ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2567 เวลา 16:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ  ครั้งที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) และดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามรายชื่อประกาศ   และดำเนินการตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้  

            หมายเหตุ ::  -  กรณีผู้สมัครที่ ไม่ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ google form  (แบบลงทะเบียนเปลี่ยนสาขาวิชา ปีการศึกษา 2567)  โดย ไม่ต้องชำระค่าสมัครใหม่ ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2567 และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ระหว่างวันที่  25 มกราคม 2567 –  5 กุมภาพันธ์ 2567

                               -  การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครที่เปลี่ยนสาขาวิชาจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  นั้นทันที

                  ตามที่ผู้สมัครแจ้งขอเปลี่ยนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่กรอกข้อมูลตามแบบ google form  (แบบลงทะเบียนเปลี่ยนสาขาวิชา ปีการศึกษา 2567)  ระหว่างวันที่  17-24 มกราคม 2567  บัดนี้ได้สรุปรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาดังนี้          

         ให้ผู้สมัครที่แจ้งเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้ง download ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จำนวน 4,500 บาท  ระหว่างวันที่  25 มกราคม 2567 - 5 กุมภาพันธ์ 2567  (การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียม ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  043-712164 หรือเบอร์ 081-7478385 ต่อ 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Posted: 16 มกราคม 2567 เวลา 16:09
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (5813) ครั้ง