ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:02
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรับนักศึกษาโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

  • Posted: 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:02
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (852) ครั้ง