 นางสาวอารียา เหยียดชัยภูมิ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (15:30) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660100857 นายณัฐกิตติ์ ธรรมโรจน์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 2 ก.พ. 2566 (16:25) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100858 นายภราดร จินพระ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (16:57) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100859 นางสาวจรรยาพร พันธฤทธิ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (17:07) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100860 นายนัฐพงษ์ กำมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 ก.พ. 2566 (17:12) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100861 นายนัฐพงษ์ กำมา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 ก.พ. 2566 (17:13) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100862 นายจักรพรรดิ์ ดอนไพร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (17:37) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100863 นายวชิรวิทย์ ดินงาม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (17:43) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6660100864 นางสาวทอฝัน บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 2 ก.พ. 2566 (17:56) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100865 นางสาวปาริชาติ ศรีบัวอ่อน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (18:04) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100866 นายธีรวัฒน์ โคชขึง โรงเรียนผาเทิบวิทยา 2 ก.พ. 2566 (18:05) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100867 นางสาวทิชากร วงวรรณดี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (18:08) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100868 นางสาวนภัสสร พิมาย โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 2 ก.พ. 2566 (18:13) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100869 นางสาวกมลรัตน์ ปะติตานัง โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (18:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100870 นางสาวพัชริดา สมบัติมล โรงเรียนมัญจาศึกษา 2 ก.พ. 2566 (19:09) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100871 นางสาวจิราภรณ์ สมโคตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (19:10) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100872 นางสาวปิยะธิดา สุวรรณพงษ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 2 ก.พ. 2566 (19:13) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6660100873 นางสาวศิรภัสสร วิศวโยธิน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (19:20) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100874 นางสาวศิรภัสสร วิศวโยธิน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (19:24) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100875 นางสาวเบญญาภา นันจินดา โรงเรียนสามชัย 2 ก.พ. 2566 (19:31) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6660100876 นายกีรติ จำปางาม โรงเรียนสตรีสิริเกศ 2 ก.พ. 2566 (19:49) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660100877 นางสาวพนาวัลย์ กลัดสันเทียะ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (20:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100878 นายทรงวุฒิ บุตรเกตุ โรงเรียนบัวขาว 2 ก.พ. 2566 (20:13) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100879 นายพรพิพัฒน์ เถาหลง โรงเรียนชนบทศึกษา 2 ก.พ. 2566 (20:28) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100880 นางสาวอรชร หิรัตพรม โรงเรียนบัวขาว 2 ก.พ. 2566 (20:35) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100881 นางสาวกัญญารัตน์ โตอินทร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2 ก.พ. 2566 (20:42) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100882 นางสาวอริสา คำยอด โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 2 ก.พ. 2566 (20:42) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100883 นางสาวปนัดดา พรมวิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (20:44) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100884 นางสาวชลนาท สงยิ้ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 2 ก.พ. 2566 (20:45) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100885 นายมินทดา ชมชื่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัย 2 ก.พ. 2566 (20:55) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100886 นางสาวรัตติกานต์ วิชาสาร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (21:12) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660100887 นางสาวญาณี อามาตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (21:17) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100888 นางสาวสุพรรษา นาถ้ำพลอย โรงเรียนกมลาไสย 2 ก.พ. 2566 (21:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100889 นางสาวกัญญาณัฐ สังเกตกิจ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (21:51) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100890 นางสาวกัญญาณัฐ สังเกตกิจ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 ก.พ. 2566 (21:56) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660100891 นายวินัย สิมมะลี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (22:02) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100892 นางสาวฐณิตา ศรีบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2 ก.พ. 2566 (22:04) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100893 นางสาวจินดามณี ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนผดุงนารี 2 ก.พ. 2566 (22:17) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100894 นางสาวปิ่นมณี มิ่งจันทึก โรงเรียนร่องคำ 2 ก.พ. 2566 (22:24) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100895 นายไพชยนต์ บุบผามาตานัง โรงเรียนพุทไธสง 2 ก.พ. 2566 (22:50) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100896 นางสาวสาริกา ศรีบัว โรงเรียนคำม่วง 2 ก.พ. 2566 (23:58) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100897 นางสาวณิชาภัทร สอนทอง โรงเรียนผดุงนารี 3 ก.พ. 2566 (06:44) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100898 นายพีระพัฒน์ วนะเจริญ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 3 ก.พ. 2566 (07:10) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100899 นางสาวทิพาวัน พลหินลาด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 3 ก.พ. 2566 (07:37) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100900 นายชนสิษฎ์ จันทร์ศรี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 3 ก.พ. 2566 (08:07) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100901 นางสาวอมรรัตน์ เหล็กอยู่มะดัน โรงเรียนจักราชวิทยา 3 ก.พ. 2566 (08:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100902 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลจันทร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (09:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100903 นางสาวอารยา อยู่แก้ว โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 3 ก.พ. 2566 (09:56) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100904 นางสาวศุพัฒตรา จันทรัตน์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (10:01) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100905 นายธนากร สังฆะสอน โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (10:20) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100906 นางสาวศุภวรรณ นันทะเสนา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 3 ก.พ. 2566 (10:31) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100907 นางสาวนริศรา กัญญาเถื่อน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 ก.พ. 2566 (11:06) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100908 นายธนากร สังฆะสอน โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (11:08) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100909 นางสาวฑิมพิกา โคโยทา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (11:20) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660100910 นางสาวผนิตสนาท วงสุโท โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (11:26) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100911 นางสาวศศิธร สมีแจ้ง โรงเรียนวาปีปทุม 3 ก.พ. 2566 (11:41) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100912 นายสุภาพงษ์ พัฒนะสาร โรงเรียนสามชัย 3 ก.พ. 2566 (11:42) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100913 นายชนนวุธ สุดหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 3 ก.พ. 2566 (11:42) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100914 นายภัทราวุธ พาจันลา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (12:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100915 นายพรพิชัย นามศรี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 3 ก.พ. 2566 (12:37) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100916 นายชินวัตร บุญจันทร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 3 ก.