โครงการ กศ.บป.

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6680100001 นายภาณุวัฒน์ ติกุล โรงเรียนเศรษฐเสถียร 6 ม.ค. 2566 (09:10) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100002 นายดีภูมิ สุทธิศัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 6 ม.ค. 2566 (09:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100003 นางสาวศิริลาวัลย์ ฤทธิสิงห์ โรงเรียนผดุงนารี 6 ม.ค. 2566 (10:35) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6680100004 นายภูริภัทร์ โคติเวทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 6 ม.ค. 2566 (10:41) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100005 นางสาวบุสยา แฝงสีคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (10:53) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100006 นางสาวปวริศา คำดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (10:59) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100007 นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 6 ม.ค. 2566 (11:07) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100008 นางสาวนิรชรา สุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 6 ม.ค. 2566 (11:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100009 นายอิทธิพัทธ์ จันทร์วิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 6 ม.ค. 2566 (12:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100010 นายณรงค์ศักดิ์ ลอยขุนทด โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 6 ม.ค. 2566 (12:38) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100011 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 6 ม.ค. 2566 (13:57) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100012 นายจิรพงศ์ โสภาพล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (14:13) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100013 นางสาววิไลวรรณ ไชยสงคราม วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 6 ม.ค. 2566 (14:37) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100014 นายนัฐตร์ฐภูมิ ภูมิคอนสาร โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (15:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100015 นายนภสินธุ์ สอนใจ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (15:36) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100016 นายหริกานต์ ทิพย์โยธา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย 6 ม.ค. 2566 (15:37) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100017 นายปัณวัฒน์ ไชยธรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 6 ม.ค. 2566 (15:38) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100018 นางสาวนิโรบล โยคะสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 6 ม.ค. 2566 (15:51) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100019 นางสาวอารียา พรดี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 6 ม.ค. 2566 (15:52) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100020 นายฉัฐมาทัศน์ พินรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 6 ม.ค. 2566 (16:51) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100021 นางสาวชมพูนุช มาตย์แท่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (17:08) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100022 นายสุกฤษฏิ์ สุขสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีพพุทธมฑล 6 ม.ค. 2566 (17:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100023 นายภาณุพงศ์ สังฆมาตย์ โรงเรียนเซกา 6 ม.ค. 2566 (18:14) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100024 นางสาวอมรรัตน์ พินิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 ม.ค. 2566 (18:40) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100025 นายขจรเกียรติ สาหินกอง โรงเรียนยางวิทยาคม 6 ม.ค. 2566 (22:13) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100026 นางสาวกนกวรรณ ภูทอง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 7 ม.ค. 2566 (09:41) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100027 นางสาวอนัญญา ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (10:39) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100028 นางสาวสลิตา ภูคลัง โรงเรียนบรบือ 7 ม.ค. 2566 (10:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100029 นางสาวสลิตา ภูคลัง โรงเรียนบรบือ 7 ม.ค. 2566 (10:54) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100030 นางสาวมุทิตา สารคร โรงเรียนคำเตยวิทยา 7 ม.ค. 2566 (12:00) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100031 นายภานุ สุวรรณเพ็ง โรงเรียนผดุงนารี 7 ม.ค. 2566 (12:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100032 นายภานุพงษ์ ลือชัย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 7 ม.ค. 2566 (12:26) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6680100033 นางสาวภัทรวดี หงทะนี วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 7 ม.ค. 2566 (12:49) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100034 นายปรมินทร์ ประทุมมา โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (13:18) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100035 นางสาวรัชนีกร พันโยศรี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 7 ม.ค. 2566 (13:43) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100036 นางสาวอาทิตยา พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านไผ่ 7 ม.ค. 2566 (14:55) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100037 นางสาวอาทิตยา พืชผักหวาน โรงเรียนบ้านไผ่ 7 ม.ค. 2566 (15:18) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100038 นายสุวฤกษ์ ขันตี โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 7 ม.ค. 2566 (17:12) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100039 นางสาวจุฑามาศ ชุมแวงวาปี วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 7 ม.ค. 2566 (20:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100040 นายวรทรรศน์ พงศ์พงัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 7 ม.ค. 2566 (21:04) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100041 นายพณพล สมีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7 ม.ค. 2566 (21:52) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100042 นางสาวอริสา คำยอด โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 7 ม.ค. 2566 (22:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100043 นางสาวพัณณิตา กุจะพันธ์ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร 8 ม.ค. 2566 (11:58) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100044 นางสาวกฤติยา ปกาเวสา โรงเรียนอนุกูลนารี 8 ม.ค. 2566 (14:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100045 นางสาวพิมพ์ชนก บัวลี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 8 ม.ค. 2566 (16:18) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100046 นางสาวนภสร เข็มทอง โรงเรียนพุทไธสง 8 ม.ค. 2566 (19:50) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100047 นายอภิสิทธิ์ ไชยสนาม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 8 ม.ค. 2566 (20:30) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100048 นางสาววิมล อินพรม โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 8 ม.ค. 2566 (20:40) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100049 นายธนายุทธ์ ชาชุวงศ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 8 ม.