เด็กดีมีที่เรียน (สพม.)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6620100001 นางสาวลักขณา แสนโฮม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 10 ต.ค. 2565 (08:10) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6620100002 นางสาวสุชานันท์ สุโพธิ์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (08:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6620100003 นางสาวธนภรณ์ สีเห็มทอง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (08:41) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6620100004 นางสาวพัชราสิณี พิมพ์จ่อง โรงเรียนบรบือ 10 ต.ค. 2565 (08:43) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6620100005 นางสาวสุพรรษา นันสูงเนิน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (08:59) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6620100006 นายมงคล ดีสวน โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 ต.ค. 2565 (09:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6620100007 นางสาวสาวิกา พุ่มเรือง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 ต.ค. 2565 (09:48) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100008 นางสาวสุกิตา อุทัยแสน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (10:00) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100009 นางสาวปิยะมาศ ทนาชัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (10:00) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6620100010 นางสาวปริญชญา ดอนบูราญ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (10:01) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100011 นางสาวชมลวรรณ นักบุญ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 10 ต.ค. 2565 (10:07) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6620100012 นางสาวจุฑามาศ ยอดทองดี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (10:15) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100013 นางสาวออละดา ชุ่มเย็น โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 10 ต.ค. 2565 (10:48) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100014 นางสาวผ่องนภา ปัสสาเวียง โรงเรียนภูเขียว 10 ต.ค. 2565 (10:49) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100015 นางสาวอมิตา พลคำ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 10 ต.ค. 2565 (11:14) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100016 นางสาวสาวิกา พุ่มเรือง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 ต.ค. 2565 (11:17) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100017 นายภัทรธร เป้งชัยโม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 ต.ค. 2565 (11:26) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100018 นางสาวอักขราวรรณ จิณารักษ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (11:27) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100019 นางสาวสุกัญญา แก้วสง่า วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 10 ต.ค. 2565 (11:31) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6620100020 นายอวรุช ดวงพลอย โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (12:09) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100021 นางสาวพาฝัน แทนกลาง โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:12) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6620100022 นางสาวมาริกา เอกกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:18) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6620100024 นางสาวศิริวรรณ สายคำภา โรงเรียนบรบือ 10 ต.ค. 2565 (12:34) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100026 นายวชิระ ปะวะถา โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:09) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6620100027 นางสาวนิทธิวดี ฤกษ์ยาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 10 ต.ค. 2565 (13:19) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100028 นางสาวพรพรรณ รอดนวล โรงเรียนบรบือ 10 ต.ค. 2565 (14:32) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6620100029 นางสาวปิยาภัสน์ ภูลายยาว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (15:05) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6620100030 นางสาวมาริกา เอกกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (18:41) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6620100031 นางสาวประติมา ดวงสุริยเนตร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (20:13) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100032 นางสาวอัจฉรา นิจรมย์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (20:25) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6620100033 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณเวียง โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 10 ต.ค. 2565 (21:09) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6620100034 นางสาวรวิพร เที่ยงโงก โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (22:14) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100035 นายพีระพล คำสิงสัย โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 10 ต.ค. 2565 (23:21) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100036 นางสาวธิดารัตน์ ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 10 ต.ค. 2565 (23:27) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6620100037 นายธนกฤต ภาวะหาญ โรงเรียนผดุงนารี 11 ต.ค. 2565 (06:37) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100038 นางสาวปานตะวัน ผมเงิน โรงเรียนสระพังวิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (09:09) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6620100039 นายเสกสรรค์ จันวงษา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 11 ต.ค. 2565 (09:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6620100040 นางสาวศลิษา อุทัยเรือง โรงเรียนไทรน้อย 11 ต.ค. 2565 (11:02) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6620100041 นางสาวธัญญารัตน์ ชาวพงศ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (11:15) ชำระเงินแล้ว
