ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ  ครั้งที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

              บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้สรุปผลการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ 

 

 

  • Posted: 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:52
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (1717) ครั้ง