ค. 2566 (21:03) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100050 นางสาวบุณยาพร ศรีคำ โรงเรียนทรายทองวิทยา 8 ม.ค. 2566 (21:40) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100051 นายธวัชชัย ม้ามณี วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 8 ม.ค. 2566 (22:02) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100052 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองใหล วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 8 ม.ค. 2566 (22:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100053 นายนรากร ศรีศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 9 ม.ค. 2566 (09:14) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100054 นางพรพิมล นาเสงี่ยม โรงเรียนผดุงนารี 9 ม.ค. 2566 (09:38) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100055 นางวรรณภา เศษรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 9 ม.ค. 2566 (09:59) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100056 นางสาวปาริตา อุ่นพระบุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 9 ม.ค. 2566 (10:19) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100057 นางสิริทรัพย์ พันธ์ลา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 9 ม.ค. 2566 (15:01) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100058 นายสุกำพล ป้อมอาษา โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 9 ม.ค. 2566 (16:32) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100059 นายธีรศักดิ์ สามารถ โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ 9 ม.ค. 2566 (16:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100060 นางสาวพรนิภา ช้อยโคกสูง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 9 ม.ค. 2566 (17:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100061 นายธนกฤต สิทธิสม โรงเรียนสตรีศึกษา 9 ม.ค. 2566 (19:43) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100062 นายพรนพัฒน์ วงษา โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 9 ม.ค. 2566 (22:43) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100063 นายอธิวัฒน์ คำอ่อนศรี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 10 ม.ค. 2566 (12:50) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100064 นางสาวมุทิตา สารคร โรงเรียนคำเตยวิทยา 10 ม.ค. 2566 (17:27) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100065 นายตะวัน สุดาทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 10 ม.ค. 2566 (19:48) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100066 นางสาวกฤษณา นามคุณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 10 ม.ค. 2566 (20:26) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100067 นางสาวปดิวรัดา พลเยี่ยม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 10 ม.ค. 2566 (23:43) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100068 นายปัณณธร ใจธรรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา 10 ม.ค. 2566 (23:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100069 นายกิตติพงษ์ ชูศรีทอง โรงเรียนร่องคำ 11 ม.ค. 2566 (02:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100070 นางสาวประภัสสรา บุญหลักคำ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (07:14) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100071 นางสาวปิยรัตน์ บัวชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 11 ม.ค. 2566 (08:51) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100072 นางสาวปิยรัตน์ บัวชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 11 ม.ค. 2566 (10:16) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100073 นางสาวชุติกาญจน์ มีผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 11 ม.ค. 2566 (10:42) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100074 นางสาวถาวรีย์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนทรายทองวิทยา 11 ม.ค. 2566 (11:05) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100075 นายพงศ์ภัค โรมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 11 ม.ค. 2566 (11:05) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100076 นายพิพิธธน เพ็ญจันทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11 ม.ค. 2566 (11:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100077 นางสาวมีนา จักสาน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 11 ม.ค. 2566 (11:42) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100078 นางสาวชมพูนุท ไปแดน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 11 ม.ค. 2566 (12:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100079 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 11 ม.ค. 2566 (17:04) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100080 นายวชิรวิชญ์ ไชยตัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 11 ม.ค. 2566 (18:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100081 นายประชวน วันจันทร์ลา กระทรวงศึกษาธิการ 12 ม.ค. 2566 (10:40) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100082 นายอุซึมากิ นารูโตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12 ม.ค. 2566 (10:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100083 นายเทพพิทักษ์ สินค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 12 ม.ค. 2566 (11:13) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100084 นางธณัฐฎาวรรณ พรรษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 12 ม.ค. 2566 (13:25) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100085 นายธนชัย ราชตะบุตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม 12 ม.ค. 2566 (14:24) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100086 นายพุฒิศาสตร์ สารมาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (16:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100087 นายอิสมาอีล โต๊ะปลัด โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 12 ม.ค. 2566 (16:48) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100088 นางสาวศิขรินทร์ ทวีแปลง โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 12 ม.ค. 2566 (16:51) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100089 นายอิสมาอีล โต๊ะปลัด โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 12 ม.ค. 2566 (17:10) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100090 นายศุภวิชญ์ พลดร โรงเรียนผดุงนารี 13 ม.ค. 2566 (01:17) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100091 นางสาววิจิตรา เขจนลาภ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 13 ม.ค. 2566 (09:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100092 นายจักรกฤษณ์ โยธาฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 13 ม.ค. 2566 (09:51) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6680100093 นายธนพล ถุงสมบัติ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 13 ม.ค. 2566 (10:23) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100094 นางสาวเปียทิพย์ บุญทบ โรงเรียนผดุงนารี 13 ม.ค. 2566 (10:24) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100095 นายธีระพงษ์ ทองพิกุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม 13 ม.ค. 2566 (10:54) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100096 นายชนนวุธ สุดหล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 13 ม.ค. 2566 (12:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100097 นายมนัญชัย สัตย์ซื่อ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 13 ม.ค. 2566 (13:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100098 นางสาวอัญชลี ธงงาม โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 13 ม.ค. 2566 (14:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100099 นางสาวศรุตา สืบเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 13 ม.ค. 2566 (15:29) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100100 นางสาวชนกสุดา จันทร์น้อย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 13 ม.ค. 2566 (19:03) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100101 นายสรวิชญ์ ดอนลามผา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 13 ม.ค. 2566 (21:42) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100102 นางสาวกนกพรรณ แก่นสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 13 ม.ค. 2566 (23:38) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100103 นายนครินทร์ ตงศิลป์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 14 ม.ค. 2566 (15:24) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100104 นายอชิตพล ชะนะศรี โรงเรียนพล 14 ม.ค. 2566 (16:30) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100105 นางสาวปาลิตา ดีศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 14 ม.ค. 2566 (19:50) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100106 นางสาวจารุกัญญ์ สุทธิมาศมงคล โรงเรียนกระสังพิทยาคม 14 ม.ค. 2566 (20:39) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100107 นางสาวกัลญา นาโสก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 15 ม.ค. 2566 (15:10) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100108 นางสาวจิรัชยา ทองเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 15 ม.ค. 2566 (16:27) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6680100109 นางสาวสุจิตรา หล่มเหลา วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 15 ม.ค. 2566 (16:33) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100110 นางสาวเมฆขลา ปานทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 15 ม.ค. 2566 (17:25) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100111 นางสาวบุญญลักษณ์ ไสยนารถ โรงเรียนกมลาไสย 15 ม.ค. 2566 (18:34) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100112 นางสาวเมทินี กาญจนะันธุ์ โรงเรียนกมลาไสย 15 ม.ค. 2566 (18:40) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100113 นายชัชรินทร์ วงลคร โรงเรียนบัวขาว 15 ม.ค. 2566 (20:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100114 นางสาวรุ่งระวี ยีกา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 17 ม.ค. 2566 (19:08) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100115 นางสาวศศิธร ศิริขันธ์เเสง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 17 ม.ค. 2566 (20:41) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6680100116 นางสาวปนัดดา แก้วกล้า วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 17 ม.ค. 2566 (20:48) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100117 นางสาวพิมพ์ทองแท้ ไข่มุกข์ โรงเรียนนครขอนแก่น 17 ม.ค. 2566 (21:53) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100118 นายธีรวัฒน์ แก้วกา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 18 ม.ค. 2566 (08:33) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100119 นายปราบปราม แสนจีนดี สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 18 ม.ค. 2566 (09:31) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100120 นางสาววชิรญา ชุปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2566 (10:10) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100121 นางสาวอรวรรณ ศรีพาลา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 18 ม.ค. 2566 (10:36) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100122 นางสาววชิรญา ชุปวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2566 (10:47) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100123 นางสาวศุภิสรา ธิภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2566 (10:48) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100124 นางสาวธนาณัน ไชยรักษ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 18 ม.ค. 2566 (12:36) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100125 นางสาวปาริชาติ โพธิ์งาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 18 ม.ค. 2566 (13:23) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100126 นางสาวชมพู่ อวนศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 18 ม.ค. 2566 (20:58) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100127 นางสาวเยาวพา แสนสุมา โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 18 ม.ค. 2566 (22:18) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100128 นายสกลวรรธน์ อาจสุโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 19 ม.ค. 2566 (00:28) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100129 นายวุฒิพงษ์ ทิพย์บุญผล โรงเรียนรัตนบุรี 19 ม.ค. 2566 (09:43) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100130 นางสาวอโณทัย ชอบค้า โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 19 ม.ค. 2566 (11:06) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100131 นางสาวเกศรา โคตรธาดา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (12:18) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100132 นายอภิชัย นาใจคง โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (15:02) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100133 นางสาวสุพัตรา แก้วน้อย โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 19 ม.ค. 2566 (16:52) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100134 นางสาววรัณญา พินทา โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 19 ม.ค. 2566 (20:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100135 นางสาวบงกชรัตน์ มาบุญธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (00:55) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100136 นางสาวเรลดา สุขสบาย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 20 ม.ค. 2566 (10:12) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100137 นางสาวรัชนก ดอกพิกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (10:17) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100138 นางสาวTHI LAM TRAN โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 20 ม.ค. 2566 (11:42) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6680100139 นางสาวรัญธิดา แก้วบุตร โรงเรียนกุฉินารายณ์ 20 ม.ค. 2566 (13:32) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100140 นางสาวอารีญา คำโสกเชือก โรงเรียนผดุงนารี 20 ม.ค. 2566 (16:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100141 นางสาวทรงสุดา สวัสดิ์จิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (17:05) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100142 นางสาวสไบทอง นามคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (17:25) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100143 นางสาวณัฐชา ไปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 20 ม.ค. 2566 (17:28) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100144 นางสาวพิมพพร ทอดชัยภูมิ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (21:00) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100145 นางสาวบุษกร อุ่นใจ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 20 ม.ค. 2566 (22:03) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100146 นายพรพต มาตขาว โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 21 ม.ค. 2566 (08:10) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100147 นายธีระวัฒน์ ขวาอุ่นหล้า โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 21 ม.ค. 2566 (10:15) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100148 นายสุพิชญา อันละคร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 21 ม.ค. 2566 (10:44) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100149 นางสาวนิลุมล สิงห์จารย์ โรงเรียนกมลาไสย 21 ม.ค. 2566 (11:20) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100150 นายสุภรักษ์ สุดตะนา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 21 ม.ค. 2566 (11:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100151 นางสาวกัญญาภัค จันทร์หอม โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (14:40) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100152 นางสาวอารียา อุทัยมา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 21 ม.ค. 2566 (15:56) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100153 นายสิทธิโชค ชินบุตร โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร 21 ม.ค. 2566 (20:13) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100154 นางสาวอริศรา โจทย์ครบุรี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 21 ม.ค. 2566 (22:01) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100155 นายวัชรพล กล้าหาญ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 21 ม.ค. 2566 (23:38) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100156 นายอาทิตย์ เพ็ชรด่านเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 22 ม.ค. 2566 (09:23) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100157 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 22 ม.ค. 2566 (10:24) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100158 นางสาวสุพินญา เป็นบุญ โรงเรียนนาจานศึกษา 22 ม.ค. 2566 (11:11) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100159 นางสาวฐิตาพร มัตริ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 22 ม.ค. 2566 (11:36) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100160 นางสาวอภัสนันท์ ปะโสติยัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 22 ม.ค. 2566 (20:55) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100161 นางสาวอภัสนันท์ ปะโสติยัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 22 ม.ค. 2566 (21:12) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100162 นายธนวัตร มุ่งงาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 23 ม.ค. 2566 (03:13) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100163 นางสาวเกศสุดา นาสมภักดิ์ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 23 ม.ค. 2566 (06:47) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100164 นายชัยทวี สิงห์แดง โรงขอนแก่นพัฒนศึกษา 23 ม.ค. 2566 (09:12) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100165 นายชัยทวี สิงห์แดง โรงขอนแก่นพัฒนศึกษา 23 ม.ค. 2566 (09:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100166 นางสาวภัทรภรณ์ อันชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 23 ม.ค. 2566 (10:21) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100167 นายธีระเทพ พลอยวิเลิศ โรงเรียนบัวขาว 23 ม.ค. 2566 (17:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100168 นางสาวกัลยกร รอดแสงจันทร์ โรงเรียนบ้านไผ่ 23 ม.ค. 2566 (19:26) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100169 นางสาวชลธิชา ชูสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 24 ม.ค. 2566 (11:00) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100170 นางสาวนัทชา เรพล โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (15:15) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100171 นางสาวสุภาวดี นาบุต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 24 ม.ค. 2566 (15:58) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100172 นางสาวณีรนุช สินคง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 24 ม.ค. 2566 (19:36) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100173 นางอารีรัตน์ แก้วกล้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาเชือก 24 ม.ค. 2566 (20:46) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100174 นางสาวดาวารี วิชเฟื่อง โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 24 ม.ค. 2566 (22:15) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100175 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 25 ม.ค. 2566 (10:48) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100176 นางสาวสิรินทรา เกษแสนศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 ม.ค. 2566 (11:44) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100177 นางสาวสิรินทรา เกษแสนศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 ม.ค. 2566 (12:00) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100178 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (12:38) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100179 นางสาวกนกพร มาลาทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 25 ม.ค. 2566 (16:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100180 นายวรเมศ แสนโคตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 25 ม.ค. 2566 (17:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100181 นางสาวธัญญา ภูบรรสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 26 ม.ค. 2566 (08:50) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100182 นางสาววราพร พรมดอนก่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 26 ม.ค. 2566 (10:56) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100183 นางสาวศิริพร ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 (11:35) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100184 นางสาวรัชนก ศรีดี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 (15:52) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100185 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 26 ม.ค. 2566 (16:33) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100186 นางสาวยรรยง ดวงศรี โรงเรียนผดุงนารี 26 ม.ค. 2566 (22:40) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100187 นายคิมหันต์ สุปัดคำ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 27 ม.ค. 2566 (15:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100188 นายอภิชาติ ไชยคำมิ่ง โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 27 ม.ค. 2566 (15:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100189 นายจีระพัฒน์ ลีลาสกุลภักดิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 28 ม.ค. 2566 (12:59) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100190 นางจิตรา มาลี โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 ม.ค. 2566 (13:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100191 นางสาวอมรประภา ศรีคำมูล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 28 ม.ค. 2566 (15:55) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100192 นางสาววรางคณา ยานอาษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 29 ม.ค. 2566 (09:38) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100193 นายชัยยงค์วิษณ์ ชินวรรณ วิทยาลัยครูอุดรธานี 29 ม.