ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:50
ประกาศการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 39 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้จัดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  (กศ.บป. ) รุ่นที่ 39 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้ารับการศึกษาโดยใช้เวลานอกเวลาปฏิบัติการงานประจำ  อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

             ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาในโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 39 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และ ปริญญาตรี 2  ปี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศรับสมัคร คลิกอ่านประกาศที่นี่

 

  • Posted: 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:50
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (1296) ครั้ง