เด็กดีมีที่เรียน (อบจ.)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6630100001 นางสาวสาวิกา พุ่มเรือง โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 ต.ค. 2565 (08:37) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6630100002 นางสาวสุชานันท์ สุโพธิ์ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 10 ต.ค. 2565 (08:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6630100003 นางสาวกัณฐิกา เพ็งสอน โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (09:33) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100004 นายพลพล ขุนพรม โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (10:19) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100005 นางสาวมนทกานติ์ เผื่อนผุด โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (10:38) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6630100006 นางสาวศศิกาญน์ วงษ์วอ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (10:50) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6630100007 นางสาวนิชานันทร์ สิงห์ทอง โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (11:42) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100008 นายชาญกวี บุตรมาศ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (12:07) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6630100009 นางสาวสุรวธิดา ศรีเวียงยา โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:12) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6630100010 นายนรเศรษฐ์ ปักกุนนัน โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:23) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6630100011 นางสาวแพรไหม จำวัน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (12:54) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6630100012 นางสาวนวรินทร์ แพงประโคน โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:01) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100013 นายพลพล ขุนพรม โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:03) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100014 นางสาวณัฐธิดา วิรุฬโรจน์ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:14) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6630100015 นางสาวธิดารัตน์ บุญผง โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:26) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100016 นางสาวพัชรินทร์ แพงวิเศษ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (13:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6630100017 นางสาวสุกัลยา ปักเขตานัง โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 10 ต.ค. 2565 (17:48) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6630100018 นางสาววิภาดา เอกรักษา โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (21:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6630100019 นายสุรเชษฐ์ สาหลาด โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (21:35) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6630100020 นายปฏิภาณ แปนบ้าน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 10 ต.ค. 2565 (21:36) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ชำระเงินแล้ว
6630100021 นางสาวอารยา อรัญมิตร โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (08:52) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6630100022 นางสาวประณิดา นาถมทอง โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (10:14) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100023 นางสาวนันทิยา นาถมทอง โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (10:37) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100024 นางสาวประภาสิริ นนท์เพีย โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (10:39) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100025 นางสาวพิมพ์อักษิพร นิยม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 11 ต.ค. 2565 (11:16) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6630100026 นางสาวภควดี ไชยขันธ์ โรงเรียนบัวขาว 11 ต.ค. 2565 (20:13) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6630100027 นางสาวนริศราภรณ์ บุญหล้า โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 12 ต.ค. 2565 (06:47) ศศ.บ.ภาษาไทย ผู้สมัคร
6630100028 นางสาวสุวิมล อนุชาติ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (07:20) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6630100029 นางสาวสุกัญญา ยิ้มสิน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 2565 (08:19) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6630100030 นางสาวสุกัญญา ยิ้มสิน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 12 ต.ค. 2565 (08:30) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6630100031 นางสาวกันต์ฤทัย อัญชลี โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 12 ต.ค. 2565 (12:00) วท.บ.สถิติศาสตร์ประยุกต์ ชำระเงินแล้ว
6630100032 นางสาวรินรดา ประทุมรัตน์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (12:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6630100033 นางสาวธนัชพร ขุมทอง โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (12:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6630100034 นางสาวฐิรกานดา เนื่องอุดม โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (13:16) ศศ.บ.นาฎศิลป์และการละคร ชำระเงินแล้ว
6630100035 นางสาวเสาวนีย์ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 12 ต.ค. 2565 (13:19) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6630100036 นายวัชรากร ประสีระเตนัง โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (15:38) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100037 นางสาวฑิฆัมพร สงวน โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (15:44) วท.บ.สัตวศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100038 นางสาววรรณหงษ์ พื้นแสน โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 12 ต.ค. 2565 (18:53) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6630100039 นางสาวปวริศา แสงทอง โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 12 ต.ค. 2565 (23:36) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6630100040 นางสาวสุวิมล อนุชาติ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (09:07) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6630100041 นายธนบดี เขียวสี โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (09:07) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100042 นางสาวสุภาพร ต้นจารย์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (09:54) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6630100043 นางสาวธนัชชา ไปพรมราช โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (10:07) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6630100044 นางสาวศิริรัตน์ กุยะวาปี โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 13 ต.ค. 2565 (11:13) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100045 นางสาวธนพร ครองแสนเมือง โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 13 ต.ค. 2565 (13:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100046 นางสาววรัลพัชร ทาเทพ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (21:51) ศศ.บ.ภาษาไทย ชำระเงินแล้ว
6630100047 นางสาวจินตนา ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 13 ต.ค. 2565 (22:21) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6630100048 นางสาวธนารัตน์ ศรีเสน โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 14 ต.ค. 2565 (06:20) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6630100049 นางสาวอลิษา นาทินนท์ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 14 ต.ค. 2565 (12:12) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ชำระเงินแล้ว
6630100050 นางสาวมุฑิตา ถามณีศรี โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 14 ต.ค. 2565 (21:13) วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัคร
6630100051 นายสิทธิโชค สงมูลนาค โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 14 ต.ค. 2565 (21:32) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว