เด็กดี (พัฒนาท้องถิ่น)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2567
เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
  • อ่านไฟล์ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการเด็กดีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 Upload date : 22 ก.ย. 2566 (11:17)
กำหนดการการรับสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไข วันและเวลา
STEP 1 1. กรอกใบสมัคร 29 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 29 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,700 บาท
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2 เมษายน 2567 เวลา 16:30
STEP 2 4. รายงานตัวออนไลน์ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00
5. นำส่งหลักฐาน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4 - 5 มิถุนายน 2567
STEP 3 6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 7 - 7 มิถุนายน 2567
7. เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน 2567
สรุปจำนวนใบสมัครแยกตามคณะที่เลือก
คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

35

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

61

คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING

37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

118

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

49

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

39

คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW

43

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

79

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

16

รวม477 คน

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัครจำแนกตามคณะ