รับตรงอิสระ 1

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2566
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 25 ม.ค. 2566 (14:37)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 16 ม.ค. 2566 (10:38)
  • อ่านไฟล์ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 9 ม.ค. 2566 (14:00)
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 Upload date : 30 ก.ย. 2565 (16:37)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59
2. ชำระค่าสมัครสอบ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มกราคม 2566 เวลา 15:06
STEP 2 4. วันสอบ 11 มกราคม 2566 เวลา 08:00 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 16 มกราคม 2566 เวลา 08:30
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 24 มกราคม 2566 เวลา 14:30
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 24 มกราคม 2566 เวลา 08:30 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 17 - 18 พฤษภาคม 2566
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 - 2 มิถุนายน 2566
11. เปิดภาคเรียน 12 มิถุนายน 2566
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

3190

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

270

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

212

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

368

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

410

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

211

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

184

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

303

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

183

รวม5331 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