พ. 2566 (12:37) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100917 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 3 ก.พ. 2566 (12:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100918 นางสาวอังคณา บัวบุตร โรงเรียนบัวขาว 3 ก.พ. 2566 (13:21) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100919 นางสาวอังคณา บัวบุตร โรงเรียนบัวขาว 3 ก.พ. 2566 (13:26) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100920 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 3 ก.พ. 2566 (13:51) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100921 นางสาวกัญญาพร เจียมทอง โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (14:23) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660100922 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 3 ก.พ. 2566 (14:46) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100923 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (14:48) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100924 นางสาวสุดาพร ภูตะดา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 ก.พ. 2566 (14:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100925 นางสาวณัฐชา เเก้วก่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 3 ก.พ. 2566 (15:05) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100926 นางสาวศริญา แข็งแรง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ก.พ. 2566 (15:14) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100927 นางสาวพรพิมล พงษ์เถื่อน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 3 ก.พ. 2566 (15:14) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100928 นางสาวยรรยง ดวงศรี โรงเรียนผดุงนารี 3 ก.พ. 2566 (15:19) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660100929 นายสดุดี ชื่นชม โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (15:21) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100930 นางสาวเอมอร กระดานราษฎร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ก.พ. 2566 (15:27) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100931 นางสาวทิพย์นารา สายทองคำ โรงเรียนสตรีศึกษา 3 ก.พ. 2566 (15:34) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6660100932 นางสาววณิชชา ประกอบแสง โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 3 ก.พ. 2566 (16:46) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660100933 นายจักรกฤช กำมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (16:47) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100934 นางสาวจีระนันท์ ทองดี โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 3 ก.พ. 2566 (16:57) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100935 นางสาวฐาปณี กองโพธิ์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (16:59) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100936 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 3 ก.พ. 2566 (17:06) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100937 นางสาวสุธิดา อินทะไชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 ก.พ. 2566 (17:15) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660100938 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (17:32) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100939 นางสาวชนิภา จันทิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 3 ก.พ. 2566 (18:19) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100940 นางสาวพนิดา ทองกลาง โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (18:30) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100941 นางสาวสุมินตรา สารศรี โรงเรียนพันดอนวิทยา 3 ก.พ. 2566 (18:34) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660100942 นางสาวปริญญา โพนทา โคกโพธิ์ไชยศึกษา 3 ก.พ. 2566 (18:39) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660100943 นางสาวแก้วมณี ประดับผล โรงเรียนพล 3 ก.พ. 2566 (18:39) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100944 นายวรินทร โพธิ์ขาว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (18:46) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100945 นางสาวอนันตญา คำดอกรับ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (19:01) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100946 นางสาวการเกตุ พิกุล โรงเรียนบรบือ 3 ก.พ. 2566 (19:03) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6660100947 นางสาวศิริกาญจน์ นวลสุด โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (19:23) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6660100948 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (19:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100949 นางสาวศศิธร พรมสิงห์ โรงเรียนสามพรานวิทยา 3 ก.พ. 2566 (20:04) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660100950 นางสาวศศิธร บุตรยุทธ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (20:12) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100951 นางสาวปิยะธิดา วงษ์จันลา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (20:24) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100952 นางสาวเปมนีย์ แซ่ตูกู่ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 3 ก.พ. 2566 (20:24) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660100953 นายสุพจน์ บุญเสริฐ โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (20:25) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660100954 นายปรัญชัย สายแดง โรงเรียนพรเจริญวิทยา 3 ก.พ. 2566 (20:36) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100955 นายวรพล ศรีกงพาน โรงเรียนกุมภวาปี 3 ก.พ. 2566 (20:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100956 นายจารุกิตติ์ ไร่เจริญ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3 ก.พ. 2566 (21:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100957 นางสาวนัทธมน จุมพลน้อย โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (21:09) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100958 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (21:37) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660100959 นางสาวปัญญาพร รักไธสง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 3 ก.พ. 2566 (23:51) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660100960 นายสหชาติ บุญรักษ์ โรงเรียนวาปีปทุม 4 ก.พ. 2566 (00:22) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660100961 นายศิวพุฒิ ศิริบุตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 4 ก.พ. 2566 (01:49) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100962 นางสาวกมลพร ยอดคำมี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ก.พ. 2566 (07:42) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6660100963 นายกฤษฎา หลายเครือ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 4 ก.พ. 2566 (09:03) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100964 นางสาวศศิพิมพ์ แฝงฤทธิ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 ก.พ. 2566 (10:05) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660100965 นางสาวณัฐริกา พลดอน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 4 ก.พ. 2566 (10:47) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100966 นางสาวอารียา อุทัยมา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 ก.พ. 2566 (11:39) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660100967 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ก.พ. 2566 (11:47) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100968 นางสาวน้ำค้าง ฉะอ้อนศรี โรงเรียนคำม่วง 4 ก.พ. 2566 (11:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660100969 นางสาวจิราพัชร ศิลลา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 4 ก.พ. 2566 (12:34) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660100970 นางสาวณัฐวรรณ ปัญญา โรงเรียนกมลาไสย 4 ก.พ. 2566 (13:04) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660100971 นายรัฐภูมิ สุภรัตนกูล โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 4 ก.พ. 2566 (13:48) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100972 นายอภิสิทธิ์ เพียรมิ่งมาศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 4 ก.พ. 2566 (14:23) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660100973 นางสาวธริกา แก้วแสนชัย โรงเรียนกมลาไสย 4 ก.พ. 2566 (15:25) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660100974 นางสาวณัฐวิภา โคตวงศ์ โรงเรียน​พนมไพร​วิทยาคาร​ 4 ก.พ. 2566 (15:57) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100975 นายภาณุเดช เชียงเเสน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 4 ก.พ. 2566 (16:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100976 นางสาววนิดา คำวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 4 ก.พ. 2566 (16:36) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660100977 นายทรงวุฒิ กลีบพุดซา โรงเรียนร่องคำ 4 ก.พ. 2566 (17:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100978 นางสาวจิรัชยา รูปงาม โรงเรียนประทาย 4 ก.