รับตรงอิสระ 1

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2567
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 Upload date : 3 พ.ย. 2566 (08:57)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00
2. ชำระค่าสมัครสอบ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มกราคม 2567 เวลา 16:30
STEP 2 4. วันสอบ 11 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบ 17 มกราคม 2567 เวลา 16:00
STEP 3 6. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 มกราคม 2567 เวลา 08:30 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,500 บาท
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00
STEP 4 8. รายงานตัวออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00
9. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4 - 25 มิถุนายน 2567
STEP 5 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 7 - 7 มิถุนายน 2567
11. เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน 2567
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

2122

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

165

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

64

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

217

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

215

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

71

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

109

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

117

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

32

รวม3112 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