6620100042 นางสาวสุนิสา เทียบสี โรงเรียนบรบือ 11 ต.ค. 2565 (11:31) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100043 นายณัฐพงษ์ ไขสาร โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:38) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100044 นางสาวศิรินทิพย์ ชาราช โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (12:12) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100045 นางสาวบุษบา แท่นจันทร์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 11 ต.ค. 2565 (12:28) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6620100046 นายวายุกรณ์ มัดถาปะกา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 ต.ค. 2565 (12:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6620100047 นางสาวกนกนาฎ ปากดวงสี โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 11 ต.ค. 2565 (14:32) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6620100048 นางสาวกมลวรรณ ขอดี โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 11 ต.ค. 2565 (17:38) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100049 นายวุฒิพงษ์ ทีภูเขียว โรงเรียนเทศบาล1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2565 (18:46) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6620100050 นางสาวศิรประภา นิจสุข โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (20:01) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100051 นางสาวสุดารัตน์ เสนานุช โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (01:59) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6620100052 นายดนัย ขวานอก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 12 ต.ค. 2565 (08:34) วท.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6620100053 นางสาวอลิษา นาทินนท์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (09:20) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100054 นายวิษณุพงศ์ วงค์วันดี โรงเรียนมุกดาหาร 12 ต.ค. 2565 (09:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6620100055 นางสาวสิรินยา สีโสดา โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 12 ต.ค. 2565 (10:19) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6620100056 นายไชยยา กุดนอก โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (10:21) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6620100057 นางสาวอนันตญา แฝงสีคำ โรงเรียนบัวขาว 12 ต.ค. 2565 (10:56) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6620100060 นางสาวอรวรรณ บุญภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (11:31) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6620100061 นางสาวสุธาวัลย์ โสรัมย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 ต.ค. 2565 (11:32) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6620100062 นางสาวสุธาวัลย์ โสรัมย์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 ต.ค. 2565 (11:35) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100064 นางสาวอาภัสรา เภาพิลาด โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 12 ต.ค. 2565 (11:36) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6620100065 นายนิรวัชร์ เหล่าทองสาร โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (11:46) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100066 นางสาวเขมจิรา บรรเทา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (11:47) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6620100067 นางสาวญาสุมิลย์ วิถี โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 12 ต.ค. 2565 (12:35) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6620100068 นางสาวเสาวนีย์ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 12 ต.ค. 2565 (12:37) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6620100069 นางสาวรินลณี คุ้มสุวรรณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (13:07) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100070 นางสาวดารุณี มูลจันทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (13:41) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100071 นางสาววรนุช ทาสีนวล โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 12 ต.ค. 2565 (13:43) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100072 นางสาวยุวดี แก้วอาจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (13:43) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100073 นางสาวปทุมพร พันธิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 12 ต.ค. 2565 (14:03) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6620100074 นางสาวภัคจิราภรณ์ เทียบเฮียง โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 12 ต.ค. 2565 (14:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6620100075 นายชัยภัทร วิเศษเขตการณ์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 ต.ค. 2565 (14:14) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6620100076 นางสาวสุภาทิพย์ ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนบรบือ 12 ต.ค. 2565 (16:09) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100077 นางสาวเอมมิกา เพิ่งจันดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 12 ต.ค. 2565 (16:14) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6620100078 นางสาวณัฐวดี บุญจันทา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (17:28) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100079 นางสาวชุติกาญจน์ นันทะเขต โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 12 ต.ค. 2565 (19:37) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6620100080 นางสาวศลิษา อุทัยเรือง โรงเรียนไทรน้อย 12 ต.ค. 2565 (20:47) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100082 นางสาวภัทรธิดา ปัจจัยยัง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (21:20) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100083 นางสาวกานต์ธิดา บัวเเสง โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2565 (21:30) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6620100084 นางสาวณัฐวดี อนันต์ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (22:17) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6620100085 นางสาวอุทัยวดี ไชยลี โรงเรียนเลิงนกทา 12 ต.ค. 2565 (22:32) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6620100086 นางสาวเนตรชนก มุ่งมะโนหมาย โรงเรียนอรัญประเทศ 13 ต.ค. 2565 (02:25) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6620100087 นางสาวจุฑารัตน์ หลงสิม โรงเรียนบรบือ 13 ต.