พ. 2566 (17:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100979 นายปิ่นแก้ว อิ่มจิตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 ก.พ. 2566 (17:52) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660100980 นายจักรพรรดิ์ ดอนไพร โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 4 ก.พ. 2566 (17:52) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660100981 นายสรรภพ เชื้อสีดา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 4 ก.พ. 2566 (18:43) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100982 นางสาวพัชราภรณ์ สระตังหมอง โรงเรียนวาปีปทุม 4 ก.พ. 2566 (19:12) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100983 นายวรพจน์ นุเคราะห์กัน โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 4 ก.พ. 2566 (19:43) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100984 นายนลธวัช ศรีภา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ก.พ. 2566 (19:55) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100985 นายภควัต กองสกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 4 ก.พ. 2566 (20:27) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100986 นายสหรัฐ ดลประสิทธิ์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 4 ก.พ. 2566 (21:05) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100987 นายเด่นชัย เกษหอม โรงเรียนทรายทองวิทยา 4 ก.พ. 2566 (21:33) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660100988 นางสาวผลิตา วงศ์หฤทัย โรงเรียนบัวเชดวิทยา 4 ก.พ. 2566 (21:34) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660100989 นายเด่นชัย เกษหอม โรงเรียนทรายทองวิทยา 4 ก.พ. 2566 (21:38) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660100990 นายอานนท์ อิสระภาพ โรงเรียนผดุงนารี 4 ก.พ. 2566 (21:38) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660100991 นายอดิกศักดิ์ เกตุทับ โรงเรียนสตรีศึกษา 4 ก.พ. 2566 (22:29) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660100992 นายณัฐวุฒิ โพสีวัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 ก.พ. 2566 (23:00) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100993 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ก.พ. 2566 (23:21) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660100994 นางสาวประภาพรรณ นาวารี โรงเรียนวัฒนานคร 4 ก.พ. 2566 (23:36) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660100995 นายสัณห์มนัส จันทร์ยะ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 5 ก.พ. 2566 (00:44) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660100996 นางสาวกิตติยา บุญเรือง โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 5 ก.พ. 2566 (01:38) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660100997 นายณัฐพล จิตขันตรี โรงเรียนอนุกูลนารี 5 ก.พ. 2566 (07:25) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ชำระเงินแล้ว
6660100998 นางสาวมัลลิกา ทองเขียน โรงเรียนคำเตยวิทยา 5 ก.พ. 2566 (07:55) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660100999 นางสาวภัทราพร เรืองสุข โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 5 ก.พ. 2566 (09:39) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101000 นายศิวกร แสนอุบล โรงเรียนเซกา 5 ก.พ. 2566 (10:53) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101001 นายณัฐพล จิตขันตรี โรงเรียนอนุกูลนารี 5 ก.พ. 2566 (11:08) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101002 นายภูริปัญญา เฉลิมบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 5 ก.พ. 2566 (11:30) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101003 นายปรัชญาวัชร์ จิรกุลธนศิริโชติ โรงเรียนทรายทองวิทยา 5 ก.พ. 2566 (11:37) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660101004 นายธนกฤต คุณสีขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (12:29) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660101005 นายกมลาสน์ รังมาตย์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 5 ก.พ. 2566 (13:01) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6660101006 นายณฤทธิ์ธร วงษาหาร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (13:04) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6660101007 นางสาวกนกภรณ์ แนวลอย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน 5 ก.พ. 2566 (13:50) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101008 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำพระ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ก.พ. 2566 (14:07) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101009 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำพระ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 ก.พ. 2566 (14:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101010 นางสาวเบญจวรรณ์ ใบโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 5 ก.พ. 2566 (14:44) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101011 นายปรเมศร์ ทัศนัส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 5 ก.พ. 2566 (15:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101012 นางสาวศศิธร หวังสวัสดิ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 5 ก.พ. 2566 (15:16) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101013 นางสาวศิรินทร์พร ศรีระกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (16:07) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101014 นายภูรินทร์ ทองศรี โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 5 ก.พ. 2566 (16:08) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101015 นายธนกฤต คุณสีขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (16:08) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101016 นางสาวภัณฑิรา กระฉอดนอด โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 5 ก.พ. 2566 (18:05) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660101017 นายกฤษณะ กรีมนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 5 ก.พ. 2566 (19:12) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101018 นายอนุชิต คุณพาที โรงเรียนบรบือ 5 ก.พ. 2566 (19:12) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6660101019 นายกิตติศักดิ์ สมอาสา โรงเรียนหัวถนนวิทยา 5 ก.พ. 2566 (19:17) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101020 นางสาวอินทุอร ไชยพรม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 ก.พ. 2566 (19:18) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101021 นางสาวสุภัสสร คำภูเวียง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 5 ก.พ. 2566 (20:07) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6660101022 นางสาวศุภกัญญา สิงห์ดินดำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 5 ก.พ. 2566 (20:09) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101023 นางสาวสกุลตรา อุทุมมา โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 ก.พ. 2566 (21:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101024 นายจักริน ประเสริฐศิลป์พลมา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 5 ก.พ. 2566 (21:17) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660101025 นางสาวสุกันยา อนันตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (21:17) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660101026 นางสาวพิชญาภา นาบำรุง โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 5 ก.พ. 2566 (21:19) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101027 นางสาวอลิษา ทองน้อย โรงเรียนมัญจาศึกษา 5 ก.พ. 2566 (21:45) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101028 นางสาวบัณฑิตา นระชาญ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 5 ก.พ. 2566 (21:59) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101029 นายกรกวินท์ ลีกอก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 5 ก.พ. 2566 (22:15) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101030 นางสาวกรรณิกา สุมุกดา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 ก.พ. 2566 (22:57) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660101031 นายภูวนัย ไพรสันต์ โรงเรียนพุทไธสง 5 ก.พ. 2566 (22:59) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660101032 นางสาวจินณภากุล จันทะแสง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (23:10) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ชำระเงินแล้ว
