รับตรงอิสระ 3

สถิติการสมัครเรียน

รอบ รับตรงอิสระ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566
ภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
รหัส ชื่อคณะ จำนวนใบสมัคร ชำระเงินแล้ว สถิติ
10 คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION
213 106
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
53 25
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
58 25
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
163 90
40 คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
86 46
50 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
42 7
61 คณะนิติศาสตร์
FACULTY OF LAW
40 15
62 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
52 31
70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
10 3
รวมทั้งหมด
717
348