ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2567 เวลา 09:55
ประกาศการรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 2 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงโดยคณะดำเนินการ ครั้งที่ 2  ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศรับ  คลิกอ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่

 

  • Posted: 2 มกราคม 2567 เวลา 09:55
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (4220) ครั้ง