ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์ โครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรายชื่อให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

  • Posted: 15 มีนาคม 2566 เวลา 15:35
  • By: ผู้ดูแลระบบ
  • View: (1523) ครั้ง