ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการรับด้วย Portfolio ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้   คลิกอ่านประกาศที่นี่

  • Posted: 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:31
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (2740) ครั้ง