ค. 2565 (08:50) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6620100088 นางสาวชฎาพร โคตะพัฒน์ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 13 ต.ค. 2565 (09:07) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6620100089 นางสาวนภาพรรณ บุหรัน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (09:38) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6620100090 นางสาวศิริรัตน์ คำหงษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (09:42) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6620100091 นางสาวอรัญญา แก้วสีขาว โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 13 ต.ค. 2565 (09:59) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100092 นางสาวนงนภัส หงสุวรรณ์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (10:00) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100093 นางสาวสุทธิดา ทำคำทอง โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (10:16) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6620100096 นายจิรัณทร์พัชรป์ สมใจ โรงเรียนสามพรานวิทยา 13 ต.ค. 2565 (11:08) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100097 นางสาวสุธาสินี จูมวงษ์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 13 ต.ค. 2565 (11:18) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6620100098 นายมูฮัมหมัด สงวนสินธุ์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 13 ต.ค. 2565 (11:26) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6620100100 นางสาวพิมลรัตน์ เทพวงษา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 13 ต.ค. 2565 (11:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100101 นายภูริภัทร มืดทัพไทย โรงเรียนทรายมูลวิทยา 13 ต.ค. 2565 (12:13) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100102 นางสาวชลธิชา ชาวมูล โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (12:37) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ผู้สมัคร
6620100103 นายกิตติทัต พูนมณี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 13 ต.ค. 2565 (12:55) วท.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6620100104 นายทศรถ ศรีสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 13 ต.ค. 2565 (13:23) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6620100105 นางสาวนัชชา ป้องศรี โรงเรียนทรายมูลวิทยา 13 ต.ค. 2565 (13:25) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100106 นางสาวจีรนันท์ ทองบ่อ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 13 ต.ค. 2565 (13:33) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100107 นางสาวอริสา โคตรแปร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 13 ต.ค. 2565 (13:34) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6620100108 นางสาวจิรพัชร ชัยเจริญ โรงเรียนมิตรภาพ 13 ต.ค. 2565 (14:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100109 นายเดชนรินทร์ ดาราเฉลิมกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (14:47) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6620100110 นายสรยุทธ พลไธสง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 13 ต.ค. 2565 (14:50) วท.บ.สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100111 นางสาวกรวีร์ พิมสิม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 13 ต.ค. 2565 (15:16) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6620100112 นางสาวพรรณวดี สุขหนองบึง โรงเรียนสตึก 13 ต.ค. 2565 (15:39) วท.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6620100113 นางสาวพรพรรณ พรหมภักดิ์ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 13 ต.ค. 2565 (17:27) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6620100114 นางสาวรวินท์นิภา ระวะใจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (18:51) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100116 นางสาวจิร​ั​ชญา​ จันเดียว โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 13 ต.ค. 2565 (20:19) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100117 นางสาวจิร​ั​ชญา​ จันเดียว โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 13 ต.ค. 2565 (20:25) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6620100118 นางสาวรุ่งนภา ผิวขำ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (20:44) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6620100119 นางสาวมนัสนันท์ ภูพานใหญ่ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 13 ต.ค. 2565 (21:14) วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผู้สมัคร
6620100120 นายพงศกร ถิตย์กิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 14 ต.ค. 2565 (13:11) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6620100121 นายณัฐพล เหง้าโอสา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 14 ต.ค. 2565 (13:21) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6620100122 นางสาวพิมลพรรณ ศิริโอตร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 14 ต.ค. 2565 (14:10) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6620100123 นางสาวอทิตยา สาบุตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 ต.ค. 2565 (14:59) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6620100125 นางสาวศิริลักษ์ ถาบุรี โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 14 ต.ค. 2565 (19:02) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6620100126 นายสรยุทธ พลไธสง โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 14 ต.ค. 2565 (19:30) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6620100127 นางสาวเขมรินทร์ บุญหล้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 14 ต.ค. 2565 (19:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6620100128 นางสาวเขมรินทร์ บุญหล้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 14 ต.ค. 2565 (19:59) วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) ผู้สมัคร
6620100129 นางสาวจุฑามาศ ยอดทองดี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 14 ต.ค. 2565 (20:45) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6620100130 นางสาวมุฑิตา ถามณีศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 14 ต.ค. 2565 (21:06) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6620100131 นายจิรเมธ แดนขนาน โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 14 ต.ค. 2565 (23:00) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร