รับตรงอิสระ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

แสดงข้อมูลใบสมัครและสาขาวิชาที่สมัคร
ใบสมัครเลขที่ ชื่อ-นามสกุล กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา วันที่สมัคร สาขาที่สมัครเรียน สถานะ
6670100001 นางสาวณัฐชานันท์ ผาลา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1 เม.ย. 2566 (13:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100002 นางสาวธนัญญา ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 1 เม.ย. 2566 (15:10) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100003 นางสาววรัญฑ์นิภา มนตรี โรงเรียนวาปีปทุม 1 เม.ย. 2566 (15:39) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100004 นางสาวจีระนันท์ คนบุญ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1 เม.ย. 2566 (16:05) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100005 นางสาวธารารัตน์ รัตนวงศ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 1 เม.ย. 2566 (16:14) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100006 นายอภิวิชญ์ พลเหลา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 เม.ย. 2566 (16:51) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6670100007 นางสาวกสิณา แดนขนบ โรงเรียนสามชัย 1 เม.ย. 2566 (17:08) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100008 นางสาวภัทรสุดา ทวีวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1 เม.ย. 2566 (17:13) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100009 นายธราดล นาสูงชน โรงเรียนวาปีปทุม 1 เม.ย. 2566 (18:49) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100010 นายธินกร คุ้มกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 1 เม.ย. 2566 (18:52) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100011 นางสาวมินตรา สารชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 เม.ย. 2566 (20:02) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100012 นายธีรพัฒน์ นาโคช้าง โรงเรียนวาปีปทุม 1 เม.ย. 2566 (20:29) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100013 นายธนธัช นุชบัว โรงเรียนคอนสวรรค์ 1 เม.ย. 2566 (21:06) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ชำระเงินแล้ว
6670100014 นายเอกรินทร์ อักษรพันธ์ โรงเรียนพล 1 เม.ย. 2566 (23:33) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100015 นายเฉลิมชัย จันทร์ใส โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 เม.ย. 2566 (23:42) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100016 นายพาทิศ ทองติด โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (00:07) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100017 นางสาวฐิติกานต์ มาโยธา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (00:08) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100018 นางสาวพิมพ์ณดา อัปกาญจน์ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 2 เม.ย. 2566 (01:19) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100019 นางสาวสุภาวรรณ บุญนาค โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (01:30) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100020 นางสาวอทิตยา เขจรรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (02:39) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100021 นางสาวฉันทิกา นาแซง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 เม.ย. 2566 (03:15) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100022 นางสาวดวงฤทัย ศรีกุลคร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 2 เม.ย. 2566 (03:59) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100023 นายอกฤษณ์ ทองเฟื่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (06:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100024 นายอกฤษณ์ ทองเฟื่อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (06:14) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100025 นางสาวอุมาพร อ่อนมิ่ง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (15:02) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100026 นายธินกร คุ้มกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา 2 เม.ย. 2566 (16:22) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100027 นายปณิธาน ศิลารักษ์ โรงเรียนผดุงนารี 2 เม.ย. 2566 (17:27) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100028 นายทรัพย์สกุล เจ็กภู่ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 2 เม.ย. 2566 (18:20) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100029 นางสาวปิยะธิดา อินทร์หอม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (21:25) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100030 นายรัชชานนท์ เรืองเนตร โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 2 เม.ย. 2566 (22:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100031 นายภูวิศ พรมดอนยาง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 เม.ย. 2566 (23:04) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100032 นายภูวิศ พรมดอนยาง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2 เม.ย. 2566 (23:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100033 นางสาวพัชชา อำนวยโชติสกุล โรงเรียนวาปีปทุม 3 เม.ย. 2566 (00:10) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100034 นายฤทธิชัย พรมสี โรงเรียนรเพชรวิทยาคาร 3 เม.ย. 2566 (02:33) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6670100035 นางสาวประภาสิริ คงดี โรงเรียนในเตาพิทยาคม 3 เม.ย. 2566 (02:56) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100036 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยต้นเทือก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 3 เม.ย. 2566 (03:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100037 นายธนกร มูลทราย วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 3 เม.ย. 2566 (04:18) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100038 นายปฎิภาณ ชาบุรี โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 3 เม.ย. 2566 (05:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100039 นางสาวกสิณา แดนขนบ โรงเรียนสามชัย 3 เม.ย. 2566 (05:58) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100040 นางสาววรรณภา บำรุงเกาะ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 3 เม.ย. 2566 (10:21) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100041 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 เม.ย. 2566 (16:00) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100042 นายสิทธิโชค สุระมณี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 เม.ย. 2566 (16:15) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100043 นายสุรนาถ สะอาด โรงเรียนขุขันธ์ 3 เม.ย. 2566 (17:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100044 นางสาวเกศรินทร์ สัมณีย์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 3 เม.ย. 2566 (17:50) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100045 นายบรรดาศักดิ์ กมลภพ โรงเรียนบางปะอิน 3 เม.ย. 2566 (18:02) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6670100046 นางสาวศศิประภา สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 3 เม.ย. 2566 (19:41) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100047 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 เม.ย. 2566 (22:05) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100048 นางสาวอรัญญา สิงห์ตั้น โรงเรียนหนองเรือวิทยา 3 เม.ย. 2566 (22:46) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100049 นายธนโชติ โตนดไธสง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 4 เม.ย. 2566 (01:17) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100050 นางสาวพัชราภา ถาบุญเเก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 4 เม.ย. 2566 (02:28) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100051 นางสาวน้ำทิพย์ พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 4 เม.ย. 2566 (02:46) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100052 นางสาววสุนันท์ รัตนวงศ์บุญมี โรงเรียนบ้านไผ่ 4 เม.ย. 2566 (02:57) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100053 นางสาวรสิตา อัคลา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 4 เม.ย. 2566 (04:01) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6670100054 นางสาวพรรณี คำนวนอินทร์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 4 เม.ย. 2566 (04:33) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6670100055 นายเศรษฐพงศ์ อ้อมนอก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 4 เม.ย. 2566 (04:40) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100056 นายเศรษฐพงศ์ อ้อมนอก โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 4 เม.ย. 2566 (04:44) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100057 นายคมสันต์ นาทันลิ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 4 เม.ย. 2566 (05:14) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6670100058 นางสาวเกสร ผลแม่น โรงเรียนบัวเชดวิทยา 4 เม.ย. 2566 (14:59) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100059 นางสาวอานีรา อาลีเยาะ โรงเรียนรัศมีสถาปนา 4 เม.ย. 2566 (15:28) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100060 นายเพราพงศ์พันธุ์ ศิริโรจน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 4 เม.ย. 2566 (16:20) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100061 นางสาวนูรุลนัจจีนี เจ๊ะเหาะ มูลนิธิอาซิซสถาน 4 เม.ย. 2566 (17:34) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100062 นางสาวปิยนันทร์ ศรีจันทร์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 4 เม.ย. 2566 (17:47) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100063 นางสาวปิยนันทร์ ศรีจันทร์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 4 เม.ย. 2566 (17:56) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100064 นางสาวณัฐริกา ชัยวัฒนประภา โรงเรียนชนบทศึกษา 4 เม.ย. 2566 (18:04) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100065 นางสาวจริยาพร ต้นกันยา โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 4 เม.ย. 2566 (18:22) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100066 นางสาววุฒิพร อ่อนน้อย โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 4 เม.ย. 2566 (18:27) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100067 นายนิวัฒน์ เมธาวีขจรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2566 (18:34) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6670100068 นางสาวอินทิพร อ่อนสุวรรณ โรงเรียนประทาย 4 เม.ย. 2566 (18:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100069 นางสาวนริศรา ไชยราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 เม.ย. 2566 (18:39) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100070 นายนิวัฒน์ เมธาวีขจรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 4 เม.ย. 2566 (18:39) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6670100071 นางสาวจริยาพร ต้นกันยา โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 4 เม.ย. 2566 (18:46) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100072 นายกฤษกร ไชยเจริญ โรงเรียนมัญจาศึกษา 4 เม.ย. 2566 (18:57) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100073 นางสาวเจนจิรา อ่อนสะเดา โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 เม.ย. 2566 (19:41) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100074 นางสาวนริศรา กองแก้วกาเหรียญ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 เม.ย. 2566 (21:01) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100075 นายธนพัฒน์ สุรวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 4 เม.ย. 2566 (21:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100076 นางสาวธนิตา เงางาม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 เม.ย. 2566 (21:43) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100077 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 เม.ย. 2566 (21:44) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100078 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 เม.ย. 2566 (21:45) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100079 นางสาวอริสรา เสนจันตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 เม.ย. 2566 (21:46) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100080 นายพุฒิพงศ์ บุราณรักษ์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 4 เม.ย. 2566 (22:53) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100081 นางสาวชัญญา โทเท โรงเรียนชนบทศึกษา 4 เม.ย. 2566 (23:02) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100082 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 เม.ย. 2566 (23:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100083 นางสาวพรนิภา ช้อยโคกสูง วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 4 เม.ย. 2566 (23:26) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100084 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 เม.ย. 2566 (23:32) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100085 นางสาวชลธิชา ปิยะกาโน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 4 เม.ย. 2566 (23:56) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100086 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (00:23) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6670100087 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (00:27) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100088 นางสาวภัทรศยา สุวรรณเจริญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (00:30) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100089 นางสาวปาลิตา ดีศรี โรงเรียนกระสังพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (00:43) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100090 นางสาวณิชาภัทร สอนทอง โรงเรียนผดุงนารี 5 เม.ย. 2566 (02:02) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100091 นายธราธิป ขาวละมูล โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 5 เม.ย. 2566 (02:08) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100092 นางสาวนัฐฐาพร วรรณภูงา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 5 เม.ย. 2566 (02:26) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100093 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 เม.ย. 2566 (03:19) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100094 นางสาวพลอย คำแก่นแก้ว โรงเรียนพล 5 เม.ย. 2566 (03:22) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100095 นายณัฐพงศ์ เยาวะยิก โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5 เม.ย. 2566 (03:25) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100096 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 เม.ย. 2566 (03:32) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100097 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 5 เม.ย. 2566 (03:59) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100098 นางสาวจุฑาวดี สรเสนา โรงเรียนกมลาไสย 5 เม.ย. 2566 (04:33) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6670100099 นางสาวธฤษวรรณ โต้ชาลี วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 5 เม.ย. 2566 (06:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100100 นางสาวมินตรา สารชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5 เม.ย. 2566 (08:23) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100101 นางสาววรัญญา สายคำ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 5 เม.ย. 2566 (17:44) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100102 นายปฐมพร ชูเนียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 5 เม.ย. 2566 (18:06) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100103 นางสาวณพัชรนันท์ ชมชื่น โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (18:13) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100104 นายเฉลิมชัย จันทร์ใส โรงเรียนสว่างแดนดิน 5 เม.ย. 2566 (18:27) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100105 นางสาวนิชาภา สาคมิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5 เม.ย. 2566 (20:28) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100106 นางสาวฐาปนิตตา จันทร์สว่าง โรงเรียนพิมายวิทยา 5 เม.ย. 2566 (21:38) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6670100107 นางสาวภัทรวี วิชัวงษ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (22:42) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100108 นายชลรติ ศรีเมืองเบ้า โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 เม.ย. 2566 (23:26) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100109 นางสาวภิญญาดา สีสมศักดิ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 6 เม.ย. 2566 (00:10) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100110 นางสาวสิริกร งานฉมัง โรงเรียนสารคามพิทยาคม 6 เม.ย. 2566 (01:11) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100111 นางสาวอทิตยา เขจรรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 เม.ย. 2566 (01:37) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100112 นางสาวอทิตยา เขจรรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 6 เม.ย. 2566 (01:39) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100113 นางสาวกมลรัตน์ พรมสำลี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 เม.ย. 2566 (03:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100114 นางสาววิมลสิริ รณเรืองฤทธิ์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 6 เม.ย. 2566 (03:42) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6670100115 นางสาวพิริยา ภูสมจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 6 เม.ย. 2566 (04:37) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100116 นางสาวสุนันทรา พันธ์โพธิ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 6 เม.ย. 2566 (06:42) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100117 นางสาวนิศญาภร อันปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 6 เม.ย. 2566 (09:08) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100118 นายศิรศักดิ์ พวงปัญญา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 6 เม.ย. 2566 (09:20) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6670100119 นางสาวชุรดา อุดมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 6 เม.ย. 2566 (11:15) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100120 นายธนาธิป ปักเข โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 6 เม.ย. 2566 (18:08) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100121 นายกษิดิศ ภาสดา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 เม.ย. 2566 (18:11) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100122 นางสาวพัชราภรณ์ บริกูล โรงเรียนกัลยาณวัตร 6 เม.ย. 2566 (22:16) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100123 นางสาวนัฐธิดา ศุภศร โรงเรียนกมลาไสย 6 เม.ย. 2566 (23:27) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100124 นายยุทธภูมิ บุญทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 7 เม.ย. 2566 (00:02) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6670100125 นางสาวณิชญาภา วงศ์อนันต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 7 เม.ย. 2566 (00:42) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100126 นางสาวอชิรญา ฉิมงาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 7 เม.ย. 2566 (03:19) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100127 นางสาวน้ำพลอย ยาบำรุง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (03:53) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100128 นายพีระวัฒน์ พุฒหล้า โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (03:53) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100129 นางสาววรันธร คุณแสง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 7 เม.ย. 2566 (04:26) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100130 นางสาวอรนุช มวลชู โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 7 เม.ย. 2566 (05:29) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100131 นายอัษฎา กุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (06:12) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100132 นางสาวชญานิศ ปทุมพร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 7 เม.ย. 2566 (06:25) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100133 นายวีรภัทร ศรีนารถ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (07:01) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100134 นางสาวปิยนุช พรหมเกิด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (07:51) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100135 นางสาวเอมิกา พันธ์สุริยะกันต์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 7 เม.ย. 2566 (07:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100136 นางสาวปิยนุช พรหมเกิด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (07:55) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100137 นางสาวอัญชรี ศรีจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 7 เม.ย. 2566 (16:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100138 นายจีรศักดิ์ สิมตะมะ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 7 เม.ย. 2566 (16:56) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6670100139 นางสาวธีรกานต์ คำนบ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 7 เม.ย. 2566 (19:01) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100140 นายธนพงษ์ โมในยกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 7 เม.ย. 2566 (19:53) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100141 นางสาวน้ำทิพย์ บรรจง โรงเรียนสตรีศึกษา 7 เม.ย. 2566 (19:59) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100142 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์โช โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 7 เม.ย. 2566 (13:25) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100143 นางสาวสุวิชาดา บุตรสอน โรงเรียนสตรีศึกษา 7 เม.ย. 2566 (13:29) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100144 นางสาวปิยฉัตร บุตตะชาติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (13:34) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100145 นางสาวธิดารัตน์ แก้วสังข์ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (14:52) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100146 นางสาวกิตติยาพร เขื่อนขัธ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 7 เม.ย. 2566 (15:02) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100147 นายบดินทร์ มหามล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น 7 เม.ย. 2566 (15:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100148 นางสาวกรรณทิมา โตสุพรรณ์ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (17:49) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100149 นางสาวกมลชนก มนัสสิลา โรงเรียนพล 7 เม.ย. 2566 (18:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100150 นายศักรินทร์ โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 7 เม.ย. 2566 (18:32) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100151 นายศักรินทร์ โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 7 เม.ย. 2566 (18:35) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100152 นายกิตติพิชญ์ ดอนหลักคำ โรงเรียนผดุงนารี 7 เม.ย. 2566 (19:43) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100153 นายจักรพันธ์ ขันแก้ว โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 7 เม.ย. 2566 (19:49) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100154 นางสาวจิราภรณ์ ทุมพิลา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 7 เม.ย. 2566 (20:01) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100155 นางสาวศศิภัสสร ขันแข็ง โรงเรียนดอนตาววิทยา 7 เม.ย. 2566 (20:01) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100156 นางสาวชลธิชา บุราณเดช โรงเรียนมัญจาศึกษา 7 เม.ย. 2566 (20:21) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100157 นางสาวดาวเดือน น้อยก้อม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (20:30) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100158 นางสาวณีรวัลย์ ไสวดี โรงเรียนบ้านไผ่ 7 เม.ย. 2566 (20:47) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6670100159 นายกฤษณะ บัวลาด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (21:38) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100160 นางสาวนภาพร ช่างเหลา โรงเรียนยางวิทยาคม 7 เม.ย. 2566 (22:52) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6670100161 นางสาวนลิตา แถมพร โรงเรียนวัดประชานิมิตร 7 เม.ย. 2566 (22:53) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100162 นางสาวเหมวดี บุดดีคง วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 7 เม.ย. 2566 (23:26) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100163 นายอมต อุดมเมฆ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 8 เม.ย. 2566 (02:46) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100164 นายภูมิพัฒน์ พิมพ์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8 เม.ย. 2566 (11:11) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100165 นายนันทวัฒน์ คำมี โรงเรียนวัดประชานิมิตร 8 เม.ย. 2566 (15:17) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100166 นายพุฒิสรรค์ นพผล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมไพร 8 เม.ย. 2566 (16:22) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100167 นายระพีพัฒน์ ไชยวิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 8 เม.ย. 2566 (16:59) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100168 นางสาวศศิธร บริบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 8 เม.ย. 2566 (19:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100169 นายอภิสิทธิ์ ก้านจักร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 8 เม.ย. 2566 (19:42) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100170 นายธีรพัทร์ มณีทัพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ 8 เม.ย. 2566 (20:23) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6670100171 นายวชิระปัญญา ประเสริฐสาร โรงเรียนนครขอนแก่น 8 เม.ย. 2566 (20:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100172 นายวุฒิพงษ์ อินทรสอน โรงเรียนนครขอนแก่น 8 เม.ย. 2566 (20:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100173 นายธีรพัทร์ มณีทัพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ 8 เม.ย. 2566 (20:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100174 นางสาวศศิประภา คำพานสูงเนิน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 8 เม.ย. 2566 (22:37) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100175 นายนันท์มนัส พรไตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร 9 เม.ย. 2566 (00:29) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100176 นางสาวศรัญญา นาคศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 9 เม.ย. 2566 (10:15) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6670100177 นางสาวสุนิตรา สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 เม.ย. 2566 (11:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100178 นางสาวขวัญข้าว พิมพ์ศรีจันทร์ สารคามพิทยาคม 9 เม.ย. 2566 (11:31) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100179 นางสาวสุนิตรา สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 เม.ย. 2566 (11:41) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100180 นางสาวศศิกาญจน์ จตุเทน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 9 เม.ย. 2566 (13:56) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100181 นางสาววีรวดี สังข์ชุม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 9 เม.ย. 2566 (19:50) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100182 นายศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 9 เม.ย. 2566 (20:05) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100183 นายศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 9 เม.ย. 2566 (20:08) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100184 นายวันธงชัย กลัดกันเเสง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 9 เม.ย. 2566 (20:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100185 นางสาวพรพิมล พรมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 9 เม.ย. 2566 (21:00) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6670100186 นางสาวสุทินา จิตพิกุลทอง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 9 เม.ย. 2566 (21:06) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100187 นางสาวกรรณิกา ละอองเอก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 9 เม.ย. 2566 (21:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100188 นายจิระพงศ์ วงศรี โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 9 เม.ย. 2566 (21:42) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100189 นางสาวชลดา ผงอ้วน โรงเรียนท่าบ่อ 9 เม.ย. 2566 (22:36) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100190 นางสาวชลลดา วงชารี โรงเรียนบรบือ 9 เม.ย. 2566 (22:50) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100191 นางสาวศิลาลักษณ์ โยธิบาล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 10 เม.ย. 2566 (00:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100192 นางสาวศิลาลักษณ์ โยธิบาล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 10 เม.ย. 2566 (00:14) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100193 นางสาวพิมพ์นารา ปะธิเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 10 เม.ย. 2566 (02:10) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100194 นายอภิชาติ วิเชียรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 10 เม.ย. 2566 (10:12) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6670100195 นางสาวศรัญญา นาคศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 10 เม.ย. 2566 (11:46) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6670100196 นายสันติภาพ สีเสม เทคนิคกันทรารมย์ 10 เม.ย. 2566 (11:48) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100197 นางสาวปานตะวัน สีคุณเมือง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 เม.ย. 2566 (13:04) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100198 นางสาวมนทกานติ เย็นใจ โรงเรียนกัลยาณวัตร 10 เม.ย. 2566 (13:24) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6670100199 นางสาวกสิณา แดนขนบ โรงเรียนสามชัย 10 เม.ย. 2566 (15:47) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100200 นางสาวพรชิตา พรมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 เม.ย. 2566 (16:41) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100201 นายวิทวุฒิ จันโท โรงเรียนผดุงนารี 10 เม.ย. 2566 (17:00) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100202 นางสาวณัฐนันท์ เหล่าจันทร์อัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 เม.ย. 2566 (18:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100203 นางสาวพิชชากร สลางสิงห์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 10 เม.ย. 2566 (19:14) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) ผู้สมัคร
6670100204 นายธนากร สัตนาโค โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 10 เม.ย. 2566 (19:26) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100205 นายศิรสิทธิ์ สิงห์สา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 10 เม.ย. 2566 (19:28) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6670100206 นายพิสิษฐ์ คนเพียร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 10 เม.ย. 2566 (20:25) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6670100207 นางสาวดลพร คงโนนกอก โรงเรียนนครขอนแก่น 10 เม.ย. 2566 (20:34) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100208 นางสาวขวัญมนัส หนองห้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 เม.ย. 2566 (21:23) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100209 นางสาวขวัญมนัส หนองห้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 เม.ย. 2566 (21:25) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100210 นางสาววิรยา ดาโสม โรงเรียนพล 10 เม.ย. 2566 (22:17) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6670100211 นายชัยมงคล บุญหนุน โรงเรียนบัวขาว 10 เม.ย. 2566 (22:46) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100212 นายศตวรรษ อุเมมุระ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 10 เม.ย. 2566 (22:50) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100213 นายจิรายุ แคว้นคอนฉิม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 10 เม.ย. 2566 (23:04) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100214 นางสาวปิยวรรณ ลอยขามป้อม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 เม.ย. 2566 (23:24) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100215 นางสาวสุวรรณณิสา สังสุดชา โรงเรียนบางลี่วิทยา 10 เม.ย. 2566 (23:47) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100216 นายอนุภาพ มณีสาย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 11 เม.ย. 2566 (00:32) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6670100217 นางสาวอัจฉรา ชื่อพันธ์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 11 เม.ย. 2566 (02:14) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100218 นางสาวปัญญาลักษณ์ เหลาแตว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 11 เม.ย. 2566 (08:32) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100219 นางสาวเบญจมาศ ชุมนุม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 11 เม.ย. 2566 (09:41) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100220 นางสาวชนิภา ลือนาม โรงเรียนพนาศึกษา 11 เม.ย. 2566 (14:15) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100221 นายชนากานต์ สรรพรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 12 เม.ย. 2566 (00:03) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100222 นางสาวสุธาทิพย์ เเสงสุริยา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 12 เม.ย. 2566 (00:04) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100223 นายศรายุทธ พาพันธ์ โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย 12 เม.ย. 2566 (00:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100224 นายณัฐวุฒิ พิมพ์เสน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 12 เม.ย. 2566 (03:02) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6670100225 นายชนากานต์ สรรพรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 12 เม.ย. 2566 (03:58) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6670100226 นางสาวจิระนันท์ พิมพ์บุญ โรงเรียนกุมภวาปี 12 เม.ย. 2566 (04:10) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100227 นายชนากานต์ สรรพรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 12 เม.ย. 2566 (04:44) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6670100228 นางสาวศุกานท์ดา เกษศรีรัตน์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 12 เม.ย. 2566 (05:32) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100229 นายณัฐดล ปลื้มใจ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 12 เม.ย. 2566 (06:34) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100230 นางสาวกัญญาณัฐ วงศา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 12 เม.ย. 2566 (08:54) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100231 นายอภิชาติ ราชชิต โรงเรียนเลิงนกทา 12 เม.ย. 2566 (09:59) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6670100232 นายอภิชาติ ราชชิต โรงเรียนเลิงนกทา 12 เม.ย. 2566 (10:00) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100233 นางสาวสุพิชฌา มูลสีสุข โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 12 เม.ย. 2566 (16:21) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100234 นางสาวศุภนิดา ป้องศรี โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 12 เม.ย. 2566 (16:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100235 นางสาวสุธาทิพย์ เเสงสุริยา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 12 เม.ย. 2566 (16:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100236 นายอภิชาติ ราชชิต โรงเรียนเลิงนกทา 12 เม.ย. 2566 (18:25) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100237 นางสาวกฤตยา อริยะมนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 12 เม.ย. 2566 (20:10) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100238 นายชินดนัย แสงพันธ์ โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ 12 เม.ย. 2566 (22:46) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100239 นายวรรณกวี ซามาตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 เม.ย. 2566 (03:39) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100240 นางสาวจินดามณี เทพจำปา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 13 เม.ย. 2566 (07:27) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6670100241 นางสาวรัฐณิดา ฉิมพาลี โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 13 เม.ย. 2566 (15:50) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100242 นางสาวพิชชาพร จันทนกาญจน์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 14 เม.ย. 2566 (04:15) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100243 นายจิตรภาณุ ศรีงาม โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 14 เม.ย. 2566 (05:10) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100244 นางสาวณัฐริกา วิชัยวงค์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 14 เม.ย. 2566 (05:14) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100245 นางสาวสุชานันท์ พลตื้อ โรงเรียนผดุงนารี 14 เม.ย. 2566 (15:20) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100246 นางสาวจณิศตา บริสัย โรงเรียนกมลาไสย 14 เม.ย. 2566 (18:51) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100247 นางสาวอัญชลี ขจรกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 15 เม.ย. 2566 (01:46) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100248 นางสาวปาริชาติ ศรีบัวอ่อน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 15 เม.ย. 2566 (02:13) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6670100249 นางสาวจณิศตา บริสัย โรงเรียนกมลาไสย 15 เม.ย. 2566 (04:11) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100250 นางสาวประภาพรรณ นาวารี โรงเรียนวัฒนานคร 15 เม.ย. 2566 (19:33) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100251 นางสาวชลดา ผงอ้วน โรงเรียนท่าบ่อ 15 เม.ย. 2566 (22:09) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100252 นายนัฐวุฒิ พินิจมนตรี โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 16 เม.ย. 2566 (13:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100253 นางสาวชนินธร แสนสร้อย กศน.กันทรวิชัย 16 เม.ย. 2566 (19:55) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100254 นางสาวนพมล สุวรรณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 16 เม.ย. 2566 (20:24) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6670100255 นางสาวเมขลา งามศิริ โรงเรียนบรบือ 17 เม.ย. 2566 (06:31) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100256 นายจิรกฤต วิชพล วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 17 เม.ย. 2566 (11:24) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6670100257 นายฉัตรชัย บุตตะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 17 เม.ย. 2566 (15:00) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6670100258 นางสาวชนสรณ์ พลเยี่ยม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 17 เม.ย. 2566 (16:16) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100259 นางสาวฐิติพร ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 17 เม.ย. 2566 (16:26) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100260 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยรัตน์ โรงเรียนสิงห์สมุทร 17 เม.ย. 2566 (16:33) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100261 นางสาวอารญา ปะติเต โรงเรียนผดุงนารี 17 เม.ย. 2566 (16:39) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100262 นางสาวชุติมา แสนบุดดี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 17 เม.ย. 2566 (16:55) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100263 นางสาวไอรดา เหมือนคิด โรงเรียนอนุกูลนารี 17 เม.ย. 2566 (17:43) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100264 นางสาวสรวงสุดา สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 เม.ย. 2566 (18:48) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100265 นายภัทรพล นามมุลตรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 17 เม.ย. 2566 (19:21) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ผู้สมัคร
6670100266 นายสุทธิศักดิ์ เอ้วะเม โรงเรียนกมลาไสย 17 เม.ย. 2566 (19:43) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100267 นางสาวณัฐชานันท์ ผาลา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 17 เม.ย. 2566 (22:21) บธ.บ.การจัดการ ผู้สมัคร
6670100268 นางสาวพัชราภา ปิวไธสง โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 17 เม.ย. 2566 (23:02) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6670100269 นางสาวพิทยดา ดลรัศมี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (01:16) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100270 นางสาวพัชราภา ชะรากามุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 18 เม.ย. 2566 (01:44) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100271 นางสาวทิพย์เกษร ผลพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูล 18 เม.ย. 2566 (01:50) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100272 นางสาวพิมพร กันธิมาพงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 เม.ย. 2566 (02:02) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100273 นางสาวอภิญญา ไหลบุดดา โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ 18 เม.ย. 2566 (03:10) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100274 นางสาวชลิตา สุขพุดซา โรงเรียนด่านขุนทด 18 เม.ย. 2566 (03:10) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100275 นางสาวมนฑิตา นวมพะเนียด โรงเรียนสารคามพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (03:11) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100276 นายติณณภพ ประดับเพศ โรงเรียนสตรีศึกษา 18 เม.ย. 2566 (03:24) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100277 นายนวพล หนันคำจร โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (03:33) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100278 นางสาวกัลยกร สารเลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 เม.ย. 2566 (04:32) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100279 นายพงษ์พัฒน์ ยินดี โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (04:42) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100280 นางสาวพิมพ์นารา ปะธิเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 18 เม.ย. 2566 (06:54) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100281 นางสาวเบญจวรรณ บรรจโรจน์ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 18 เม.ย. 2566 (16:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100282 นายสุวิทย์ บุญยะพัฒน์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (17:10) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100283 นางสาวปาริชาติ สมพร โรงเรียนราษีไศล 18 เม.ย. 2566 (17:12) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100284 นางสาวพรพิมล สังสีราช โรงเรียนสารคามพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (17:18) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100285 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 18 เม.ย. 2566 (17:54) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100286 นางสาวนนทินี โยยรัมย์ โรงเรียนธาตุพนม 18 เม.ย. 2566 (17:59) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100287 นายเจริญชัย เงาศรี โรงเรียนละทายวิทยา 18 เม.ย. 2566 (18:59) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100288 นายอภิสิทธิ์ เเสงจันทร์ พิชญบัณฑิต 18 เม.ย. 2566 (19:30) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100289 นายคมกริช ภูเหิน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 18 เม.ย. 2566 (19:45) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100290 นายอภิสิทธิ์ แสงจันทร์ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 18 เม.ย. 2566 (20:05) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100291 นางสาวนิตยา ไชนะรา โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 18 เม.ย. 2566 (20:14) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100292 นางสาววศินี เพ็งแจ่ม โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 18 เม.ย. 2566 (20:25) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100293 นางสาวจุฑาวดี สรเสนา โรงเรียนกมลาไสย 18 เม.ย. 2566 (21:11) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6670100294 นางสาวจุฑารัตน์ สุขกระชอน โรงเรียนประทาย 18 เม.ย. 2566 (21:24) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100295 นางสาววันวิสาข์ นีระพจน์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 18 เม.ย. 2566 (22:03) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100296 นายสืบสกุล สีโยเฮียง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 18 เม.ย. 2566 (22:39) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100297 นางสาวบุญธิดา คำผาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 18 เม.ย. 2566 (22:49) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100298 นายพีรภัทร อัครนันท์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (22:50) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100299 นางสาวกัญญานี เสนาพล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 18 เม.ย. 2566 (22:52) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100300 นางสาวปภาวรินทร์ พลยุทธ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 18 เม.ย. 2566 (23:16) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100301 นางสาววัชราลักษณ์ นามมุงคุณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 18 เม.ย. 2566 (23:17) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100302 นายกาจบดินทร์ คำมีสีนนท์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 18 เม.ย. 2566 (23:27) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100303 นายธีรโชติ ปุริสา โรงเรียนบ้านไผ่ 18 เม.ย. 2566 (23:41) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100304 นายชัยมงคล บุญหนุน โรงเรียนบัวขาว 18 เม.ย. 2566 (23:53) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100305 นางสาวสุกษมา พิมสิม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 18 เม.ย. 2566 (23:53) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100306 นางสาวอัญชลี ขจรกลาง โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 19 เม.ย. 2566 (00:00) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100307 นายณกรณ์พงศ์ ทาราช ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (00:14) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100308 นายอภิสิทธิ์ อัปมะโต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (01:13) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6670100309 นางสาววิยะดา ชะนะฤทธิ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 19 เม.ย. 2566 (01:32) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100310 นางสาวปภาวรินทร์ จันทะโลก โรงเรียนวาปีปทุม 19 เม.ย. 2566 (01:44) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100311 นางสาวปภาวรินทร์ จันทะโลก โรงเรียนวาปีปทุม 19 เม.ย. 2566 (01:49) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100312 นางสาวสุภาพร เลิศคอนสาร โรงเรียนชุมแพศึกษา 19 เม.ย. 2566 (02:01) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100313 นางสาวอาจรีย์ ถิตย์พิพิธ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 19 เม.ย. 2566 (02:32) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100314 นางสาวพรรพษา หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 19 เม.ย. 2566 (02:50) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100315 นางสาวศวรรยา เสนสาย โรงเรียนเซิมพิทยาคม 19 เม.ย. 2566 (04:02) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100316 นายนราธิป กระเดา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 19 เม.ย. 2566 (04:15) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100317 นางสาวชลิดา วงษ์เสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (04:23) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100318 นางสาวชลิดา วงษ์เสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (04:26) วท.บ.เคมี ผู้สมัคร
6670100319 นางสาวกัญญาณัฐ วงศา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 19 เม.ย. 2566 (04:33) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100320 นางสาวธนภรณ์ หินวิเศษ โรงเรียนนครขอนแก่น 19 เม.ย. 2566 (04:40) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6670100321 นางสาวชลิดา วงษ์เสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (04:43) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100322 นายนราธิป กระเดา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 19 เม.ย. 2566 (04:57) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100323 นางสาวสุพรรณิการ์ ดอนชัย ขอนแก่นวิทยายน 19 เม.ย. 2566 (05:19) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100324 นางสาวธนาพร ทัดเที่ยงนิกร โรงเรียนมัญจาศึกษา 19 เม.ย. 2566 (08:44) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100325 นางสาวธนาภรณ์ มูลตรีมา โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 19 เม.ย. 2566 (15:19) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100326 นางสาวกิตติยากรณ์ ทองมี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 19 เม.ย. 2566 (15:30) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6670100327 นายเทิดพงษ์ สุวรรณลุน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 19 เม.ย. 2566 (15:37) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100328 นางสาวกิตติยากรณ์ ทองมี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 19 เม.ย. 2566 (15:43) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100329 นายอนุวัฒน์ ชมภูพื้น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 19 เม.ย. 2566 (16:13) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ชำระเงินแล้ว
6670100330 นางสาวพิริสา แอ่งสุธา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 19 เม.ย. 2566 (16:22) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100331 นางสาวศลิษา กองฝ่าย โรงเรียนกัลยาณวัตร 19 เม.ย. 2566 (17:12) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100332 นางสาวปณิดา ทองจินดา โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 19 เม.ย. 2566 (18:33) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100333 นางสาววิภาพร สุพร โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 19 เม.ย. 2566 (18:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100334 นางสาวรัชดา ปะโกติโย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 19 เม.ย. 2566 (19:06) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100335 นางสาวสุพัตรา ใจกล้า โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 19 เม.ย. 2566 (20:28) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100336 นางสาวปณิตา สุมัง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 19 เม.ย. 2566 (20:50) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ผู้สมัคร
6670100337 นางสาวอัญชลี พิบูลย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 19 เม.ย. 2566 (21:04) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100338 นายจีรพัฒน์ ดอนวิรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย 19 เม.ย. 2566 (21:25) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100339 นายจีรพัฒน์ ดอนวิรัตน์ โรงเรียนกมลาไสย 19 เม.ย. 2566 (21:31) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100340 นางสาวนันท์นภัส ประภาโส โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 19 เม.ย. 2566 (21:57) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100341 นางสาววรรวิษา หงษ์คำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (22:03) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100342 นางสาววรรวิษา หงษ์คำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19 เม.ย. 2566 (22:07) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100343 นางสาวปัทมาภรณ์ ขันทอง โรงเรียนแนงมุดวิทยา 19 เม.ย. 2566 (22:16) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100344 นางสาวนิติญา แสงสว่าง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 19 เม.ย. 2566 (22:18) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100345 นายสุวิทย์ ประชามิ่ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอร่องคำ 20 เม.ย. 2566 (00:33) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100346 นางสาวศิริรัชนี ภูพิษ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 20 เม.ย. 2566 (01:08) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100347 นางสาวธัญจิรา ศรีอากาศ โรงเรียนอนุกูลนารี 20 เม.ย. 2566 (01:33) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100348 นางสาวพิมพ์แก้ว เจริญศิริ โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม 20 เม.ย. 2566 (02:55) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100349 นายณัฐพล พับพิมพ์สัย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (03:08) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100350 นางสาวปนัสยา ศรีสนาม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 เม.ย. 2566 (03:13) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100351 นายปรมัตถ์ แน่นอุดร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 2566 (03:53) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6670100352 นายณัฐพล พับพิมพ์สัย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (03:57) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100353 นายสรณ์ศิริ ปาปะสา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 20 เม.ย. 2566 (04:32) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100354 นางสาวศศิภัสสร ขันแข็ง โรงเรียนดอนตาววิทยา 20 เม.ย. 2566 (05:01) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100355 นายวิศิษฐ์ อินทมาตย์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (05:06) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100356 นางสาวพิชญาวี ลามะให โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 20 เม.ย. 2566 (05:08) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100357 นายจารุกิตติ์ ศรีบุษย์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 20 เม.ย. 2566 (16:20) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100358 นางสาวลัคนา แก้วดอนรี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 20 เม.ย. 2566 (16:32) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100359 นางสาววรัชประภา จันทร์พินิจ โรงเรียนวาปีปทุม 20 เม.ย. 2566 (17:07) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100360 นางสาวอลิสา เงาะสีหา โรงเรียนเเสงธรรมวิทยา 20 เม.ย. 2566 (18:00) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100361 นางสาวจุฑารัตน์ ไชยรักษ์ โรงเรียนเลิงนกทา 20 เม.ย. 2566 (18:44) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100362 นายพลศาสตร์ กันปัญญา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (19:12) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100363 นายปรมัตถ์ สฤษชสมบัติ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 20 เม.ย. 2566 (19:32) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100364 นายโรจนศักดิ์ สุดสงสาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (19:45) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100365 นายพงศกร จันทร์สิงห์ โรงเรียนมิตรภาพ 20 เม.ย. 2566 (20:21) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100366 นางสาววชิรารัตน์ พรมแสงใส โรงเรียนหนองหานวิทยา 20 เม.ย. 2566 (20:35) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100367 นางสาวจิรวรรณ จันทะเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 เม.ย. 2566 (20:36) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100368 นายธีรภัทร์ พิมสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 20 เม.ย. 2566 (21:09) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100369 นางสาวนภัสวรรณ พิลามาต โรงเรียนอนุกูลนารี 20 เม.ย. 2566 (21:26) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100370 นางสาวนภัสวรรณ พิลามาต โรงเรียนอนุกูลนารี 20 เม.ย. 2566 (21:40) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ผู้สมัคร
