ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:32
ตรวจสอบรายชื่อการนำส่งเอกสารการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

    ให้นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรายชื่อการนำส่งเอกสารการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566  และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในระบบ / เข้าตามช่องที่กำหนด  (ช่องที่  1-10)  ในวันยื่นเอกสาร

    คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

ขั้นตอนการนำส่งเอกสารและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น. 

1.  พิมพ์ใบรายงานตัว  (บริเวณด้านหน้าหอประชุม) 

กรณีนักศึกษาไม่ได้พิมพ์เอกสารมาด้วย  ดังนี้

     1) ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์

     2) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

     3) แบบคำร้องย้ายสิทธิรักษาพยาบาล

    4) แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

2. ส่งเอกสารรายงานตัวต่อกรรมการรับรายงานตัว (บริเวณภายในหอประชุม)

ยื่นเอกสารและลงลายมือชื่อส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย

   1) ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

   2) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

3. สั่งจองชุดกีฬามหาวิทยาลัย (บริเวณภายในหอประชุม)

4. ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา โดยธนาคารกรุงไทย (บริเวณภายในหอประชุม / ชั้น 2)

  เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย

    1) แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

5. ย้ายสิทธิทะเบียนบ้าน / ย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาล (บริเวณภายในหอประชุม / ชั้น 2)

  เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย

    1) แบบคำร้องย้ายสิทธิรักษาพยาบาล

        *หมายเหตุ*  ขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

  • Posted: 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:32
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (1365) ครั้ง