6660101033 นางสาวอรไพลิน พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5 ก.พ. 2566 (23:22) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101034 นายสิทธิราช นันทะแสง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 5 ก.พ. 2566 (23:46) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101035 นายณัฐวุฒิ อาจฉกรรจ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 6 ก.พ. 2566 (00:55) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101036 นางสาวศุภดา ประทุมศิลา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 6 ก.พ. 2566 (08:39) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101037 นายณัฐวุฒิ โพสีวัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 6 ก.พ. 2566 (08:49) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101038 นางสาวนภสร ตาปะสี โรเงเรียนเมืองพลพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (09:00) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660101039 นายนโปเลียน สกุณาธวงศ์ โรงเรียนบัวขาว 6 ก.พ. 2566 (09:18) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101040 นางสาวนาตยาณี มลามาตย์ โรงเรียนร่องคำ 6 ก.พ. 2566 (09:23) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6660101041 นางสาวสุวิชญา ยุบลไสย โรงเรียนร่องคำ 6 ก.พ. 2566 (09:23) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6660101042 นางสาวศิริพร เหล่าพิเดช โรงเรียนบางลี่วิทยา 6 ก.พ. 2566 (09:35) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660101043 นางสาวปราณธัญญา เนตรัตน์ โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (09:38) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101044 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 6 ก.พ. 2566 (09:41) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101045 นางสาวญวิภา ตะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 6 ก.พ. 2566 (09:43) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101046 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 6 ก.พ. 2566 (09:52) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101047 นางสาวลักษมณ ภูสีทอง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (09:52) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101048 นายภูวดล โคตรแก้ว โรงเรียนร่องคำ 6 ก.พ. 2566 (10:08) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6660101049 นางสาวกษิตินาถ สายสุวรรณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 6 ก.พ. 2566 (10:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101050 นางสาวปราณธัญญา เนตรัตน์ โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (10:23) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660101051 นางสาวปุญญพัฒน์ วงษ์อ่อน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (10:41) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101052 นายชาญกวี บุตรมาศ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 6 ก.พ. 2566 (10:44) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101053 นางสาวมาริกา เอกกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (10:45) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101054 นางสาวอลิสรา แพงสอน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (10:47) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101055 นางสาวศิรินภา ตรีโอษฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (10:48) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101056 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์โช โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 6 ก.พ. 2566 (10:51) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101057 นางสาวทิพย์เกษร แสงแก้ว โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (10:54) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101058 นางสาวกุลธิดา อาศัยสงฆ์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 6 ก.พ. 2566 (10:55) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6660101059 นางสาวธัญจิรา ช่อบุญกลาง โรงเรียนพิมายวิทยา 6 ก.พ. 2566 (10:56) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660101060 นางสาวกัญญาณัฐ ศิลานนท์ โรงเรียนสตรีศึกษา 6 ก.พ. 2566 (10:58) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6660101061 นางสาวศิริรัตน์ ไชยมาตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (11:10) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660101062 นายวรวิทย์ กระจ่างจิต โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 6 ก.พ. 2566 (11:36) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101063 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 6 ก.พ. 2566 (11:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660101064 นายธนาวุฒิ อัปมะทัง โรงเรียนขวาววิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (12:26) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660101065 นายชนกันต์ นะรางวงษ์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (12:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101066 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 6 ก.พ. 2566 (13:25) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101067 นายจักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ก.พ. 2566 (13:33) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6660101068 นางสาวกนกพร ทอดภักดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (13:45) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101069 นางสาวกนกวรรณ บุปผามาตย์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 6 ก.พ. 2566 (14:04) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101070 นางสาวพรจิรา วุ่นเหลี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีพล พาณิชย์การ 6 ก.พ. 2566 (14:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101071 นางสาววริศรา อนุเวช โรงเรียนผดุงนารี 6 ก.พ. 2566 (14:21) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101072 นางสาวภัทรธิดา แสงขุรัง โรงเรียนมิตรภาพ 6 ก.พ. 2566 (14:22) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660101073 นายธีรภัทร์ นันทจันทร์ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 6 ก.พ. 2566 (14:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101074 นางสาวอทิติยา คงคูณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (15:11) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660101075 นางสาวศิริรัตน์ ไชยมาตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (15:11) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101076 นายภูมิทัศน์ สาระถี โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (15:21) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101077 นางสาวประภัสสร เวียงอินทร์ โรงเรียนไชยาวิทยา 6 ก.พ. 2566 (15:26) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6660101078 นายกิตติ มะธิปิไข โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (15:38) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ผู้สมัคร
6660101079 นายวิทย์นิธิ พรมเกตุ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 6 ก.พ. 2566 (16:18) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101080 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 6 ก.พ. 2566 (17:01) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660101081 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 6 ก.พ. 2566 (17:04) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101082 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 6 ก.พ. 2566 (17:27) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101083 นางสาวพัชรา ภาระพงษ์ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (17:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101084 นางสาวบุณยานุช มุงพระเกตุ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 6 ก.พ. 2566 (17:33) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101085 นางสาวยุคลธร สีม่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 6 ก.พ. 2566 (17:36) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101086 นายณัฐวุฒิ ปานนอก โรงเรียนเมืองคง 6 ก.พ. 2566 (17:48) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101087 นายกรวิชญ์ ฤทธิ์ชัย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 6 ก.พ. 2566 (18:06) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101088 นางสาวศศิกานต์ ทะวงศ์นา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 6 ก.พ. 2566 (18:18) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6660101089 นางสาวศศิธร มัธหา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 6 ก.พ. 2566 (18:53) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101090 นางสาวศศิธร มัธหา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 6 ก.พ. 2566 (19:03) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660101091 นายรุ่งโรจน์ ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนกมลาไสย 6 ก.พ. 2566 (19:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101092 นางสาวจิตรกัลยา ริมี โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 6 ก.พ. 2566 (19:19) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660101093 นางสาวอริสรา ไชยแสนทา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 6 ก.พ. 2566 (19:29) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101094 นางสาวภูษิตา สีหาบุดโต โรงเรียนวาปีปทุม 6 ก.พ. 2566 (19:51) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101095 นางสาวณัฐนารี พลาศรี โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 6 ก.พ. 2566 (19:52) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6660101096 นางสาววลาลี ประวรรณถา โรงเรียนวาปีปทุม 6 ก.พ. 2566 (19:55) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101097 นางสาวกมลรัตน์ พรมสำลี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 ก.พ. 2566 (20:04) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101098 นายอนุชิต คุณพาที โรงเรียนบรบือ 6 ก.พ. 2566 (20:07) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6660101099 นายวัชรพงษ์ สุยอย โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 6 ก.พ. 2566 (20:27) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101100 นายฉัตรมงคล เรืองวานิช โรงเรียนกัลยาณวัตร 6 ก.พ. 2566 (21:19) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101101 นายศรวิษฐา กองหล้า โรงเรียนพล 6 ก.พ. 2566 (21:44) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660101102 นางสาววัณนิภา ช้อยโคกสูง โรงเรียนบรบือ 6 ก.พ. 2566 (22:52) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101103 นางสาวศศิธร ราชาธร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 6 ก.พ. 2566 (23:11) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660101104 นางสาวญานะวดี เที่ยงธรรม โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 7 ก.พ. 2566 (08:16) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101105 นายพงศ์พิสิษฐ์ มะลิต้น โรงเรียนบัวขาว 7 ก.พ. 2566 (08:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101106 นายศิวกร แสนอุบล โรงเรียนเซกา 7 ก.พ. 2566 (09:23) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6660101107 นางสาวโสมภิดา ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (09:30) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101108 นางสาวนิฐิวดี ไชยมาลี โรงเรียนร่องคำ 7 ก.พ. 2566 (09:43) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6660101109 นายเจษฎา พูนมะลัง โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (09:46) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101110 นางสาววนิดา นันรักษา โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (09:49) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660101111 นางสาวปณิดา แนบทองหลาง โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (09:49) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6660101112 นางสาวสุนทรี ด้านชัยหลวง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 7 ก.พ. 2566 (10:03) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101113 นายวุฒิพงศ์ ปุริง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 7 ก.พ. 2566 (10:12) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660101114 นายจักรภัทร หาพิพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:21) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101115 นายอัครินทร์ นิมิตร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (10:28) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101116 นางสาวภัททิดา หมั่นจิตร โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:28) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660101117 นางสาวฉัตริญา เพลินบุญ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (10:31) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101118 นางสาววราภรณ์ ไชยสมบัติ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101119 นายภูมิพัฒน์ ลีลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101120 นางสาวณัชชา อุปสุ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 7 ก.พ. 2566 (10:36) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101121 นางสาวนันธิดา สุเสนา โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 ก.พ. 2566 (10:44) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101122 นางสาวภัททิดา หมั่นจิตร โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101123 นางสาววราภรณ์ ไชยสมบัติ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (10:51) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101124 นายวุฒิพงศ์ ปุริง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 7 ก.พ. 2566 (10:54) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101125 นางสาวชลิตา นวนบริบูรณ์ โรงเรียนบัวขาว 7 ก.พ. 2566 (10:54) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101126 นางสาวชนิสรา อำนัดมาตย์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 7 ก.พ. 2566 (11:05) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101127 นางสาวจิราภรณ์ คำล้าน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 7 ก.พ. 2566 (11:05) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101128 นายพิทยุตม์ จำปา โรงเรียนพล 7 ก.พ. 2566 (11:06) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6660101129 นายรัฐภูมิ มหาวงค์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (11:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660101130 นางสาวน้ำฝน หงษ์ทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา 7 ก.พ. 2566 (11:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101131 นางสาวกัญจนพร พันพละ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (11:37) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101132 นางสาวศศิกานต์ ขุนแก้ว โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 7 ก.พ. 2566 (11:45) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101133 นางสาวสุพิชฌาย์ เสลจุล โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (11:46) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660101134 นางสาวกัญญาณัฐ ทองหนองยาง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (11:49) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101135 นางสาวพัชราภา ปิวไธสง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (12:00) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101136 นายจินตวัฒน์ จะตุเทน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (12:08) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101137 นางสาวศุภาพร รัตนพลที โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (12:09) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660101138 นางสาวสิริขวัญ วันทาเขียว โรงเรียนภูเขียว 7 ก.พ. 2566 (12:11) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660101139 นายวิทวัส อาษาธง โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (12:13) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101140 นางสาวยุภารัตน์ คำลือชัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 7 ก.พ. 2566 (12:44) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101141 นายวัชนะชัย มหานิล โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 ก.พ. 2566 (13:27) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101142 นายธีรภัทร์ สดมพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 7 ก.พ. 2566 (13:29) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101143 นายนิวัฒน์ เทือกภูเขียว โรงเรียนนามนพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (13:36) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101144 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 7 ก.พ. 2566 (13:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101145 นางสาวศศิธร เพียเอีย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (14:04) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101146 นางสาวพิมพ์วิภา วัฒน์เดชาพงศ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 7 ก.พ. 2566 (14:42) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101147 นางสาวกัญญา แสนศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (14:45) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101148 นางสาวกัญญา แสนศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (14:47) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660101149 นางสาวกัญญา แสนศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (14:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101150 นายก่อเกียรติ พลพระราม โรงเรียนประทาย 7 ก.พ. 2566 (14:55) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101151 นายปรมินทร์ ประทุมมา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (14:59) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101152 นางสาวจารุวรรณ ประสารวงศ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (15:13) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101153 นายวิธวินท์ บุญสมร โรงเรียนคำม่วง 7 ก.พ. 2566 (15:39) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101154 นางสาวกมลพร แย้มลอย โรงเรียนนาจานศึกษา 7 ก.พ. 2566 (15:54) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660101155 นางสาวศรัญญา เกิดขาว โรงเรียนนาจานศึกษา 7 ก.พ. 2566 (15:54) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660101156 นางสาววรรณวิภา นามวิเศษ โรงเรียนลำปาววิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (16:26) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101157 นายอภิวิชญ์ ภูญาดาว โรงเรียนวาปีปทุม 7 ก.พ. 2566 (16:32) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101158 นายกฤษณะ บุตรกาศ โรงเรียนวาปีปทุม 7 ก.พ. 2566 (16:38) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6660101159 นางสาวรัญชนา หมู่หนองสังข์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 7 ก.พ. 2566 (16:38) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101160 นางสาวศิริพร เหล่าพิเดช โรงเรียนบางลี่วิทยา 7 ก.พ. 2566 (16:49) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6660101161 นางสาวณัฐชา เเก้วก่า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 7 ก.พ. 2566 (16:52) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101162 นางสาวเสาวภา ชัยมงคล โรงเรียนตานีวิทยา 7 ก.พ. 2566 (17:01) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101163 นางสาวนิธิพร ผาบแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 7 ก.พ. 2566 (17:04) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101164 นางสาววิภาวดี สีลุน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 7 ก.พ. 2566 (17:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101165 นางสาวศิริญญา ลุนละวงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ 7 ก.พ. 2566 (18:00) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660101166 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (18:21) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101167 นางสาวอชิรญาณ์ จันทร์ประทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 ก.พ. 2566 (18:34) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101168 นางสาวแพรวา คลังทอง โรงเรียนคอนสวรรค์ 7 ก.พ. 2566 (18:47) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660101169 นางสาวภูริตา พิมพ์เภา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 7 ก.พ. 2566 (19:20) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6660101170 นางสาวศิรภัสสร วิศวโยธิน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (19:27) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6660101171 นางสาวมนัสนันท์ พิมพ์วรรณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (19:31) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6660101172 นางสาวศิรประภา นนทานี โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 7 ก.พ. 2566 (19:41) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660101173 นางสาวภัณฑิรา ศรีทองคำ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (19:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101174 นางสาวสมิดา ญาติพันแสน โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 7 ก.พ. 2566 (19:53) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6660101175 นางสาวภัณฑิรา ศรีทองคำ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 7 ก.พ. 2566 (20:02) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660101176 นางสาวจิรัชยา รูปงาม โรงเรียนประทาย 7 ก.พ. 2566 (20:17) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101177 นางสาวเอมอร กระดานราษฎร์ โรงเรียนขามแก่นนคร 7 ก.พ. 2566 (20:17) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660101178 นายวิษณุพงศ์ วงค์วันดี โรงเรียนมุกดาหาร 7 ก.พ. 2566 (20:25) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101179 นางสาวนภัสสร ทองธิสาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (20:45) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101180 นางสาวกฤติยาภรณ์ ไชยปัญหา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 ก.พ. 2566 (20:52) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101181 นางสาวมนฤดี บุญเต็ม วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 7 ก.พ. 2566 (20:59) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660101182 นางสาวศิริกาญจนา ตาติจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 ก.พ. 2566 (21:30) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660101183 นางสาวณิชาดา เปล่งจันทร์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 ก.พ. 2566 (21:32) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660101184 นางสาวสิริญาดา ชาภูมี โรงเรียนคำม่วง 7 ก.พ. 2566 (21:48) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101185 นางสาวสุชานาถ นรมาศ โรงเรียนสามชัย 7 ก.พ. 2566 (21:49) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101186 นางสาวน้ำฝน หงษ์ทอง โรงเรียนสีชมพูศึกษา 7 ก.พ. 2566 (22:24) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660101187 นางสาวณัฐริกา ศรีคำมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 7 ก.พ. 2566 (22:48) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660101188 นางสาวดวงกมล แสนแป้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 7 ก.พ. 2566 (22:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101189 นายอัษฏางค์ แพงคำ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 7 ก.พ. 2566 (23:25) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6660101190 นางสาวณัฐริกา ศรีคำมี สุวรรณภูมิวิทยาลัย 7 ก.พ. 2566 (23:38) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6660101191 นายชรินทร์ รัตนวัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 8 ก.พ. 2566 (00:44) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660101192 นายพีรภัทร อัครนันท์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (07:12) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660101193 นางสาวกัลยา วะสัตย์ โรงเรียนบัวขาว 8 ก.พ. 2566 (08:19) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101194 นางสาวณัฐธิดา อินทร์จอหอ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 8 ก.พ. 2566 (08:33) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101195 นางสาวชญานีย์ จันหอม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (09:09) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101196 นายภูริช มั่งมูล โรงเรียนพิชญบัณฑิต 8 ก.พ. 2566 (09:18) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101197 นางสาวนนทพร วิมลศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (09:34) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101198 นางสาวปทิตตา ชินวงษ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (09:39) ค.บ.การสอนภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101199 นางสาวอาทิตยา ตางาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา 8 ก.พ. 2566 (10:13) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101200 นางสาวกิตติยาภรณ์ ทารักษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 8 ก.พ. 2566 (10:28) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6660101201 นางสาววริศรา ดาเลิศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (10:49) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101202 นางสาวนนทพร วิมลศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (10:50) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660101203 นางสาวคณาพร บุญสมยา โรงเรียนสตรีศึกษา 8 ก.พ. 2566 (10:51) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101204 นางสาวศิรินันท์ สุวรรณนวน โรงเรียนร่องคำ 8 ก.พ. 2566 (10:54) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660101205 นางสาวคณาพร บุญสมยา โรงเรียนสตรีศึกษา 8 ก.พ. 2566 (11:07) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101206 นายปวริศ จันทะสิงห์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 8 ก.พ. 2566 (11:09) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101207 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 8 ก.พ. 2566 (11:29) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6660101208 นายศิริพงศ์ ศรีผาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (12:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101209 นางสาวสาวิตรี ประสม โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (12:08) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101210 นางสาวกัญญารัตน์ เนาว์กลาง โรงเรียนบรบือ 8 ก.พ. 2566 (12:25) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101211 นางสาวศุภธิดา กลมเกลียว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (12:36) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660101212 นายสุพจน์ ปองตี โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (12:59) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101213 นายอิศรานุวัฒน์ โพนสูง โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (12:59) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101214 นางสาวจิราพัชร ศิลลา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (13:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6660101215 นายศุภกรณ์ พานนนท์ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 8 ก.พ. 2566 (13:25) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101216 นางสาวปิยานุช กองโส โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (13:43) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101217 นางสาวกฤติยาณี คาดีวี โรงเรียนคำม่วง 8 ก.พ. 2566 (14:05) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101218 นางสาวนิชานันท์ นามโส โรงเรียนอนุกูลนารี 8 ก.พ. 2566 (14:10) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101219 นายธนากร อิ่มประดิษฐ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 8 ก.พ. 2566 (14:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101220 นางสาวพาฝัน แทนกลาง โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (14:33) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101221 นางสาวชลธาร วิชาคำ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 8 ก.พ. 2566 (14:36) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660101222 นายนาธาน จุปะมัดถา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 8 ก.พ. 2566 (15:16) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101223 นายพรพิพัฒน์ เถาหลง โรงเรียนชนบทศึกษา 8 ก.พ. 2566 (15:48) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101224 นางสาวกมลรัตน์ แสนคนึง โรงเรียนนาจานศึกษา 8 ก.พ. 2566 (15:50) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6660101225 นางสาวธีวรา ขบวนฉลาด โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 8 ก.พ. 2566 (15:56) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660101226 นายชลธี สีสุไชย โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 8 ก.พ. 2566 (16:01) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660101227 นางสาวเจนจิรา ชีพอุบัติ โรงเรียนนาจานศึกษา 8 ก.พ. 2566 (16:02) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6660101228 นางสาวนาเดีย มายโมนี่ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 8 ก.พ. 2566 (16:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660101229 นางสาวอภิญญา ไหลบุดดา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 8 ก.พ. 2566 (16:23) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101230 นางสาวมยุรี บริสุทธิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (16:45) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6660101231 นางสาวปาริชาติ นุ่นนาแซง โรงเรียนเสลภูมิ 8 ก.พ. 2566 (17:08) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101232 นางสาวสุทธิดา บัวเขียว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 8 ก.พ. 2566 (17:24) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101233 นางสาวจิตรัตน์ดา อินทร์กุล โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 8 ก.พ. 2566 (17:33) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101234 นางสาวสุทธิดา บัวเขียว โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 8 ก.พ. 2566 (17:52) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660101235 นายภราดร ทองชู โรงเรียนกันตังพิทยากร 8 ก.พ. 2566 (18:18) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660101236 นางสาวศยามล บุตดา โรงเรียนอนุกูลนารี 8 ก.พ. 2566 (18:32) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660101237 นางสาวศิรินทร์ญา สมเหล็ก โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (18:59) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101238 นางสาวจิตรลดา การถัก โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (19:02) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660101239 นางสาวภัสสรา ตามครบุรี โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 8 ก.พ. 2566 (19:07) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101240 นายรัชชานนท์ สังสีมา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (19:15) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101241 นายกฤษฎาเทพ หนูแก้ว โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (19:20) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6660101242 นายปณิธาน พันธุ์จริต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 8 ก.พ. 2566 (19:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101243 นางสาวกนกรัตน์ ศิริกังวาล วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 8 ก.พ. 2566 (20:05) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6660101244 นายณัฐภัทร สลับแก้ว โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (20:30) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6660101245 นายรินรดา กรวดนอก โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (20:39) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101246 นายวิทยากร ศรีเเก้ว โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 8 ก.พ. 2566 (20:40) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101247 นายศิรศักดิ์ พวงปัญญา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 8 ก.พ. 2566 (20:59) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6660101248 นายศิริสุทธา ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (21:10) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6660101249 นายพลฤทธิ์ คำใจ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (21:15) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101250 นายกฤษณ์ดนัย อุทัยสา โรงเรียนมหาวิชานุกูล 8 ก.พ. 2566 (21:23) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101251 นายสรรพสิริ จินารัตน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 8 ก.พ. 2566 (21:30) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6660101252 นางสาวกัลย์สุดา ศิริปะกะ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (21:36) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6660101253 นางสาวช่อผกามาศ รุ่งเรือง โรงเรียนวาปีปทุม 8 ก.พ. 2566 (21:41) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101254 นางสาวณัฐพร ทับหัวหนอง โรงเรียนบ้านไผ่ 8 ก.พ. 2566 (21:53) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101255 นายชัยวัฒน์ เจือจันทร์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 8 ก.พ. 2566 (22:06) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101256 นางสาวปริญลดา ศรีจวง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 8 ก.พ. 2566 (22:21) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101257 นางสาวธีวรา ขบวนฉลาด โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 8 ก.พ. 2566 (23:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101258 นายวีรภัทร เพียรจัด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (23:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101259 นางสาวภาวินี บุญลือชา โรงเรียนกมลาไสย 9 ก.พ. 2566 (02:28) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101260 นางสาวปาณิสรา นระทีทาน โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 9 ก.พ. 2566 (07:26) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101261 นายธนกฤต ฝาชัยภูมิ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 ก.พ. 2566 (09:04) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101262 นายธนิวัฒน์ เหง่างาม โรงเรียนแตลศิริวิทยา 9 ก.พ. 2566 (10:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101263 นางสาวทิพย์ญาดา อ้อคำ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (10:29) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101264 นายปัณณธร ใจธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 9 ก.พ. 2566 (10:39) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6660101265 นายนนท์ธกร ปิตตาฝ้าย โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (10:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101266 นางสาวปดิวรัดา พลเยี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 9 ก.พ. 2566 (11:01) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101267 นายจารุกิตติ์ อนุมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 ก.พ. 2566 (11:08) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101268 นางสาวสิริปภา ผิวสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ก.พ. 2566 (11:26) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101269 นางสาวสิริปภา ผิวสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ก.พ. 2566 (11:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101270 นายธนากร ปะทัง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 ก.พ. 2566 (11:56) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101271 นางสาวนันทินี พลชัย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 9 ก.พ. 2566 (12:00) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6660101272 นางสาวปลายฝน ทีสุกะ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (12:24) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6660101273 นางสาวพรผกา สังวรวงศ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 9 ก.พ. 2566 (13:22) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6660101274 นายนันธวัช ลำพุทธา โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (13:50) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6660101275 นายเจตนัตว์ ภูสีเขียว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 9 ก.พ. 2566 (14:00) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101276 นางสาวธิดารัตน์ ตลับทอง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 ก.พ. 2566 (14:03) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6660101277 นายอภิสิทธิ์ เพียรมิ่งมาศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 9 ก.พ. 2566 (14:13) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101278 นายอิศรา ภูครองทุ่ง โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (14:49) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101279 นายศศิลากรณ์ ศิริเวช โรงเรียนสตรีศึกษา 9 ก.พ. 2566 (15:34) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101280 นางสาวชฎาภรณ์ การกระบวน โรงเรียนคำม่วง 9 ก.พ. 2566 (16:53) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร
6660101281 นางสาวเกศินี แซสันเทียะ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 ก.พ. 2566 (16:54) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6660101282 นางสาวพัชรินทร์ เสนาะเสียง โรงเรียนแตลศิริวิทยา 9 ก.พ. 2566 (17:11) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101283 นางสาวปิยวรรณ ทาทิพย์ โรงเรียนวาปีปทุม 9 ก.พ. 2566 (17:19) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6660101284 นายชัยเดช บุญหิรัญ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 ก.พ. 2566 (17:21) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101285 นางสาวปพิชญา พลวุฒิ โรงเรียนสตรีศึกษา 9 ก.พ. 2566 (17:24) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660101286 นายนัทธพงศ์ ฉุนตู โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 ก.พ. 2566 (17:24) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101287 นางสาวศิริลักษณ์ นามโคตร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (17:42) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101288 นายณัฐพงษ์ สุ่มมาตย์ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (17:45) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6660101289 นางสาวอรษา ภูขีด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (17:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101290 นายวชิรวิทย์ ์ธรรมบูรณวิทย์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 9 ก.พ. 2566 (17:55) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101291 นางสาวประกายวรรณ ผ่องศรี โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 ก.พ. 2566 (17:59) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101292 นายภูฟ้า เค้าละมุล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 9 ก.พ. 2566 (18:37) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6660101293 นายไชยวัฒน์ โคตรพัฒน์ โรงเรียนบัวขาว 9 ก.พ. 2566 (18:38) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6660101294 นางสาวธิติมา ทิพประมวล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 9 ก.พ. 2566 (18:49) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6660101295 นายศุภชัย โพธิ์เกตุ โรงเรียนผดุงนารี 9 ก.พ. 2566 (19:23) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101296 นางสาวไหมแก้ว สุทธิประภา โรงเรียนสามโคก 9 ก.พ. 2566 (19:31) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101297 นายสหรัฐ ศรีวัชรกุล โรงเรียนวาปีปทุม 9 ก.พ. 2566 (19:41) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660101298 นายราเชนทร์ ไสโสก วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 9 ก.พ. 2566 (19:43) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6660101299 นางสาววิภาวี มะลาด โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (19:46) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101300 นางสาววิชดา แก้วกลม โรงเรียนสตึก 9 ก.พ. 2566 (20:12) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101301 นางสาวณัฐชา เย็นชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 9 ก.พ. 2566 (20:25) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101302 นางสาวชนิตา อินทร์ใหญ่ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (20:27) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6660101303 นางสาวปิยานุช กองโส โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (20:42) ค.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101304 นางสาวสุธาสินี อาสารบ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 9 ก.พ. 2566 (20:52) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6660101305 นายณัฐิวุฒิ วงค์ตาผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 9 ก.พ. 2566 (20:54) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101306 นายชานนท์ ยอดวงษ์์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 9 ก.พ. 2566 (21:01) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101307 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (21:01) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6660101308 นางสาวกฤตยา อริยะมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (21:06) ค.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6660101309 นางสาวชนิกานต์ ชินะภาส โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (21:38) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101310 นางจุฑาทิพย์ สมหวังดี โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 9 ก.พ. 2566 (21:40) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชำระเงินแล้ว
6660101311 นางสาวฐิติพร อู่เหล็ก โรงเรียนภูเขียว 9 ก.พ. 2566 (21:55) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6660101312 นางสาวชนากานต์ ชินะภาส โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 9 ก.พ. 2566 (22:30) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6660101313 นายนาย อานุภาพ บาลี โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (22:41) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สมัคร
6660101314 นางสาวศุภวรรณ​ แสน​พันธุ์​ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 9 ก.พ. 2566 (22:49) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6660101315 นายจิรวิทย์ แสนโสดา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบรบือ 9 ก.พ. 2566 (23:15) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6660101316 นางสาวกุลยา สีอินทร์มน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 9 ก.พ. 2566 (23:46) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6660101317 นายพชร ผ่องแผ้ว วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 10 ก.พ. 2566 (00:21) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6660101318 นางสาวเจนจิรา งาหอม โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (07:36) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6660101319 นายรพีภัทร คำโสภา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (08:53) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6660101320 นางสาวภัทรวดี ศรีแก่นจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 10 ก.พ. 2566 (09:06) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6660101321 นางสาวจิดาภา ระดาเสริฐ โรงเรียนร่องคำ 10 ก.พ. 2566 (09:10) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101322 นางสาวเปรมสุดา ศรีกุตา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 10 ก.พ. 2566 (09:27) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6660101323 นายจิรโชติ เชิดกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 10 ก.พ. 2566 (10:02) ค.บ.ศิลปศึกษา ชำระเงินแล้ว
6660101324 นายภูฟ้า เค้าละมุล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 10 ก.พ. 2566 (10:08) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6660101325 นางสาวชลธิชา บุราณเดช โรงเรียนมัญจาศึกษา 10 ก.พ. 2566 (10:36) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6660101326 นางสาววรณัน โพธิศรีอุ่น โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 10 ก.พ. 2566 (10:41) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6660101327 นางสาวคณิตตา เหล่าชัย โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 10 ก.พ. 2566 (10:43) ค.บ.ศิลปศึกษา ผู้สมัคร
6660101328 นายอภินันท์ ศิลาธร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (11:52) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6660101329 นางสาวจิราภา รุจนาฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 10 ก.พ. 2566 (12:18) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6660101330 นางสาวสุชาดา พลอยประทุม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (12:31) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6660101331 นายพีรวิชญ์ ลาภจิตร โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 10 ก.พ. 2566 (12:37) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6660101332 นางสาวเนตรตยาภรณ์ โพธิสัย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 ก.พ. 2566 (13:00) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6660101333 นางสาวจิรัชยา แดงจันทึก โรงเรียนสตรีศึกษา 10 ก.พ. 2566 (13:47) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101334 นางสาวมัณฑนา มนปราณีต โรงเรียนสตรีศึกษา 10 ก.พ. 2566 (13:48) ค.บ.บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6660101335 นายณัฐวุฒิ มิ่งศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 10 ก.พ. 2566 (14:03) ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้สมัคร
6660101336 นางสาวสุภาวรรณ บุญนาค โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 10 ก.พ. 2566 (15:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6660101337 นางสาวลัคณา แนวเงินดี โรงเรียนขามแก่นนคร 10 ก.พ. 2566 (15:34) ค.บ.การสอนภาษาจีน ผู้สมัคร