ค. 2566 (11:15) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100194 นางสาวจินตหรา ภูเพชร โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 29 ม.ค. 2566 (13:20) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100195 นางสาวทักษอร วุฒิสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 29 ม.ค. 2566 (17:43) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100196 นางสาวฐิติมา ศรีวะรมย์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 30 ม.ค. 2566 (11:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100197 นางสาวกิติยา โพธิปัสสา โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 30 ม.ค. 2566 (14:33) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100198 นายลิขิต เทียบเพชร โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 30 ม.ค. 2566 (22:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100199 นางสาวประกายพร โทไข่ษร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 31 ม.ค. 2566 (14:25) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100200 นางสาวพรรษา ประวิโน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 31 ม.ค. 2566 (14:26) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100201 นางสาวจิรนันท์ สุขประเสริฐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 31 ม.ค. 2566 (15:33) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100202 นางปิยะมาศ มีโชติ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 31 ม.ค. 2566 (15:33) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100203 นางสาวพิกุล พูลเพิ่ม สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 31 ม.ค. 2566 (15:43) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100204 นายพินิชย์ ขันสัมฤทธิ์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 31 ม.ค. 2566 (15:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100205 นางสาวชลิตา บัวสีภา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 31 ม.ค. 2566 (21:01) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100206 นางสาวอภิญญา สุดชา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1 ก.พ. 2566 (09:51) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100207 นางสาวพรรพักศ์ษา เนื่องวงษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1 ก.พ. 2566 (11:23) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6680100208 นางสาวพรผกา สังวรวงศ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1 ก.พ. 2566 (15:13) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100209 นายวัชรพล กล้าหาญ โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 1 ก.พ. 2566 (20:53) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100210 นางสาวสุจิตรา ปะจุดทะโก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 2 ก.พ. 2566 (08:50) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100211 นายศราวุธ เมาะราษี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 ก.พ. 2566 (09:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100212 นางสาวพชรพร ลุสุข โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2 ก.พ. 2566 (09:22) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100213 นางสาวขวัญฤดี นามมะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2 ก.พ. 2566 (11:01) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100214 นางสาวอภิญญา อัควะรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2 ก.พ. 2566 (11:41) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100215 นางสาวอภิญญา อัควะรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 2 ก.พ. 2566 (18:14) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100216 นางอารีรัตน์ แก้วกล้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาเชือก 2 ก.พ. 2566 (23:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100217 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 3 ก.พ. 2566 (13:02) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100218 นายพีรดล ผาติวุฒินันท์ โรงเรียนวาปีปทุม 3 ก.พ. 2566 (15:09) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100219 นายวิศรุต อนุฤทธิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม 3 ก.พ. 2566 (15:33) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100220 นางสาวกัลย์สุดา ศรีประโชติ โรงเรียนกมลาไสย 3 ก.พ. 2566 (21:27) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100221 นายวันเฉลิม ศรีชนะ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 3 ก.พ. 2566 (22:36) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100222 นางสาวณัฐนันท์ อุปสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 4 ก.พ. 2566 (13:15) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100223 นางสาวภัทรวดี มูลพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 4 ก.พ. 2566 (13:30) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100224 นายธีรพงษ์ ภวันนา กศน.อำเภอกันทรวิชัย 4 ก.พ. 2566 (13:34) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100225 นายไพชยนต์ บุบผามาตานัง โรงเรียนพุทไธสง 4 ก.พ. 2566 (15:30) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100226 นางสาวสลิลธร แก้วก่า โรงเรียนกัลยาณวัตร 4 ก.พ. 2566 (22:31) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100227 นายสิทธิชัย ตะนะโส ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงยืน 5 ก.พ. 2566 (12:15) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100228 นางสาวอรอนงค์ สุทัน โรงเรียนปากช่อง 5 ก.พ. 2566 (13:52) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100229 นางสาววรินทร กิตติเสฐกุล โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 5 ก.พ. 2566 (16:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100230 นายสิทธิชัย ตะนะโส ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงยืน 5 ก.พ. 2566 (16:56) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100231 นางสาวปัทมาพร ศรีนามเอ้น โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 5 ก.พ. 2566 (19:57) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100232 นางสาวอลิษา ทองน้อย โรงเรียนมัญจาศึกษา 5 ก.พ. 2566 (22:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100233 นางสาวสุธาสินี ชุมพล วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 6 ก.พ. 2566 (13:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100234 นางสาววริศรา อนุเวช โรงเรียนผดุงนารี 6 ก.พ. 2566 (14:10) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100235 นายนิรันดร์ มูลแก้ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 6 ก.พ. 2566 (14:38) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100236 นางสาวแววมณี สุขขี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 7 ก.พ. 2566 (00:45) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100237 นายชัยวัฒน์ ศิริมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 ก.พ. 2566 (10:18) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100238 นายจิราธิวัฒน์ จงวัฒนา โรงเรียนราชินูทิศ 2 7 ก.พ. 2566 (10:20) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100239 นางสาวสุพรรณี ศิริเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 ก.พ. 2566 (10:24) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100240 นางสาวณัฐฐินันท์ แสนแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 ก.