6670100371 นายนรินทร์ ปัสสาคพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 20 เม.ย. 2566 (22:48) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6670100372 นายอนุชา พันธุกูล โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 20 เม.ย. 2566 (23:17) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100373 นางสาวNGAN CAO HOANG มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 เม.ย. 2566 (23:31) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100374 นายสิงหา ปูลา โรงเรียนธาตุพนม 20 เม.ย. 2566 (23:49) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100375 นางสาวPHUONG NGUYEN THI KIM มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 เม.ย. 2566 (01:04) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100376 นางสาวกรรณิกา สุขมล โรงเรียนนางรอง 21 เม.ย. 2566 (01:28) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100377 นางสาวศุภิสรา ธิภักดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 21 เม.ย. 2566 (01:29) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100378 นางสาวมณฑิตา สมินชัย โรงเรียนสตรีศึกษา 21 เม.ย. 2566 (02:04) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100379 นายสถิตคุณ พรมมากุล โรงเรียนผดุงนารี 21 เม.ย. 2566 (02:21) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100380 นายชุติไชย ราษฎร์ภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 21 เม.ย. 2566 (02:48) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100381 นายชุติไชย ราษฎร์ภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 21 เม.ย. 2566 (02:50) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100382 นางสาวนัชชา ขอบพรมราช โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 21 เม.ย. 2566 (03:07) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100383 นายวีระพล ราชบัณดิส วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 21 เม.ย. 2566 (03:31) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6670100384 นายวิชาฤทธิ์ กระต่ายเทศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 21 เม.ย. 2566 (04:56) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100385 นายสรวิชญ์ มูลเเก่น โรงเรียนบ้านไผ่ 21 เม.ย. 2566 (05:13) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100386 นางสาวกิติยากร ปะโสทานัง โรงเรียนวาปีปทุม 21 เม.ย. 2566 (05:46) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100387 นายณภัทร หันจางสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 เม.ย. 2566 (06:22) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100388 นางสาววราพร จันมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 21 เม.ย. 2566 (08:11) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100389 นางสาวเพชรลัดดา ศรีภูธร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 21 เม.ย. 2566 (08:15) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100390 นางสาววราพร จันมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 21 เม.ย. 2566 (08:18) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) ชำระเงินแล้ว
6670100391 นางสาวอุรัสยา มะโนรา โรงเรียนปรางค์กู่ 21 เม.ย. 2566 (17:12) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100392 นายพลวัฒน์ วัฒนศรี โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 21 เม.ย. 2566 (18:38) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100393 นางสาวพรกนก สายสิงห์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 21 เม.ย. 2566 (19:07) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ชำระเงินแล้ว
6670100394 นายธีรนัย สร้างดี โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 21 เม.ย. 2566 (19:42) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6670100395 นางสาวสุตาภัทร ป้อมไธสง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 21 เม.ย. 2566 (19:43) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100396 นายนนทวัฒน์ บุญลือ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 21 เม.ย. 2566 (20:20) วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) ผู้สมัคร
6670100397 นายยุทธนันท์ ทีหัวโทน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 21 เม.ย. 2566 (22:05) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100398 นางสาววราพร จันมา โรงเรียนกัลยาณวัตร 21 เม.ย. 2566 (22:11) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100399 นางสาวปภาวรินทร์ บุบผาชาติ โรงเรียนสตึก 21 เม.ย. 2566 (22:36) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100400 นายศุภวิชญ์ แฝงยงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 21 เม.ย. 2566 (22:50) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100401 นายกวีพัฒน์ เพ็งอารีย์ โรงเรียนสตรีศึกษา 21 เม.ย. 2566 (23:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100402 นางสาวNHẬT ANH VŨ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 เม.ย. 2566 (23:34) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100403 นางสาวVAN HUYNH NHAT MAI มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 เม.ย. 2566 (23:35) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100404 นางสาวLUC NGUYEN THI มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 เม.ย. 2566 (23:36) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100405 นางสาวสุวรรณณิสา สังสุดชา โรงเรียนบางลี่วิทยา 21 เม.ย. 2566 (23:40) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100406 นางสาววิชญาดา แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 22 เม.ย. 2566 (00:30) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6670100407 นางสาวพนิดา ศรีมันตะ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 22 เม.ย. 2566 (01:12) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6670100408 นางสาวธัญจิรา ศรีอากาศ โรงเรียนอนุกูลนารี 22 เม.ย. 2566 (01:37) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100409 นายพงศธร โพธิสาร โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 22 เม.ย. 2566 (02:36) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100410 นางสาวสิริรัตน์ ทองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 22 เม.ย. 2566 (03:02) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100411 นายวีระพล ดาลัย โรงเรียนปทุมราชวงศา 22 เม.ย. 2566 (03:22) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ผู้สมัคร
6670100412 นายทรงยศ หินแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่น 22 เม.ย. 2566 (04:21) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชำระเงินแล้ว
6670100413 นางสาวลลินทิพย์ มาตรา โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 22 เม.ย. 2566 (04:21) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100414 นายธีรัช ปลิวไธสง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 22 เม.ย. 2566 (04:28) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6670100415 นายภูเบศวร์ นามวิลัย วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 22 เม.ย. 2566 (05:03) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100416 นายวรฤทธิ์ คำโยค โรงเรียนช่างกลอุดรธานี 22 เม.ย. 2566 (05:34) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100417 นางสาวปิยพร โพธิ์โต โรงเรียนหันคาพิทยาคม 22 เม.ย. 2566 (05:36) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100418 นางสาวณัฐสุดา ทองสันต์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 22 เม.ย. 2566 (06:22) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100419 นางสาวปณิดา ประณมศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน 22 เม.ย. 2566 (07:34) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100420 นายวิชาฤทธิ์ กระต่ายเทศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 22 เม.ย. 2566 (08:40) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100421 นางสาวจินณภากุล จันทะแสง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 22 เม.ย. 2566 (17:16) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100422 นายธนภัทร ปาละจูม โรงเรียนขามแก่นนคร 22 เม.ย. 2566 (17:34) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100423 นางสาวกนกวรรณ ศิริรัตน์ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 22 เม.ย. 2566 (18:41) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100424 นางสาวณิชา คำภูเงิน โรงเรียนบรบือ 22 เม.ย. 2566 (19:04) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100425 นายธนภัทร จำปากุล โรงเรียนบรบือ 22 เม.ย. 2566 (19:06) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100426 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเงินช่อ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 22 เม.ย. 2566 (20:09) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100427 นายพงศกร นวนรักษา โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 22 เม.ย. 2566 (20:24) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6670100428 นายพงศกร นวนรักษา โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 22 เม.ย. 2566 (20:33) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100429 นางสาวดวงกมล ทันจาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 22 เม.ย. 2566 (20:48) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100430 นางสาวมัลลิกา พั่วนะคุณมี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 22 เม.ย. 2566 (21:26) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100431 นางสาวปณิตา ภูนาแร่ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 22 เม.ย. 2566 (21:29) ทล.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100432 นายอาทิตย์ เดชโคตร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 เม.ย. 2566 (21:54) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6670100433 นางสาวนริศรา พรมแม้น โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 23 เม.ย. 2566 (00:31) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100434 นางสาวกนกพร เหล่าเกิด โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 23 เม.ย. 2566 (02:19) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100435 นางสาวปิยะดา วงษาหาราช โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (03:56) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100436 นางสาวชรินทร์ทิพย์ พลชัยเรือน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 23 เม.ย. 2566 (04:49) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100437 นายชัยธวัช บุญทจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 23 เม.ย. 2566 (04:54) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100438 นายปิติรัตน์ ขานหยู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (05:28) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100439 นายปิติรัตน์ ขานหยู โรงเรียนสารคามพิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (05:31) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100440 นางสาวดารภา เหล่าพล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 23 เม.ย. 2566 (05:34) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100441 นางสาวดวงกมล ทันจาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 23 เม.ย. 2566 (07:32) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100442 นายภาณุวิชญ์ พรมธิดา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (08:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100443 นายชาญสิทธิ์ เพ็ญใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 23 เม.ย. 2566 (10:57) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100444 นายอธิวัฒน์ มะลาศรี โรงเรียนขามแก่นนคร 23 เม.ย. 2566 (12:43) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100445 นายชัชชัย ทองจรัส โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 23 เม.ย. 2566 (18:04) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100446 นายพีรวิชญ์ จารุนัย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 23 เม.ย. 2566 (19:29) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100447 นางสาววรัทยา ศรีกระทุ่ม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 23 เม.ย. 2566 (20:58) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100448 นางสาวเมขลา งามศิริ โรงเรียนบรบือ 23 เม.ย. 2566 (21:31) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100449 นางสาวมนัสนันท์ คำมุลคร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 23 เม.ย. 2566 (21:45) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100450 นายปริญญา โยยรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 23 เม.ย. 2566 (22:29) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100451 นางสาวปวีณ์ธิดา นาคมี โรงเรียนวาปีปทุม 23 เม.ย. 2566 (22:49) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100452 นายมณฑล ราชมุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (22:59) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100453 นางสาววรรณษา หมื่นมี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 23 เม.ย. 2566 (23:21) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100454 นางสาววรรณษา หมื่นมี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 23 เม.ย. 2566 (23:37) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100455 นายณัฐดนัย สุขขา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 23 เม.ย. 2566 (23:47) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100456 นางสาวศรัญญา ติชาวัน โรงเรียนคำม่วง 24 เม.ย. 2566 (00:17) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100457 นางสาวดารณี ช่างถม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 24 เม.ย. 2566 (00:49) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100458 นายรชตะ ลิขิตจันทร์สกุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนางรอง 24 เม.ย. 2566 (00:52) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100459 นางสาววรรณวิษา วรรณสิทธิ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 24 เม.ย. 2566 (01:23) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100460 นางสาวณัฐณิชา วิเวกวินย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 24 เม.ย. 2566 (01:23) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100461 นางสาวสุพัฒตรา ผาจ้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 24 เม.ย. 2566 (02:33) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100462 นายณัฐวุฒิ แม้นหมาย โรงเรียนอนุกูลนารี 24 เม.ย. 2566 (03:00) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ชำระเงินแล้ว
6670100463 นางสาวธารทิพย์ แหวนหล่อ โรงเรียนราษีไศล 24 เม.ย. 2566 (03:12) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100464 นางสาวอารยา สาคร โรงเรียนกำแพง 24 เม.ย. 2566 (03:17) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100465 นายศราวุฒิ ศรีบุญชัย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 24 เม.ย. 2566 (03:55) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6670100466 นายภูรินทร์ กุลศรีนอ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 24 เม.ย. 2566 (04:07) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100467 นางสาววีรภัทรา หวานเสนาะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 24 เม.ย. 2566 (04:14) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100468 นางสาวเกตน์สิรี สอนพักดี โรงเรียนพล 24 เม.ย. 2566 (04:25) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100469 นางสาวสูไรดา กาซาเด็ง โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา 24 เม.ย. 2566 (04:46) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100470 นางสาวรัชนี ประพันธ์ โรงเรียนบ้านไผ่ 24 เม.ย. 2566 (04:50) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100471 นางสาวนิตยา วรรณทอง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (14:30) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100472 นางสาวจิรัฐติกาล พวงมณี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 24 เม.ย. 2566 (14:56) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100473 นางสาวพนาวัลย์ กลัดสันเทียะ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 24 เม.ย. 2566 (15:25) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100474 นายสิทธิโชค ศรีบุญมา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 24 เม.ย. 2566 (15:55) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100475 นางสาวปวันรัตน์ ศิลาสะอาด โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 24 เม.ย. 2566 (16:54) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100476 นางสาวชนิกา ภูหญ้า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 24 เม.ย. 2566 (17:20) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100477 นายนิธิกร พรมสิทธิ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 24 เม.ย. 2566 (19:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100478 นายณัฐวุฒิ ไกรษร โรงเรียนเซกา 24 เม.ย. 2566 (20:20) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100479 นางสาวปิยวรรณ บุญเจียร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 24 เม.ย. 2566 (20:39) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100480 นายณัฐพงษ์ โมลี เเก้งคร้อวิทยา 24 เม.ย. 2566 (20:51) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100481 นางสาววิชชุดา มุลเสนา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (21:04) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100482 นางสาวชลดา พละดร โรงเรียนภูผาม่าน 24 เม.ย. 2566 (21:04) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100483 นายศักรินทร์ ครุฑรัมย์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (21:09) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100484 นางสาวอาภาศิริ พูลเกษม โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (21:15) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระเงินแล้ว
6670100485 นายสิทธิศักดิ์ จันทวงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 24 เม.ย. 2566 (21:23) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100486 นายสิทธิศักดิ์ จันทวงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 24 เม.ย. 2566 (21:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100487 นายศราวุฒิ ศรีบุญชัย โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 24 เม.ย. 2566 (21:31) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100488 นางสาวปัณฑิตา เมฆกกตาล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 24 เม.ย. 2566 (21:34) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6670100489 นายศักรินทร์ ครุฑรัมย์ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (22:03) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100490 นางสาวจุฑามณี กงเพชร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 24 เม.ย. 2566 (22:13) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100491 นายถิรวุฒิ บรรหนองทุ่ม โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 เม.ย. 2566 (23:13) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100492 นางสาวเกศรินทร์ภรณ์ หุ่นไทยสง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 24 เม.ย. 2566 (23:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100493 นางสาวนริศรา สาระนันท์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 24 เม.ย. 2566 (23:50) วท.บ.ชีววิทยา ผู้สมัคร
6670100494 นายกิตติศักดิ์ ศรีดาว วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 24 เม.ย. 2566 (23:54) วท.บ.เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100495 นางสาวหทัยทิพย์ สมภักดี โรงเรียนวาปีปทุม 25 เม.ย. 2566 (00:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100496 นางสาวอริสรา นาหัวหนอง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 เม.ย. 2566 (00:35) บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สมัคร
6670100497 นางสาวรินลดา กว้างสวาสดิ์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 25 เม.ย. 2566 (00:53) วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร
6670100498 นางสาวศุภารนันท์ จาริชานนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 25 เม.ย. 2566 (01:05) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100499 นางสาวปนัดดา ศรีราช โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 25 เม.ย. 2566 (01:11) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100500 นางสาวอรวรรณ บุญภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (02:09) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100501 นางสาวอรวรรณ บุญภักดี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (02:13) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6670100502 นายพันธวัช เต่าสมตา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 25 เม.ย. 2566 (02:15) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100503 นางสาวพรนัชชา ซาเหลา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 25 เม.ย. 2566 (02:34) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100504 นางสาวจริยา หฃส์พิพิธ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (03:23) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100505 นายกันตภณ สุภาอ้วน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 25 เม.ย. 2566 (03:41) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100506 นางสาวอรนุช สีดี โรงเรียนคำเตยวิทยา 25 เม.ย. 2566 (03:48) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100507 นางสาวอรนุช สีดี โรงเรียนคำเตยวิทยา 25 เม.ย. 2566 (04:01) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100508 นางสาวพรกนก สายสิงห์ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 25 เม.ย. 2566 (04:13) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100509 นางสาวชนาพร ราชนาวี โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (04:16) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100510 นายภควัต กองสกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (04:26) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100511 นายณัฐพล ทาชาลี โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 25 เม.ย. 2566 (04:36) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100512 นางสาวปกาวิน จับปินครบุรี โรงเรียนเสิงสาง 25 เม.ย. 2566 (05:09) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100513 นางสาวกัญญาพัชร เบ้าธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 25 เม.ย. 2566 (05:48) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100514 นางสาววิมลนันท์ ขันแข็ง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 25 เม.ย. 2566 (06:00) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100515 นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ โรงเรียนพล 25 เม.ย. 2566 (06:24) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100516 นางสาววราภรณ์ ภูครองนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 25 เม.ย. 2566 (06:29) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100517 นายมณฑล ราชมุลตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (13:42) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100518 นางสาวชุติมา คำมี โรงเรียนวาปีปทุม 25 เม.ย. 2566 (17:40) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100519 นางสาววิลาวัณย์ แก้วนะรา โรงเรียนสารคามพิทยาคม 25 เม.ย. 2566 (18:23) วท.บ.เคมี ชำระเงินแล้ว
6670100520 นางสาวปริญลดา ศรีจวง วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 25 เม.ย. 2566 (18:33) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100521 นางสาวณัฐวรรณ ขุนรักษา โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 25 เม.ย. 2566 (18:37) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100522 นางสาวศิริทิพย์ จันทะโคตร โรงเรียนสตรีศึกษา 25 เม.ย. 2566 (18:49) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100523 นางสาวกนต์ยณัฐ ทิพอาจ โรงเรียนขามแก่นนคร 25 เม.ย. 2566 (19:10) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100524 นางสาวอาทิตรัตติญา ภูโป่ง โรงเรียนอนุกูลนารี 25 เม.ย. 2566 (19:49) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100525 นางสาวกิ่งแก้ว เอื้อพงษ์พันธ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 25 เม.ย. 2566 (21:21) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100526 นางสาวเพียงตะวัน นาเคน โรงเรียนกัลยาณวัตร 25 เม.ย. 2566 (21:22) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100527 นางสาวปิยรัตน์ บัวชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 25 เม.ย. 2566 (21:34) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100528 นายณัฐพงษ์ โมลี เเก้งคร้อวิทยา 25 เม.ย. 2566 (21:52) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ชำระเงินแล้ว
6670100529 นางสาวปกาวิน จับปินครบุรี โรงเรียนเสิงสาง 25 เม.ย. 2566 (22:11) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100530 นางสาวปิยธิดา แท้สูงเนิน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 25 เม.ย. 2566 (22:30) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100531 นางสาวจิราพร เสริฐผาด โรงเรียนอนุกูลนารี 25 เม.ย. 2566 (23:52) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100532 นายทองพันชั่ง ดีแก่นทราย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 26 เม.ย. 2566 (00:11) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100533 นางสาวพรฟ้า พาหา โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 26 เม.ย. 2566 (00:40) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100534 นางสาวพรทิพย์ บุดดา โรงเรียนราชดำริ 26 เม.ย. 2566 (00:49) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100535 นางสาวศุภพร พนมผา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 26 เม.ย. 2566 (01:46) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100536 นางสาวนลินี นาทองคำ โรงเรียนร่องคำ 26 เม.ย. 2566 (01:47) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100537 นายจตุพร คำใบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (02:41) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100538 นางสาวปารวี สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี 26 เม.ย. 2566 (02:53) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100539 นายนิติกร เทียนคำ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 26 เม.ย. 2566 (02:55) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100540 นางสาวกรแก้ว ไร่วิบูลย์ โรงเรียนอนุกูลนารี 26 เม.ย. 2566 (02:56) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100541 นางสาวจันทรรัตน์ นิโรรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (03:56) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100542 นางสาวเมธาพร วิพัทนะพร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 26 เม.ย. 2566 (03:58) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100543 นายเศรษฐวัฒน์ แท่นศิลา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 26 เม.ย. 2566 (04:03) วท.บ.นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) ผู้สมัคร
6670100544 นางสาวจันทรรัตน์ นิโรรัมย์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (04:06) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100545 นายภูฤทธิ์ ผ่องประภา โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (04:29) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100546 นางสาวธีรดา คำดี โรงเรียนอุเทนพัฒนา 26 เม.ย. 2566 (04:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100547 นายศิวัฒน์ ขานไข โรงเรียนมุกดาหาร 26 เม.ย. 2566 (06:07) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100548 นายอธิพงษ์ รัตนพร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (06:29) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100549 นางสาวจุฑารัตน์ เสียงใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 26 เม.ย. 2566 (07:48) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100550 นางสาวจิราวรรณ ทีน้ำคำ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 26 เม.ย. 2566 (13:44) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100551 นายตรีเพชร ทะนาฤทธิ์ โรงเรียนผดุงนารี 26 เม.ย. 2566 (14:32) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100552 นางสาวนริศรา สาระนันท์ โรงเรียนมัญจาศึกษา 26 เม.ย. 2566 (17:19) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100553 นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองชัยภูมิ โรงเรียนกวางโจนศึกษา 26 เม.ย. 2566 (17:51) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100554 นางสาวภณิดา เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว 26 เม.ย. 2566 (18:13) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100555 นางสาวจารุวรรณ ศิริธร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 26 เม.ย. 2566 (18:54) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100556 นายปรวรรตณ์ จันทร์แรม โรงเรียนสิงห์บุรี 26 เม.ย. 2566 (19:01) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100557 นางสาวสุภัสสรา ศรีอาภรณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 26 เม.ย. 2566 (19:05) วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ผู้สมัคร
6670100558 นายระพีพัฒน์ ภูพิลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 26 เม.ย. 2566 (19:47) วท.บ.การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร
6670100559 นางสาวศิวนาถ เคนอ่อน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (20:28) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100560 นางสาวณัฐชา ทองเกษ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 26 เม.ย. 2566 (20:43) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100561 นายอุดมศักดิ์ จันทคัต โรงเรียนสตรีศึกษา 26 เม.ย. 2566 (21:43) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100562 นายพันกร แก้วพันนา โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 26 เม.ย. 2566 (23:28) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100563 นางสาวทิพวรินทร์ มีวิธี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 26 เม.ย. 2566 (23:31) วท.บ.บริหารธุรกิจเกษตร ผู้สมัคร
6670100564 นางสาววิมลฉวี รักษาธรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน 27 เม.ย. 2566 (01:40) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัคร
6670100565 นายปราณพ ปานาราช โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 เม.ย. 2566 (01:40) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6670100566 นางสาวปทิตตา ชินวงษ์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 27 เม.ย. 2566 (01:50) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100567 นางสาวพีรธาดา ผ่านสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (03:21) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100568 นางสาวฑิฆัมพร พูลขวัญ โรงเรียนสตรีศึกษา 27 เม.ย. 2566 (04:12) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100569 นางสาวฑิฆัมพร พูลขวัญ โรงเรียนสตรีศึกษา 27 เม.ย. 2566 (04:15) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100570 นางสาวดารา - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (04:48) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100571 นายณัฐวุฒิ พิมพ์เสน วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 27 เม.ย. 2566 (05:16) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ผู้สมัคร
6670100572 นางสาวกฤษณา ราชกิจมา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 2566 (08:25) วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) ผู้สมัคร
6670100573 นางสาวพรพิมล โทพล โรงเรียนผดุงนารี 27 เม.ย. 2566 (08:32) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100574 นางสาวพรพิมล โทพล โรงเรียนผดุงนารี 27 เม.ย. 2566 (08:33) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100575 นางสาวพรพิมล โทพล โรงเรียนผดุงนารี 27 เม.ย. 2566 (08:34) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100576 นายเอกพัทธนันท์ แก้วโย โรงเรียนกวางโจนศึกษา 27 เม.ย. 2566 (16:18) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100577 นางสาวชัญญา โทเท โรงเรียนชนบทศึกษา 27 เม.ย. 2566 (16:44) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100578 นางสาวสรัญญา สิงหา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 27 เม.ย. 2566 (17:05) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100579 นายณัฐวุฒิ ปานนอก โรงเรียนเมืองคง 27 เม.ย. 2566 (17:20) ศศ.บ.ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
6670100580 นางสาวสุพิชญา จำปาทอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 เม.ย. 2566 (17:28) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100581 นางสาวประวีณา จันบัวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (18:17) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100582 นางสาวประวีณา จันบัวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (18:46) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6670100583 นางสาวอภิชญา บุดสี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 2566 (18:49) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100584 นางสาวญาณิศา เทพทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (19:28) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ชำระเงินแล้ว
6670100585 นางสาวกัณฐิมา ทองผาย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 27 เม.ย. 2566 (20:11) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100586 นายวชิรวิทย์ บุษเนตร โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 27 เม.ย. 2566 (20:21) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100587 นายจุลานนท์ มาซุย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 27 เม.ย. 2566 (20:33) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100588 นางสาวณัชชา กองเกตุใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 27 เม.ย. 2566 (20:37) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100589 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 เม.ย. 2566 (21:00) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100590 นางสาวทิพวรรณ์ จันทะนุย โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 27 เม.ย. 2566 (21:05) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100591 นางสาวกิติมา บุตรพรม โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 27 เม.ย. 2566 (21:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100592 นายเอกราชบุตร ดีจันทร์ โรงเรียนขัติยะวงษา 27 เม.ย. 2566 (22:06) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100593 นายโสณภัทร สินธุโคตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 27 เม.ย. 2566 (22:11) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100594 นายจีรายุทธ สรรพวุธ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 2566 (22:19) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100595 นายณัฐดนัย สีหาวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 2566 (22:19) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100596 นายต้นตระการ ศรีทอง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 27 เม.ย. 2566 (22:26) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ผู้สมัคร
6670100597 นายเอกชัย ธนไพศาลกิจ โรงเรียนผดุงนารี 27 เม.ย. 2566 (22:30) ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100598 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 27 เม.ย. 2566 (22:40) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100599 นางสาวยุรฉัตร เพชรเเก้ว โรงเรียนผดุงนารี 28 เม.ย. 2566 (00:05) วศ.บ.วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) ผู้สมัคร
6670100600 นางสาวยุรฉัตร เพชรเเก้ว โรงเรียนผดุงนารี 28 เม.ย. 2566 (00:14) วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ผู้สมัคร
6670100601 นางสาวอารยา ก้อนแก้ว โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 28 เม.ย. 2566 (00:24) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
6670100602 นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 28 เม.ย. 2566 (00:56) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัคร
6670100603 นางสาวจุฑามาศ แสนโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (01:09) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100604 นางสาววรรณภา เอี่ยมโอษฐ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (02:29) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100605 นายชัยพัฒน์ โสตะวงศ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (03:17) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100606 นายธีรศักดิ์ สังฆทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (03:31) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100607 นางสาวประวีณ์นุช เนตรกุลโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 28 เม.ย. 2566 (03:41) ศล.บ.ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) ผู้สมัคร
6670100608 นายธนภัทร ศรีเสน่ห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 เม.ย. 2566 (03:58) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100609 นางสาวศุกานท์ดา เกษศรีรัตน์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 28 เม.ย. 2566 (04:04) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100610 นางสาวTHANH LUU THI มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 เม.ย. 2566 (06:38) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100611 นายณัฐพล อุดมศักดิ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 เม.ย. 2566 (14:02) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100612 นายปราณพ ปานาราช โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 28 เม.ย. 2566 (14:56) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6670100613 นายพลวัฒน์ วัฒนศรี โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 28 เม.ย. 2566 (14:59) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) ผู้สมัคร
6670100614 นายณัฐพัชร์ ปะกำแหง โรงเรียนวาปีปทุม 28 เม.ย. 2566 (15:04) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100615 นางสาวสิริภานา ศรีขุน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (15:22) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100616 นางสาวสิริภานา ศรีขุน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (15:22) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100617 นางสาวสิริภานา ศรีขุน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (15:53) ร.บ.รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100618 นายณัฐพล เหมือนเหลา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 28 เม.ย. 2566 (17:04) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100619 นายพรหมโชค พันโกฏิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (18:21) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชำระเงินแล้ว
6670100620 นางสาวณัฏฐชา วงรักษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 28 เม.ย. 2566 (18:23) ศศ.บ.ภาษาจีน ชำระเงินแล้ว
6670100621 นางสาวพรธิตา เทียบแก้ว โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (18:38) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100622 นางสาวกานต์​รวี​ รักษา​การณ์​ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 28 เม.ย. 2566 (18:44) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100623 นางสาวญวิภา ตะโคตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 28 เม.ย. 2566 (18:48) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100624 นางสาวจิราพัชร ศิริมา โรงเรียนบ้านไผ่ 28 เม.ย. 2566 (18:57) วท.บ.ชีววิทยา ชำระเงินแล้ว
