เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

สถิติการสมัครเรียน

รอบ เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.) ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
5 3
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
5 1
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
13 8
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
5 3
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
6 5
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
4 3
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
10 9
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
3 3
รวมทั้งหมด
51
35