พ. 2566 (10:32) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100241 นางวชมล ปานแก้ว โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 8 ก.พ. 2566 (06:28) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100242 นายธนวัฒน์ บุราณฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 8 ก.พ. 2566 (10:23) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6680100243 นางสาวจิราวรรณ วรรณวงค์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนยโสธร 8 ก.พ. 2566 (11:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100244 นายธีรวัช ขุราษี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 8 ก.พ. 2566 (15:01) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100245 นางสาวศิริธัญญลักษณ์ ไพวารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8 ก.พ. 2566 (15:34) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100246 นางสาวปิยะธิดา วงษ์จันลา โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 8 ก.พ. 2566 (18:32) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100247 นายราชันย์ ดาหนองเป็ด โรงเรียนมัธยมดงยาง 8 ก.พ. 2566 (21:31) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100248 นางสาวนิภาพร ทองจำปา โรงเรียนโนนราษีวิทยา 9 ก.พ. 2566 (13:35) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100249 นางสาวนัททิกา นามคำ โรงเรียนเลิงนกทา 9 ก.พ. 2566 (17:55) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100250 นายวรวุฒิ รัตนะโชติ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 10 ก.พ. 2566 (08:25) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100251 นางสาวอุมาพร ภูเกิดพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ 10 ก.พ. 2566 (11:42) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100252 นายจักรภัทร แสงโคตรมา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 10 ก.พ. 2566 (22:19) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100253 นายคามิน ดาหาญ โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 11 ก.พ. 2566 (10:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100254 นายสมพร ถาจันราช โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 11 ก.พ. 2566 (14:10) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100255 นางสาวศศิธร วิลาศ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 13 ก.พ. 2566 (11:08) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100256 นางสาวขณัตดา พรหมบุตร โรงเรียนสารคามพิทยาคม 13 ก.พ. 2566 (13:33) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100257 นางสาวกนิษฐา คำสอนทา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม 13 ก.พ. 2566 (13:50) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100258 นางสาวธนิดา สัตนาโค วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 13 ก.พ. 2566 (15:34) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100259 นางสาวภิรมณ พลสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย-เยอรมัน 13 ก.พ. 2566 (22:29) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100260 นางพัชรินทร์ พระงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 14 ก.พ. 2566 (14:00) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100261 นางสาวกรรณิการ์ โคตนายูง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 14 ก.พ. 2566 (22:27) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6680100262 นางสาวทิพยาภรณ์ เรือนหนิ้ว โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 15 ก.พ. 2566 (21:49) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100263 นางสาวสุจิตรา เตียงงา โรงเรียนสตรีศึกษา 17 ก.พ. 2566 (12:03) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100264 นางสาวสุจิตรา อรัญมิตร โรงเรียนสตรีศึกษา 18 ก.พ. 2566 (15:05) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100265 นางสาวครองขวัญ ขาวิราช โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 18 ก.พ. 2566 (19:27) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100266 นายอภิวัฒน์ จันทร์เสียงเย็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก 19 ก.พ. 2566 (13:49) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100267 นางสาวนุช โพธิ์เกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 21 ก.พ. 2566 (13:00) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100268 นางสาวเพ็ญศรี ทิพมณีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 21 ก.พ. 2566 (16:57) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100269 นางสาวนิศารัตน์ ถิ่นรัศมี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 21 ก.พ. 2566 (20:38) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100270 นางสาวนิศารัตน์ ถิ่นรัศมี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 21 ก.พ. 2566 (20:41) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100271 นางสาวนิศารัตน์ ถิ่นรัศมี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 21 ก.พ. 2566 (20:42) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100272 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 21 ก.พ. 2566 (21:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100273 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 21 ก.พ. 2566 (22:46) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100274 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 21 ก.พ. 2566 (23:27) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100275 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 22 ก.พ. 2566 (13:22) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100276 นางสาวจริญญา สารฤทธิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 22 ก.พ. 2566 (18:02) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100277 นางสาวอารียา พรดี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 22 ก.พ. 2566 (18:03) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100278 นายชัยวัฒน์ ุดคำ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 22 ก.พ. 2566 (18:57) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100279 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 22 ก.พ. 2566 (19:59) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100280 นายกรวิชญ์ ผลผาเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 23 ก.พ. 2566 (07:23) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100281 นายกรวิชญ์ ผลผาเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 23 ก.พ. 2566 (07:24) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100282 นายศุภกร ภูนาสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 23 ก.พ. 2566 (10:14) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100283 นางสาวมยุรี บริสุทธิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 23 ก.พ. 2566 (13:03) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100284 นายธีรธรรม ละลอกน้ำ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 23 ก.พ. 2566 (20:31) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100285 นางสาวรัตกันท์ พริ้งกลาง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 24 ก.พ. 2566 (10:28) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100286 นางสาวศิวาพัชญ์ อยู่นุช วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 ก.พ. 2566 (11:02) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100287 นางสาวศิวาพัชญ์ อยู่นุช วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 ก.พ. 2566 (12:08) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100288 นายจักรกฤษ น้อยเสนา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 25 ก.พ. 2566 (13:12) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100289 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์จักร วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 26 ก.พ. 2566 (18:25) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100290 นายสรวิชญ์ น้อยคำตัน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 27 ก.พ. 2566 (08:29) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100291 นายสิทธิพงษ์ คุณชัย โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 27 ก.พ. 2566 (11:34) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100292 นายเกรียงไกร ภูแท่งแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี 27 ก.พ. 2566 (11:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100293 นางสาวพาฤดี ขันเพียแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 27 ก.พ. 2566 (14:23) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100294 นางสาวดวงแก้ว จ่ายกระโทก โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 28 ก.พ. 2566 (08:13) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100295 นายอรงกรณ์ ศรีรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น 28 ก.พ. 2566 (09:57) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100296 นางสาวจุฑามาศ จงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 28 ก.พ. 2566 (11:55) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100297 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ โรงเรียนผดุงนารี 28 ก.พ. 2566 (15:35) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100298 นายพิพัฒน์ คุณมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม 28 ก.พ. 2566 (15:56) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100299 นายเดชอดุลย์ อภัยแสน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแกดำ 28 ก.พ. 2566 (22:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100300 นางสาวชนิสรา แสนคูณเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 มี.ค. 2566 (11:02) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100301 นางสาวจิราภา รุจนาฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 มี.ค. 2566 (17:53) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100302 นางสาวแพรธารทอง แมนเมธี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 มี.ค. 2566 (21:59) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100303 นางสาวพัชรินทร์ ชูยิ้ม โรงเรียนกันทรวิชัย 2 มี.ค. 2566 (13:28) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100304 นางสาวปิยะธิดา อินทร์หอม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 2 มี.ค. 2566 (19:38) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100305 นายธินกร คุ้มกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 2 มี.ค. 2566 (23:28) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100306 นายวชิรวิทย์ บุษเนตร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 มี.ค. 2566 (14:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6680100307 นายวชิรวิทย์ บุษเนตร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 มี.ค. 2566 (18:17) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100308 นายจักรกฤษณ์ วงษ์เบาะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 4 มี.ค. 2566 (11:03) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100309 นายภัคพล ภูวงษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 4 มี.ค. 2566 (12:13) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100310 นางสาวอุไรพร พิษสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 5 มี.ค. 2566 (15:26) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100311 นางสาวศิลป์ศุภา สาละ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสิงสาง 5 มี.ค. 2566 (18:35) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100312 นางสาวศิรินันท์ ใจแหลม โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 5 มี.ค. 2566 (20:17) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6680100313 นายพรนพพล เพียรแก้ว วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 5 มี.ค. 2566 (20:51) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100314 นางสาวอมินตรา พรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 มี.ค. 2566 (22:02) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100315 นางสาวนันทวรรณ วงศรีแก้ว โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 6 มี.ค. 2566 (22:01) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100316 นางสาวกัลย์สุดา ศิริปะกะ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 7 มี.ค. 2566 (12:58) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100317 นางสาวภัทรภรณ์ อันชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 มี.ค. 2566 (15:12) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100318 นางสาวโศภิตา หนองอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7 มี.ค. 2566 (21:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100319 นายธนพล สารพันธ์ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 8 มี.ค. 2566 (08:46) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100320 นางสาวสิริเพ็ญ เยาวนิจ โรงเรียนร่องคำ 8 มี.ค. 2566 (11:07) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100321 นางสาวศิริธร ศรีสุระ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 8 มี.ค. 2566 (14:16) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100322 นายภาณุเดช เชียงเเสน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 8 มี.ค. 2566 (15:56) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100323 นายเมธากุล ทับทิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย 8 มี.ค. 2566 (17:50) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100324 นายธีรนันท์ ศรีแสง มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 9 มี.ค. 2566 (17:28) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100325 นางสาววรัญญา เรียนภูเขียว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 9 มี.ค. 2566 (22:57) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100326 นางสาวธนภัค บุญกระจ่าง โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 10 มี.ค. 2566 (09:48) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100327 นายอนุรักษ์ ปัญญาใส โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 10 มี.ค. 2566 (12:26) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6680100328 นางสาวฉัตริญา เพลินบุญ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 10 มี.ค. 2566 (13:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100329 นางสาวสุพัตรา ปลอดเถาว์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 10 มี.ค. 2566 (13:37) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100330 นายสุทธิชัย บุญกว้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 10 มี.ค. 2566 (15:11) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6680100331 นายจิราวุฒิ เคนทรภักดิ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยางตลาด 10 มี.ค. 2566 (17:28) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100332 นางสาวนฤทัย ศิริบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 10 มี.ค. 2566 (19:20) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100333 นายวิทวุฒิ จันโท โรงเรียนผดุงนารี 10 มี.ค. 2566 (20:13) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6680100334 นายนภัสดล แยบเกษตรกรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 11 มี.ค. 2566 (16:48) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100335 นายนัทธพงศ์ สายน้ำ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 11 มี.ค. 2566 (23:44) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100336 นายพงศกร สลับศรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 12 มี.ค. 2566 (14:59) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100337 นางสาวรัชนีกร รังวิจี โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 12 มี.ค. 2566 (16:03) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100338 นายอภิสิทธิ์ ตาแสงสา โรงเรียนสีชมพูศึกษา 12 มี.ค. 2566 (19:02) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100339 นางสาวแก้ว โยไทยหาญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 12 มี.ค. 2566 (22:40) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100340 นางสาวมนัสชนก ชูศรียิ่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร 13 มี.ค. 2566 (11:21) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100341 นางสาววชิราพร วิชินา วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ 13 มี.ค. 2566 (12:24) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100342 นางสาวพัชรี มีศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 13 มี.ค. 2566 (15:38) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100343 นางสาวจิตราภรณ์ ซื่อตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 มี.ค. 2566 (18:09) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100344 นางสาวจิดาภา ซื่อตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 มี.ค. 2566 (18:22) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100345 นางสาวปิยวดี ลาเนตร์ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 13 มี.ค. 2566 (22:23) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร
6680100346 นายดงเพชร ประจิมทิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 14 มี.ค. 2566 (00:30) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100347 นางสาวดวงมณี มณีกังวาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 14 มี.ค. 2566 (12:27) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6680100348 นายพรนารายณ์ สุพรรณโมก มหาวิทยาลัยธนบุรี 14 มี.ค. 2566 (12:36) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100349 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 15 มี.ค. 2566 (09:16) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100350 นางสาวกฤตยา ทรงสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 15 มี.ค. 2566 (14:05) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100351 นายศุภชัย สิตวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 15 มี.ค. 2566 (15:41) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6680100352 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 15 มี.ค. 2566 (17:03) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100353 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 15 มี.ค. 2566 (18:04) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6680100354 นางสาวรุจิราลาภา นามโพธิ์ โรงเรียนบรบือ 15 มี.ค. 2566 (18:19) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100355 นางสาววรชน สุวรรณเพชร โรงเรียนทรายมูลวิทยา 15 มี.ค. 2566 (19:03) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100356 นางสาวศานต์ฤทัย พลล้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 15 มี.ค. 2566 (21:17) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6680100357 นางสาวนัฐริกา โทธรรมพาส โรงเรียนหนองเรือวิทยา 15 มี.ค. 2566 (22:41) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6680100358 นางสาวอรณี ศรีโนนม่วง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 16 มี.ค. 2566 (09:39) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6680100359 นางสาวภาวิณี ก้อนคำตัน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 16 มี.ค. 2566 (10:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100360 นางสาวศิริรัตน์ แสงลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 มี.ค. 2566 (12:03) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100361 นายศิริชัย ญานศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 16 มี.ค. 2566 (12:38) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6680100362 นางรุจาภา อรรถเวทิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มี.ค. 2566 (15:36) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100363 นายทินกร กว่างสนิท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 16 มี.ค. 2566 (16:20) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6680100364 นางสาวรมิตา ทะกันจร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 16 มี.ค. 2566 (18:09) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6680100365 นางสาวสุธาสินี ซำบุญมี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 16 มี.ค. 2566 (23:09) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100366 นางสาวพัชราภา พิลาสมบัติ โรงเรียนอนุกูลนารี 17 มี.ค. 2566 (11:23) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6680100367 นางสาวจิตราภรณ์ ซื่อตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 มี.ค. 2566 (16:00) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100368 นางสาวจิดาภา ซื่อตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 มี.ค. 2566 (16:04) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6680100369 นางสาวจิราภร เหล่าทองสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 มี.ค. 2566 (12:31) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100370 นางสาวนันท์นภัส เทพทวีชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 มี.ค. 2566 (13:09) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100371 นางสาวณัชชา กองเกตุใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 18 มี.ค. 2566 (16:06) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100372 นายจิน ปะนาตา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย 18 มี.ค. 2566 (20:05) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100373 นาย3120200108788 3120200108788 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ 18 มี.ค. 2566 (22:35) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6680100374 นางสาวธนาภรณ์ ศิริแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 19 มี.ค. 2566 (13:17) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100375 นางสาวอัญชลี ขจรกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 19 มี.ค. 2566 (15:11) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100376 นางสาวณัฐฐริกา จันทจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 มี.ค. 2566 (17:41) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100377 นายจตุพล สุนทรจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 มี.ค. 2566 (08:02) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6680100378 นายศุภฤกษ์ สมอหมอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 20 มี.ค. 2566 (14:08) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6680100379 นายธนากร ประเกาทัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม 21 มี.ค. 2566 (00:36) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร