Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฉบับนี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและบริการต่าง ๆ ของระบบ RMU Admission (https://e-admission.rmu.ac.th) แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้รายต่าง ๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับนี้

 1. ผู้ใช้ทุกรายที่ต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของระบบ ต้องอ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ฉบับนี้ก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบ
 2. กรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้เยาว์จะถือว่าได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการในการใช้งานฉบับนี้

เกี่ยวกับบัญชี

 1. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใช้บริการฯ ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน มีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตน (Authentication) ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ระบบอาจถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนดังกล่าว เสมือนเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น
 3. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ระบบให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการฯ เป็นลำดับแรก
 2. ระบบจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสม
 3. ระบบให้คำมั่นที่จะใช้ความระมัดระวังและความเอาใส่ใจอย่างสูงสุดกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลใด ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

การให้บริการ

 1. ระบบขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้บริการฯ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบบเห็นสมควร เช่น อายุ การระบุตัวตนของผู้ใช้บริการฯ การลงทะเบียน สถานภาพ และองค์ประกอบอื่นใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
 2. ระบบขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบบเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้
 3. ระบบอาจหยุดการให้บริการฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
  • เมื่อระบบเกิดความขัดข้องหรือมีการใช้งานระบบมากเกินกำลัง (Overload)
  • เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกหรือเพื่อดำเนินภาระกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน
  • เมื่อระบบเห็นว่ามีความจำเป็นและเป็นการสมควรนอกจากกรณีที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 1. ในรอบการสมัครใด ๆ หากมีเงื่อนไขที่ต้องชำระค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่ายืนยันสิทธิ์ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชำระฯ เพื่อยืนยันการขอสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ระบบกำหนด ซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองและรักษาสิทธิ์ในใบสมัครนั้น
 2. ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถดำเนินการตามขั้นตอน และค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ใช้ได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเรียกรับเงินคืนได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของการชำระค่าสมัครทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อจำกัดการใช้งาน

ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ ได้ ตามที่ระบบกำหนด

 1. การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายและ/หรือระบบเครือข่ายของการให้บริการฯ การกระทำซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (bots) เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของการบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน การกระทำที่ทำการสอบถามคำถามซ้ำ ๆ เกินความจำเป็น และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการฯ ของระบบหรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
 2. การถอดรหัสซอร์สโค้ด (Source Code) ของบริการฯ โดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) การถอดประกอบหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
 3. การกระทำอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเห็นว่าไม่เหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • ผู้ใช้มีหน้าที่ดำเนินการตามช่วงเวลาที่ระบบกำหนดเปิดให้บริการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้เอง

การแจ้งเตือนและการติดต่อ

 • สำหรับการแจ้งเตือนจากระบบต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการ ระบบอาจใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในระบบการให้บริการหรือเว็บไซต์ของระบบเอง ฯลฯ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดแเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 • การใช้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565