สมัครเรียน

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

เปิดรับสมัคร
29 สิงหาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

477 / ใบสมัคร
  • เปิดรับสมัคร
  • ระดับปริญญาตรี

Quota เรียนดี-นักกีฬา-ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร
2 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

0 / ใบสมัคร
  • ยังไม่เปิดรับสมัคร
  • ระดับปริญญาตรี