6670100625 นางสาวจุฑามาศ แสนโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (19:14) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6670100626 นางสาวสุจิตรดา อินทมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 28 เม.ย. 2566 (19:31) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100627 นายธีรภัทร กันยานุช วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (19:43) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100628 นางสาวจุฑามาศ แสนโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (19:45) วท.บ.คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100629 นายภาคภูมิ ศรีวิไล วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (20:00) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100630 นางสาวจุฑามาศ แสนโสภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 28 เม.ย. 2566 (20:15) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100631 นายณัฐพงษ์ โมลี เเก้งคร้อวิทยา 28 เม.ย. 2566 (20:15) วท.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100632 นางสาวณัฐณิชา แฮมภา โรงเรียนบัวขาว 28 เม.ย. 2566 (20:21) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100633 นางสาวทิตยา ศรีอุดร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 28 เม.ย. 2566 (20:47) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100634 นางสาวนภัสรา อุณวงค์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 28 เม.ย. 2566 (20:52) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100635 นางสาวพรมณี เมาะสมาน โรงเรียนวาปีปทุม 28 เม.ย. 2566 (22:19) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100636 นางสาววรางคณา ตากล้า โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 28 เม.ย. 2566 (22:23) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100637 นางสาวอนัญญา มีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 เม.ย. 2566 (23:27) วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร
6670100638 นางสาวพนิดา ฉายถวิล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 29 เม.ย. 2566 (00:27) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100639 นางสาวธารดา ชนะชัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา 29 เม.ย. 2566 (02:20) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100640 นางอารียา พรเพชร โรงเรียนผดุงนารี 29 เม.ย. 2566 (02:41) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100641 นางสาวยุรฉัตร เพชรเเก้ว โรงเรียนผดุงนารี 29 เม.ย. 2566 (03:23) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100642 นางสาวภัทราพร กระแสเทพ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 29 เม.ย. 2566 (03:32) ค.บ.ฟิสิกส์ ผู้สมัคร
6670100643 นางสาวพรประภา สืบเพ็ง โรงเรียนสตึก 29 เม.ย. 2566 (03:57) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100644 นายศราวุธ สุดสังข์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 29 เม.ย. 2566 (04:20) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ชำระเงินแล้ว
6670100645 นายสหรัฐ ดลประสิทธิ์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 29 เม.ย. 2566 (05:59) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100646 นายภาณุวัฒน์ บุญพันธ์ โรงเรียนบัวขาว 29 เม.ย. 2566 (06:08) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100647 นางสาวศลิษา ชูคันหอม โรงเรียนผดุงนารี 29 เม.ย. 2566 (06:35) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100648 นางสาวสุดารัตน์ การสร้าง โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 29 เม.ย. 2566 (06:53) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100649 นางสาวณัฐรัตน์ เชื้อวังคำ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 29 เม.ย. 2566 (07:54) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100650 นางสาวบุษยมาส ทองภู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 29 เม.ย. 2566 (16:01) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100651 นายปริวัฒน์ มูลภา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย 29 เม.ย. 2566 (16:24) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100652 นายกมล คัสกรณ์ โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 29 เม.ย. 2566 (16:24) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100653 นายจิรพัฒน์ บุญผ่อง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 29 เม.ย. 2566 (17:00) ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ชำระเงินแล้ว
6670100654 นายกิตติภัฏ ละอองคำ สารครมพิทยาคม 29 เม.ย. 2566 (18:40) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100655 นายอภิเดช มีทองแสน โรงเรียนเลิงนกทา 29 เม.ย. 2566 (18:40) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100656 นางสาวปณิตา ประทายนอก โรงเรียนบัวขาว 29 เม.ย. 2566 (18:46) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100657 นายวชิรา เป็งตา อัสัสมชัญลำปาง 29 เม.ย. 2566 (18:56) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100658 นายกฤษตฤณ พินิจพล โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 29 เม.ย. 2566 (19:49) ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ชำระเงินแล้ว
6670100659 นางสาวประภาพันธ์ เกสรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29 เม.ย. 2566 (23:17) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100660 นายณัฐพล เหมือนเหลา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 30 เม.ย. 2566 (00:21) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) ผู้สมัคร
6670100661 นายณัฐพล เหมือนเหลา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 30 เม.ย. 2566 (00:28) ศศ.บ.ภาษาจีน ผู้สมัคร
6670100662 นายณัฐพล เหมือนเหลา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 30 เม.ย. 2566 (00:36) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100663 นางสาวยุภารัตน์ คำลือชัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 30 เม.ย. 2566 (00:41) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100664 นายณัฐพล เหมือนเหลา โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 30 เม.ย. 2566 (00:42) ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100665 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 30 เม.ย. 2566 (01:12) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100666 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 30 เม.ย. 2566 (01:13) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ผู้สมัคร
6670100667 นายอาชา ไชยปัญหา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (01:48) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100668 นางสาวเมริษา ภูแม่น้ำ โรงเรียนกมลาไสย 30 เม.ย. 2566 (01:59) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว
6670100669 นายอังศุธร ทานัง โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 30 เม.ย. 2566 (02:23) วศ.บ.วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) ผู้สมัคร
6670100670 นายปราโมทย์ คำภูมิวัน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (02:41) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100671 นายวราดรณ์ วันศรีรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 30 เม.ย. 2566 (02:52) ทล.บ.การจัดการงานช่างและผังเมือง ชำระเงินแล้ว
6670100672 นายคณิต นาสุวรรณ์ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 30 เม.ย. 2566 (02:52) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร
6670100673 นายชลชาติ จรรยาเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (03:05) บธ.บ.การตลาด ชำระเงินแล้ว
6670100674 นางสาววรรณกร คำก้อน โรงเรียนอนุกูลนารี 30 เม.ย. 2566 (03:05) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100675 นายปราโมทย์ คำภูมิวัน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (03:07) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100676 นางสาวปวีณา ภารดิลก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 30 เม.ย. 2566 (03:08) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100677 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 30 เม.ย. 2566 (04:09) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100678 นางสาวกัญญารัตน์ พงค์ละออ โรงเรียนทัพราชวิทยา 30 เม.ย. 2566 (04:10) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100679 นางสาวศลิษา ชูคันหอม โรงเรียนผดุงนารี 30 เม.ย. 2566 (04:20) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100680 นายธีรภัทร บุตรงาม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (04:57) ศศ.บ.การจัดการการกีฬา ผู้สมัคร
6670100681 นางสาวเยาวภา เนื่องมัจฉา กศน.อำเภอชื่นชม 30 เม.ย. 2566 (05:04) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100682 นางสาวจินดามณี ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนผดุงนารี 30 เม.ย. 2566 (05:09) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100683 นางสาวจินดามณี ตุ้ยศักดิ์ดา โรงเรียนผดุงนารี 30 เม.ย. 2566 (05:17) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100684 นายปราบดา คล่องดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 30 เม.ย. 2566 (06:07) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100685 นางสาวชลิดา วงษ์เสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (07:31) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้สมัคร
6670100686 นายพิชญุตม์ คัญศรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 30 เม.ย. 2566 (08:00) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100687 นางสาววัลภา ทุมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 30 เม.ย. 2566 (11:07) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้สมัคร
6670100688 นายวรินธร ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ 30 เม.ย. 2566 (13:28) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัคร
6670100689 นางสาวพรรพษา หายะคุณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (15:06) รป.บ.การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) ผู้สมัคร
6670100690 นางสาวมุทิตา คณารัตน์ โรงเรียนราษีไศล 30 เม.ย. 2566 (16:40) บธ.บ.การตลาด ผู้สมัคร
6670100691 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 30 เม.ย. 2566 (16:58) วท.บ.เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) ผู้สมัคร
6670100692 นางสาวภัทราวดี สีสมเตรียม โรงเรียนวาปีปทุม 30 เม.ย. 2566 (17:17) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) ชำระเงินแล้ว
6670100693 นางสาวกมลลักษณ์ นาราษฎร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 30 เม.ย. 2566 (17:18) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100694 นางสาวจิรดา ชำนาญพล โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 30 เม.ย. 2566 (17:56) วท.บ.คณิตศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100695 นางสาวกมลลักษณ์ เขตชมภู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 30 เม.ย. 2566 (18:08) ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชำระเงินแล้ว
6670100696 นายสิริมงคล ทองคำ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 30 เม.ย. 2566 (18:11) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ผู้สมัคร
6670100697 นายปราโมทย์ คำภูมิวัน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (18:16) น.บ.นิติศาสตร์ ผู้สมัคร
6670100698 นายอธิราช อนันทวรรณ์ โรงเรียนผดุงนารี 30 เม.ย. 2566 (18:23) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ชำระเงินแล้ว
6670100699 นางสาวฐิตาพร มัตริ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (18:25) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100700 นายจิรโชติ เชิดกร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 เม.ย. 2566 (19:09) ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชำระเงินแล้ว
6670100701 นายทิพย์ธราดล รัตนพลแสน โรงเรียนสารคามพิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (19:19) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
6670100702 นายภัทรพล นามมุลตรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (19:21) ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ชำระเงินแล้ว
6670100703 นางสาววราพร พรมดอนก่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (19:48) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100704 นางสาวสุวัจนี คนเพียร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 30 เม.ย. 2566 (20:03) บช.บ.การบัญชี ชำระเงินแล้ว
6670100705 นางสาวณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 30 เม.ย. 2566 (20:09) ร.บ.รัฐศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100706 นางสาวปทิตตา มหาเเสน โรงเรียนอนุกูลนารี 30 เม.ย. 2566 (20:20) ค.บ.ฟิสิกส์ ชำระเงินแล้ว
6670100707 นายธีรนัย ซุยพิมพ์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 30 เม.ย. 2566 (20:26) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100708 นายอนุพงศ์ จัตวี วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 30 เม.ย. 2566 (20:28) บช.บ.การบัญชี ผู้สมัคร
6670100709 นายอธิราช อนันทวรรณ์ โรงเรียนผดุงนารี 30 เม.ย. 2566 (20:33) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ผู้สมัคร
6670100710 นางสาวอภิษฎา พันภักดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 30 เม.ย. 2566 (20:58) นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) ผู้สมัคร
6670100711 นายพัชรวัฒน์ พรหมสุคนธ์ โรงเรียนอนุกูลนารี 30 เม.ย. 2566 (20:58) น.บ.นิติศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100712 นายภาสิทธิ์ ผ่านจังหาร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 30 เม.ย. 2566 (21:51) ศศ.บ.ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) ชำระเงินแล้ว
6670100713 นายNGOC BINH NGUYEN มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (22:08) บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล (WIL) ชำระเงินแล้ว
6670100714 นายจิรัฐธนาย์ กุลกัลยาจิรโชติ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 30 เม.ย. 2566 (22:19) รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
6670100715 นางสาวจิรารัตน์ ใสสว่าง โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 30 เม.ย. 2566 (22:33) ศศ.บ.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ชำระเงินแล้ว
6670100716 นายvan linh nguyen มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 เม.ย. 2566 (22:56) บธ.บ.การจัดการ ชำระเงินแล้ว
6670100717 นางสาวกัลยนัฐ ทองหล่ำ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 9 พ.ค. 2566 (17:08) ค.บ.สังคมศึกษา ชำระเงินแล้ว